Home Икономика "Обобщаване и проверка на записванията в сч.с-ки"

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
"Обобщаване и проверка на записванията в сч.с-ки" ПДФ Печат Е-мейл

Обобщаване и проверка на записванията в сч.с-ки

Обобщаването на показателите от с-ките и проверката на пълнотата и правилността на записванията се извършва в кр.на отч.период или в др.избран от предприятието с помощта на спец.таблици наречени ОВ-и-на синт.с-ки и на анал.с-ки.

ОВ на синт.с-ки е способ за проверка и обобщаване на записванията от синт.с-ки.Тя представлява таблица,в която намират отражение данни за салдата в началото на отч.период,за деб.и кр.обороти през периода,както и данни за салдата в кр.на периода.Правилността на записванията по синт.с-ки се проверява,като се сравнят сборовете за началните деб.и кред.салда,за кред. И деб.обороти и за крайните деб. и кр.салда.Следва да се получат равенства м/у сравняваните сборове.Рав-вото м/у сборовете на нач.салда произтича от равенството м/у Аи П на Б.Рав-то м/у сборовете се обуславя от прилагането на способа на двойното записване при отразяване на стоп.операции по с-ките.Рав-то м/у крайните салда произтича от рав-то на предходните 2 рав-ва.Данните на крайните салда се използват за съставяне на СЧ.Б към кр.на отч.период.Ако ОВ на синт.с-ки има нарушения значи има допуснати грешки при текущото отчитане-неправилно отразяване на нач.салда,пропуснати записвания по с-ките,грешки при изчисляване на сборовете и пр.Могат да бъдат допуснати  игрешки,коитоне могат да бъдат установени чрез ОВ на синт.с-ки-стоп.операции,които въобще не са отразени в синт.с-ки и пр.С  ОВ на синт.с-ки се установяват настъпили структурни изменения в активите,пасивите и собствения капитал.Тя е източник на инф-я за съставяне на някои от компонентите на ГФО като СБ,Отчет за приходите и разходите и пр.

ОВ-и на анал.с-ки са способ за обобщаване и проверка на данните от анал.с-ки.Те се съставят по една за анал.с-ки към определена синт.с-ка.Използват се 2 вида ОВ-и на анал.с-ки

1.Само със стойностни измерители-имат същата графировка,както ОВ на синт.с-ки.Разликата се състои в това,че графите за дебитните начални и крайни салда или за кредитните начални и крайни салда не се използват,тъй като групата анал.с-ки са или само активни и имат само дебитни салда или само пасивни и имат само кредитни салда

2.Едновременно със стойностни и натурални измерители-посочмат се по-подробни данни-за цената,мярката,количеството и ст-стта на отделните видове стоково-материални запаси

Значението на ОВ-и на анал.с-ки се състои в осъществяването на взаимна проверка и контрол на пълнотата и правилността на записванията в анал.с-ки и обединяващата ги синт.с-ка.Изразява се по следния начин:

-сумата на деб.и кред.с-да на анл.с-ки както в началото,така и в края на отчетния период трябва да бъде равна на аналогичното салдо на обединяващата ги синтетична с-ка.

-сумата на деб. и кред.обороти на анал.с-китрябва да бъде равна на съответните обороти на обединяващата ги синт.с-ка

Чрез ОВ-и на анал.с-ки се получава инф-я за движението и състоянието на сметните взаимоотношения с всички юридически и физически лица;движението и състоянието на всеки отделен вид от стоково-материални запаси по кол-во,ст-ст,по място на съхранение  по МОЛ-а.

Връзка м/у СБ и сч.с-ки

М/у СБ и сч.с-ки съществува тясна взаимна връзка

СБ –способ за отразяване и съпоставяне на финансовото и имущественото състояние към определен момент,което е изразено чрез обобщено показатели по еднородни групи активи,пасиви и собствен капитал.Съставя се периодично през определен интервал от време.С-мата на сч.с-ки е способ за отразяване не само на фин. и имущ.състояние в нач и кр.на отч.период,но и на движението и изменението на активите,пасивите и собствения капитал през същия период.Синт.с-ки се откриват с нач.с-да въз основа на данни от встъпителния или началния баланс.Сумата на активните бал.статии са записват като нач.с-да на съответните активни с-ки.Сумите на пасивните бал.статии се записват като кредитни нач.с-да на съответните пасивни с-ки.В кр.на годината се установяват с-дата на тези с-ки.Кр.деб.с-да на акт.с-ки се записват по съответните акт.бал.статии.Кр.кред.с-да на пасивните с-ки се пренасят и записват по съотвтените пасивни балансови статии.

