Home Икономика Оценки на активите и пасивите в баланса 1

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Оценки на активите и пасивите в баланса 1 ПДФ Печат Е-мейл

Оценки на активите и пасивите в баланса

Представянето на капитала на предприятието в баланса и в двата му аспекта поставя въпроса за оценките при стойностното изразяване на активите и пасивите и по този начин  за показването на действителното състояние на капитала. Ако оценките имат тази способност, то сумата на активите на предприятието ще изразява действителния размер на средствата с които предприятието разполага. Възприето е при оценяването на активите и пасивите да се прилагат историческа цена, справедлива стойност и възстановима стойност:

1.  Историческата цена се прилага при текущото оценяване на активите и пасивите. Това обикновено става в момента на придобиване на активите или на възникването на пасивите, т.е. историческата цена изразява състоянието на актива и на пасива според характеристиките на пазара в конкретен момент. В процеса на използване на пасивите могат да се създадат обстоятелства, когато към датата на баланса тяхната стойност не съответства на отчетната им в момента на тяхното придобиване. Това може да се дължи на  повреди, морално и физическо остаряване и редица други причини. Ето защо се налага периодично последващо оценяване на активите и пасивите, като при дълготрайните активи ролята на стойностен коректив изпълнява амортизацията. За целта отчетната стойност на дълготрайните материални активи, дълготрайните нематериални активи и положителната търговска репутация се намаляват със сумата на начислената амортизация за съответния период. За отрицателната търговска репутация също може да се каже, че се амортизира до толкова, до колкото разсрочено се включва като разход в процеса на формирането на финансовия резултат. Стойностна корекция освен ДМА, положителната репутация и ДНМА претърпяват и вземанията на предприятието. Възможно е да се забави събирането на вземанията или пък да се окаже, че събирането им не е абсолютно сигурно  и за това предприятието обезценява вземанията, като ги включва в баланса при активите с коригирана намалена стойност до разликата, до първоначалната и се отнася като провизии в отчета за приходите и разходите, при разходите за икономически елементи и по този начин се коригира финансовия резултат.

  1. Друг начин за оценка на активите  и пасивите е т.нар. възстановима стойност. В условията на пазар цените на стоките и услугите се определят от търсенето и предлагането. По тази причина може да се окаже, че отчетните стойности на активите и пасивите, определени по историческа цена при тяхното придобиване, започват да изоставят от действащите цени на пазара. Това може да стане чрез последващо оценяване на активите по препоръчителен или по алтернативен подход. При препоръчителния подход активите се привеждат по стойност към тяхната възстановена стойност. В качеството на такава препоръчителна стойност се използва нетната продажна цена и стойността в употреба. Нетната продажна цена е цената, която може да се получи при продажбата на даден актив, намалена с разходите по продажбата.

Стойност в употреба е дисконтираната стойност на очакваните парични потоци от употреба, продажба и ликвидация на активи.

1год.                     2год.                     3год.                        4год.

Поток от доходи  Поток от доходи  Поток от доходи    Поток от доходи

А1            +             А2           +          А3              +              А4

Дисконтиране:

(1+r)                          (1+r)2 (1+r)3 (1+r)4

Пр.: абсолютна стойност – 5000, но в днешния ден не са 5000, за това трябва да се дисконтира, за да се получи осъвременена стойност

Нетна продажна цена или дисконтирана стойност – ако тя се окаже по-ниска от историческата стойност на активите, това означава, че те са се обезценили и тяхната стойност трябва да се намали. Това може да стане като с величината на обезценката се увеличи величината на амортизациите и същевременно се отчетат и загуби за предприятието. Ръководството на предприятието е това, което решава обезценка на амортизациите. Държавата е въвела данъчни амортизационни норми, за да не се вършат злоупотреби.

Преценка по т.нар. справедлива стойност – това означава да се приложи алтернативния подход при осъвременяване на стойността на активите и пасивите. Това всъщност е пазарната стойност на активите към момента на съставяне на баланса. Може да се определи, ако съществува вторичен пазар за активите, с които разполага предприятието или за сходни продукти, или пък като се ползват услугите на лицензирани оценители. Справедливата стойност е променлива и може да се окаже, че на нейна основа активите са по-ценни или надценени. В актива те се отразяват по новата им цена, а в пасива – т.нар. резерв от последващи оценки (резерв за преоценки).

Счетоводният баланс е една моментна снимка на състоянието на предприятието, но всяка една операция след този момент променя състоянието на предприятието и налага да се познават измененията на баланса и на вътрешните зависимости в него в резултат на тези операции. Стопанските операции обаче са разнообразни, но в зависимост от това как променят баланса, могат да се сведат до четири основни групи :

І група  са такива, които се осъществяват само с активи, т.е. има вътрешна трансформация само между активите, без това да променя техния общ размер.

Пр. : В момента на снимката към 31.12 ние сме постигнали А=П

  1. А + Х – У = П

Да си представим напр., че е на лице стопанска операция покупка на материали, платени в брой за 50лв.

ІІ група – протичат само с източници на активи, като единият се увеличава за сметка на другия.

Пр.: Предприятие е погасило задължения към доставчици за сметка на краткосрочен банков заем в размер на 5000лв.

  1. А = П + Х – У

ІІІ група – протичат едновременно с актив и пасив, така, че и актива и пасива се увеличават.

  1. А + Х = П + Х

Пр.: Разрешен е краткосрочен банков заем и е преведен по разплащателна сметка в размер на 2000лв.

ІV група – протичат отново с актив и  източник, но и двете намаляват.

Пр.: За сметка на пари от разплащателната сметка на предприятието са погасени задължения към персонала в размер на 4000лв.

  1. А – Х = П – Х

А

Нов баланс

П

Нов баланс

Сгради                 2000

2000

Основен капитал                                             2000

2000

Маш. и съоръж.  1000

1000

Резерви                                                                      250

250

Материали           400+2

402

Заеми                                                                       1500

1500

Продукция          1000

1000

Задълж. към доставч.        350-150

200

Вземания            400-300

100

Задълж. към перс.              770-400

370

Разплащ. сметка 600(+300

-150

-400

350

Задълж. към осигур.                                         252

252

Каса                      22 (-2

+400

-400

20

доход на перс.                           300

 

300

5422

4872

22

4872

Протекли са следните стопански операции :

Постъпили са от клиенти                                          300 хил.

Изплатени са към доставчици                                  150 хил.

Закупени са канцеларски материали                      2000 хил. в брой

Изтеглени от разплащ. сметка                                    400 хил.

Изплатени са изцяло заплати                                     400 хил.

Писмено трябва да се отразят извършените стопански операции, за да се определят наличностите по засегнатите от финансовите операции обекти и да се състави новия счетоводен баланс към момента:

1)                                                  увеличени средства по разплащателна сметка +300 хил.

намалени вземания –300 хил.

А + Х –У = П

2)                                                  намалени средства по разплащателна сметка 150 хил.

намалени задължения към доставчици 150 хил.

А – Х = П – Х

3)                                                  намалени средства в каса с 2 хил.

увеличение с 2 хил.

А + Х – У = П

4)                                                  намаление разплащателна сметка с 400 хил.

увеличение в каса с 400 хил.

Намаление задължение към персонала

А – Х = П – У

Нов баланс : 4872

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG