Home Икономика "СЧЕТ.ОТЧИТАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА"

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
"СЧЕТ.ОТЧИТАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА" ПДФ Печат Е-мейл

СЧЕТ.ОТЧИТАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА

Паричните средства третирани от счетоводна гледна точка са краткотрайни активи на предприятията във вид на парични наличности или на парични еквиваленти. В НСС 7 Отчети за паричните потоци паричните наличности са конкретизирани като съдържание от касовите наличности и банковите депозити по разплащателни, депозитни и други сметки – в национална и чуждестранна валута. Що се отнася до паричните еквиваленти, те се определят като съдържание от краткосрочни и бързоликвидни активи, лесно обратими в парични наличности – чекове, срочни депозити, полици и други подобни, които съдържат незначителен риск от промяна в стойността им.

В Националния сметкоплан е предвидено паричните средства на предприятието да се отчитат чрез сметки от група 50 Парични средства, а именно 501 Каса в лева; 502 Каса във валута; 503 Разплащателна сметка в лева; 504 Разплащателна сметка във валута; 505 Акредитиви в лева; 506 Акредитиви във валута; 507 Предоставени депозити; 508 Разплащателни чекове и 509 Други парични средства. Всички те имат това общо качество, че са основни, активни сметки, което ще рече: дебитират се при всяко увеличение на парични средства; кредитират се при тяхното намаляване и могат да имат само дебитно салдо. Аналитичното отчитане към всяка от основните и допълнителни сметки за паричните средства на предприятията се организира в зависимост от информационните потребности на управлението на предприятието. Например аналитичното отчитане на паричните средства във валута следва да се организира по вид валута за всяка от банките.

Паричните средства в левове се оценят по тяхната номинална стойност, тези в чуждестранна валута съгласно НСС 21 “Ефекти от промени на валутните курсове”, с изключение на тези за покупка и продажба на валута, се вписват в левове при първоначалното счетоводно отразяване, като към сумата в чуждестранна валута се прилага централният курс към датата на сделката, закупената валута се оценява по валутния курс на придобиване, продадената валута се оценява по валутния курс на продажбата.

Паричните средства на предприятията в левове могат да бъдат в касата и по сметките в банките. Тогава обект на счетоводното отчитане са два вида стопански операции-касови и безкасови. Паричните средства в касата се отчитат чрез сметка 501 Каса в лева. Използват се като първични документи ПКО, РКО, води се касова книга за наличността, прихода и разхода на паричните средства в касата. Счетоводни операции:

изтеглени пари от банката с нареждане – разписка, заприходени с ПКО

Дт ска 501 Каса в лева                              Кт ска 503 Разплащателна сметка в лева

постъпили пари от клиенти за продадени стоки, продукция или материали

Дт ска 501 Каса в лева                              Кт ска 411 Клиенти

постъпления на суми от надчетени МОЛ, от присъдени вземания и дебитори

Дт ска 501 Каса  в лева

Кт ска 442 Вземания по липси и надчети

Кт ска 445 Присъдени вземания

Кт ска 498 Други дебитори

постъпили суми от продажба на собствени акции и облигации и от дялови вноски на съдружници

Дт ска 501 Каса  в лева

Кт ска 101 Основен капитал

КТ ска 153 Облигационни заеми

за кредитирането на сметка 501 могат да се съставят следните стопански операции:

ДТ ска 503 Разпл.ска в лева – със сумата на изтеглените пари

Дт ска 421 Персонал – със сумата на изплатените работни заплати

Дт ска 302 Материали – със сумата на закупените материали

Дт ска 304 Стоки – със сумата на закупените стоки

Дт ска 4531 ДДС за покупки – със сумата на начисления ДДС

Дт ска 602 Разходи за външни услуги – със сумата на съответните услуги

Дт ска 609 Други разходи – със сумата на изплатените командировки

Дт ска 444 Вземания по съдебно спорове – със сумата на съдебните разходи по съдебни дела

Дт ска 442 Вземания по липси и начети – със сумата на констатираните липси от МОЛ

Кт ска 501 Каса в лева

Предприятията предоставят на банките неангажираните парични средства. Те се отчитат чрез с/ка 503 Разплащателна сметка в лева, която е активна сметка. Тяхното движение е основание за протичане на другия вид стопански операции – безкасовите. По-често осъществяваните стопански операции за увеличаване на паричните средства по ска 503 са:

