Home Икономика Същност и характеристика на моделите разходи-обем-печалба и обем-печалба

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Същност и характеристика на моделите разходи-обем-печалба и обем-печалба ПДФ Печат Е-мейл

Същност и характеристика на моделите „разходи-обем-печалба” и „обем-печалба”

1.Модел”разходи-обем-печалба”- или е известен още като „анализ на критичната точка”.Изписва се като съкращение „C-V-P”.Той се базира на разграничаването на разходите на постоянни и променливи и изследва поведението на пълните приходи и разходи при промяната на обема на дейността.Често в практиката възникват ситуации при които разходите се увеличават а продажбите намаляват.Тогава възникват въпроси от вида как ще се промени печалбата за единица продукт ако продажбите намалеят с 5 на 100?Ще настъпят ли загуби или предприятието ще приключи периода без загуба?Затова и посочения метод на изследване се нарича още и „анализ на приключване без загуба”.За да се осъществи този анализ предприятието трябва да има счетоводна информация за постоянните и променливите разходи,които в своята съвкупност представляват пълните разходи.

Финансовия резултат на предприятието се определя по зависимостта:

Печалба = общи приходи – Общи разходи

Ако се замести с буквени обозначения се получава следната формула:

g = TR – TC

TR= p*q ; TC=FC+VC , a от своя страна FC=a и VC=b*q

Където :

g – печалбата,

р – е продажната цена за единица

q – е количеството

а- са постоянните разходи

b – е средния променлив разход за единица.

Следователно:  g= p*q – (a+b*q) а при преобразуването на формулата се получава : g=p*q – a – b*q   или  g = q(p-b)-a

Анализът на зависимостта „C-V-P” се свързва със следното логическо разсъждение:когато предприятието започва производството на даден продукт,в началото на дейността обемът е нулева величина.Въпреки това вече са направени определени разходи като например:заплати,застраховки, амортизации и др.Тези разходи имат условно-постоянен характер.По-нататък в процеса на дейността се извършват разходи за производството на продукция а именно – материални,трудови и непреки  производствени разходи.Първоначално разходите се извършват без насрещна реализация на приходи,които се получават впоследствие.Те не са достатъчни за възстановяването на разходите но в течение на дейността се достига до момент в който получените приходи се изравняват с направените разходи,което води до нулев финансов резултат,т.е не се реализира нито печалба, нито загуба.Произведеното количество продукция, при което настъпва изравняване на приходите и разходите се нарича критичен обем на производството:

Графичен метод за определяне на критичната точка на обема на дейността:- този метод представя най-добре визуално критичната точка на обема на дейността.Той е един от алтернативните варианти за установяване на критичния обем.На практика той представлява съчетание на графиките на пълните разходи и пълните приходи.За правилното построяване на графиката е от значение точността на нанасянето на данните.Ето и следната графика:

Алгебричен метод за установяване на критичната точка: - този метод борави със сравнително лесни изчисления.Тъй като в критичната точка финансовия резултат е нулев приходите са равни на разходите или :

TR=TC

p*q=FC+VC

p *q=a + b*q

p*q – b*q = a

q (p-b)=a

q= a…..

p-b

Следователно количеството в критичната точка е равно на отношението на посточнните разходи и разликата м/у цената за единица изделие и средния променлив разход.Това количество произведена и продадена продукция се нарича още равновесно количество,а разликата м/у цената за единица изделие и средния променлив разход в световната счетоводна литература се нарича „принос”.От тук следва че равновесното количество qR е равно на :

q R = a

c

където „с” е приносът на единица продукт.

Изчисляване на печалбата става по следната формула: g =(q-q R)*c

Възможно е и обратното –определяне на обема на продажбите за да се постигне планирана печалба.Това става по следния начин:

g=p*q – (a+b*q)

g=pq – a – bq

g=pq – bq – a

g=(p-b)q – a , където p-b = c

g=cq – a

от тук може да се получи обема на продажбите необходим за реализиране на планираната печалба:

q =    a + g

c

2.Модел „Обем- Печалба”

При този модел се изследва отношението м/у изменението на финансовия резултат и изменението на обема спрямо началото на дейността.По алгебричен път за изчисляването на критичната точка се изхожда от основното равенство на анализа „разходи-обем-печалба’ а именно:

g = (p-b)q-a

Когато обема на дейност е равен на нула т.е q=0 равенството ще има следния вид:

g=(p-b)q-a

g=(p-b)0-a

g= - a

За да се установи критичната точка на дейността се замества:

q R =       a

c

А графично се предстравя по този начин:

Тук графиката е опростена от предишната и съдържа само линията на финансовия резултат.Хоризонталната ос отново изразява произведените количества продукция (q),но вече вертикалната ос не изразява цената а печалбата.Освен това тя е продължена под началната нулева точка за да представи и линията на загубата.

До тук беше разгледано приложението на модела”обем-печалба” при еднопродуктова структура на производството т.е за един продукт се изчислява:

 

q R =      a

c

Той обаче може да се приложи и при многопродуктова структура.Специфичен момент е , че е необходимо да се определи усреднената величина на приноса общо за всички продукти.За целта се изчислява среднопретеглената величина м/у приносите на всички произвеждани изделия,среднопретеглена продажна цена и средно претеглена величина на променливите разходи за отделните видове продукция.

Изчисляване на критичния обем при многопродуктова структура:

q R =       a

cср

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG