Home Икономика "Определяне на общата годишна данъчна основа"

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
"Определяне на общата годишна данъчна основа" ПДФ Печат Е-мейл

Определяне на общата годишна данъчна основа

Общата годишна данъчна основа се определя за  всяка данъчна година, която в България съвпада с календарната година и представлява сбор от годишните данъчни основи от всеки източник на доход поотделно минус данъчните облекчения предвидени в закона.

ГДО на физически лица = ГДО от доходи по трудови правоотношения + ГДО за доходи от друга стопанска дейност +ГДО за доходи от наем  + ГДО за доходи от прехвърляне на права + ГДО от други източници – данъчните облекчения (или данъчните преференции

Данъчни облекчения:

1.Данъчно облекчение се ползва от лица с намалена работоспособност 50% и над 50%, удостоверена с валидно експертно решение.Ползват облекчението в годишен размер 7920лв.необлагаеми (над тази сума са облагаеми),а месечно (тези, които работят по трудови правоотношения могат и месечно да се възползват)- 660лв.(660 умножено по 12 месеца – 7920лв).Над тази сума се плаща данък.

Пример:

Едно лице с намалена работоспособност 50 и повече %, удостоверена с валидно експертно решение получава заплата 700 лв. с месечна данъчна основа 700лв. На облагане подлежи само разликата между 700 лв и 660 лв., т.е  40 лв.10% =  4лв. данък .

Това облекчение е регламентирано в член 18, алинея 1 – за годишно облекчение и член 18, алинея 2 – за месечно облекчение.

Казваме валидно експертно решение, като имаме в предвид,че в годината в която се удостоверява лицето ползва облекчението в пълен размер, както и в годината ,в която изтича срока на валидното експертно решение отново ползва облекчението за цялата година..

Например: Лицето Х има намалена работоспособност 50 и повече%, рабори по трудово правоотношение и е удостоверено с решение на ТЕЛК от месец май 2008г До месец май на него му е удържан данък, защото то няма експертно решение. Но от месец май,въз основа на това експертно решение вече започва да ползва тази преференция в размер на 660лв.необлагаеми.За цялата година, когато работодателят изравнява годишния размер на дохода и данъка, ще вземе в предвид това облекчение и ще му възстанови този данък, който му е удържан до месец май. Същото е и с тези, на които срока ан експертното решение е изтекъл през някои месец за годината. В месеца, след месеца, в който изтича експертното решения, работодателят е задължен да удържи вече в пълен размер данъка.Но за цялата година, когато прави изравняването – до 31.01 ще вземе в предвид облекчението му, т.е пак ще му възстанови данъка, който му е удържан след като му е изтекъл срока по експертното му решение.До 31.01 трябва да му се възстанови този данък, разбира се ,ако няма други някакви задължения или други някакви доходи, които го принуждават да си подаде годишна данъчна декларация и може да ползва облекчението с годишната данъчна декларация.

Има норма в данъчния закон, според която: Ако лицето към 31.12.2004г. има валидно експертно решение и в срока на това валидно екпертно решение или  към датата 31.04.2004г навърши 65 год възраст, законът му дава право да ползва облекчението пожизнено,без да  е необходимо да се преосвидетелства.

Например ,ако експертното решение на лицето на ТЕЛК е от 01.05.2003г, има срок на валидност(те винаги имат срок на валидност 3 години или 2 години) 01.05.2005г и лицето е навършило 65-годишна възраст преди тази дата 01.05.2005г или пък към 31.12.2004г. има 65-годишна възраст, ползва пожизнено правата на данъчните закони.Кумулативно трябва да са изпълнени тези условия(и двете условия трябва да са изпълнени).

2.Данъчно облекчение при извършени вноски за доброволно социално осигуряване - облекчение в размер на до 10% от годишната данъчна основа, а в случаите, когато вноските се извършват чрез работодател,т.е работещите по трудово правоотношение могат да ползват облекчение в размер до 10% от месечната данъчна основа – помесечно облекчение ползват. Не се губи право тогава, когато лицето работи по трудово правоотношение,но само си прави вноските, а не чрез работодател, само че е задължено да си подаде годишна данъчна декларация, ако иска да се възползва от облекчението.

Също така и при вноски по застаховка “Живот” и при вноски за доброволно здравно осигуряване(макар че малко хора извършват такова) се ползва облекчение отново в размер до 10% от годишната данъчна основа или 10% от месечната данъчна основа,ако чрез работодател се извършват тези вноски. До 20% общо от годишната данъчна основа може да се облекчи лицето, ако хем има застраховка “Живот”,хем има такива доброволни вноски в някои пенсионни фондове.Това е регламентирано в член 19,двете алинеи 1 и 2 от ЗДДФЛ

3.Данъчно облекчение при извършени осигурителни вноски във връзка с откупуване на осигурителен стаж .Параграф 9 от преходните и заключителни разпоредби на Кодекса на социално осигуряване, съгласно който се дава право на завършилите висше или полувисше образование, и които имат желание да си закупят осигурителен стаж до 5 години или пък лица, които са навършили възраст и не им достигат до 5 точки,за да се пенсионират, също могат да направят такива вноски, с които да си окупят осигурителен стаж.Ползват облекчението като върху тези вноски не дължат данък. Годишната данъчна основа се намалява с тези суми и дължат данък в по-малък размер.А как се определят тези вноски?Ако лижето желае да си откупи 5 точки или пък желае да си закупи 5 години осигурителен стаж: минималния осигурителен доход, например 240лв умножен по 22% вноски за фонд пенсии, умножено по 5 години по 12 месеца се получава 3168лв. Лицето внася 3168лв., не плаща данък върху тази сума и получава или 5 точки или 5 години осигурителен стаж.Ако желае 1 точка или пък 1 година, няма да умножава по 5, а само по 12 месеца.Или пък, ако желае 2  години умножава по 2 по 12 месеца.На тези, които не им достигат до 5 точки, за да се пенсионират, законът им дава право не наведнъж да ги внасят, а после им ги удържа от  получаваните пенсиите за тези, които имат години, но по една или друга причина не им достига осигурителен стаж, за да се пенсионират.

4.Ново облекчение за млади семейства, които са  закупили жилище,( и това жилище е единствено за данъчната година, за която целаят да ползват облекчението) с ипотечен кредит. Облекчението се състои в това, че  с изплатените лихви върху първите 100 хил.лв ипотечен кредит им се намалява годишната данъчна основа – не плащат данък върху тези суми, намалява се облагаемия доход за годината. Само че законодателят изисква единият от съпрузите поне да няма навършени 35 години, да са в граждански брак и да нямат друго жилище(това жилище, което е ипотекирано да е единствено за данъчната година).Необходими документи: удостоверение за граждански брак, справка за имотното състояние, догавор за кредит, погасителен план, който да бъде заверен от банката.

5.Облекчение при дарения. Може да се намали облагаемия доход при извършени дарения в размер до 5% от годишната данъчна основа, когато дарението е в полза на лечебни заведения, детски градини, ясли, училища, висши училища в системата на Просветата, кооперации,в които работят хора с увреждания, молитвени домове, БЧК. Нов момент, че може да се признават суми при дарания в полза на УНИЦЕФ – до 5% облекчение от годишната данъчна основа. Отпада облекчението при дарението в полза физически лица –хора с увреждания, социално слаби, дарения за стипендии поради злоупотреби.Много са декларирали в годишната си данъчна декларация дарения в полза на физически лица, които на практика не са получили нищо.

Когато дарението е в полза на културат облекчението е в размер до 15% от годишната данъчна основа (но много е тромава процедурата и много рядко на практика се извършва такова дарение),

Ако дарението е в полза на център, фонд за лечение на деца може да се облекчи данъчната основа в размер до 50% .Половината от облагаемият доход може да бъде без данък, ако се направи дарение вув такъв фонд.

Процентите, събрани дават 70 %, но законодателят е въвел норма – не повече от 65%.

Норма: 65% намаляване на годишната данъчна основа. Лице, което иска да направи дарение във всички тези случаи, накрая ще трябва да му се признават до 65%,т е примерно 45%, вместо 50% във фонд за лечение на деца, за да се вмести в тази норма.

