Home Икономика Последващо оценяване или т.нар. преоценяване на ДМА

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Последващо оценяване или т.нар. преоценяване на ДМА ПДФ Печат Е-мейл

Последващо оценяване или т.нар. преоценяване на ДМА

Заб: МЗ подлежат само на обезценка. ДМА подлежат само, когато балансовата им стойност е по-голяма от справедливата. Справедливата стойност, по която могат да бъдат отчитани ДМА изисква често преоценяване и поддържане на ДМА с оценка близка до пазарната.

Знаем, че базите за оценяване на ДМА при първоначално придобиване е цената на придобиване.

Предимства:

-отразява реално ДА

-въпреки че става историческа, тя е надеждна поради документирането, на което е подложена

-добра база за преоценка по справедлива стойност

След преоценката справедливата стойност става отчетна (тя вече е амортизуема стойност-на нейна база се прави амортизационен план)

Отчитаната в бъдеще амортизация и евентуална по-нататъшна обезценка се прави на база на справедливата стойност. В случаи, когато не е възможно да се направи обезценка, при преоценката стойността на ДМА се увеличава,т.е. капитализира се увеличението. Това изисква създаването на преоценъчен резерв. Преоценъчният резерв е формално стойност на капитализиране на/в  Актива, попада в групата на СК, но ако трябва да се определи показател за СК и поддържането му, то преоценъчния резерв се приспада, т.е. не е редно да се третира като увеличение на К-ла.

Когато се извършва преоценка за земите и сградите винаги се използва пазарната стойност определена от квалифициран изпълнител.

За машини, съоръжения, оборудване се използва пазарна себестойност при наличието на активен пазар. При липса на информация за пазара и пазарната стойност, то преоцененета им стойност е равна на амортизираната възстановителна стойност на ДМА.

Честотата на преоценките зависи от промените в справедливата стойност. Изисква се преоценяване на цели класове към, които принадлежи онзи Актив, който трябва да се преоценява. Целта е избягване на селективност при преоценка и подвеждане при представяне на инфото в счетоводното отчитане.

Прилагат се 2 подхода за оценка:

а) цялата натрупана амортизация се елиминира направо от първоначалната стойност с обратно записване или червено записване на натрупаната амортизация.

б) натрупаната амортизация се коригира пропорционално на преоценката в съответния Актив.

При а) се предполага

DMA преоценъчен резерв амортизация

200             60(1)                                                                          (1) 60      60

100 (2)                                                     100(1)                             =

240 кр.с.

(1)     за елиминиране на амортизацията

(2)     добавяме преоценка 100 и ги капитализираме като преоценъчен резерв

При този вариант задължително се прави нов амортизационен план от момента на преоценката. 240 е база за начисляване на амортизация за в бъдеще за определен период от време. Напр. 7 години.  Брутната стойност е 240: 7= 34->аморт. год. квота

При 2я вариант резултата е същия и  получаваме само, че пропорционално коригираме амортизацията и преоценката.

ОТЧИТАНЕ НА ДНА-то е аналогично на отчитането на ДМА. Разликата е в това, че ДНА се ???(не)???амортизират, не им се отчита изхабяване (нямат морално-веществено изхабяване)

Известни разлики обаче съществуват при отчитането на ДФин.А. Те се свързват със създаваните в практиката финансови инструменти. Необходимо е да се разгледа счетоводното отчитане на финансови инструменти, и финансови активи и пасиви.  Счетоводната регламентация на тази тематика е непрекъснато усъвършенствана и променяна. В момента има значителни промени и проекти за нови промени.Характерното тук е, че регламентацията за ДМА и ДНА остава валидна по отношения на някои видове дейности свързани с финансови активи и пасиви що се отнася до придобиване, използване и др. и тъкмо това е, което създава известни усложнения в практиката, защото при изготвяне на ФО по отношение на някои дейности свързани с финансовите активи и пасиви е прилага регламентация за ДМА, а в същото време се прилага регламентация за финансовите инструменти, които съществуват като финансови активи и пасиви.(ебаси изречението!!!!)

