Home Икономика СЧЕТ.ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В СЪУЧАСТИЯ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
СЧЕТ.ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В СЪУЧАСТИЯ ПДФ Печат Е-мейл

СЧЕТ.ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В СЪУЧАСТИЯ

Съучастията се съществена съставка на дългосрочните инвестиции на предприятието. Тяхната същност е в участието на предприятието в капиталите на други предприятия, като инвестира дълготрайно в тях имущество – пари, валута, ДМА, ДНМА, материални запаси, вземания и др. Особеното за това инвестирано имущество е:

- в предприятието, което го инвестира, то губи притежаваните форма на въплащение и функционална роля и приема друга форма -съучастие във вид на дялове и акции, а функцианалната му роля е да носи дивидент от съучастие;

- в предприятието, което го получава, имуществото постъпва с притежаваните при инвеститора форма на въплащение и функционална роля, но става съдържание на неговия основен капитал;

Съучастията имат за присъща и друга особеност – предприятията – инвеститори придобиват в капитала на предприятията, които ги получават съответен дял. В зависимост от това колко е голям този дял, предприятията инвеститори имат контролно, значително или малцинствено участие в капитала на тези предприятия:

- контролно участие – се определя като възможност на предприятията – инвеститори да насочват, респективно да ръководят финансово-оперативната дейност на предприятието – получател, като основание за това е притежаваното пряко или косвено на повече от 50% от акциите му. Такъв вид предприятие е дъщерно на предприятието – инвеститор, наричано предприятие – майка;

- значително участие – е във възможността на предприятието – инвеститор да взема решения за финансово-оперативната политика на предприятието – получател, като му е отнето правото обаче на контрол върху тази политика, тъй като дяловете които притежава пряко или косвено са не по-малко от 25%. Този вид предприятия са асоциирани за предприятията – инвеститори;

- малцинствено участие е частта от чистите резултати от дейността и от нетните активи на дадено дъщерно предприятие, свързани с участия, които не са притежание, пряко или косвено чрез дъщерното предприятие, на предприятието – майка. В смисъл дъщерното предприятие участва в капитала на други предприятия. С имущество извън инвестираното в него имущество от предприятието – майка, делът на дъщерното предприятие е не повече от 25% в капитала на инвестираното предприятие, което му отрежда само право на дивидент.

В тези три аспекта съучастията като дългосрочна инвестиция са разграничени в СБ като обособени балансови статии. Що се отнася до счетоводното им отчитане в Националния сметкоплан за тях са обособени сметките 221 Дългосрочни инвестиции. В дъщерни предприятия, 222Дългосрочни инвестиции в асоциирани предприятия и малцинствени съучастия.

Тези сметки са активни според връзката им с баланса и основни по признака на структура и предназначение на сметките. Аналитично могат да се водят: по предприятия, в които дългосрочно е инвестирано имущество; по видове участия; дялове и други форми на съучастия; по валута за валутните съучастия и по други признаци по преценка на предприятието – инвеститор. Тези сметки се дебитират с предоставеното от предприятието – инвеститор имущество за съучастия в капиталите на други предприятия, срещу кредитирането на групите сметки според вида на инвестираното имущество: 20 ДМА, 21 ДНМА, 30 Материали, продукция стоки, 31 Млади животни и животни за угояване, 50 Парични средства, 223 Ценни книжа и др.

Когато предприятието съучаства с ДМА – Особеност при отчитането на съучастията е, че те се отчитат по справедлива стойност на имуществото, а не по балансова стойност. На практика тази стойност може да бъде по-висока или по-ниска от балансовата стойност, респективно от отчетната им стойност. В този случай предприятието следва да осчетоводи разсрочен финансов приход или финансов разход. Счетоводни операции

а/ за отписване на начислената до момента амортизация

ДТ ска 241Амортизации на ДМА - КТ група  20 ДМА

б/за отписване на балансовата стойност на ДМА

Когато справедливата стойност на ДМА е по-висока от балансовата стойност/

ДТ ска 221 Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия или

ДТ ска 222 Дългосрочни инвестиции в асоциирани предприят. И малцинствени съучастия

КТ  група 20 ДМА

КТ ска 725 Финансови приходи за бъдещи периоди

Когато справедливата стойност на ДМА е по-ниска от балансовата стойност/

ДТ ска 221 Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия или

ДТ ска 222 Дългосрочни инвестиции в асоциирани предприят. И малцинствени съучастия

ДТ ска 625 Финансови разходи за бъдещи периоди

КТ  група 20 ДМА

Когато предприятието съучаства в капиталите на други предприятия с нематериални дълготрайни активи – има две особености  Първата е определената им от лицензиран оценител или от назначено от съда вещо лице справедлива стойност, освен сума на съучастието е още и извънреден приход за предприятието. Втората особеност е че неамортизираната им отчетна стойност увеличава сумата на съучастие на предприятието.