Тъй като ЕТ се облагат при данъчна ставка 15% вече се формират две годишни данъчни основи за лица, които имат източник на доход и ЕТ ( тъй като резултатът на ЕТ се облага с данък 15%, доходът му като физическо лице,затова защото ЕТ може да има доходи от наем ,от трудови правоотношения,тези доходи се облагат с 10%-на данъчна ставка) Годишната данъчна основа:1)Доходът му като физическо лице - 10%;  2)Доходът му като ЕТ-15%. Тъй като облекченията са едни, т.е лицето не може да ползва облекченията хем като физическо лице, хем като ЕТ,законодателят е въвел поредност за ползване на данъчните облекчения,като се казва, че най-напред данъчните облекченията се приспадат от годишната данъчна основа за доходите без доходи на ЕТ и ако остане накаква сума,тогава се намалява от годишната данъчна основа по член 28 от дейност ЕТ.Ако едно лице с намалена работоспособност работи и като ЕТ има и трудови правоотношения.Тези 7920 лв като лице с намалена трудоспособност ще се намалят от доходите му от трудови правоотношения, ако разбира се, данъчната основа позволява.Ако данъчната му основа е 5 000лв.,ще се намалят 5 000лв. и от данъчната основа като ЕТ ще се намалят 2920лв. Не може два пъти да се ползват данъчните облекчения. Веднъж се ползват. Като най-напред се намаляват от годишната данъчна основа от другите доходи -  трудово правооотношение, друга стопанска дейност, наеми, прехвърляне на права и имущества, други източници на доходи и ако остане, тогава се ползва облекчение от годишната данъчна основа като ЕТ.

Поредност на ползването на данъчните  облекчения

Най-напред данъчните облекчения се приспадат от ГДО на доходи без ЕТ и ако останат от 65% се намалява от дейността му като ЕТ.Лицата не се възползват 2 пъти от данъч.облекчения.

Прилагане механизма на поредност на ползване на данъчни облекчения на физическо лице,което  е реализирало през годината доходи като ЕТ  и други доходи:

I.Физическо лице през 2008г.е получило доходи от трудови правоотношения, от наем и от стопанска дейност като ЕТ.Годишните данъчни основи за тези доходи са:

Доходи от трудови правоотношения  ГДО 10000лв.

Доходи от наем  ГДО 5000лв

Доходи от дейност като ЕТ 20000лв.

Лицето е с намалена трудодоспособност  65%

Направило е лични доброволни вноски в пенсионен фонд 2000лв.

Да се определи годишното данъчно задължение.

1Определяме годишната данъчна основа за дейностите от други източници без ЕТ

ГДО=10000+5000=15000лв.

Облекчение,което ползва като инвалид 7920лв; ГДО=15000-7920=7080лв.

Облекчение за лични доброволни вноски - до 10% от годишната данъчна основа

ГДО = 10%.1500= 1500лв

ГДО= 7080-1500=5580лв

ГДЗ=5580.10%данъчна ставка = 558лв

2.Определяме ГДО за доходи катоЕТ. Проверка дали може да ползва облекчението за ли-чни доброволни вноски в пълен размер: 10% от 20000лв = 2000лв - внесъл ги е,значи може да ползва ползва пълния размер.(Ако ГДО като ЕТ е 10000лв.:1000 .10% = 1000 не може да ползва повече облекчението, защото вече е ползвал 1500лв.)

Облекчението,което може да ползва е в размер на 2000лв.(Ако беше платил 3000лв.доброволни вноски, облекчението щеше да е пак  2000лв, защото ГДО е 20000лв.10% = 2000) Но вече сме извадили 1500лв.,т.е остават само 500лв, които може да приспаднем.

ГДО = 20000лв – 500лв = 19500лв.

ГДЗ = 19500лв..15%=2925лв

ОГДЗ=558лв.+2925лв.=3483 лв

II.Физическо лице през 2008г.е получило доходи от трудови правоотношения и от стопанска дейност като ЕТ.Годишните данъчни основи за тези доходи са:

Доходи от трудови правоотношения  ГДО 5000лв.

Доходи от дейност като ЕТ 20000лв.

Лицето е с намалена трудодоспособност  65%

Направило е лични доброволни вноски в пенсионен фонд 2000лв.

Да се определи годишното данъчно задължение.

1Определяме годишната данъчна основа за дейностите от други източници без ЕТ

ГДО=5000-5000=0лв

2.Определяме ГДО за доходи катоЕТ. Изваждаме разликата,която не е успял да ползва като инвалид (7920-5000)=2920лв

ГДО=20000-2920=17080лв

Проверяваме дали може да ползва облекчението за лични доброволни вноски 10% от 20000лв = 2000лв - внесъл  ги е,значи може да ползва облекчението в пълния размер.

ГДО=17080-2000=15080лв

ГДЗ= 15080.15% = 2262 лв

ОГДЗ = 2262+0 = 2262 лв.

