Home Икономика "КОНСОЛИДАЦИОННИ ТЕХНИКИ И ПРОЦЕДУРИ"

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
"КОНСОЛИДАЦИОННИ ТЕХНИКИ И ПРОЦЕДУРИ" ПДФ Печат Е-мейл

КОНСОЛИДАЦИОННИ ТЕХНИКИ И ПРОЦЕДУРИ

Спецификата на бюджетната сфера и управлението на публичните финанси предполагат две съществени различия от обичайната практика на консолидацията.

Първото касае обхвата на консолидацията. Консолидираните отчети обхващат само бюджетните организации формиращи публичния сектор, като извън тях остават контролираните от държавата/общината предприятия и субсидираните нестопански организации и фондации. Така очертания обхват на консолидацията предполага бюджетните организации да отчитат участията си в смесени предприятия като прилагат метода на нетната капиталова стойност. Методът на пропорционалната консолидация на база процентното участие) ще се прилага само по отношение на съвместно контролираните активи и дейности.

Второто различие от обичайната счетоводна практика касае процеса на консолидацията. Той следва йерархичната посока (от по-ниските към по-високите равнища) и протича по отчетно обособени групи. В процеса на консолидацията подлежат на елиминиране операциите и разчетите между бюджетните организации и отчетните групи. За тази цел се налага идентифицирането чрез системата на счетоводните сметки и двойното записване на всички вътрешногрупови транзакции и разчети. За тази цел задължително (вкл. и обичайните отношения клиент-доставчик) всички вземания и задължения между бюджетни организации следва да се отчитат само по съответните сметки от групи 45 и 46. Не подлежат на елиминиране разходите на бюджетните предприятия за задължителните социално- осигурителни вноски (ДОО, НЗОК и фонд ПКБ) с реципрочните им приходи, отчетени от тези фондове. Съгласно 8NА 1993 те се третират като косвена форма на възнаграждение за персонала.

С цел разграничаването на транзакциите по операции между бюджетни организации се въвежда следната система на кодиране:

а) за операциите от отчетно обособената група "Бюджет":

код      100 - "Вътрешни разчети в отчетната група"

101 - Централен бюджет

102 - Бюджети на министерства и ведомства
104 - бюджет на общините

105-Бюджет на ДОО

106 - бюджети на НЗОК, НСЗ, и др. социално-осигурителни

фондови

107 - Бюджет на съдебната власт

108 - бюджети на БНТ, БНР, БАН, ВУЗ

б) за операциите от група "извънбюджетните сметки и фондове"

код      200 - "Вътрешни разчети в отчетната група"

202 - Извънбюджетни сметки на министерства и ведомства

204 - Извънбюджетни сметки на общините

205 - Извънбюджетни сметки на НОИ

206 - Извънбюджетни сметки на НЗОК, НСЗ, и др. социално- осигурителни фондове

207 - Бюджет на съдебната власт

208 - бюджети на БНТ, БНР, БАН, ВУЗ

в) за операциите от отчетно обособена група "Други сметки и дейности"

код      300 - вътрешни разчети в отчетната група;

301 - централен бюджет

302 - министерства и ведомства
304 - общини

305 -НОИ

306 - Други социално-осигурителни институции

307 - съдебна система

308 - БНР, БНТ, БАН, ВУЗ-ове
 

WWW.POCHIVKA.ORG