Home Икономика "Отчитане на резултатите от инвентаризация"

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
"Отчитане на резултатите от инвентаризация" ПДФ Печат Е-мейл

Отчитане на резултатите от инвентаризация

1. Видове резултати:

1.1 излишъци – намерените фактически наличности са по-големи от остатъците по счетоводните сметки

Всеки излишък трябва да се заприходи в обекта.

1.2 липси – фактическата наличност е по-малка от остатъците по сч. см/ки

2. Оформяне на резултатите (с разрешение на ръководителя)

2.1 протокол за компенсиране на липси с излишъци

2.2 протокол за липси, които са за сметка на предприятието без вина на МОЛ

- естествени фири – количествено намаление на стоково-материалните запаси в резултат на естествено развилите се в тях физико-химични процеси

Съществуват норми за фирите.

-15-

3. Счетоводно отчитане на резултатите от инвентаризация:

3.1  Липса без вина на МОЛ – естествена фира за сметка на предприятието.

Отчита се като др. разходи, а в края на годината като загуба. Съставят се две счетоводни статии:

- за отчитане на естествена фира

Д-т с/ка Др. разходи

К-т с/ка Материали (Стоки, Продукция)

- приключване на с/ка Др. разходи в края на годината

Д-т с/ка Печалби и Загуби от т.г.

К-т с/ка Др. разходи

3.2 Липса по вина на МОЛ

МОЛ се начита по цена, по-висока от отчетната или с продажната цена на липсващия актив, като върху последната се начислява  20% ДДС.

Тук статията е сложна:

Д-т с/ка Вземания по липси и начети

К-т с/ка Материали

К-т с/ка ДДС(на продажбите)

К-т с/ка Ценови разлики

Пример: Липса на материал А с отчетна цена 100 лв.

Продажна цена 120 лв.

ДДС  20%             24 лв.

Начет  =  120  +  120 х 20%   =    144 лв.

3.3 Излишъци

Отразяват се по с/ка  Др. приходи, а в края на годината се трансформират в печалба. Осчетоводяват се две статии:

- за направените излишъци

Д-т с/ка  Материали (Стоки, Продукция)

К-т с/ка  Др. приходи

- приключване в края на годината

Д-т с/ка  Др. приходи

К-т с/ка  Печалби и загуби от т. г.

!     При сложните статии е задължително една от сметките

да е само една ( или в Дебита, или в Кредита)                 !

-16-


 

WWW.POCHIVKA.ORG