III. I.Физическо лице през 2008г.е получило доходи от трудови правоотношения, от наем и от стопанска дейност като ЕТ.Годишните данъчни основи за тези доходи са:

Доходи от трудови правоотношения  ГДО 10000лв.

Доходи от наем  ГДО 5000лв

Доходи от дейност като ЕТ 10000лв.

Лицето е с нам алена трудодоспособност  65%

Направило е лични доброволни вноски в пенсионен фонд 2000лв.

Да се определи годишното данъчно задължение.

1.Определяме годишната данъчна основа за дейностите от други източници без ЕТ

ГДО=10000+5000=15000лв.

Облекчение,което ползва като инвалид 7920лв; ГДО=15000-7920=7080лв.

Проверяваме дали може да ползва целия размер на облекчението за лични доброволни вноски - до 10% от годишната данъчна основа: 1500.10%=1500лв.Може да ползва 1500 лв

Независимо,че е внесъл 2000 ще намалим 1500,защото няма достатъчна ГДО.

ГДО = 7080 - 1500 = 5580лв

ГДЗ = 5580.10%данъчна ставка = 558лв

2.Определяме ГДО за доходи катоЕТ.Проверка дали може да ползва облекчението за лични доброволни вноски Има ГДО като ЕТ 10000лв. От тези 10000лв не може да приспаднем оставащите 500лв,защото ГДО е 10000.10% = 1000лв.Вече е ползвал размера, който му се полага като данъчно облекчение, т.е полага му се облекчение 1000 лв,а вече е ползвал 1500лв..

ГДЗ=10000.15%=1500лв.

ОГДЗ=558+1500=2058лв.

Определяне на годишната данъчна основа при доходи от трудови правоотношения

Физическото лице, получател на тези възнаграждения се облага за получени доходи,а не за начислени.Ако е начислена работна заплата, но поради липса на финансови средства не е изплатена.Работникът не се облага за тези суми, които не е получил.Работникът се облага само за суми, които реално, действително е получил. За това, което е начислено по ведомост, но не му е изплатено, няма как да му се удържи данък.Затова и служебни бележки,когато се дават се дават за изплатен доход, а не за начислен доход.

Облагаемият доход (общата годишна данъчна основа) за доходи от трудови правоотношения включва всички възнаграждения, получени от работника и изплатени от работодателя с някои изключения.Изключения, които не с евключват в общата годишна данъчна основа.

1.Не се включва стойността на безплатна храна, предпазна храна, противоотрови, които се дават по силата на нормативен акт. Например КЦМ дава такива питиета,безплатни храни. Тъй като това е по силата на нормативен документ не представляват доход за получателя на тези суми като равностойност на безплатна храна.

2.Не се включва стойността на работно облекло, униформено облекло, специално облекло, представително облекло, което се дава.

3.Не се включват ваучерите за храна  на всяко осигурено лице, когато са спазени условията на Корпоративния закон,т.е  до 60лв месечно, няма данък върху тях.Ако се дават ваучери над този размер се облагат при получателя.(60лв .12 месеца = 720лв.- не само че нямат данък ,но нямат и осигурителни вноски).

4.Не се включват командировъчните суми до двойния размер от този, които се полага по двете наредби - Наредбата за командировки в страната и Наредба за командировки и специализации в чужбина - тези суми не се облагат с данък. Но ако се предоставят суми за дневни над двойния размер, то се натрупва сумата превишението с работната заплата и работникът плаща данък върху тази част, т.е ако има превишение облагането е при работника - лицето, получател на сумите.

5.Не се включват обезщетенията по член 200 от Кодекса на труда – обезщетения, които се дават за трудова злополука; обезщетения по член 216 от Кодекса на труда –обезщетения при преместване на работник на друго населено място от работодател; обезщетения по член 222  от Кодекса на труда при придобиване право на пенсия на работник или служител – 6  заплати,ако е работил при работодателя 10 години или 2 заплати, ако е работил по-кратко,  тези суми не се облагат с данък.

6.Не се включват еднократни помощи при раждане на дете, при сключване на граждански брак, при смърт на член от семейство, но в размер до 2400лв.за годината – до 2400 лв на годината лице, което отговаря на тези условия може да получи тази еднократна помощ  и да не плати данък върху тази еднократна помощ.

