Home Икономика Отчитане на собствения капитал и приходите в бюджетните предприятия

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Отчитане на собствения капитал и приходите в бюджетните предприятия ПДФ Печат Е-мейл

Отчитане на собствения капитал и приходите в бюджетните предприятия

7.1 Счетоводно отчитане на собствения капитал в бюджетните предприятия

Капиталът в бюджетните предприятия като обект на счетоводно отчитане характеризира произхода и предназначението на всички активи, с които се реализира дейността на тези звена.

В зависимост от източника на финансиране, бюджетните предприятия могат да се класифицират в две групи:

  • държавни;
  • общински.

Това е основание да се смята, че имуществото на бюджетните предприятия не е тяхна собственост, а е притежание на държавата или на съответната община, т. е. То е публична собственост. Тази особеност при разглеждане на понятието „собствен капитал” за бюджетните предприятия е причина да се говори за „собствен капитал в бюджетните предприятия”, а не за „собствен капитал на бюджетните предприятия”.

Чрез сметкоплана за бюджетните предприятия за класифициране на собствения капитал се въвеждат понятията:

  • разполагаем капитал;
  • акумулиран прираст / намаление на нетните активи;
  • изменения в нетните активи.

Отчитането се извършва чрез пасивните сметки от подгрупа 100 Разполагаем капитал в бюджетните предприятия. Това са сметки:

1001  Разполагаем капитал по бюджети и бюджетни сметки

1002 Разполагаем капитал по извънбюджетни сметки и фондове

1009 Капитал в други нетни активи и дейности

Кредитират се при увеличение на капитала, което се извършва само по решение на собственика (държавата или общината). Дебитират се при намалението му, също по решение на държавата или съответната община.

Разполагаемият капитал като понятие е аналогичен на основния капитал в търговските дружества.

Акумулираният прираст / намаление на нетните активи от предходни години като форма на собствен капитал е аналогичен на неразпределената печалба и непокритата загуба в търговските дружества. Счетоводното му отчитане се извършва чрез сметки от група 11 Акумулираният прираст / намаление на нетните активи от предходни години. Чрез сметките от тази група в края на всяка година се приключват сметките от групи 12 Изменения в нетните активи за периода, произтичащи от дейността и 13 Други изменения в нетните активи за периода. Сметките за отчитане на разходите (раздел 6 Сметки за разходи) и приходите (раздел 7 Сметки за приходи и трансфери) в края на всяка година се приключват  чрез сметки от групи 12 Изменения в нетните активи за периода, произтичащи от дейността и 13 Други изменения в нетните активи за периода. Или тези две групи сметки имат предназначение да отчитат резултата от дейността на бюджетното предприятие чрез съпоставяне на приходите и разходите му.

Нетните активи на бюджетното предприятие представляват разликата между сумата на дълготрайните и краткотрайните активи и краткосрочните им задължения.

7.2 Счетоводно отчитане на приходите в бюджетните предприятия

Бюджетни предприятия са всички онези отчетно - обособени звена, които по пътя на бюджетното финансиране получават от държавата или общинските бюджети част от необходимите им средства за осъществяване на дейността им.

Получените от финансиращия бюджет приходи в бюджетните предприятия счетоводно се отчитат чрез сметки от подгрупи 741 Помощи, дарения и безвъзмездно получени средства от страната. По сметка 7411 Текущи трансфери и дарения в страната се отчитат получените бюджетни средства за текуща издръжка. А по сметка 7412 Капиталови трансфери и дарения от страната се отчитат средствата за финансиране на капиталови разходи, предоставени от финансиращия бюджет.

Текущото бюджетно финансиране на бюджетните предприятия се извършва чрез периодично предоставяне на парични средства по банков път на основание на документа Платежно нареждане. За целта се използва активната сметка предвидена в сметкоплана на бюджетните предприятия 5013 Текущи банкови сметки в левове.

Сметките за отчитане на бюджетните трансфери през годината могат да се дебитират само тогава, когато трябва да се върнат на финансиращия бюджет целево предоставените средства, които не са усвоени.

Приходите в бюджетните предприятия биват два основни вида:

  • бюджетни;
  • извънбюджетни.

Горепосочените приходи се определят като бюджетни приходи от гледна точка на финансираните бюджетните предприятия. От страна на финансиращите бюджети, предоставянето на бюджетни субсидии представлява извършване на касови разходи по бюджета.

Дейността на бюджетните предприятия може да бъде финансирана и с други приходи. Такива са постъпления от други държави, международни организации, такси, продажба на услуги и други, дялови участия, лихви, наеми, концесии, приватизация на имущество, положителни курсови разлики от операции с ценни книжа и от валутни операции, излишъци на активи и други.

Общоприета счетоводна практика е тези други приходи в бюджетните предприятия да се отчитат като извънбюджетни приходи. Съществува и друга трактовка за тях, а именно че те трябва да се отчитат също като бюджетни приходи, защото материалната база в бюджетните предприятия е предоставена от финансиращия бюджет и е негова собственост.

Сметките за отчитане на другите приходи на бюджетните предприятия са от подгрупа 705 Приходи от такси, 709 Приходи от глоби и неустойки,  711 Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция, 712 Приходи от наеми и концесии, 713 Приходи от продажби на земя, инфраструктурни обекти и активи с художествена стойност, 714 Приходи от продажба на дълготрайни активи и други. Всички те са пасивни сметки, а приключването им се извършва чрез сметки от раздел 1 Сметки за капитали и заеми, а по точно сметки от подгрупи 120 Прираст / намаление на нетните активи за периода и 130 Други изменения в нетните активи за периода.


 

WWW.POCHIVKA.ORG