Home Икономика Инвестиционен анализ (capital budgeting)

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Инвестиционен анализ (capital budgeting) ПДФ Печат Е-мейл

Инвестиционен анализ (capital budgeting)

Необходимите данни за извършване на едно капиталово бюджетиране са:

  1. сума на инвестиционните разноски - на пръв поглед изглежда че това е лесноустановима величина. Тъй като обаче следва да се установи нетната стойност на инвестиционните разноски, то се налагат доста логически съждения и изчисления. Така например ако чрез инвестицията ще се замени друго оборудване, то възможната му продажна цена ще следва да се извади от инвестиционните разноски. Ако пък обекта на инвестицията се придобива с ДДС, то сумата на данъчния кредит по ДДС ще следва да се извади от инвестиционните разноски. Дължимият данък по продажбата на замененото оборудване ще следва да се прибави към инвестиционните разноски и така до установяване на нетната им величина.
  2. Нетните парични потоци през инвестиционния период. Инвестиционния период е периода, за който се предвижда да се възстановят инвестиционните разноски. Като нетни парични потоци се считат сумата на очакваните парични постъпления минус сумата на очакваните парични плащания в това число и плащанията за погасителни вноски и лихви по кредити за придобиване на инвестицията. При установяване на величината на нетните парични потоци на база прогнози за бъдещ доход следва да се има в предвид, че предвидените в прогнозата разходи за амортизация (гладачната система) се прибавят към сумата на установения облагаем доход, тъй като те не представляват паричен поток.
  3. Дисконтов фактор – прилагането му се основава на обективната икономическа закономерност, че получаването на пари днес е много по ценно от получаването на пари утре. Както и че плащането на пари утре е много по-ценно от плащането на пари днес. За определянето на дисконтовия фактор могат да се ползват различни техники, бази, лихвени проценти, индекси и т.н. Важното е той да дава максимално обективна представа за величината на риска от намаляване на ценността на очакваните парични потоци.

На 01.10.09 г. ЕТ СД обмисляше да изгони гладачката и да закупи гладачна система за цената 10000 лв. и експлоатационен период 2 г. За целта ЕТ Дочев сключва двугодишен договор за инвестиционен заем в размер на 70% от инвестиционните разноски при 12% годишна лихва платима заедно с годишни погасителни вноски с падежи 30 септември. Инвестиционния анализ е изготвен при предположение, че Дочев ще запази декларираното със септемврийския си отчет равнище на доходност.

1. Сума на инвест. разноски = 10000 – заменени ефекти (заплата на гладачка) = сума

2. Прогнозен паричен поток м.10.2009 г. = 5583 + 417 – 10% х 417 = 5958,30 лв.

5958,30 – 10% х 5958,30 = 5362,47 лв. х 12 месеца = 64350 лв.

І година -> 64350 лв. годишен поток – (7000х12%) лихва = 64350 – 840 = 63510 лв.

ІІ година -> 64350 – (3500х12%) = 64350 – 420 = 63930 лв.

3. Дисконтов фактор –

n – номер на периода

r – рисков фактор

І година -> 63510 х 0,89286 = 56706 лв.

ІІ година -> 63930 х 0,7972 = 50965 лв.

Сума от двете години 107671 лв. > Сума 10000 лв. => Извод Приемлив проект

При управлението на бизнеса може би на второ място след управлението на вземанията и задълженията е управлението на СМЗ.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG