Home Икономика Имущество и капитал на фирмата. Източници на финансиране. Приходи и разходи на фирмата.Документи

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Имущество и капитал на фирмата. Източници на финансиране. Приходи и разходи на фирмата.Документи ПДФ Печат Е-мейл

Имущество и капитал на фирмата. Източници на финансиране. Приходи и разходи на фирмата.Документи.

За осъществяване стопанската дейност на фирмите е нужен капитал. Той обхваща веществените, но и невеществените стопански блага, които могат да се придобият и използват в стопанската дейност на предприятието. Те образуват действителния потенциал на стопанството, а съвкупният им паричен израз формира капитала. Имуществото от финансова, счетоводна и правна гледна точка са материали и правни блага, с които разполага стопанския субект. То и капитала като абстрактен израз на оцененото в парични суми имущество са тъждествени.

Класификация на имуществото и капитала. Източници на капитал

  1. Трайност на употребата

-дълготрайно имущество (ДА)

-краткотрайно имущество (КА)

//основен капитал – ангажиран с ДА или постоянно имущество

//оборотен капитал – ангажиран с КА или оборотно имущество 

  1. Капиталът бива собствен (преди в собствения са се включвали основен и допълнителен, но сега допълнителния се включва в основния) и привлечен.

С основния капитал се регистрира предприятието. Той има относително постоянен характер. Промяната му над определен размер води до промяна в регистрацията му.

Резервите са следващият структурен елемент на собствения капитал. Те биват законови и допълнителни (общи). Законовите се формират чрез отчисления в размер на 10% от чистата печалба за фонд “Резерви”. Това касае само акционерните дружества. Другите предприятия формират своите резерви чрез Общото събрание. Печалбата е другият елемент на собствения капитал. Тя бива неразпределена печалба от минали години и неразпределена печалба от текущата година.

Привлечен капитал – заеми, задължения, финансирания.

Заемите са облагационни, краткосрочни, дългосрочни.

Задълженията са 6 на брой:

-към доставчици на суровини и материали

-към работниците за заплати

-към социалното осигуряване за изплащане на осигуровки

-към банки за лихви по кредити

-към държавен бюджет за данъци

-към застрахователни институции и други задължения

Ако в предприятието има загуба, това води до намаляване на собствения капитал, ако има печалба тя може да се разпредели и за дивиденти, след облагане печалбата на предприятието с данъци, по решение на Общото събрание, може да се определи част или цялата печалба за дивиденти.

Дивидентът се облага еднократно като се начислява данък върху него. Така се избягва двойното облагане, защото дивидентът не се облага по схемата за облагане на физически лица.

Привлеченият капитал са временно ползвани чужди средства.

Източници на капитал:

1.Финансиране със собствен капитал от два източника:

-собствени вноски

-формиращият се нов капитал (самонарастващата величина на капитала)

2.Финансиране чрез акционерен капитал

3. Финансиране с привлечен капитал от три източника:

-стоков кредит

-паричен кредит – краткосрочен, средносрочен и дългосрочен

-лизинг (даване под наем на определен обект – машина, техническа линия)

Финансирането е набиране на капитал на финансови средства, докато инвестирането е влагането на самите финансови средства.

Финансиране чрез акционерен капитал

Рискът при обикновените акции е най-голям, защото са емитирани за неопределен дълъг срок и доходът зависи изцяло от стопанската дейност и политиката на фирмата.

Рискът при привилегировани акции – по-малък от обикновените, по-голям от облигациите, защото те гарантират определен твърд дивидент.

Рискът при облигациите е най-малък, защото носят твърд доход, но и има възможност за неплащане по тях.

Печалбите при обикновени акции носят нарастващ доход, защото фирмите като правило задържат и реинвестират част от нетната си печалба.

Печалба при привилегировани акции – носят фиксиран годишен доход.

Печалба при облигации – също носят годишна печалба във вид на лихва.

Положението на емитатора е инструмент за набиране на собствен капитал (за акции) и привлечен (за облигации).

Право на придобиване на акции-следва формула…

Привилегированите акции дават право на дивидент и ликвидационен дял, но притежателите им не могат да гласуват на Общото събрание на акционерите.

Право при облигации – имат право на получаване на лихви.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG