Home Икономика "Отчитане намалението на ДБА предоставени като дялове на напуснали съдружници. Отчитане замяната и преоценката на ДБА"

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
"Отчитане намалението на ДБА предоставени като дялове на напуснали съдружници. Отчитане замяната и преоценката на ДБА" ПДФ Печат Е-мейл

Отчитане намалението на ДБА предоставени като дялове на напуснали съдружници. Отчитане замяната и преоценката на ДБА

По решение на Управителния съвет, на Общото събрание или друг колективен орган на управление, съдружници или кооператори могат да напуснат предприятието (дружеството), към което са внесли капитал. В зависимост от правното регламентиране на капитала, преди напускане на съответния член капитала трябва да бъде актуализиран. При актуализацията се вземат под внимание има ли неуредени финансови взаимоотношения с напускащия и какъв е прираста на дяловия капитал. При наличие на увеличение то трябва да бъде коригирано с Данък общ доход преди изплащането. При член кооператори актуализацията на дяловия капитал може да се извърши за сметка на неполучени дивиденти или рента.

За трансформиране на дяловия капитал като задължение към напусналия съдружник се съставят статиите:

101 / 499

499 / 454                - за начисления ДОД

В случай, че кооперацията няма свободни парични средства, то е възможно дължимия капитал на напусналия съдружник да се заплати чрез ДБА. Смяната на собствеността на актива се приравнява като данъчна сделка.

499

7081

4532

7081 / гр. 27

Изписването на ДБА задължително се извършва по нетната справедлива стойност, по която те биха могли да бъдат продадени на активен пазар.

Когато икономическите условия са благоприятни, кооперацията може да извърши замяна на ДБА с други сходни или не сходни активи. Например кооперацията решава да замени продуктивни животни от основните стада - една крава със справедлива стойност 1200 лв., срещу материални запаси – фураж за 1100 лв. В този случай се заменят несходни активи. Ако в договора за замяна е посочено, че двете страни са съгласни със сделката, то трябва да бъде коригирана нетната справедлива стойност на актива, който се предоставя, за да може да се осъществява бартерна сделка. Това би означавало, че трябва да се намали нетната справедлива стойност на кравата със 100 лв. За тази цел може да се състави статията:

608 / 274                100 лв.

При замяната на активите могат да се прилагат два варианта:

1. Когато по нормативен път е решено бартерните сделки да не са приравняват като стоково-пазарни:

303 / 274                1100 лв.

2. Когато бартерните сделки се третира като стоково-пазарни и всяка една от страните отчита сделка покупко-продажба:

-         за изписване на ДБА:

гр. 40, 49                                               1320 лв.

7081                       110 лв.

4532                       220 лв.

7081 / 274                              1100 лв.

-         за готовата продукция:

303                                         1100лв.

4531                                       220 лв.

гр. 40                     1320 лв.

Забележка: Сметки от гр. 40, 41 и 49 могат да се използват по аналитичните сметки за отразяване на възникнали разчети при определени условия. За да се приключат възникналите разчети, независимо, че са с еднаква стойност:

гр. 40 (403) / гр. 41 (413)                    1100 лв.

Втория вариант за отчитане позволява в по-голяма степен всяка една страна в бартерната сделка да отчита сделка покупка и сделка продажба.

Оценяването на ДБА по нетна справедлива стойност задължително определя необходимост от преоценка на активите. Преоценката може да се извършва както по посока на увеличение, така и на намаление на нетната справедлива стойност.

В икономическата литература се предлагат няколко варианта на преоценка:

1. За намаление да се използват сметки от гр. 60, а за увеличение - от гр. 70.

-         при намаление на нетната справедлива стойност:

608 / гр. 27

-         при увеличение на нетната справедлива стойност:

гр. 27 / 709

2. Да се използват финансово-резултатни или операционно-резултатни сметки. Например 631 и 731.

-         при намаление на нетната справедлива стойност:

631 / гр. 27

-         при увеличение на нетната справедлива стойност:

гр. 27 / 731

Промяната на нетната справедлива стойност трябва да влияе върху финансовия резултат, формиран пред отчетния период на промяната на оценката.

  • При І-вия вариант:

614 / 608

гр. 70 / 614

123 / гр. 70

за приключване на сметка 709:

709 / 123 

  • При ІІ-рия вариант:

123 / 631

731 / 123

Забележка: В случай на обезценка, ако формирания финансов резултат подлежи на данъчно облагане, то преоценката на ДБА неправилно се третира само от финансова гл.т., т.е. като промяна на пазарната им стойност. Не се взема под влияние биологичната трансформация, която е обективен процес и би трябвало да влияе при формиране фактическата себестойност на произведената продукция.


 

WWW.POCHIVKA.ORG