Home Икономика "Предмет, метод и инструментариум на Управленското счетоводство"

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
"Предмет, метод и инструментариум на Управленското счетоводство" ПДФ Печат Е-мейл

Предмет, метод и инструментариум на Управленското счетоводство

02.03.2007 год.

  1. Предмет и метод на Управленското счетоводство
  2. Формиране на методологически инструментариум на Управленското счетоводство
  3. Единство и различия между финансовото счетоводство и Управленското счетоводство

1.  Предмет и метод на Управленското счетоводство

Както всички останали науки така и УС има свой предмет и метод . От методологическа гледна точка предмета е онова, към което е насочено изучаването на дадена наука т.е. с някаква степен на точност това е обекта на изучаване. За разлика от предмета, метода е това, с което се постига това изучаване  т.е. съвкупността от подходящи инструменти за изучаване на определено научно съдържание. Предмета и метода имат пряко отношение към същностните характеристики на УС. По повод на дефинирането на теоретичната същност и практически аспекти на УС в доклада на комитета по УС към американската счетоводна асоциация е записано, че УС е приложение на подходи и методи за обработка на фактическите и планови данни на предприятията, за да се подпомогне управленската дейност при разработване на планове за разумни икономически цели и за изработване на рационални управленски решения. В цитирания доклад на американската счетоводна асоциация по-късно се допълва, че  УС е процес на идентификация, което позволява в последствие извършване на икономически оценки и решения от потребителите на информацията. На тази основа УС се свързва с идентифицирането (обхващането), измерването(стойностно оценяване) и комуникацията (предаването на икономическа информация на нейните потребители вътре в предприятието).

Извода, който се налага е , че УС има за предмет изучаването на съвкупната вътрешно-фирмена дейност на предприятието респективно оборота на стойността, ограничен в рамките на обособената стопанска единица. В този смисъл УС има почти същия предмет с предмета на Счетоводство на разходите в миналото, а именно извършването на счетоводен анализ на разходите и себестойност с цел вземането на правилни управленски решения. От казаното следва, че УС поставя акцент върху осъществяване на съвременен аналитичен подход при изследване най-вече на разходите и себестойността, общо за предприятието и поотделни негови подразделения, а така също по видове  продукция с цел упражняване не само на контрол и последващ анализ, а най-вече с цел формулирането на управленски решения при различни стопански операции. Освен за чисто оперативни нужди УС създава информация и за вземането на решения, които са свързани с бъдещата дейност на предприятието. Това на практика означава, че УС е интегрирано в някаква степен с дейността по съставянето на производствено-финансови планове на предприятието и най-вече по изграждането на бизнес планове на тези предприятия.

2.  Формиране на методологически инструментариум на Управленското счетоводство

В страните с по-голям опит в прилагането на УС се споделя схващането, че щом с УС се извършва управленски счетоводен анализ, то тази наука и практика би следвало да използва не само един метод, а цяла съвкупност от изследователски методи, които се квалифицират най-често като счетоводен инструментариум, съставен както от счетоводство така и от други науки и най-вече от общометодологически науки. В този род мисли се счита, че върху формирането на методите и съвременния инструментариум на УС най-силно влияние са оказали следните научни направления:

- счетоводство на разходите – то повлиява върху УС най-вече с методите за извършване на стойностна оценка на използването на веществени и трудови ресурси, а така също и с теорията за калкулиране на себестойност на продукцията.

- финансово счетоводство – оказва влияние върху инструментариума на УС най-вече със системата от показатели за анализ на данните, които се съдържат в ГФО ,който отчет е основен информационен източник за данни за УС.

- общата икономическа теория – УС използва главно теорията за търсенето и предлагането и формирането на пазарни цени, а така също и микроикономически анализ на дейността на предприятието.

- финансово-счетоводния анализ – от него УС използва методически способи за сравнителен и факторен анализ. Метод за анализ на приходите и разходите, финансовия резултат и други.

- теория на стопанското управление – оказва влияние на инструментариума на УС най-вече със системния подход на изчисляване на различни стопански операции и теория на информацията и нейното приложение при информационното обезпечаване на УС.

- върху инструментите на УС оказва влияние и редица математически направления от рода на икономическо-математически и статистикоматематическо моделиране. Всички методи свързани с оптимизационните процеси на ресурси в УС са заимствани от математиката и статистиката.

- УС използва методически инструментариум и от социалната психология, социология на икономиката, правото и други. Следователно Методическия апарат на УС интегрира в себе си значителен обем знания и научни постижения както от посочените дотук научни направления така също и от други научни области.

3. Единство и различия между финансовото счетоводство и Управленското счетоводство.

Между УС и финансовото счетоводство има редица сходства и различия. Това произтича от факта, че УС и финансовото счетоводство имат еднаква теоретико-фундаментална основа почти еднаква теория и методология, които обаче се използват от двете счетоводства с различно фундаментално предназначение. Същевременно в страните с развита пазарна икономика, в които най-силно засега е развито УС се счита, че единна счетоводна система на всяко едно предприятие трябва да включва в едно цяло двете функционално обособени подсистеми, а именно подсистемите на финансовото счетоводство и УС. Независимо от това, че те се различават по цели и предназначения, а така също и по създадената от тях информация. В този ред мисли могат да бъдат посочени следните специфични особености на УС, които го различават съществено от финансовото счетоводство:

1).       УС и създаваната от него икономическа информация не са законово и нормативно регламентирани т.е. те нямат задължителен характер. Както обаче е известно финансовото счетоводство и създаваните от него финансови и счетоводни отчети са регламентирани от ЗСч, МСС, НСС. Именно на тях разчитат и се доверяват след тяхното публикуване външните по отношение на предприятието потребители, а именно акционери, кредитори, клиенти и други.

2).       За разлика от финансовото счетоводство, УС се подчинява на правила и стандарти, разработени от самото предприятие. Изготвените на тази основа отчети, както по съдържание, така и по форма отговарят единствено на информационните потребности на предприятието. Затова те са много различни за различните предприятия. УС изхожда от правилото, че за управлението на дейността на предприятието, по-важно е създадената информация да е необходима, а не да е задължително;

3).        Подготвените от УС данни са предназначени само за вътрешно-фирмени нужди. Тези данни обслужват единствено нуждите на управлението на предприятието. По количество и разнообразие те далеч надхвърлят информационните нужди на външните потребители. В много случаи по своя характер, състав и предназначение тази информация, създадена от УС представлява фирмена тайна или пък не представлява интерес за външните потребители;

4).       Докато финансовото счетоводство е насочено преди всичко към отразяване на имущественото и финансово състояние на предприятието като цяло, УС е ориентирано към отделни звена и дейности вътре в самото предприятие. Тези звена и дейности могат да бъдат отделни производствени участъци или административни служби в предприятието и други следователно при УС по елементното наблюдение, отчитане и анализ на отделни обекти е изведено на преден план;

5).       Информацията, създавана от УС е силно ориентирана към бъдещата дейност на предприятието. Това е продиктувано от нуждите на управлението, а именно да се заложат целите, да се набележат задачи и начини за решаването им. За разлика от УС, финансовото счетоводство в това отношение отразява стопанските събития само след като те са станали вече част от финансовата история на предприятието. Ето защо УС следи стопанските събития в оперативен план и от гледна точка на тяхното бъдещо развитие.

6).       За разлика от финансовото счетоводство, УС осигурява съответност  и многоаспектност на информацията, което означава, че тази информация е съответстваща на проблемите и на сроковете за тяхното решаване, а така също тази информация може да бъде използвана в различни многоаспектни управленски ситуации.

7).       За разлика от финансовото счетоводство, към което съгласно изискванията на НСС се предявява необходимост от вярна и честна картина на имущественото и финансово състояние на предприятието, в повечето случаи по-важна е бързината и прецизността (без това да се абсолютизира), защото в случая се изхожда от схващането, че за нуждите на оперативното управление и най-прецизно изготвения отчет няма да има никаква информираност, ако той е представен, след като момента на вземане на управленското решение вече е отминал. Всеки управляващ е готов да жертва малко от прецизността на данните, за сметка на тяхната навременност.

8).       За разлика от отчетната информация, създавана от финансовото счетоводство, информацията, създавана от УС, освен че не е задължителна, тя не е регистрирана нито по форма, нито по съдържание, нито по срокове на представянето й. Отчетите в УС се изготвят единствено според необходимостта, спешността и нуждите на самото предприятие.

9).       Като правило счетоводната отчетност се представя чрез стойностни, натурални и трудови измерители. В това отношение всичко зависи от целите, задачите и предназначението на информацията, създавана от УС за нуждите на управлението на предприятието.


 

WWW.POCHIVKA.ORG