Home Икономика "КЛАСИФИКАЦИЯ НА КАПИТАЛА, АКТИВИТЕ, ПАСИВИТЕ, РАЗХОДИТЕ, ПРИХОДИТЕ"

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
"КЛАСИФИКАЦИЯ НА КАПИТАЛА, АКТИВИТЕ, ПАСИВИТЕ, РАЗХОДИТЕ, ПРИХОДИТЕ" ПДФ Печат Е-мейл

КЛАСИФИКАЦИЯ НА КАПИТАЛА, АКТИВИТЕ, ПАСИВИТЕ, РАЗХОДИТЕ, ПРИХОДИТЕ

1.1Класификация на капитала - Капитала се разделя на Собствен и привлечен капитал.Собствения капитал се подразделя на основен, допълнителен, резервен и печалба.Основния капитал се формира при регистрация на новосформираното търговско дружество, неговия размер се регистрира в съда и е относително постоянна величина, ликвидира се при ликвидация на дружеството.Допълнителния капитал се формира при решение на общо събрание и се използва за разширяване на дейността му, след време може да се върне на съдружниците или да се включи в състава на основния капитал.Резерви - позволяват да се осъществяват безпрепятствено част от целевите функции на собствения капитал в относителна независимост от общото икономическо и финансово състояние на предприятието. С помоща на тези резерви се гарантира финансовата осигуреност на различни видове рискове, покриване на загуби, увеличаване на основния капитал и др. Някои от резервите се образуват по законодателен ред, а други по решение на управляващия орган на предприятието, но само при реализация на печалба и след като е платило съответния данък за нея.Печалба - източник на собствени средства и се формира като разлика между приходите и разходите, т.е. крайния финансов резултат.

1.2Класификация на активите (средства на предприятието)

I. Дълготрайни активи - тук се включват средства, участващи продължително в осъществяваната стопанска дейност като повечето от тях не променят своята натурално-веществена форма. Те биват:.Дълготрайни материални активи –сгради,машини,участващи  продължително в стопанската дейност, имащи материално-веществена форма и сравнително висока стойност. В резултат на използването им те придават на части своята стойност на произвеждания продукт под формата на амортизации.Нематериални дълготрайни активи - тези средства представляват елемент на интелектуална собственост. Също са инвестирани дълготрайни и се амортизират постепенно. Такива са - лицензи, търговски права, ноу-хау, маркетингови проучвания, патенти, програмни продукти. Най-общо това са активи, от които се очаква бъдеща изгода.Финансови дълготрайни активи - те представляват дългосрочни инвестиции в капиталите на други предприятия с цел получаване на доход от ренти, лихви и др. На тях не се начислява амортизация.

II. Краткотрайни активи - това са активи, стойността на които изцяло се включва в стойността на продуктите на труда. Те участват еднократно в осъществяването на стопанската дейност и непрекъснато преминават от една парична форма в друга.Те биват:- материални запаси, стоки, млади животни- вземания - активи на предприятието, намиращи се във владение на други юридически лица. Възникват само тогава, когато времето на възникването им не съвпада с времето с времето на получаване - вземания от клиенти, лица от липси и надчети, съдебни вземания.- финансови средства - краткотрайни активи, които се отличават с голямата си ликвидност.Парични средства в левове и валута, съхраняват се в касата на предприятието или по собствени сметки на предприятието в банките.краткосрочни инвестиции - акции и облигации, които са непрекъснато предмет на покупко-продажба на фондовите борси с цел получаване на положителен финансов резултат .Разходи - средствата на предприятието под формата на разходи биват:- незавършено производство; разходи за бъдещи периоди - средства, които са изразходвани през даден отчетен период, но се отнасят за следващи отчетни периоди .

1.3 Класификация на пасивите (привлечения капитал)-Привлечения капитал е този, който временно се намира на разположение и размерът му представлява тази част от имуществото, придобито с чужди средства. Той участва в оборота на активите на предприятието под формата на задължения за придобито имущество или представлява задължение към банките и други финансови институции за временно предоставени средства.Привлечения капитал бива - заеми, кредити, задължения към доставчици и кредитори, задължения по разпределение на общ. продукт, други задължения и приходи.Заемите, отпускани от банките биват краткосрочни, дългосрочни, облигационни и др., те са възвращаеми и се олихвяват от банката.Задълженията към доставчици и кредитори се образуват в резултат разплащанията между отделните отчетни единици, възникват когато между датата на доставката и нейното изплащане съществува промеждутък от време.

Задълженията по разпределението на обществения продукт:

- задължения към бюджет

- задължения към общественото осигуряване

- задължения към персонала за начислена, но неизплатена все още заплата

- задължения за начислени лихви, начислени дивиденти към съдружници

Приходи за бъдещи периоди - получени средства в предприятието под формата на приходи, които обаче се отнасят за следващи отчетни периоди - напр. предплатен наем

1.4 Класификация на разходите-Разходите се класифицират в три групи: разходи за дейността, финансови разходи и извънредни разходи. Разходите за дейността са свързани непосредствено с осъществяването на дейността на предприятието разходи за материали; разходи за външни услуги;разходи за амортизация;разходи за заплати;разходи за социални осигуровки и надбавки;други разходи. Финансовите разходи са свързани с финансовите операции на предприятието. Такива са операциите по осигуряването и ползването на финансовите ресурси.Финансовите разходи са обхванати в следните групи;Разходи за лихви. Разходи по операции с инвестиции и др. Извънредните разходи се обуславят от непредвидими и неповтарящи се редовно събития, както и от необичайни за предприятието операции.

1.5 Приходите са класифицирани в три гру­пи: приходи от дейността, финансови приходи и извънредни приходи. Приходите от дейността са приходи от реализацията на предмета на дейността на предприятието. Според характера на дейността, от която се реализират, и времето, за което се отнасят, те биват: приходи от продажба на продукция;приходи от продажба на стоки; приходи от продажба на услуги;Финансовите приходи се реализират от финансови операции на предприятието, каквито са операциите по предоставяне на негови ресурси за използване от трети лица и приходите от собственото използване на финансови средства.Те биват;приходи от лихви; приходи от дялово участие и др. Извънредните приходи Те произтичат от операции по текущото управление на предприятието и по своя състав биват:отписани задължения;приходи от глоби и неустойки , излишъци на активи и др.

ой�d ��0� �� �лжително определя необходимост от преоценка на активите. Преоценката може да се извършва както по посока на увеличение, така и на намаление на нетната справедлива стойност.

В икономическата литература се предлагат няколко варианта на преоценка:

1. За намаление да се използват сметки от гр. 60, а за увеличение - от гр. 70.

-         при намаление на нетната справедлива стойност:

608 / гр. 27

-         при увеличение на нетната справедлива стойност:

гр. 27 / 709

2. Да се използват финансово-резултатни или операционно-резултатни сметки. Например 631 и 731.

-         при намаление на нетната справедлива стойност:

631 / гр. 27

-         при увеличение на нетната справедлива стойност:

гр. 27 / 731

Промяната на нетната справедлива стойност трябва да влияе върху финансовия резултат, формиран пред отчетния период на промяната на оценката.

  • При І-вия вариант:

614 / 608

гр. 70 / 614

123 / гр. 70

за приключване на сметка 709:

709 / 123 

  • При ІІ-рия вариант:

123 / 631

731 / 123

Забележка: В случай на обезценка, ако формирания финансов резултат подлежи на данъчно облагане, то преоценката на ДБА неправилно се третира само от финансова гл.т., т.е. като промяна на пазарната им стойност. Не се взема под влияние биологичната трансформация, която е обективен процес и би трябвало да влияе при формиране фактическата себестойност на произведената продукция. 

WWW.POCHIVKA.ORG