Home Икономика "Счетоводно отчитане на намалението на ДМА"

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
"Счетоводно отчитане на намалението на ДМА" ПДФ Печат Е-мейл

Счетоводно отчитане на намалението на ДМА

В резултат на физич. и моралното изхабяване  ДМА стават негодни за използване, поради което се изваждат от употреба и подлежат на бракуване и ликвидация(физич. унищожаване). Т.е те се намаляват. Намаление има и при продажба, безвъзмездно предаване , констативни липси и др. При всички намаления трябва да се отразят намалението на тяхната отчетна ст-ст, амортизацията и балансовата ст-ст .Намалението на напълно амортиз. ДМА се записва по Д на с-ка 240 и по К на с-ки от гр.20. Когато се намалява ДМА, който не е напълно амортиз. се използва и с-ка 609-за записване по Д на неаморт. част.

Ликвидацията на ДМА е свързана с разх. за демонтиране, разглобяване, унищожаване. В зависимост от вида на разходите те се отразяват по Д на с-ки от гр.60, след което се отнасят по предназначение по Д на с-ка 614(активна, синтетична, операционна с-ка). Когато от ликвидацията се получат приходи(материали, резервни части и др.) се Д с-ка 301 и се К с-ка 704. при приключване процеса на ликвидация с-ка 614 се приключва със с-ка 704. с-ка 704 се приключва със с-ка 122 и се отчита резултата от ликвидацията.

Продажбата на ДМА се извършва съгласно дан.ф-ра по договорена цена м/у двете страни, участващи в сделката. В К на с-ка 704 се отчита продажната цена на ДМА, а в Д на с-ка 704 се отчита отчетната ст-ст(неаморт.част). С-ка 704 се приключва със с-ка 122 и се отчита резултата от продажбата.

При безвъзмездно предаване на ДМА се съставя Протокол за безвъзмездна сделка. Безвъзмездното предаване на актив е вид доставка на стока, която е облагаема по ЗДДС доставка. Данъчната основа е пазарната цена на представения актив и е за с-ка на предпр. предавач. Получателят на безвъзмездната доставка на ДМА няма право на дан.кредит, поради което тази доставка се документира задължително с опростена ф-ра. Поради това след отписване на ДМА се съставя счетов. статия Д с-ка 609/К с-ка 4532(със сумата на ДДС в/у справедливата цена на ДМА)

При предоставяне на ДМА под формата на дарение или спонсорство имаме: Д с-ка 240(с начисл.аморт.) Д с-ка 119(с неаморт. Част) /К с-ка от гр.20(с отчетната ст-ст). Дарението и спонсорството са освободени от ДДС сделки.

При инвентаризация на ДМА е възможно да бъдат констатирани липси.  Тези липси се документират в сравнителна ведомост за резултатите от инвентаризацията на ДМА. Когато липсата е без наличие на вина  т.е е в резултат на стихийни бедствия(пожар, наводнения и др.) се съставя протокол , за това  че липсата трябва да бъде за сметка на предприятието. ако ДМА не е застрахован намалението му се отчита като всяко намаление като в Д на с-ка 609 се отразява неаморт.(балансовата ст-ст)на актива. Тази с-ка се К с/у Д на с-ка 122 за да се отнесе директно за с-ка на фин.резултат на предприятието, загубата от липсата.

Когато застрахована ДМА се унищожи в следствие на стихийно бедствие имаме следното записване:Д с-ка 240(с аморт.част), Д с-ка 690(с неаморт.част-бал.ст-ст) /К с-ка от гр.20(с отчет.ст-ст).

За начисляване на обезщетението за загубата от настъпилото застрахователно събитие се Д с-ка 493 и се К с-ка 790(с размера на начисленото обезщетение). Когато се получи обезщетението се Д с-ка от гр.50 и се К с-ка 493. с-ки 690 и 790 се приключват със с-ка 122.

Когато липсата е по вина на МОЛ му се търси имуществена отговорност за отчитане задължението на МОЛ – с размера на дължимата от него сума се използва с-ка 441. тя се Д с дължимата от начетеното лице сума(справедливата цена на липсващия ДМА) и ДДС в/у тази сума, ако е ползван дан.кредит при закупуването на този актив имаме: Д с-ка 240/К с-ка от гр.20-с аморт. част на липсващия ДМА. След това Д с-ка 441(справедливата цена +ДДС),К с-каот гр.20(бал.ст-ст), К с-ка 4532(ДДС), К с-ка 442(разликата м/у справедливата цена и бал.ст-ст).

Ако размера на ползвания дан.кредит при покупката е по-голям от този, който ще внесе МОЛ, то начисляваме ДДС до размера на ползвания кредит- Д с-ка 609/К с-ка 4532.

Обезценка и преоценка на ДМА.

Обезценката на ДМА се извършва в края на отчетния период при съставяне на годишния финансов отчет, ако има информация за значително морално и физическо изхабяване на ДМА. Документирането на преоценката става със Протокол за преоценка на ДМА, а на обезценката с Протокол за обезценка на активи. Счетоводните с-ки са:

С-ка 607-активна, синтетична, операционна с-ка. Използва се при обезценка на ДМА.

С-ка 111-пасивна, синтетична, капиталова с-ка. Служи за отчитане на натрупания преоценъчен резерв.

С-ка 709-пасивна, не балансова. Използва се когато се отчита увеличение на ст-та на даден актив, за който няма създаден преоценачен резерв, а предварително е било извършено намаление на ст-та.

Обезценката и преоценката на ДМА се прави с цел балансовата ст-ст на ДМА да е равна на преоценената ст-ст.

При увеличаване на бал.ст-ст се намалява аморт. и се създава преоценачен резерв.

.9.счетоводно отчитане на материалните запаси

характеристика на обекта на отчитане-СМЗ са част от краткотрайните активи на предприятието и са негово материално имущество, което е предназначено за продажба,ползване в производството, експлоатация и др. СМЗ включват- материалите, продукцията ,стоките незавършеното произв.,животни за угояване,дребни продуктивни животни. За отчитането на СМЗ са предвидени 2 групи- “Материали,продукция и стоки”гр.30  и “Краткотрайни биологични активи”гр.31. Сметките включени в групите са АКТИВНИ. Основните стопански процеси , свързани със СМЗ и тяхното счетоводно отчитане са: придобиване/доставка/, изразходване/влагане/,бракуване,инвентаризиране, рекламации и обезценяване.


 

WWW.POCHIVKA.ORG