От посочения ред на осъществяване на взаимната връзка м/у СБ  и сч.с-ки съществуват и редица различия.Наименованиета на някои с-ки се различават от наименованията на съответните бал.статии.Например на бал.статия Незавършено пр-во съответстват с-ките Разходи за осн.дейност е РАзходи за спом.дейност.По Д-а тези с-ки в нач.на отчетния период се записва остатъкът на незавършеното пр-во,а след това по Д-а текущо се отразяват извършените разходи по тези 2 вида дейности.По К-а се записва себестойността на произведената продукция,респ.на оказаните услуги.Част от разходите не се трансформират в себестойност и е възможно тези с-ки да останат с крайно с-до,което представлява размера на незавършеното пр-во..В някои случаи на една балансова статия съответстват няколко отделни с-ки и сумата й се образува от с-дата на тези с-ки.Напр. бал.статия Парични средства в брой(Каса в лв и Каса във валута);Вземания от клиенти и доставчици(Клиенти и Доставчици по аванси).Крайното с-до на някои от с-ките се посочват в различни групи,раздели и статии на баланса.Например ако с-дото към 31 дек.по с-ката Дълг.заеми е 60 хил.лв и на предприятието му предстои да погаси една част от тези заеми(20хил.лв) от 1 ян на тек.година,в П на Б тази сума ще фигурира по следния начин:враздел Дългосрочни пасиви,група Дългосрочни задължения и саттия Задължения към банки ще се посочи сумата от 40 хил.лв,и в раздел Краткосрочни пасиви,група Краткосрочни задължения,статия Задължения към банки-останалата сума от 20 хил.лв.Активите,пасивите и собствения капитал се показват в СБ по тяхната бал.стойност,т.е.като разлик м/у отч.им ст-ст и коректива,който се отнася за тази ст-ст.Например отч.ст-ст на транспортните средства към 31 дек,отразена по с-ка Транспортни средства е 40 хил.лв.,а начислената към същата дата амортизация е 15 хил.лв.В баланса по статията Транспортни средства ще се посочи сумата от 25 хил.лв.За отчитане на извършените разходи и признаите приходи през отч.период се използват съответни с-ки.В Б липсват статии за текущите разходи и приходи.Изключение е бал.статия Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА.Всички отрицателни величини на бал.статии се посочват в скоби.Напремер Невнесен капитал,Изкупени собствени акции,Непокрита загуба от минали години,Загуба от тек.година и др.

��4 ���ҳяло постоянни спрямо него. Различават се от променливите разходи с това, че тяхното изменение е еднопосочно с това на изменението на обема на дейността, но не е пропорционално на него (обема). Тези разходи се разглеждат като сравнително постоянни за определен период от време и особено незначителни изменения в обема на дейността. На практика променливата и постоянната част от тези разходи се различават малко трудно.

Полупостоянните разходи са относително неизменящи се при даден обем на дейност, но те могат да нарастват с константна величина при определени производствени условия.

  1. Групиране и изследване на разходите според начина на включване в себестойността на продукцията

В някои литературни източници по УС това групиране на разходите е известно като систематизиране на разходите във връзка със стойностната оценка на продуктите на труда и във връзка с установяването на финансовия резултат от дейността. За целта разходите според този критерий се групират по т.нар. обекти на групиране. Такива обекти на групиране най-често са отделни изделия, може да бъде себестойността на отделни продукти, а така също и отделни функционални производствени подразделения в предприятието от рода на цехове, производствени участъци и други подобни. Съгласно изискванията на УС съществуват три варианта на групиране на разходите при тяхното обвързване с конкретен обект, а именно:

-  І-ви вариант – при наличие на пряка връзка между разходите и обекта на групиране. В този случай разходите като правило са изцяло и практически свързани с обекта на групиране, т.е. евентуални с продукта на труда или неговата себестойност. Групираните по този начин разходи се класифицират от УС като преки разходи

-  ІІ-ри вариант – при наличието на частична връзка между разходите и съответния обект на групиране. Тази разходи могат да бъдат свързани евентуално и с други обекти поради което величината, която е свързана с конкретния обект не може да се определи с необходимата точност и прецизност. Тези разходи в УС се дефинират като непреки или косвени разходи

-  ІІІ-ти вариант – при липсата на връзка между разходите и обекта на тяхното групиране

Тъй като подразделянето на разходите на преки и косвени зависи изцяло от обекта на групиране, то различните по съдържание разходи могат да бъдат преки по отношение на един обект на групиране и непреки по отношение на друг обект на групиране. Това означава, че групирането на разходите на преки и непреки ще бъде изцяло нереално, ако изрично не е посочен конкретния обект за тяхното групиране.

За целите и нуждите на УС и особено при формирането на себестойността на продукцията производствените разходи се дефиринцират още на 3 подгрупи, а именно: материални разходи; трудови разходи; непреки производствени разходи

Материалните и трудовите разходи от своя страна се разграничават също на преки и непреки. Преките материални и трудови разходи са тези, които практически се идентифицират с производството на даден продукт, т.е. това са разходите, които имат пряка технологична връзка с продукта и с калкулирането на неговата себестойност.

Материалните и трудови разходи, които не могат да се включат директно в себестойността се класифицират като непреки производствени разходи. Или според УС се приема, че всички разходи по производството, които не представляват преки материални и трудови разходи следва да се отнесат към непреките производствени разходи.  За включването на непреките производствени разходи в себестойността на отделните продукти е необходимо предварително да бъдат разпределени между видовете произведена продукция на определена, най-често избрана база. Поради това проблема за разпределение на непреките разходи се смята за един от актуалните проблеми на УС.

Прието е още преките материални разходи в УС да се наричат първични разходи.


 

WWW.POCHIVKA.ORG