- Също така и еднократна помощ за лечение,без да е лимитирано.Без значение каква е сумата, работодателят може да поеме лечението на работник или служител.Тук е важен елемента еднократно. Не може работника да влиза през 2 месеца за лечение в болнично заведение и работодателят все да му остойностява без данък разходите по това лечение. Може да го направи, но еднократно,рдин път в годината, като няма лимит 10 000лв, 20 000лв, колкото е стойността на лечението може да поеме работодателя.Като не е казано дали лечението е в чужбина или България – след като е лечение, след като има документ от болничното заведение за престоя и стойността на лечението, работодателят може да го остойности, без да се облага с данък при получателя на тази сума.

7.Социални разходи – предоставени в натура от работодателя (някакви продукти, предоставени в натура) също не се облагат при получателя на такива социални разходи. Социални разходи са тези, които са достъпни за всички работници и служители, не само за определена категория. Например, работодателят може да реши да заплати един курс за езиково обучение, плаща курса за езиково обучение и работниците му всички могат да участват в този курс,т.е той е достъпен за всички, но пожелание работниците могат да участват в него.Това е предоставен социален разход в натура ,който е достъпен  и може да се плзва за всички.

8.Възможност работодателите да предоставят до 60 лв. месечно за всяко осигурено лице или за застраховка “Живот” или за  доброволно пенсионно осигуряване.Изключваме тези професии, тези длъжности, за който работодателят е задължен с нормативен акт да направи застраховка - примерно шофьорите.Става въпрос, ако работодателят реши да застрахова своята секретарка, например.Може да го направи – 60 лв месечно за застраховка “Живот” или в доброволен пенсионен фонд и не се облага с данък нито приработодателя,  нито при работника, получателя на тези суми.

Определяне на годищната данъчна основа за доходи като ЕТ

Данъчният финанасов резултат на ЕТ се формира по реда Корпоративния закон, така както се формира данъчния финансовия резултат - печалба или загуба на предприятията юридичски лица.

В годишната данъчна основа от дейност ЕТ не се включва дейността на регистираните земеделски или тютюнопроизводители ЕТ. Ако ЕТ е регистриран земеделски или тютщнопроизводител, той не попълва Приложение 2 към годишната данъчна декларация. Той ще попълни Приложение 8, което се попълва при физическите лица земеделски производители или тютюнопроизводители регистрирани, тъй като законът казва, че доходът, получен от продажба на растителна или животинска непреработена продукция не участва във формирането на годишната данъчна основа на ЕТ. Както не участва при формиране на годишната данъчна основа и доходът на ЕТ, който е обложен с алтернативен данък. Ако е ЕТ притежава някаква хазартна игра  и плаща алтернативен данък, тъй като хазартните игри се облагат с такива окончателни данъци,без значение какъв е резултата, който реализират, този доход също не формира годишната данъчна основа на ЕТ.

ЕТ имат право да ползват в предприятието си имущество, което представлява  тяхна лична собственост или съпружеска общност. Става въпрос за помещение, което съпружеска или  лична собсвеност, или лек автомобил, който му е необходим е дейността, независимо че е негова лична собственост или семейна общност може да го ползва за дейността си.Като законодателят исизква да се изготви първо  протокол, с който трябва  да се въведе актива в патримониума на предприятието и второ, ако е семейна общност, трябва да се приложи към протокола и нотариално заверена декларация - съгласие на съпруга или съпругата,в зависимост от това на кого е фирмата, че съответното имущество желае да се ползва в дейността на фирмата. Дотук всичко е добре.Ще го заведе като актив, защото в повечето случаи това са дълготрайни материални активи, ще начислява се амортизации.Но,един ден,ако реши да си върне отнова това имущество в негова лична собственост или съпружеска семейна общност, ще трябва да формира облагаем доход като разлика между пазарната цена тогава на това имущество и цената на придобиването му, която цена на придобиване, той задължително трябва да я впише в протокола, с който го въвежда в патримониума на предприятието.Но зависи каво е имуществото. Ако това имущество е лек автомобил със всяка година те морално остаряват, така че пазарната му цена винаги ще бъде далече по-ниска от данъчната стойност или пък колкото е данъчната стойност минус амортизациите.Така че всеки трябва да си прави сметка какво имущество вкарва в патримониума на предприятието, във годините как ще се променя пазарната му цена, тъй като един ден ще трябва да формира облагаем доход, ако се наложи. Но пък през това време всички консумативи за поддръжката на това имущество може да ги отнася на разход, както и амортизацията също може да я отнася на разход.

Неразпределяеми  разходи на ЕТ, които извършват патентна и непатентна дейност

ЕТ, които извършват патентна и непатентна дейност и които извършват разходи, които не могат да бъдат отнесени нито към едната, нито към другата дейност по какъв начин си разпределят разходите.Това се съблюдава при последващ данъчен контрол.

Например:ЕТ има приходи от патентна дейност  20 000лв.

ЕТ има приходи от непатентна дейност 30 000лв

Извършил е неразпределяеми  разходи 6 000лв.

Каква част от тези разходи са за патентна и коя част – за непатентна дейност?

Разходи за патентна дейност ще получим като умножим 6 000 по 20 000 върху 50 000, т.е

Разходи за патентна дейност =  6 000 . 20 000 / 50 000 = 2 500лв.

Разходи за непатентна дейност = Разликата до 6000лв, т.е 3500лв

Техният стремеж е всички неразпределяеми разходи да ги отнасят към непатентната дейност, тъй като патентната дейност, без значение приходи, разходи, там патентът е дължим.Но по този начин те си намаляват облагаемия доход, върху който наистина дължат допълнително някакъв данък. Но това се съблюдава при последващия контрол такива неразпределяеми разходи, които касаят и две дейности.Без значение патентна/непатентна  или пък друга дейност, която е обложена с алтернативен данък - окончателен и дейност, която не се причислява към дейностите, облагаеми с алтернативен данък.

(За неразпределяемите приходи е обратно.)

Годишна данъчна основа при доходите от друга стопанска дейност

Извършващите друга стопанска дейност лица, законодателят е обособил в две групи данъчно задължени лица, които могат да ползват разходи по норматив – нормативни разходи, които не е задължително да бъдат документално обосновани

1.Категория на лица, които реализират доходи от селскостопанска продукция, горско стопанство и не са регистрани като земеделски прозводители или тютюнопроизводители, те ще плащат данък върху получения доход и 40% разходи по норматив. Ако е регистриран земеделски производител или тютюнопроизводител е на 100% освободен от плащане на данък.Ако не е регисртиран земеделски производител и получава доходи от продажба, макар и на непреработена растителна или животинска продукция, ще трябва да плаща данък върху разликата между получения доход и 40% разходи по норматив.За доходи от горско стопанство, събиране на билки, диворастящи гъби също така се признават 40% разходи по норматив. Авторските възнаграждения също така са с 40 % разходи по норматив. Занаятчийски дейности, които не са на патентно облагане,отново плащат данък върху разликата между получения доход и 40% разходи по норматив.

ГДО = Получен доход –  40% разходи по норматив.

2.Категория на лицата, които са свободнопрактикуващи - това са нотариуси, адвокати, проектанти, счетоводители се облагат се като от получения доход се намаляват 25% разходи по норматив.

ГДО = Получен доход – 25% разходи по норматив

При адвокатите и нотариусите се получава следния парадоскс.Почти няма нотариус, който да няма рагистрация по Закона за  ДДС ,тъй като прагът за задължителната регистрация е 50 000 е лв.на месец.Всички нотариуси са регистрирани по ДДС. И тъй като се регистрират по Закона те са длъжни да водят Дневник покупки, Дневник продажби да съхраняват разходно-оправдателните си документи.Това те го правят са целите на  изпълнението на Специалния закон.Накрая на годината ,обаче, законът казва,че се плаща данък върху разликата между получените приходи и 25% разходи по норматив, без значение, че си водят там тези дневници и си правят разчет всеки месец в бюджета по отношение на  Данъка върху добавената стойност, тъй като те са лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон. Законът не ги задължава да си водят делата по търговски начин.Само, че специалния закон за ДДС ги задължава, тъй като тяхната дейност е незвисима икономическа дейност се облага с ДДС.Само че накрая на годината като годишна данъчна основа се облагат по Закона за данъци върху доходите на физически лица, който казва, че плащат данък върху разликата между получените приходи и 25% разходи по норматив, без значение какво са писали в Дневника си за покупки като разходи.Те са задължени да си ги водят тези специални дневници по Закона за ДДС.

По същия начин се облагат и лицата, които получават доходи по извънтрудви правоотношения – така наречените ”граждански договори”.Получените доходи минус 25 % разходи по норматив

Норма в допълнителните разпоредби, съгласно която, за да се облагат като свободнопрактикуващи(това не касае адвокатите и нотариусите,тъй като по техните специални закони: Закона за нотариата и Закона за прокуратурата, те не могат да бъдатвписани търговци,а касае счетоводители, проектанти) т.е получени доходи минус 25 % нормативни разходи, те не трябва да бъдат регистирани търговци. Но законът има предвид случаи, в които предметът на дейност на фирмата като ЕТ съвпада с предмета на дейност на свободнопрактикуващото лице. Например: физическо лице има фирма ЕТ, която извършва счетоводно обслужване на фирми. Значи, той може да декларира хем приходи от дейност ЕТ – счетоводни услуги, хем да декларира Приложение 3  от свободна професия счетоводител, ако примерно е извършил някакви консултатнски услуги като такъв.След като има регистрирана фирма ЕТ и извършва един и същ предмет на дейност, всичко минава през фирмата ЕТ. За да се облага като свободнопрактикуващ, не трябва да е регистриран ЕТ.Както и при проектантите.Не могат изборно чрез фирмата си да извършват проектантски услуги и като свободнопрактикуващи да си декларират доход от свободна професия. След като е проектантска организация, всичко минава през фирмата ЕТ.Докато, ако има регистрирана фирма ЕТ, която стопанисва кафене и в същото време примерно е вещо лице в съда.Значи едното няма нищо общо с другото.Той ще си декларира доходите от дейност ЕТ като такъв и в същото време доход от свободна професия вещо лице. Трябва да е различен от предмета  на дейност на регистрирания търговец и дейността, която извършва като професионалист, професионалната дейност  като самоосигуряващо се лице


Годишна данъчна основа при доходи от наеми

Годишната данъчна основа за доходи от наеми се формира се като от получения наем се приспаднат 10% разходи по норматив.

ГДО = Получен наем – 10% разходи по норматив

В случаи, в които отдаваното имущество под наем е съпружеска семейна общност ½ ще декларира дохода от съпруга и съпругата и съответно всеки поотделно си  ползва тези нормативни разходи - 20% общо. Всеки декларира своята част и плаща данък върху своята част, като ползва 10% разходи по норматив.

Годишна данъчна основа при доходи от прехвърляне на права и имущества

Годишната данъучна основа при доходи от продажба на имущество, представляваща недвижим имот представлява разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване, намалена с10% разходи по норматив.Това е в случай, в които се формира облагаем доход от недвижим имот,т.е ако се продава втори, трети имот и не е притежаван 5 години.

Пример: Лице купува земеделска земя с цена на придобиване = 2 000лв., не я е притежавало 5 години и я продава за  4 000лв.,т.е  продажна цена 4 000лв. Колко е облагаемият доход за данъчната година(ОДДГ)

ОДДГ = (ПЦ-ЦП) - 0,10 (ПЦ -ЦП)

ОДДГ= (4 000-2 000) – 0,10.2 000 = 1800лв.Лице, което продава земеделска земя за 4 000лв, която е купил за 2 000лв и не я притежавал 5 години формира облагаем доход през данъчната година в размер на 1800 лв.

Годишно данъчно задължение = ОДДГ .10% данъчна ставка = 180лв ще плати данък, ако няма други доходи.

В случаи,че цената не се получи през данъчната година, се взема в предвид само част от стойността получена през данъчната година.Прилага се при по-високи стойности – правят се договори, с които се разсрочват задълженията и по този начин си спестяват от данъците.

Пример:Физическо лице е продало през 2008г. магазин с продажна цена 200 000 лв.Но от тези 200 000лв през 2008г.е получил 100 000лв.и през 2009г. ще получи 100 000лв. Колко е облагаемия доход,ако цената на придобиване е 50000лв.?

Продажна цена=200 000 лв.(2008 – 100 000лв., 2009 – 100 000лв.),

Цена на придобиване  = 50000лв..

ОДДГ=[(ПЦ-ЦП)-0,10 (ПЦ-ЦП)]ЧПП (ЧПП- частично получено плащане)

ПЦ

ОДДГ = [(150 000-1 500).100 000 = (148 500)1 = 74 250лв. - облагаем доход за тази година.

200 000                    2

Той го продава за 200 000лв, а облагаемият доход е 74 250 лв.

Данъчното задължение = ОДДГ . 10% данък.

