Home Икономика "Анализ на дивидентната политикаДП"

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
"Анализ на дивидентната политикаДП" ПДФ Печат Е-мейл

Анализ на дивидентната политика/ДП/: В теорията за ДП съществуват два различни подхода. Първият подход се базира на остатъчния принцип т.е. дивиденти се изплащат когато са използвани всички реални възможности за ефективно реинвестиране на печалбата. Вторият подход произтича от принципа на минимзация на риска, когато акционерите предпочитат да получат незначителни дивиденти за текущия период с надеждата те да нарастват с перспектива. Най-напред при провеждане на анализа на ДП следва да се направи задълбочено проучване на структората на ОК. При проста структура той включва само обикновенни акции, а при по-сложна и привилегировани акции.По време на анализа е необходимо да се проучи каква е структурата на привилегированите акции, тъй като те могат да бъдат с кумулативен и некумулативен дивидент.За да могат да се изплащат дивиденти е необходимо да бъдат спазени няколко предварителни изисквания, отразени в чл247 от ТЗ: 1.∑(А-П-Са-Дд-Л)≥∑(ОК+Р), където Са-собствени акции, които са обратно изкупени с цел продажба; Дд-дължими дивиденти; Л-лихви в/у вноски в капитала или при неравномерно частично внасяне за разликата в повече, ако това е предвидено в устава на дружеството; Р-резерви;

2.Дмакс.=(ФР+НПМГ+Р-Рмин-НЗМГ), където ФР-финансов резултат; Рмин-минимален размер на резервите;

Първият показател, който х-ра ДП, е основен доход на 1 акция:

Ода=Нетна печалба за отчетния период / Среднопритеглен брой на обикновени акции;

Нетната печалба=БП-задължителните отчисления, които трябва да направи дружеството-начислените дивиденти за привилегированите акции;

Вторият показател е рентабилност на 1 обикновена акция:

Роа=Печалбата от 1 обикновена акция / Пазарна/борсова/цена на 1 обикновена акция;

Този показател показва колко са готови да платят инвеститорите в дадения момент за 1 лев печалба за всяка акция.

Третият показател, х-ращ ДП, е дивидент на 1 обикновена акция:

Да=Нетна печалба,определена за изплащане на дивиденти за обикновени акции / Среднопритеглен брой на обикновени акции;

Този показател показва реално изплатения доход за една обикновена акция.

Четвъртият показател е норма на дивидента:

Нд=Дивидент на една обикновена акция / Пазарна цена за една обикновена акция;

Показателя е важен за оценка на получените финансови резултати и за финансовото състояние на дружеството.

Пети показател е коефициентът на дивидентния доход:

Кдд=Дивидент на една обикновена акция / Основен доход на една обикновена акция

Шести коефициент-в заключителния етап на анализа на ДП може да се провери какъв е пазарният коректив:

Пк=Пазарна цена н аедна обикновена акция / Номинална стойност на 1 обикновена акция;

Ако пазарния коректив е > 1, това означава че дружеството постига рентабилност по-висока от средната.

4.Изисквания към информацията, използвана за анализ: В широкия смисъл на думата под информационно осигуряване на ФСА се разбира цялата съвкупност от информационни ресурси и способите за тяхната организация. Ефективността от анализа пряко зависи от пълнотата и качеството на използваната информация. ФСА се извършва главно на базата на счетоводна информация.Х-рно за нея е, че тя съдържа преди всичко факти, които са конкретни и количествено измерими.Това позволява данните да се сумират и комбинират, да се сравняват с други данни или да се извършват различнни манипулации с тях.Счетоводството служи като свързващо звено м/у стоп.дейност и хората, вземащи решения и може да се разглежда като финансов център на управленската информационна система. Състоянието на счетоводството до голяма степен определя и качеството на ФСА.Тук следва д асе разграничат два аспекта на тоя въпрос:1.това е състоянието на методологическата база на счетоводството; 2.това е състоянието на счетоводството във всяко конкретно предприятие;

Когато счетоводната информация се използва з анализ, не трябва да се забравя, че тя е приблизителна, а не абсолютно точна. Проблемът по тълкуването и правилното използване на счетоводната информация до голяма степен зависи от субекта на анализа. Той трябва не само да определи каква информация е необходима и как да я използва, но и как я разбира.За да бъде от аналитична гледна точка счетоводната информация полезна, тя трябва д абъде вярна и достоверна. Под вярна следва д асе разбира възможността ч/з нея да се влияе в/у резултатите на взетите решения. Достоверността означава, че информацията трябва да бъде представена реално, лесно да се проверява и да има неутрален х-р. Счетоводната информация може да постигне това качество ако отговаря на три изисквания-да има прогнозна ценност; да е основана на обратната връзка; да е своевременна. Прогнозната ценност означава, че тя е полезна при извършване на изчислния за следващи периоди от време. Обратната връзка предполага, че с информацията се потвърждава до колко верни са се оказали някой предишни очаквания. Своевремеността е свързана с получаване на информацията от потребителите в точно определено време. За субекта на анализа от съществено значение е предварително да установи доколко правилно в счетоводството се прилагат следните 6 концепции: 1.сравнимост-означава, че въз основа на използваната информация могат да се установяват прилики, различия и очертаващи се тенденции; 2.постоянство-означава, че възприетата в предприятието счетоводна политика се приема за действаща дотогава, докато обоснованите промени н ебъдат публично оповестени; 3.същественост-показва относителната важност на едно или друго събитие. Събитието с еприема за съществено, ако се очаква, че информацията за него може да повлияе на субекта на анализа при вземане на определено решение.Съществеността на определен факт зависи от неговия характер и количествената оценка; 4.консерватизъм/предпазливост/-изразява внимателно оценяване както на Ате и Пте, така и на изчислената печалба; 5.пълнота-счетоводната информация трябва да съдържа максимално необходимото за онези лица, които ще я използват в своята работа за последващи коментари и обяснения; 6. ефективността-стои в основата на всички качествени х-ки.Това означава, че изгодите, получени от наличната информация, трябва да бъдат по-високи от р-дите за нея.


 

WWW.POCHIVKA.ORG