Home Икономика "ОСНОВИ НА КАЛКУЛИРАНЕТО"

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
"ОСНОВИ НА КАЛКУЛИРАНЕТО" ПДФ Печат Е-мейл

ОСНОВИ НА КАЛКУЛИРАНЕТО

 1. Базисни понятия
 2. Методи на калкулиране

В най-широк смисъл калкулирането е процес на обхващане, измерване и разграничаване на разходите, възникващи в съответни подсистеми на предприятието (отделно звено, конкретно производство). Обект на калкулирането е всяка дейност за която е желателно самостоятелно обособено измерване на разходите. В по-тесен смисъл калкулирането на производствените разходи се разглежда като систематична методология по обхващането, пресмятането и разграничаването на разходите с оглед установяване на себестойността общо и за единица изделие.

Под обект на калкулиране се разбира признакът, основен за класификация на разходния обект на калкулиране и може да бъде:

А)  готов продукт или продукт с частична завършеност по отделни фази или процеси

Б)  върху работа или услуга

Калкулационна единица – измерителя в който може да бъде поставен калкулационният обект, тя може да бъде:

 1. натурални – 1 брой, 1 тон, 1 метър
 2. условно-натурални – производствена поръчка (ток)
 3. повременни – машиночас, нормочас
 4. експлоатационни – използване търговски метод, единична мощност на двигаттеля.

Моделите на калкулиране могат да бъдат разграничени по няколко критерия:

А. Според степен на обхващане на разходи

1.  по пълни разходи

2.  по производствени разходи

3. по променливи разходи

Б. Според обекта на обхващане на разходи

1.   по поръчки

2.  по процеси

В. Според степента на контрола върху разходите

1. по нормативни разходи

2. по фактически разходи

МОДЕЛ НА КАЛУЛИРАНЕ  ПО ПЪЛНИ РАЗХОДИ

В  себестойността се включват

1.   преки производствени разходи

2. непреки производствени разходи

3. разходи по организация и управление и по продажби

- променливи

- постоянни

4. себестойност по пълни разходи

Когато от приходите от продажби се приспадне себестойността по пълни разходи се получава нетен доход или печалба (Pch).

МОДЕЛ  НА  КАЛКУЛИРАНЕ  ПО  ПРОИЗВОДСТВЕНИ  РАЗХОДИ

В себестойността се включват

1. преки разходи (променливи) .

2. непреки производствени разходи – променливи и постоянни

3. себестойност (1+2) по производствени разходи

Когато от приходите от продажби се извади себестойността на продукта се получава брутен доход (1-2)

4.разходи по продажби, организация и управление

 1. печалба (нетна) 3-4 или нетен доход

МОДЕЛ  НА  КАЛКУЛИРАНЕ  ПО  ПРОМИШЛЕНИ  РАЗХОДИ

В себесойността се включват:

1.   Производствени разходи, в това число преки материални и трудови, променливи, непреки производствени както и променливи по организация и управление по продажби

2.   себестойност по променливи разходи, всички по точка 1 . Когато от приходите от продажби се извадят себестойнотта по  променливи разходи, се получава пределен доход.

3.  пределния доход служи за покриване на постоянните разходи

4.  постоянни разходи в това число постоянни непреки производствени разходи и постоянни разходи за организация и управление и по продажби

5.  печалба (Pch).

За целта на финансовите отчети се прилага втория модел на калкулиране  по основни производствени разходи. За целта за вземане на управленчески решения се прилага калкулиране по променливи разходи.

При анализа на рентабилността по отделни продукти и пазари се прилага калкулиране по пълни разходи.

СПОРЕД  ОБЕКТА  НА  КАЛКУЛИРАНЕ

 1. калкулиране по поръчки
 2. калкулиране по процеси

Първият се прилага когато предприятието работи по заявки на клиенти. Заявките за текущата година започват да се приемат октомри месец на предходната година. Те могат да бъдат получавани и текущо във хода на производствения процес.

Калкулирането по поръчки има три разновидностти.

А)  индивидуални – когато всяка поръчка се отличава с някои особеностти и не може да бъде обобщена с друга.

Б)  по партиди – поръчките съдържат група еднородни изделия

В)  калкулиране по договори – отличава се по това че обхваща повече от един отчетен период. Типичен пример са договорите за строителство. Основното при калкулирането по поръчки е индивидуализирането на разходите за всяка поръчка. За всяка една се открива калкулационна карта, по нея се описват преките разходи в съответствие с първичните отчетни документи. Към края на междинния отчетен период или към момента на приключване на калкулационната карта към преките разходи се прибавят

съответен размер непреки. Те се изчисляват по отделни поръчки на базата:

А) фактически коефициент на разпределение

Б)  планов коефициент на разпределение

Когато се прилага първата база разпределението на разходите по организация на производството (енергия, осветление, отопление, наеми, амортизация на сгради и общи трудови разходи се извършват между спомагателните и основни производствени звена

Когато се ползва втората база, се извършва разпределение на акумулираните разходи и спомагателни звена между основните производствени звена като се използва за база извършена услуга от спомагателните на основните звена. Съществува и трети начин когато се извършва разпределение на спомагателните разходи между основни по отделни поръчки. В този случай базата за разпределение може да бъде:

А) преки материални разходи в стойност или във физически единици – килограм, метър и други.

Б) преки трудови в стойност или в отработени човекочасове

В) отработени машиночасове

Когато непреките разходи се изчисляват по планов коефициент методиката е:

В началото на годината общо за предприятието или по отделни производствени цехове се изчисляват планови коефициенти, те са  отношението  на непреките разходи по норматив за плановата дейност към планов обем дейност, изразени в - човекочасове, машиночасове, физически единици.

След завършване на поръчката се определя колко фактически човекочасове и машиночасове или физически единици са отработени.

Този фактически обем по поръчките се умножава с определения вече планов коефициент за разпределението на непреките разходи и се получава абсолютната сума на непреките разходи, които трябва да бъдат включени в поръчката. Това е сума която е по планов разход но се отнася за фактически обем дейност

Плановия  коефициент е =или ≥ на непреките разходи по нормативен планов обем,  дейност в човекочасове, машиночасове, физически единици

КАЛКУЛИРАНЕ  ПО   ПРОЦЕСИ

Прилага се при непрекъснат производствен процес като химически, нефтени, циментови, стъкларски и други. В този случай произведената продукция е еднородна. Особеното в случая е че разходите не се индивидуализират, е се осредняват за всички единици. Непреките разходи тук не се отнасят по поръчки в калкулационните карти, а се включват в общата стойност по видове изделия, например за изделие А, Б, В, проблемите при този начин на калкулиране са свързани с установяването на разходите за наезавършеното производство по технологична линия към момента на установяване на себестойност.

КАЛКУЛАЦИИ  СПОРЕД  СТЕПЕНТА  НА КОНТРОЛА

ВЪРХУ   РАЗХОДИТЕ

 1. Калкулиране по планови разходи
 2. Калкулиране по фактически разходи

При първия начин те се извършват преди започване на отчетния период по нормативни разходи а при втория след изтичане на отчетния период по фактически разходи.


 

WWW.POCHIVKA.ORG