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ФАктиви, ФПасиви, ФИнструменти

Съдържание:

1)       общ поглед в/у регламентацията на счетоводното отчитане на ФИ

2)       определения на някои основни понятия

а)финансов инструмент

б)финансов актив

в)финансов пасив

г)капиталов инструмент

3) категории финансови активи

4) деривативни финансови и инструменти

5) първично признаване и оценяване на ФА и ФП

6) база за оценяване на ФА и ФП

7) последващо оценяване на ФА и ФП

8) прехвърляне м/у отделните категории ФА

9)обезценка на ФА

10)отписване на ФА и ФП

11)Хеджитиране

1) Регламентация- Международна и Национална

САЩ имат изключително добра, подробна и адекватна на дейността регламентация (финансовата дейност има основно място там).

Тенденция е да се следват опитите на САЩ>

Последните години-промени продиктувани от глобализацията.

Тенденция е подробностите от регламентацията на САЩ да влезнат в м/ународната регламентация.

1)м/ународната регламентация се осъществява чрез стандарт #32 и включва в в своето наименование Оповестяване и Признаване на ФИ

2)МСС #39-Финансови Инструменти, Признаване и Оценяване

още: а) признаване и отписване на ФИ

б)оценяване на ФИ

в) изясняване на деривативи и на счет. отчитане на хеджирането

2) Дефиниция на основни понятия

Финансов инструмент- всеки договор, който поражда едновременно финансов актив за 1 предприятие и финансов пасив или инструмент на СК за друго предприятие

ФА и ФП са финансови инструменти, които се явяват на края на едно договорно отношение м/у предприятия

Финансови Активи- това са:

а) парични средства

б) договорно право за получаване на пари или други ФА оъ друго предприятие

в) договорно право за размяна на финансов инструмент с друго предприятие при благоприятни условия

г) инструмент на СК на друго предприятие

ФА са парични средства, банкови депозити, продажби, вземания по заеми, търгуеми капиталови ЦК, некотирани ЦК, опции по акции, swap-ове на лихв. %-ти и други. Много от посочените конкретни видове могат да се явят и в ролята на ФПасиви.

Финансови Пасиви- 1)договорно задължение за предоставяне на парични суми или финансов актив на друго предприятие; 2)договорно задължение за размяна на финансов инструмент с друго предприятие при неблагоприятни условия(т.е. реализира се загуба).

Заб: В тази дефиниция не се включват елементи на СК като банкови заеми, задължения към доставчици, провизии за договорни задължения, привилегировани акции.

Заб: Не се включват и задължения с недоговорен произход като задължения за данъци, за щети, по съдебни дела.

Инструменти на СК – това понятие е по-широко обхванато от понятието Акции в СК. То включва:

-гаранции

-опции за записване на Акции

-опции за покупка на Акции в СК на емитиращото предприятие

Нетни Активи=Реални Активи – всички задължения

Акция-> част от нетните активи на предприятието

Инструмента на СК е всеки договор, който води до участие в нетните активи на дадено предприятие, т.е. в остатъчната сума на реалните активи след приспадане на всички пасиви.

Например: договорно задължение (за разсрочена цена в бизнес-комбинация), което може да бъде уредено в пари или чрез емисия на ЦК (акции). Това договорно задължение да бъде инструмент или не на СК  в зависимост от условията му. Напр. Ако ?кред. не е изложен на риск, то задължението не е  финансов инструмент на СК . Ако обаче кред. е изложен на риск и има опасност да отчете загуба –(Какво значи загуба?-> изтичане на нетни активи), то договорното отношение е инструмент на СК

Нетни активи в началото-нетни активи в края= загуба

От какво зависи риска?->от промените в акциите на СК

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG