Home Икономика "КЛАСИФИКАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ ПО ИКОНОМИЧЕСКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧИТАНИТЕ ЧРЕЗ ТЯХ ОБЕКТИ"

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
"КЛАСИФИКАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ ПО ИКОНОМИЧЕСКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧИТАНИТЕ ЧРЕЗ ТЯХ ОБЕКТИ" ПДФ Печат Е-мейл

КЛАСИФИКАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ ПО ИКОНОМИЧЕСКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧИТАНИТЕ ЧРЕЗ ТЯХ ОБЕКТИ.

Чрез тази класификация се показва какво се отчита чрез всяка сметка.Според това сметките се разделят на няколко групи – сметки за отчитане на активите,пасивите,собствения капитал, приходите,разходите,стопанските процеси и стопанско-правните отношения. Сметките за отчитане на състоянието и изменението на активите служат за отразяване на управляваните от предприятието резурси.Всички сметки от тази група са активни сметки. Те се делят на две подгрупи – сметки за отчитане на изменението и състоянието на дълготрайните материални активи – включва сметка сгради,машини,програмни продукти и сметка за отчитане на изменението и състоянието на краткотрайните активи – включва сметки материали,стоки, каса. Сметките за отчитане състоянието и изменението на пасивите показва задълженията на предприятието.Всички сметки в тази група са пасивни, те се делят на три подгрупи – сметка за отчитане на получени заеми-включва сметка заеми,сметка за отчитане на финансиранията – включва сметка финансирания на дълготрайни акити , финансирания на текущата дейност. Сметка за отчитане на задълженията – включва сметка  персонал, доставчици и др. Сметките за отчитане състоянието и изменението на собствения капитал. В тази група една сметка е активна,друга е активно-пасивна , а всички други сметки са пасивни. Сметките за отичитане на разходите показват намалението на икономическата изгода или увеличението на пасивите. Те се делят на сметки разходи за основна дейности и разходи за извънредна дейност. Счетоводните сметки за отчитане на приходите служат за показване на увеличението и намалението на активите и увеличението на икономическата изгода.Те също се разделят на две подгрупи – приходи от основна дейност и сметка извънредни приходи. Сметките за отчитане на стопанско правните отношения показват чуждите активи , които се намират в предприятието.

ТЕМА 37...КЛАСИФИКАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ СПОРЕД СТЕПЕНТА НА ОБОБЩАВАНЕ ОТЧИТАНИТЕ ЧРЕЗ ТЯХ ОБЕКТИ.

Според тази класификация сметките се разделят на синтетични и аналитични счетоводни сметки.Чрез аналитичните сметки се дава по-подробна информация за обектите в парично и понякога в натурално и трудово изражение.Чрез тези сметки се отчитат отделните видове отчетни обекти.Техния брой зависи от обекта на отчитане.Синтетичните сметки дават обобщена информация за отчетните обекти и то само в парично изражение.Информацията на синтетичните сметки главнбо се използва за съставянето на счетоводен баланс.

ТЕМА38...КЛАСИФИКАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ СПОРЕД ФУНКЦИОНАЛНОТО ИМ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Целта на тази класификация е да покаже и изясни как се води и организира отчитането на обектите според определена група сметки.Според този признак сметките се разделят на няколко основни групи.Това са оновни сметки,регулиращи сметки,калкулационни сметки, финансово-резултативни сметки, задбалансови сметки,бюджетно разпределителни сметки, събирателно-разпределителни сметки и операционно-резултатни сметки.

А) Основните сметки служат за съставянето на счетоводния баланс, затова те са балансови сметки.Чрез тях се следи за състоянието и движението на имуществото, капитала,разчетите и финансовото състояние на предприятието.Към имуществените сметки спадат сметките – материали,стоки, продукти и др.Чрез тях се следи за изменението и състоянието на имуществото.Към финансовите сметки спадат Каса в лева,разплащателна сметка и др,с които се следи за изменението и състоянието на финансовите ресурси на отчетните единици. Капиталовите сметки показват изменението на собствения капитал.Разчетните сметки отчитат взаимоотношенията между физическите и юридическите лица. Тези сметки могат да бъдат както активни и пасивни така и активно-пасивни.

Б)Чрез регулиращите сметки се коригира завишената или занижената оценка на отчетните обекти, които са отразени чрез основните сметки,тези сметки немогат да са самостоятелни и винаги са свързани с някои от освните сметки и се подразделят на допълващи и намаляващи. Допълващите сметки допълват оценката на обектите, когато оценката е по-ниска от реалната. В регулиращата сметка се отразява разликата с която трябва да се допълни отчетния обект. Фактическия размер се получава когато се сборуват салдата на основната и на допълващата регулираща сметка.Допълващите сметки също се разделят на допълващи активни и допълващи пасивни сметки. Намаляващите регулиращи сметки намалят оценката на отчетния обект, когато оценките са по-високи от реалните.Те се разделят на контраактивни и контрапасивни. Контраактивните сметки намалят оценката на обектите,които се отчитат чрез основните активни сметки, а контрапасивните намалят оценката на обектите,които се отчитат чрез основните пасивни сметки.

В)Събирателно-разпределителни сметки принадлежът към групата на операционните сметки. Събирателно-разпределителните  сметки са предназначени за набиране на определен състав от разходи, които са свързани със определен стопански процес, а след това трябва да са разпределят пропорционално на избраната от отчетната единица база м/у няколко обекта. Към тези сметки спадат административните разходи и разходите за продажба на продукция.

Г)Калкулационни сметки- принадлежът към групата на операционните сметки и чрез тях се отразяват всички разходи, които предприятието е направило за стопанска дейност. С тяхна помощ се установява цента на придобиване на материалите,на стоките,продукцията и др.Към тях спадат сметки доставки,разходи за основна дейност и др.

д) Бюджетно-разпределителните сметки отразяват постъпилите приходи и извършените разходи за даден отчетен период за сметка на следващи отчетни периоди.чрез тях се осъществява съпоставимостта между разходите и приходите на едни и същи сметки.Към тях спадат нефинансовите разходи за бъдещи периоди,нефинансовите приходи за бъдещи периоди както и финансовите разходи за бъдещи периоди и финансовите приходи за бъдещи периоди.

Е)Операционно-резултативните - принадлежът към групата на операционните сметки и са предназначени за отчитане на определени стопански процеси и за установяване на резултатите от тях.При тези сметки по дебита и по кредита се записват стопанските процеси,но с различна оценка.Към тях спадат сметките – приходи от продажба на продукция,на материали,на стоки и др.

Ж)Финансово-резултативни сметки- с тях се отчита дейността на предприятието, финансовия резултат- печалба или загуба.Тази група се разделя на няколко подгрупи – първа - сметки за отчитане на печалбата,втора- сметки за отчитане на загубата, и третата-сметки за отчитане едновременно и на загубата и на печалбата.Към първата спадат сметка неразпределена печалба от минали години,къв втората сметка непокрити загуби от минали години и към последната спадат печалба и загуба от текущи години.

З) задбалансови сметки – тези сметки не влият към момента на съставянето на счетоводния баланс,защото са съставени от такива събития и операции.Но въпреки това изискват специално наблюдение и контрол.Прилагането на двойното записване при тези сметки изисква някои особености.За обектите на отчитане се октриват и водят пасивни или активни сметки.Всички пасивни задбалансови сметки кореспондират с една обща активна сметка и обратното всички активни задбалансови сметки кореспиндират с обща пасивна.


 

WWW.POCHIVKA.ORG