Home Икономика "Счетоводно отчитане на разчетите с персонала и подотчетните лица в"

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
"Счетоводно отчитане на разчетите с персонала и подотчетните лица в" ПДФ Печат Е-мейл

Счетоводно отчитане на разчетите с персонала и подотчетните лица в

бюджетните предприятия.

1.Характеристика на разчети с персонала в бюджетните предприятия.

Дейността на повечето бюджетни предприятия е свързана с изразходването на значително количество жив труд. По тази причина, разчетните взаимоотношения с персонала в тези бюджетни звена са основни и най-често срещаните като отчетни обекти.

Трудовите възнаграждения на персонала в бюджетните предприятия, обикновено се изплащат два пъти в месеца – под формата на аванскъм 15-то число и като заплата в края на месеца. Счетоводното отразяване на дължимите възнаграждения към персонала и други плащания на бюджетното предприятие във връзка с използване на живия труд като разход се извършва един път в месеца – най-често в неговия край.

2.Счетоводни сметки за отчитане на разчети с персонала.

Основните сметки, предвидени в сметкоплана на бюджетните предприятия за отчитане на взаимоотношенията с персонала са сметките от подгрупа 421Разчети с работници, служители и друг персонал – местни лица и 422 Разчети с работници, служители и друг персонал-чуждестранни лица. За счетоводното отчитане на формираните провизии за бъдещи плащания към персонала в сметкоплана е предвидена сметка 4230 Провизии за бъдещи плащания към персонала.

При счетоводното отчитане на разчетните отношения с персонала се засяга и един друг основен обект в бюджетните предприятия, какъвто са разходите. За тяхната счетоводна характеристика са предвидени сметки в раздел 6Сметки за разходи в Сметкоплана на бюджетните предприятия. По-конкретно става въпрос за сметки от подгрупа 604 Разходи за заплати, други възнаграждения и провизии за персонала и 605 Разходи за социални осигуровки за персонал и други лица.

3.Стопанси операции и счетоводни статии за отчитане на разчети с персонала

За изплатен аванс на персонала:

Дебит сметка 4213Вземания от работници, служители и друг персонал-местни лица,

Дебит сметка 4224Вземания от работници, служители и друг персонал-чуждестранни лица

Кредит сметка 5011Касови наличности в лева

 

За начисленото трудово възнаграждение:

Дебит сметка от подгрупа 604Разходи за заплати, други възнаграждения и провизии за  персонала

Кредит сметка 4211Задължения към работници,служители и друг персонал-местни лица

Кредит сметка 4222Задължения към работници,служители и друг персонал-чуждестранни лица

За начислените заплати за сметка на НОИ:

Дебит сметка 4558Вземания от ДОО и социално-осигурителни плащания

Кредит сметка 4211Задължения към работници, служители и друг персонал-местни лица, или

Кредит сметка 4222Задължения към работници,служители и друг персонал-чуждестранни лица

За начислените осигурителни вноскина персонала:

Дебит сметка от подгрупа 605Разходи за социални осигуровки, за персонал и други лица

Кредит сметка 4555Задължения за социалноосигурителни вноски за ДОО

Кредит сметка 4566Задължения за социално осигурителни вноски за НЗОК

Кредит сметка 4567Задължения за вноски за фонд”ПКБ”

За начислените осигурителни вноски за сметка на персонала:

Дебит сметка 4213Вземания от работници, служители и друг персонал-местни лица

Дебит сметка 4224Вземания от работници, служители и друг персонал-чуждестран-

ни лица

Кредит сметка 4555Задължения за социално осигурителни вноски за ДОО

Кредит сметка 4566Задължения за социално осигурителни вноски за НЗОК

Кредит сметка 4567Задължения за вноски за фонд “ПКБ”

За начисленият данък върху трудовото възнаграждение по ЗОДФЛ:

Дебит сметка 4213

Дебит сметка 4224

Кредит сметка 4591Разчети за данък по ЗОДФЛ

За инкасиране на задължения към НОИ, НЗОК, фонд “ПКБ” и бюджета:

Дебит сметка 4555

Дебит сметка4566

Дебит сметка4567

Дебит сметка4591

Кредит сметка 5013Текущи банкови сметки в лева

За инкасирано вземане от НОИ:

Дебит сметка 5013Текущи банкови сметки в лева

Кредит сметка 4558Вземания от ДОО и социално-осигурителбни плащания

За изплатена заплата в края на месеца:

Дебит сметка 4211

Дебит сметка4522

Кредит сметка 5011Касови наличности в лева

 

 

4.Счетоводно отчитане на разчети с подотчетни лица

4.1.Характеристика

Подотчетни лица са длъжностни лицаот персонала на бюджетното предприятие, на които се предоставят авансово парични средства за финансиране на бъдещи парични разходи /за командировки, за закупуване на материални и нематериални активи и други/.

4.2.Счетоводни сметки за отчитане на разчети с подотчетни лица

По своя характер разчетите с подотчетни лица са вземания на бюджетните предприятия. За тяхното счетоводно отчитане към подгрупа сметки 426 Подотчетни лица са предвидени две синтетични сметки – сметка 4261 Вземания от подотчетни  местни лица и сметка 4262 Вземания от подотчетни чуждестаранни лица.

Сметките са активни, балансови и се дебитират при предоставяне средства по аванса, а се кредитират при неговото отчитане.

4.3.Стопански операции и счетоводни статии

При предоставяне на паричен аванс на подотчетни лице:

Дебит сметка 4261  Вземания от подотчетни лица, или

Дебит сметка 4262 Вземания от подитчетни чуждестранни лица

Кредит сметка 5011 Касови наличности в лева, или

Кредит сметка 5012 Каесови наличности във валута

При отчитане на предоставен аванс срещу командировка:

Дебит сметка 6094 Разходи за командировка в страната, или

Дебит сметка 6095 Разходи за командировки в чужбина

Кредит сметка 4261 Вземания от подотчетни местни лица, или

Кредит сметка 4262 Вземания от подотчетни чуждестранни лица

За закупените от подотчетното лице материални и нематериални активи, ще се състави счетоводната статия:

Дебит сметки от група 20 Дълготрайни материални активи, или

Дебит сметки от група 21 Нематериални дълготрайни активи, или

Дебит сметки от група 30 Материали, продукция, стоки

Кредит сметка 4261 или

Кредит сметка 4262

При връщане на част или на целия размер от предоставения аванс:

Дебит сметка 5011 Касови наличности в лева, или

Дебит сметка 5012 Касови наличности във валута

Кредит сметка 4261 Вземания от подотчетни местни лица, или

Кредит сметка 4262 Вземания от подотчетни чуждестранни  лица

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG