Home Икономика "СЪЩНОСТ НА ДОКУМЕНТИРАНЕТО.СЪДЪРЖАНИЕ И ФОРМА НА ДОКУМЕНТИТЕ"

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
"СЪЩНОСТ НА ДОКУМЕНТИРАНЕТО.СЪДЪРЖАНИЕ И ФОРМА НА ДОКУМЕНТИТЕ" ПДФ Печат Е-мейл

СЪЩНОСТ НА ДОКУМЕНТИРАНЕТО.СЪДЪРЖАНИЕ И ФОРМА НА ДОКУМЕНТИТЕ

Документирането е един от елементите на счетоводния метод,без него не се правят записвания в счетоводството.Документирането представлява способ за пълното и непрекъснато обхващане и отразяване на стопанските операции.Той изпълнява функциите, да отразява и обхваща непрекъснатите изменения на стопанските операции и да осигури данни за контрола върху стопанските операции.Документи на счетоводството могат да бъдат както електронните устройства,така и обикновенните книжни бланки. Те са специално оформени носители на информация,чрез които се удостоверява извършването на стопанските операции. Документирането изпълнява както информационна роля,така и юридическа.При юридическата документите са основание за разграничаване на отговорността и за решаването на проблеми при възникването им между стопанските субекти.Съгласно закона на счетоводството документите могат да бъдат хартиени носители на информация и електронни, когато са спазени изискванията от закона.При информационната роля, документите са носители на информация за стопанските явления,факти и събития.Сведенията които се съдържат в един документ се наричат реквизити.Съдържанието на документа се образува от сувкупността на всички реквизити, които се съдържат в документа.Тези реквизити могат да се групират в няколко групи – общи,задължителни и допълнителни реквизити.Към задължителните реквизити спадат- наименованието на документа,данъчния номер и булстат на предприятието което съставя документа,адреса и същите тези данни на предприятието с което се осъществява стопанската операция,както датата,подписа,мястото,имената на съставителя на документа,предмета на операцията и натуралното и стойностно изражение на стопанската операция.Към допълнителните реквизити спадат,разценка,норма,лимит и др.При съставянето на докумета се изисква,краткост ,точност и ясност на данните, нетрябва да има поправки,ако има такива документа се анулира.

ТЕМА29...ВИДОВЕ ДОКУМЕНТИ

Счетоводните докумети са няколко вида – според предназначението им,според мястото на съставянето им,обема на данни, начина на използване,съдържанието и др. Според предназначението им те се подразделят на изпълнителни ,разпоредителни,комбинитани и документи за счетоводно оформяне.С разпоредителните документи се дава право да се извърши определена стопанска операция,такива са заповедите от ръководители и нарежданията и се подписват лично от този които ги издава.При изпълнителните докумети  се отразява извършването на операцията,такива са фактури,складови разписки,служат за отразяването на сумите по счетоводните сметки.Докуметни за счетоводно оформяне се съставят от счетоводната служба въз основа на разпоредителните и изпълнителните документи,това са сборни ведомости,мемориални ордени и др.Комбинираните изпълняват функциите на разпоредителните,изпълнителните и документите за счетоводно оформяне- това са разходен касов орден,приходен касов орден и др.Според времето на съставяне и обена на информацията докуметите биват първични и вторични.Първични са тези които се съставят в момента на извършване на стопанската операция,те се подразделят на едноредови и многоредови,а вторичните докумети са съставени предварително въз основа на първичните докумети ,такива са отчети на касиера,различни ведомости за приходи и разходи и др.Според съдържанието на информацията,докуметите биват документи съдържаци постоянна, променлива и условно-постоянна информация. Според формата си биват специализирани и типови.Според техниката им на съставяне са машинно и ръчно съставени.Според външния им вид се разделят на книжни бланки,магнитни дискове,ленти и дискети.Според срока им на съхранение са документи с постоянен и текущт срок на съхранение.Документите се разделят на копия,оригинали и преписи според тяхната възпроизводимост.А според закона за счетоводството документите се разделят на първични и вторични.

ТЕМА30...ДОКУМЕНТООБОРОТ.ЕТАПИ НА ДОКУМЕНТООБОРОТА

Документооборот се нарича движението на документите от мемонта на мястото на съставянето им до момента на тяхното предаване за съхранението им в архива на счетоводството.Този който отговаря за счетоводството определя реда и начина на предаване на документите,което се нарича график на документооборота.Етапите на документооборота са приемането на документите в счетоводната служва,проверяването им,обработването им и предаването им за съхранение в архива.Приемането се осъществява от счетоводните работници и е необходимо да се установи съответствието между сводните и приложените към тях първични документи. При проверката на документите се установява правилността и законноста на стопанските операции.Тя бива формална,по същество и аритметична.Формалната установява дали документите съдържат всички реквизити и дали отговарят на нормативните изисквания.При аритметичната се проверяват аритметичните действия,а по същество се проверява законноста на стопанските операции.Следващия и най-важен етап е обработката на документите,тя вклячва остойностяването,счетоводното оформяне,сортиране и групировка.Остойностяването означава превръщането на натуралните и трудови показатели които се съдържат в документите в стойности.То става по умножението им по цени и разценки.Счетоводното оформяне представлява означаването на сметките , които трябва да се дебитират или кредитират,взависимост какво е отразено в документите.Сортирането на документите означава подреждането им по определени признаци.Групировката представлява обощаване на данните,които се съдържат в документите и съставянето на вторични документи – таблици,ведомости и др.След като се извършат всички тези етапи документите се предават за съхранение в счетоводния архив.Използването им от архива се извършва при проверки, финансов одит,от вещи лица.


 

WWW.POCHIVKA.ORG