А/отписване на начислената до момента амортизация

ДТ ска 242 Амортизация на немат. дълготр. активи Кт гр 21 Нематериал дълготр активи

б/ за сумата на съучастието

Дт ска 221 Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия

КТ гр 21 Нематериал дълготр активи

Кт ска 799 Други извънредни приходи

За съучастие в капиталите на други предприятия с мат. запаси – материали, стоки, продукция, млади животни и други – тогава справедливата стойност е продажната или пазарната им цена. Осчетоводяването става чрез използване на сметките от група 70. В такъв случай от този вид съучастие се отчита и финансов резултат за предприятието:

а/ предоставяне на съучастие във вид на продукция

Дт ска 222 Дългосроч.инвестиции в асоциирани предп. и малцинствено съучастие

КТ ска 701 Приходи от продажба на продукция

б/ за изписване по себестойност на предаставената като съучастие продукция

ДТ ска 701 Приходи от продажба на продукция

КТ ска 303 Продукция

ДТ ска 701 Приходи от продажба на продукция

КТ ска 123 Печалби и загуби за текущата година

Дългосрочни инвестиции под формата на парични средства

Дт ска 222 Дългосроч. инвестиции в асоциирани предп. и малцинствено съучастие

Кт ска 503 Разплащателна сметка в лева

Дългосрочни инвестиции при придобиване на акции и дялове от предприятия с инвестиционни бонове

Дт ска 221 Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия или

Дт ска 222 Дългосроч.инвестиции в асоциирани предп. и малцинствено съучастие

КТ ска 223 Ценни книжа

Законът за счетоводството регламентира в края на отчетната година дългосрочните инвестиции да се оценяват по справедливата им цена. Тя е борсовата им цена, която имат на активен борсов пазар. Иначе, ако не се търгуват, те остават с отчетната си стойност, т.е не се преоценят.

Когато се налага преоценка се съставят следните счетоводни статии:

Дт ска 221 Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия или

Дт ска 222 Дългосроч.инвестиции в асоциирани предп. и малцинствено съучастие

КТ ска 112 Преоценъчни резерви

Законът за счетоводството регламентира и друго – намалението на балансовата стойност на съответната инвестиция от следващите преоценки е за сметка на нейния преоценъчен резерв с две уговорки – Първата е до неговото изчерпване, а втората – превишението на преоценъчния резерв на съответната инвестиция се отчита като текущ финансов разход. Счетоводна операция:

ДТ ска 112 Преоценъчни резерви

ДТ ска 623 Разходи по операции с инвестиции

Дт ска 222 Дългосроч.инвестиции в асоциирани предп. и малцинствено съучастие

Икономическата изгода на предприятията от правените дългосрочни инвестиции във вид на съучастия с дялове и акции в капитала на други предприятия е получаването на дивидент. Той за тях е финансов приход и се отчита чрез операционната сметка 722 Приходи от дялово участие.

А/ начисляване на дивидента

Дт ска 424 Вземания от съучастия - Кт ска 722 Приходи от дялово участие

б/ получаване на дивидента

ДТ  ски от гр. 50 Парични средства

ДТ ска 624 Разходи по валутни операции

КТ ска 424 Вземания от съучастия

КТ ска 724 Приходи по валутни операции

ДТ ска 722 Приходи от дялово участие

КТ ска 123 Печалби и загуби от текущата година

Възможно е Общото събрание на акционерите да гласува решение за капитализиране на дивидента. В такъв случай се съставя следната счетоводна операция:

Дт ска 221 Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия или

Дт ска 222 Дългосроч.инвестиции в асоциирани предп. и малцинствено съучастие

КТ ска 424 Вземания от съучастия

Прекратяването на съучастието на предприятието – инвеститор в капитала на дъщерното или асоциираното предприятие води до намаляване на дългосрочната му инвестиция. В резултат на това дългосрочната инвестиция се трансформира отново в парична или веществена форма на въплащение на предприятието. Съставят се следните счетоводни статии:

Дт ски от гр. 50 Парични средства респективно

20 Дълготрайни материални активи

21 Дълготрайни нематериални активи

30 Материали, стоки, продукция

31 Млади животни за угояване

Кт ска 221 Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия или

Кт ска 222 Дългосроч.инвестиции в асоциирани предп. и малцинствено съучастие

ДТ ска 112 Преоценъчни резерви

Кт ска 723 Приходи от операции с инвестиции

Друга причина за намаляване на дългосрочните инвестиции е тяхната продажба. При това е възможно да възникне разлика между балансовата стойност и продажната стойност на инвестицията. Когато продажната стойност е по-голяма от балансовата стойност разликата се отчита като текущ финансов приход:

ДТ ски от група 50 Парични средства

Кт ска 222 Дългосроч.инвестиции в асоциирани предп. и малцинствено съучастие

Кт ска 723 Приходи от операции с инвестиции

Когато продажната стойност е по-малка от балансовата, тогава разликата се отчита като текущ финансов приход.

ДТ ски от група 50 Парични средства

ДТ ска 623 Разходи по операции с инвестиции

КТ ска 222 Дългосроч.инвестиции в асоциирани предп. и малцинствено съучастие

Дългосрочните инвестиции на предприятието се намаляват и когато предприятието, в което дългосрочно е инвестирано се ликвидира. Тук има тази особеност – когато стойността на получената дългосрочна инвестиция е по-малка от нейната балансова стойност, тогава разликата се отчита като извънреден разход.

ДТ ски от група 50 Парични средства

ДТ ска 699 Други извънредни разходи

КТ ска 222 Дългосроч.инвестиции в асоциирани предп. и малцинствено съучастие

Закона са счетоводството регламентира когато предприятието отписва дългосрочна инвестиция, остатъкът от нейния преоценъчен резерв се отчита като текущ финансов приход

ДТ ска 112 Преоценъчни резерви

Кт ска 723 Приходи от операции с инвестиции

ДТ ска 723 Приходи от операции с инвестиции

КТ ска 123 Печалби и загуби от текущата година

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG