Home Икономика Изисквания на управлението към качеството на счетоводството и счетоводната информация

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Изисквания на управлението към качеството на счетоводството и счетоводната информация ПДФ Печат Е-мейл

Изисквания на управлението към качеството на счетоводството и счетоводната информация

Изискванията за управлението на качеството са двупосочни. Едни се отнасят за качеството на счетоводството като дейност, а други – за качеството на счетоводната информация. Изискванията обаче за качество на счетоводството и счетоводната информация са винаги свързани и взаимно се обуславят. Изискванията на управлението към качеството на счетоводството, които поставят като критерий времето на неговото осъществяване като дейност са: срочност, бързина и оперативност.

Срочността е определяща като изискване към качеството на счетоводството. Тя е водеща при взаимодействието с другите изисквания и обуславя навременността в създаването на счетоводната информация и използването й от управленските органи на предприятието и извън него. Времето участва в характеризирането на бързината и оперативността – също изисквания за качество на счетоводството като информационна дейност.

Към счетоводството управленските органи на предприятието и извън него отправят изискване за качество и в още един аспект – гъвкавостта. За нея е характерно това, че счетоводната методологическа основа е исторически подход с двата си компонента – приемственост и преходност.

Счетоводството, като създава счетоводна информация, на практика не работи за себе си. Тази информация е предназначена за нуждите на управленските органи в предприятието и за външни потребители. Всички те желаят твърде много изисквания към нейното качество, като своевременност, точност, обективност, пълнота, ценност и полезност.

Качеството на счетоводната информация зависи в немалка степен и от изискванията към нея за точност и обективност. Те произтичат: от документирането като задължително изискване за счетоводното отчитане; от изискването за законосъобразност и целесъобразност на процесите и операциите в дейността на предприятията по използване на активите и пасивите; от спазването в счетоводството на регламентираните в Закона за счетоводството предписания за оценки на материалните активи, паричните средства във валута, задължението във валута, краткосрочните финансови активи и т.н.

Качество на информационния продукт на счетоводството е неговата пълнота.

Ценността и полезността на счетоводната информация са други изисквания на управлението към нейното качество.

Количествен аспект имат изискванията за обема на счетоводната информация и за сумата на разходите за нейното „производство”.

5.Инструментрариум от измерители, използвани в счетоводството

При счетоводството има изискване – обектите на счетоводното отчитане и присъщите им съставки да се измерват количествено. Това е нужно, защото счетоводната информация трябва да има числен израз в измерители като: натурални, трудови и стойностни (парични). Използването на тези различни инструменти за измерване е наложено от изискването на практиката за количествено измерване и качествено определяне имуществото на предприятието.

Натуралните измерители в счетоводството се използват за числено измерване и представяне на отчитаните от него обекти в натура според едни или други техни физически свойства; брой, тегло, дължина, обем, повърхнина и др. На практика обектите на счетоводното отчитане са разнообразни по своите натурални свойства. Това е и причината те да не могат да се отчитат. Счетоводството преодолява този недостатък като използва т.нар. „условни натурални измерители”. Счетоводството в някои дейности използва за отчитане и комбинирани натурални измерители, като: тон километър в товарния транспорт и др.

Трудовите измерители са инструменти, използвани от счетоводството за измерване и представяне на изразходвания труд за изпълняване на определена работа. Трудът като обект на счетоводно отчитане се изразходва във времето, което се използва от счетоводството и за количественото му измерване чрез продължителност на работното време. Мерните единици са минута, час, ден, човекочас, човекоден и др. Различията в степента на квалификация на персонала на предприятието е причина счетоводството да използва ограничено трудовите измерители и най-вече като инструменти за обобщаване на изразходвания труд в обектите на счетоводно отчитане. Стойностният (паричен) измерител се използва от счетоводството за измерване на обектите на счетоводното отчитане по възприетата у нас парична единица – лев и неговото подразделение – стотинка.. Преимущество на стойностите пред натуралните и трудовите измерители е, че той използва за оценка парите, които са общоприета мярка за измерване на еднородни и нееднородни обекти на предприятието, чиято парична стойност може да бъде събирана или изваждана.

Чрез стойностния измерител счетоводството създава обобщена информация не само за имуществото на предприятието, а и за неговата дейност: себестойност на продукцията и услугите, приходи от дейността и др. Стойностния измерител е задължителен за използване от счетоводството и за него законово се регламентира историческа цена с нейните разновидности: себестойност, справедлива цена и цена на придобиване. Но това не означава да отпадне необходимостта от използване на натуралните и трудови измерители, а когато е възможно, счетоводството използва стойностния измерител в съчетание с тях. Например: Работната заплата на персонала е парична сума, която е резултат от използването на 3 измерителя – трудов, натурален и паричен.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG