Home Икономика "Контрагенти клиенти, доставчици, банки и други. Взаимоотношения на фирмата с контрагентите.Документи"

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
"Контрагенти клиенти, доставчици, банки и други. Взаимоотношения на фирмата с контрагентите.Документи" ПДФ Печат Е-мейл

Контрагенти – клиенти, доставчици, банки и други. Взаимоотношения на фирмата с контрагентите.Документи.

Контрагенти и заимоотношения на фирмата с контрагентите

Счетоводното отчитане разчети с контрагенти зависи от използваната методика за взаиморазчети, определена в договора.

Информацията за договори с контрагенти и условия по договорите трябва да бъде въведена в информационната база. Освен това с един контрагент могат да бъдат сключени няколко договора с различни условия.

В договора може да бъде избран един от следните варианти за измерване взаимна задлъжнялост между предприятието и контрагента:

  • в левове,
  • в условни единици,
  • в чуждестранна валута.

Последния вариант е удачен за разчети с чуждестранни партньори, първите два се използват за разчети с местни партньори. Вариантът разчети в условни единици означава следното: взаимни задължения по договори се фиксират в чуждестранна валута, избрана като условна единица в договора, но плащанията се отразяват в местна валута. За регистриране промяна в състоянието на взаиморазчетите сумата на плащания се преизчисляват по курс на чуждестранната валута в деня на плащане.

Разчетите с контрагенти могат да се отчитат с различна степен на детайлизация:

  • за договора като цяло ,
  • за всеки разчетен документ (експедиция, плащане и т.н.).

При взаимоотношенията с контрагенти е разпространена практиката, когато конкретно плащане се съпоставя към конкретна доставка: първоначално се регистрира плащане на доставката (по предварително приготвена сметка), след което се регистрира самата доставка — авансова доставка или първоначално се регистрира доставката, след което се регистрира плащането. Подобна практика за делови взаимоотношения извежда по-голяма детайлизация на разчети за всеки разчетен документ.

Но при дългосрочни взаимоотношения с надеждни делови партньори може да бъде установено, че плащането не се съпоставя към конкретна доставка. Например, в условията на договора с контрагента може да се доставят стоки в предприятието в рамките на месеца по еднократни заявки от подразделенията на предприятието и в края на месеца финансовия отдел на предприятието ще извърши плащане за всички извършени доставки и калкулира частично предплащане за следващия месец. За подобна практика на взаимоотношения подхожда вариант за детайлизация на разчети с контрагенти за договора като цяло или е възможно да се избере и вариант за детайлизация за всеки разчетен документ.

При регистриране на разчетен документ в информационната база счетоводните операции се формират автоматично. При това за целите на аналитичните отчети контрагента ще бъде указан в операцията в качество на подсметка по дебита или кредита. Като втора подсметка може да бъде указан договора, като трета — разчетния документ.

Конфигурацията може да води аналитични отчети по разчетни документи дори и в случаи, когато за потребителя това не е необходимо, т.е. в описанието на договора се указва детайлизация на разчети по договора като цяло. В случай, че за договора е избран вариант за отчитане в условни единици, то за коректно определяне на валутно курсови разлики при регистриране на всяко изменение в състоянието на взаиморазчетите се изисква съпоставяне към конкретен разчетен документ, при което разчетния документ ще бъде избиран от информационната база автоматично по метод ФИФО.

Сумите по документи автоматично се разделят на погасяване на задължения и аванси, доколкото в счетоводната отчетност тези суми трябва да се отразяват поотделно.

Счетоводните сметки за отчитане разчети с контрагенти, използвани в операциите се указват в разчетен документ.

Но за потребителя едва ли ще се наложи самостоятелно да указва счетоводни сметки в документите, доколкото те се поставят автоматично в момента на указване на контрагент и договор. За автоматично поставяне на счетоводни сметки по подразбиране ще се избере запис от специален списък съхраняван в информационната база.

Благодарение на автоматичното поставяне на счетоводни сметки за въвеждането на разчетни документи може да се осъществява от потребители, които не са счетоводители. Счетоводителите могат да осъществяват контрол на функцията за състояние на списъци, използвани за автоматични операции на осчетоводяване.


 

WWW.POCHIVKA.ORG