Тъй като много важен в новия закон е принципа на получен доход,при такъв един договор, че разсрочено във времето ще получи продажната цена, му дава право на продавача да си намали данъчното задължение

Тогава, когато се формира облагаем доход при продажба на  превозни средства формулата е същата, само че тук няма разходи по норматив - разликата между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване:

ОДДГ = ПЦ-ЦП

А в случаите, в които разсрочено във времето ще я получи отново имаме частично полученото плащане върху продажната цена

ОДДГ = (ПЦ-ЦП).ЧПП

ПЦ

Когато се отдава недвижимо  имущество с финансово обвързан лизингов договор(без значение ,че е един и то жилищен имот) задължително се формира облагаем доход, тук няма необлагаеми доходи.Отдава ли се с финансово обвързан лизингов договор недвижим имот на лизинг винаги се формира облагаем доход.Как става това? Как ще определим облагаемият доход?

Пример:Физическо лице през 2008г отдава на лизинг къща с договорна цена - ДЦ 200000лв. (със срок на договора 10год, т.е всяка година физическото лице ще получава по 20 000лв – ПВ (получена вноска) и с последната вноска на десетата година лизингополучателя става собственик на тази къща или на това помещение).Ако този имот ,който отдава на лизиг го е получил по дарение или го е стрил по стопански начин, т.е няма никакви документи за неговото придобиване дарение,то цената на придобиване ЦП = 0лв.Как ще определим облагаемият доход за данъчната година?

ОДДГ=[(ДЦ-ЦП)-0,10 (ДЦ-ЦП)]ПВ

ДЦ

ОДДГ=[(200 000лв-0лв)-20 000лв).20 000лв=18 000лв.

200 000лв

Облагаемият доход на физическото лице за данъчната 2008 г, през която той е отдал недвижим имот къща на лизинг ще е 18 000лв с финансово обвързан лизингов договор при догаворна цена 200 000лв.Ако няма други доходи:

Данъчното задължение = 180 000лв. 10%дан.ставка = 1 800лв. данък ще плати

В случаи, в които този финансово обвързания лизингов договор се прекратява преждевременно, без да е прехвърлена собствеността върху това имущество отдадено на лизинг.Въпросът е в тези случаи при преждевременно прекратяване на такъв финансово обвързан договор как ще определим облагаемия доход. И в изпълнение на разпоредбите на  Закона за данъците върху доходите на физически лица се казва, че получените от лизингодателя лизингови вноски, които не подлежат на връщане ще ги третираме като доход от наем.Ще приспаднем този облагаем доход по формулата, върху който той предходна година е платил данък и така ще получим данъчното задължение

Пример:Физическо лице сключва договор за финансово обвързан лизингов договор с предмет на предоставяне на недвижим имот с договорна цена 120 000лв,този недвижим имот е закупен за 30 000лв, т е ЦП 30 000лв. Договорът се сключва за срок от 10г.и е сключен на 29.10 2007г.Вноските се дължат към 5 число на месеца,т.е през 2007г.са получени 2 вноски.

Да се определи облагаемия доход на физическото лице за 2007г. и за  2008г.,при условие че договорът се прекратява на 29.02.2008г.

1.Определяме най-напред облагаемия доход за 2007г. ОДДГ=[(ДЦ-ЦП)-0,10 (ДЦ-ЦП)]ПВ

ДЦ

ОДДГ=(120000лв-30000лв)-0,10(120000лв-30000лв).2000лв = 1350лв облаг. доход за 2007г.

120000лв

Получени вноски-2 вноски по 1000лв,т е 120000лв= 12000лв =1000лв мес.лизингова вноска

10 год.        12 месеца

2.Определяме облагаемия доход за 2008г.При прекратяване на договора получените лизингови вноски през целия период ги третираме като доход от наем.

ОДДГ= 4000лв(общо лизингови вноски) –10%= 4000лв–400лв=3600лв облагаем доход от наема.

4000лв.

Но, той е платил данък 1350лв върху доход през 2007,за да нямаме двойно данъчно облагане ще  трябва да намалим с този облагаем доход през предходната година.

3600лв-1350лв=2250лв-облагаем доход за 2008г.10% данъчна ставка ще внесе като приходи в бюджета.

Определяне на облагаем доход от прехвърляне на предприятие на ЕТ по член 15 от Търговския закон със заличаване от публичния регистър

Облагаемият доход представлява разлика между продажната цена,по която се продава предприятието на ЕТ и собствения му капитал,който е установен като разлика между балансовата стойност на активите и балансовата стойност на  пасивите на предприятието на ЕТ, без тези суми, които са по капиталовите сметки – неразпределена печалба, ако има такава.


 

WWW.POCHIVKA.ORG