Дт ска 503 Разплащателна сметка в лева

Кт ска 501 Каса в лева – със сумата на внесените по разплащателната ска парични средства

КТ ска 411 Клиенти – с инкасираните средства от продажба на стоки, продукция материали

Кт ска 101 Основен капитал – със сумата на дяловите вноски от съдружници

Кт ска 153 Облигационни заеми – получените суми от продажба на акции и облигации

Кт ски от гр.51 – със сумата от продажбата на движими ценности

КТ ска 723 Приходи по операции с инвестиции – със сумата на положителната разлика м/у борсовия курс “продава” спрямо цената на придобиване

КТ ска 424 Вземания от съучастия – получени суми от начислени дивиденти

КТ ска 495 Разчети по застраховането – получени застраховки

Кт ска 496 Разчети за лихви – получени суми от лихви

Кт ска 504 Разплащателна ска във валута – продажба на валута

Кт ска 724 Приходи по валутни операции – когато вал.курс продава по по-висок

КТ ска 721 Приходи от лихви – със сумата на инкасираната лихва

Намаляването на паричните средства на сметка 503 става със следните по значими стопански операции:

ДТ ска ска 501 Каса в лева – със сумата на внесените средства

Дт ска 401 Доставчици – при изплащане на задължения към доставчици

Дт ска 452 Разчети за ДП - изплащане на задължения към бюджета

Дт ска 453 Разчети за ДДС - изплащане на начислен ДДС на покупки

Дт ска 455 Разчети по СО - изплащане на социални и здравни осигуровки

Дт ска 499 Други кредитори - изплащане на задължения към други кредитори

Дт ска 507 Предоставени депозити- привеждане на средства по срочни депозити

Дт ска 502 Каса във валута - закупена валута

Дт ска 504 Разплащ.ска във валута - закупена валута

Дт ски от гр. 60 Разходи……… - със сумата на извършените разходи

Дт ска 101 Основен капитал -  връщане на дялове на напуснали съдружници

Дт ска 505 Акредитиви в левове - със сумата на откритите акредитиви

Кт ска 503 Разплащателна сметка в лева

Другият вид парични средства на предприятията са валутните. Те също могат да бъдат налични в каса или безналични по разплащателните сметки в банките. В НС са предвидени сметките 502 Каса във валута и 504 Разплащателна ска във валута. На валутните парични средства са присъщи тези особености: сделките с чуждестранни контрагенти – клиенти и доставчици се отчитат като за сумата в чуждестранна валута се прилага централния курс на БНБ за деня на сделката; валутните постъпления от клиенти и доставчици пораждат валутни курсови разлики, които се отчитат като текущ финансов приход или разход чрез ски 624 Разходи по валутни операции и 724 Приходи по валутни операции; закупената валута се оценява по валутния курс на придобиване; продадената валута се оценява по валутния курс на продажбата; периодичността на текущата оценка на позициите в чуждестранна валута се определя от предприятието, тя задължително се извършва към датата на всяко съставяне на финансов отчет. По-значими стопански операции за движението на наличните и безналичните валутни парични средства:

за увеличение на валутните парични средства:

Дт ска 502 Каса във валута респект. 504 Разплащ.сметка във валута

Кт ска 411 Клиенти - със левовата равностойност на получената валута по курс на сделката

Кт ска 724 Приходи от вал.операции -когато вал.курс на получаване е по-малък от този за деня на сделката

Кт ска 422 Подотчетни лица - за възстановяване на неизползван аванс във валута

Кт ска 721 Приходи от лихви - при инкасиране на лихви по валутни сметки

Кт ска 503 503 Разплащателна ска в лева - при покупка на валута

за намаляване на валутните парични средства

Дт ска 401 Доставчици - изплащане на вал.задължение към чуждестранен доставчик по курс в деня на сделката

Дт ска 624 Разходи по валутни операции - когато вал.курс на плащане е по-висок от този за деня на сделката

Дт ска 422 Подотчетни лица - даден служебен аванс във валута

Дт ска 609 Други разходи - усвоен валутен аванс за командировка в чужбина

Дт ска 503 Разплащателна ска в лева - при продажба на валута на банката

Дт ска 506 Акредитиви във валута - при откриване на валутен акредитив

Кт ска 502 Каса във валута респект. 504 Разплащ.сметка във валута


 

WWW.POCHIVKA.ORG