Home Икономика Счетоводно отчитане на материалните запаси в бюджетните предприятия. Характеристика на материалните запаси в бюджетните предприятия

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Счетоводно отчитане на материалните запаси в бюджетните предприятия. Характеристика на материалните запаси в бюджетните предприятия ПДФ Печат Е-мейл

Счетоводно отчитане на материалните запаси в бюджетните предприятия. Характеристика на материалните запаси в бюджетните предприятия.

Счетоводно отчитане на материалите в бюджетните предприятия.

1.Характеристика на материалните запаси в бюджетните предприятия

Краткотрайните материални активи на бюджетните предприятия могат да се групират в две основни групи:

1.краткотрайни материални активи и

2.краткатрайни нематериални активи

Краткотрайните материални активи, като част от активите на предприятието т бюджетната сфера са предназначени за обслужване на тяхната дейност, за производствени нужди, за провеждането на опити и изследвания и за продажба. Съгласно чл.19 от Закона за счетоводството се включват:

1.материали

2.продукция

3.стоки

4.амбалаж.

5.млади животни

6.животни за угояване и

7.незавършено производство

Основната част на краткотрайните материални активи в предприятията от бюджетната сфера са материали, които не са предназначени за влагане в производството, а такива които се използват за консумативи / канцеларски материали, медикаменти, хранителни продукти, химикали, почистващи препарати, горива и др./; за поддръжка и ремонт на сгради и инвентар; канцеласки инвентар; резервни части, модели, отчетни инсталации, образци и други.

2.Оценка на краткотрайните материални активи

а/оценка при придобиване:

-          цена на придобиване- използва се при закупуване на материални запаси;

-          себестойност – в случаите, когато се произвеждат в бюджетното предприятие

-          продажна цена – при безвъзмездно получаване, при излишъци на материални запаси и преоценка

б/оценка при изразходване:

-          “първа входяща-първа изходящацена”

-          “последна входяща-първа изходяща цена”

-          средна претеглена цена

-          цена на конкретно избрана доставка

3.Счетоводно отчитане на материалите в бюджетните предприятия

3.1.Характеристика

Материалите в бюджетните предприятия изпълняват различна роля. Една част от тях са в пряка връзка с бюджетната дейност, друга с ремонт и поддръжка на материалните дълготрайни активи, трета с управлението на бюджетното предприятие.

В зависимост от икономическата им характеристика и според връзката им с разходните параграфи на бюджетната класификация, материалите може да се подразделят на : канцеларски материали, горива, гориво-смазочни материали, въглища, дърва, храна медикаменти, постелен инвентар, облекло, резервни части, амбалажни материали, образци, модели, опитни инсталации, лабораторни материали, почистващи препарати и др.

3.2.Счетоводни сметки за отчитане на материалите в бюджетните предприятия

подгрупа 302 Материали – използва се за отчитане на всички видове материали в бюджетните предприятия.

Съгласно Сметкоплана на бюджетните предприятия към подгрупата се препоръчва изграждането на следната структура:

с/ка 3020 Горива

с/ка 3021 Канцеларски материали

с/ка 3022 Храна

с/ка 3023 Медикаменти и лекарства

с/ка 3024 Учебни материали и помагала

с/ка 3025 Постелен инвентар и работно облекло

с/ка 3026 Строителни материали

с/ка 3027 Консумативи и резервни части за хардуер

с/ка 3028 Други резервни части

с/ка 3029 Други материали

Сметките са активни, балансови и към тях могат да се открият подсметки по видове материали, съобразно конкретните особености на бюджетната дейност.

За отчитане процеса на доставката може да се използва аналитична партида Доставки.

Сметката е активна, калкулационна, и се използва за формиране цената на придобиване на материалите.

3.3.Стопански операции и счетоводни статии:

За отчитане процеса на доставката :

Дебит сметка от подгрупа 302 Материали

Дебит сметка 4511Разчети за ДДС

Кредит сметка от гр.40Доставчици

За изплатените разходи за товаро-разтоварни работи:

Дебит сметка от подгрупа 302 Материали

Дебит сметка 4511 Разчети за ДДС

Кредит сметка 5013 Текущи банкови сметки в лева

За получените по безвъзмезден начин материали:

Дебит сметка от подгрупа 302 Материали

Кредит сметка 7413 Текущи трансфери и дарения в натура от страната

За получените материали в резултат от ликвидация на материални дълготрайни активи:

Дебит сметка от подгрупа 302 Материали

Кредит сметка 7990Прираст в нетните активи от други събития или

Кредит сметка от група 793 Излишъци на активи

За получените материали по реда на централизираните доставки :

Дебит сметка от подгрупа 302

Кредит сметка 4500Вътрешни разчети за доставка и прехвърляне на имущество

 

За установени излишъци от инвентаризация:

Дебит сметка от подгрупа 302Материали

Кредит сметка 7933 Излишъци на материални запаси

 

За отчитане разхода на материали:

Дебит сметка от подгрупа 601Разходи за материали

Кредит сметка от подгрупа 302Материали

За отразяване разхода на материали по направление:

Дебит сметка от подгрупа 650Разходи за придобиване на активи, текущ и основен ре-

монт по стопански начин

Кредит сметка от подгрупа 601Разходи на материали

При продажба на материали:

Дебит сметка 6112Отчетна стойност на продадените материали

Кредит сметка от подгрупа 302Материали

За отразяване на получените суми от продажба:

 

Дебит сметка от подгрупа 501Касови наличности по сметки в страната

Кредит сметка 7112Приходи от продажба на материали

Кредит сметка 4511Разчети за ДДС

При обезценка на материали:

Дебит сметка 7802Отрицателна преоценка на активи

Кредит сметка от подгрупа 302Материали

 

При надоценка:

Дебит сметка от подгрупа 302Материали

Кредит сметка 7801Положителни преоценки на активи

При безвъзмездно предоставяне:

Дебит сметка 6990Намаление на нетните активи от други събития

Кредит сметка от подгрупа 302Материали

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG