Home Икономика Отчитане на разходите и калкулиране на себестойността на продукцията в животновъдството

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Отчитане на разходите и калкулиране на себестойността на продукцията в животновъдството ПДФ Печат Е-мейл

Отчитане на разходите и калкулиране на себестойността на продукцията в животновъдството

Организация на синтетичното и аналитично отчитане на разходите в животновъдството

Обект на отглеждане в животновъдството са ДБА и КБА. При отглеждането на продуктивните животни в основните стада се получава продукция (мляко, вълна и т.н.), а при отглеждането на КБА (младите животни и животните за угояване) основната продукция е прираста. За синтетичното отчитане на разходите в животновъдството е предвидена сметка 6112 Животновъдство. Сметката е калкулационна и резултатна. Аналитичното отчитане към тази сметка следва да се организира по видове животни, направление на отглеждането и статии на калкулацията. Примерната калкулационна схема има следното съдържание:

 1. Разходи за фураж
 2. Разходи за медикаменти
 3. Разходи за външни услуги
 4. Разходи за амортизации
 5. Разходи за заплати
 6. Разходи за осигуровки
 7. Разходи за услуги от спомагателните дейности
 8. Други разходи

През течение на отчетния период сметката се дебитира с всички извършени разходи в животновъдството предварително отчетени по икономически елементи.

Дт 6112

Кт гр. 60

За фуражите употребени в животновъдството от собствено производство

Дт 6112 Животновъдство

Кт 6111 Растениевъдство

Услугите от спомагателната дейност в рамките на същото предприятие

Дт 6112

Кт 612

Продукцията придобита от животновъдството заприходена на склад

Дт 303

Кт 6112

Продукцията добита от животновъдството веднага реализирана

Дт 701

Кт 6112

В края на отчетния период разликата между общата справедлива стойност на придобитата продукция отразена по кредита на с/ка Животновъдство и общата фактическа себестойност на продукцията отразена по дебита на с/ка Животновъдство следва да намери отражение във финансовия резултат по с/ка 123.

Калкулиране себестойността на животновъдната продукция

Обект на калкулиране при продуктивните животни е добитата продукция. Възможни са 2 случая, а именно:

 1. Когато от отглежданата група животни се получава само един продукт. В този случай отчетените разходи по дебита на с/ка Животновъдство намалени със стойността на допълнителната продукция формират общата фактическа себестойност. Себестойността на единица като разходите разделим на продукцията.
 2. Когато от отглежданата група продуктивни животни се получават няколко продукта, а разходите са общи. В този случай общите разходи се разпределят между видовете продукти пропорционално на тяхната реализационна стойност. Себестойността на 1-ца се получава като полагащите се разходи за всеки продукт се разделят на количеството продукция от същия вид.

Обект на калкулиране при младите животни и животните за угояване е добития прираст и живо тегло на отгледаните животни. Себестойността на 1 кг прираст се получава като разходите по отглеждането на съответната група животни се раздели на количеството нетен прираст. За определяне на себестойността на килограм живо тегло са необходими 2 величини:

-          Количество живо тегло от дадена възрастова група

-          Обща сума на разходите по отглеждането им.

Количеството живо тегло на отгледаните животни се получава като сбор от теглото на наличните животни в началото на периода, постъпилите от други възрастови групи, закупените както и добитите през периода млади животни и прираст. Общата стойност на отгледаните животни се формира от фактическата себестойност на наличните в началото на периода животни, доставната стойност на закупените от вън, фактическата себестойност на добитите или прехвърлени от по нисши възрастови групи и фактическата себестойност на добития през периода прираст. Като се раздели общата стойност на отгледаните животни на количеството живо тегло се получава себестойност на килограм живо тегло. По същия начин може да се определи и себестойност на един брой отгледани животни. Тук общата стойност се разделя на броя отгледани животни.

Задача 16.

Дт

с/ка 6112 Животновъдство

- подрастващи прасета

Кт

 

 

804

 

1950

 

400

 

 

 

96

 

 

 

650

 

 

 

1950

 

 

Дт 6112                                                                                                              804

Кт 303                                                                                                                804

Дт 604                                                                                                                 400

Кт 421                                                                                                                400

Дт 6112                                                                                                              400

Кт 604                                                                                                                400

Дт 605                                                                                                                 96

Кт гр. 46                                                                                                                            96

Дт 6112                                                                                                              96

Кт 605                                                                                                                96

Дт 421                                                                                                                 24

Кт гр. 46                                                                                                                            24

Пр кг = (Т кр + Т изл) – (Т нач + Т пост)

Пр кг = (440 + 1550) – (1600 + 0) = 1990 – 1600 = 390 кг – бруто прираст

Дт 314                                                                  390 кг х 5 лв./кг                1950

Кт 6112                                                                                                                              1950

Бруто прираст – тегло на умрелите = нето прираст

390 – 50 = 340 кг. нето прираст

Фактическа себестойност на 1 кг прираст = 1300 / 340 = 3,82 лв./кг

Дт 6112                                                                                                              650

Кт 123                                                                                                                650

Задача 15.

Дт

с/ка 6112 Овцевъдство

Кт

 

 

1 764 000

приплоди и прираст

476 000

 

278 500

661 500

 

 

вълна

275 000

 

 

50 000

 

 

мляко

580 000

 

2 042 500

 

2 042 500

Дт 314                                                  136 000 кг х 3,50 лв./кг  476 000

Кт 6112                                                                                                                              476 000

Прираст = 325 000 – 136 000 = 189 000 кг. х 3,50 лв./кг = 661 500 лв.

Дт 314                                                                                                                 661 500

Кт 6112                                                                                                                              661 500

Дт 315                                                  325 000 кг х 3,20 лв./кг  1 040 000

Кт 314                                                                                                                1 040 000

Дт 411                                                                                                                 330 000

Кт 701                                  55 000 кг х 5 лв./кг                                         275 000

Кт 4532                                                                                                                              55 000

Дт 701                                                  55 000 кг х 5 лв./кг                          275 000

Кт 6112                                                                                                                              275 000

Дт 303                                                  10 000 кг х 5 лв./кг                          50 000

Кт 6112                                                                                                                              50 000

Дт 503                                                                                                                 330 000

Кт 411                                                                                                                330 000

Дт 411                                                                                                                 696 000

Кт 701                                  725 000 л. х 0,80 лв./л.                    580 000

Кт 4532                                                                                                                              116 000

Дт 701                                                                                                                 580 000

Кт 6112                                                                                                                              580 000

Дт 503                                                                                                                 696 000

Кт 411                                                                                                                696 000

Таблица за разпределение на общите разходи между добитите продукти

 1. Размер на разходите – 1 764 000 лв.
 2. База – реализационна стойност на продуктите
  1. Приплоди и прираст – 1 137 500 лв. х 0,85 = 966 875 лв.
  2. Вълна – 325 000 лв. х 0,85 = 276 250 лв.
  3. Мляко – 580 000 лв. = 520 875 лв.

Общо – 2 042 500 лв.

 1. Коефициент = 1 764 000 / 2 042 500 = 0,85

Калкулация за определяне фактическата себестойност на:

 1. 1 кг приплоди и прираст = 966 875 лв. / 325 000 кг = 2,975 лв./кг
 2. 1 кг вълна = 276250 лв. / 65 000 кг = 4,25 лв./кг
 3. 1 л мляко = 520 875 лв. / 725 000 л = 0,72 лв./л

Дт 6112                                                                                                              278 500

Кт 123                                                                                                                278 500

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG