Home Икономика "Възникване и развитие на УС"

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
"Възникване и развитие на УС" ПДФ Печат Е-мейл

Възникване и развитие на УС: ..

Възникнала като чисто практическа дейност,системата на счетоводството продължава развитието си като самостоятелно научно направление в съчетание м/у теория и практика.До определен етап от възникването и развитието си счетоводната наука се развива самостоятелно –тоест без да се базира на предварително разработена икономическа теория ,а изцяло на натрупаните по емпиричен път знания.За това  може да се приемат обособените в икономическата литература специфични фази в развитието на счетоводството,като:

=книговодство

=финансово счетоводство

=разходно(калкулационно) счетоводство

=управленско счетоводство

=социално счетоводство

Преплитането м/у счетоводнита практика и теория и по-точно натрупаните практически умения намират израз в най-ранната фаза на счетоводството-книговодство или още наречено обслужващо счетоводство.По-своята същност то е било процес на регистрация на стопанските факти и явления,свързани със запазването и разширяването на собствеността на робовладелеца,феодала и по-късните представители на господстващото съсловие.

За възникването на счетоводството като самостоятелна научна дисциплина е било необходимо наличието на определени социално-икономически предпоставки и фактори.В периода на Ренесанса в западна европа такива са развитието на търговията  и банковото дело,техническия прогрес (книгопечатането),въвеждане  използването на арабските цифри и др.тъй като този период се характерисира с оживена търговия,такава се явява и основната цел на счетоводството-да отразява процеса на размяната.така се появява счетоводството на търговеца.

Последващите промени в социално-икономическите предпоставки водят до необходимостта от промяна в системата на счетоводствотот.в периода на първоначално натрупване на капитали и разгръщане на фабричното производство се появяват първите сдружения основани на акционерната собственост.Те изискват съответна  защита на финансовите интереси на вложителите и осъществяване на контрол в/у дейността с цел избягване на злоупотреба с натрупаните капитали.Пред счетоводството се поставя задачата да осигури информация за протеклите,изминалите събития и да ги обобщи в отчети за имущественото и финансовото състояние на дружеството.Така като самостоятелна дисциплина се оформя финансовото счетоводство.Основното предназначение на информацията ,създадена от него е за външни потребители-акционери,държавата в лицето на данъчните органи,кредиторите и др.

На следващ етап от развитието на производителните сили , в епохата на индустриалния капитализъм,се явяват  нови предпоставки и фактори,налагащи промени в счетоводната система.Разрастването на производствените и търговските предприятия изисква увеличаване на информационните възможности на счетоводните отчети.Акцентът се премества в/у създаване на информация за приходите и разходите на предприятието,произвежданата продукция,продаваните стоки,с цел да се насочи внимание към най-ефективните от тях.Посочените обекти стават приоритет на изследване на т.н.счетоводство на разходите.

Усложняването на процесите в икономиката в средата на 20 век,необходимоста от по-ефективно управление на микро ниво водят до появата на нова област в счетоводната наука-управленското счетоводство.В много отношения то е доразвитие на разходното счетоводство , но не може да се каже че е негово пряко продължение.Предметът се запазва същият-отчитане и анализиране на разходите и приходите с цел установяване на различни стойностни величини.Новият елемент тук вече се изразява в по-високото теоретично равнище и използване на нови методи.При изследването на разходите и приходите се използват по-усложнени подходи и нови критерии за изследване на разходите – общо и по отделни центрове в предприятието.целта е изработване на оптимални управленски решения.

В послените години на преден план в развитието на счетоводната наука някои автори обособяват едно ново направление-социално счетоводство.Неговото съществуване се предопределя от усложнените социални и икономически проблеми,стоящи пред организационно-производствените единици,особено в страните със силно развита пазарна икономика.В този смисъл предмет на социалното счетоводство е осигуряване на информация за социалния ефект от стопанската дейност на конкретната единица.

От казаното до тук може да се направи изводът че счетоводството не е закостеняла система,служеща си само с едни и същи способи през много вековното си съществуване.Счетоводната теория в неразривна връзка със счетоводната практика,се разглеждат винаги в процес на развитие и обогатяване с нови теоритични способи и решаване на практически проблеми. 

WWW.POCHIVKA.ORG