Home Икономика "Премет и обект на счетоводството"

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
"Премет и обект на счетоводството" ПДФ Печат Е-мейл

Премет и обект на счетоводството

Счетоводната дейност се организира в рамките на предприятието. Предприятията биват:

- Търговците по смисъла на търговския закон; - Юридическите лица, които също са търговци; - Неперсонифицираните дружества

1.Пердприятията осъществяват различна по характер и съдържание дейности, но въпреки това от счетоводна гледна точка при различните предприятия съществуват общи

и сходни елементи: - Всяко предприятие за да изваршва своята дейност, трябва да използва конкретни ресурси (средства). В счетоводството тези средства са известни като активи и могат да бъдат дълготрайни А, краткотрайни А и др. Тези активи имат конкретен произход, конкретен източник, този източник се нарича пасиви, те могат да бъдат държавни, общински, частни, могат да са под формата на заемни стредства или задължения в бюджет и достравчици. - В предприятията непрекаснато протичат процеси за да се осъществява дейността за която те са създадени. При това се увеличават или намаляват активите и пасивите, изваршват се разходи и се получават приходи. - За да осъществява дейността си предприятието влиза в постоянни стопански и правни взаимоотношения със др. предприятия (юридически или физически лица).

2.Предметът на счетоводството представлява, имуществото на предприятието състоящо се от стопански средсва и техните източници, които са подложени на постоянни промени, произтичащти от промените в дейността, която отразяват. Приема се че счетоводството съдържа 4 елемента: - Активи - това е ресурс, който е продобит от предприятието в резултат от минали събития и се контролира от него, като се учаква бъдеща икономическа изгода.- Пасиви – това е съществуващо задължение на предприятието, произтичащо от минали събития и от уреждането на които се очаква да изтекат ресурси, носители на иконамическа изгода.  - Протичащти стопански процеси – в резултат на които осъществяваме дейността за която е създадено предприятието. При тези процеси се извършват разходи, получават се приходи и настъпват изменения в А и П. Това налага да се изготвят счетоводни отчети и непрекаснато да се анализират промените в А и П за да бъдат открити породилите ги причини и да бъдат предприети ефективни мерки за успешното управление на предприятието.  - Стопанско правни взаимоотношения напредприятието с други контрагенти – това са различни разчетни отношения, в които влиза предприятието с други физически или юридически лица.

2. Метод на счетоводството

Методът се състои от елементи чрез които се отразяват в стойностен вид непрекаснато по време и място, последователно и системно всички обекти подлежащи на счетоводно отчитане с цел да се осигури ефективното им управление. Елементите на счетоводния метод са 8 на брой: документирането, инвентаризирането, оценяването, калкулирането, системата на счетоводните сметки, двойно записване, балансовото обобщаване и сводиране. - Документиране – това е способ, чрез който трайно се фиксират всички протекли стопански факти, явления и процеси. То се осъществява като се съставят първични счетоводни документи върху хартиен или електронен ностител. Документирането е в основата на организацията и технологията на отчетния процес. То осигурява необходимата юридическа, доказателствена сила на получаваната чрез системата на счетоводната отчетност информация. - Инвентаризация – едно от основните изисквания към системата на цчетоводството е да осигури пълна и точна информация за състоянието и настъпилите изменения в обектите на отчитане. Това изискване основно се удоблетворява от способа на документирането, но на практика не всички явления и процеси могат да бъдат документирани при тяхното възникване. Поради тази причина се налага инвентаризирането. Чрез този способ се установява действителното състояние на имуществото на предприятието. То допълва документирането и по такъв начин  се осигурава обективност и непрекъснатост при отразяване на осъществената дейност. - Оценяването – същността на оценката е в използването на паричния измерител при отчитане на счетоводни обекти. Чрез оценката се постига всеобхватност, съпоставимост и съизмеримост на счетовднита обекти. - Калкулирането – когато обектите на цчетоводно отчитане са по-сложни по състав и структура за да бъдат оценени се прилага способа на калкулирането. При него се извършва предваритено разграничаване и оценяване на частите за да се получи сойностна оценка на цялото. В практиката се правят различни видове калкулация на произведена продукция, на извършена услуга на цена на придобиване на А и тн. - Система на счетоводните сметки – чрез тях се обобщава и систематизира счетоводната информация с помоща на сметките се установяват началното състояние, настъпилите изменения и крайното състояние на всеки един обект на счетоводното отчитане и то за определен период от време (месец, 3-месечие, 6-месечие, за годината). - Двойно записване – то е свързано с системата на счетоводните сметки и означава, че всяка стопанска операция, която е протекла в предприятието се записва най-малко в 2 счетоводни сметки.

  • Балансово обобщаване – чрез този способ се получава подробна, обобщена и систематизирана информация за състоянието на средствата (А) и техните източници (П) в предприятието към определен момент.
  • Сводиране – този елемент обобщава счетоводните данни като се съставят ГФО (годишни финансови отчети) съгласно изискванията на ЗЗСч.


 

WWW.POCHIVKA.ORG