Home Икономика "Калкулиране на себестойността по видове дейности"

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
"Калкулиране на себестойността по видове дейности" ПДФ Печат Е-мейл

Калкулиране на себестойността по видове дейности

5.1. Необходимост от усъвършенстване на счетоводния анализ на разходите

Последните десетилетия се отличават от промяна в производствените технолотии, но се установява изоставане на теорията на УСА. Въприки автоматизацията, електронизацията и серийността на производството, анализът на непреките производствени разходи все още се извършва традиционно. Констатирано е, че разпределението на тези разходи на база на общ коефициент за разпределение и единствен фоктор за динамиката им – обема на дейностти, не предоставят реалистични данни за решенията.

В състава на пълните разходи в крупните фирми е все по-малък делът на трудовите разходи и все по-голям този на дълготрайните активи, което обуславя силен ръст на непреките разходи. Спадът на разходите за жив труд означава, че човекочасовете като база за разпределение са ненадеждни. При това ръстът на непреките разходи е породен не само от увеличението на амортизационните отчисления, но и от други фактори. Например необходимостта от силното разнообразяване на асортимента в условията на интензивната конкуренция. Печалбите от продуктите обикновено се прециняват през периода без вземане предвид на особеностите на т.нар. времеви цикъл на продукта (ВЦП). Той е модел, описващ фазите, през които преминавапродуктът или партида продукти през периода на неговото съществуване: разработване, внедряване, развитие, зрелост и остаряване. Обемът на продажбите на отделните фази е различен. Фирмата трябва да е наясно в коя фаза от ВЦП се намира нейнея продукт, защото това влияе не само върху продажбите, но и върху разходите и печалбата. Съответното влияние е представено в табл. 7.7.

Разходите на етапа на разработване се отразяват във финансовото счетоводство. По счетоводните принципи разходите за научноизследователска и развойна дейност трябва да обхванат в периода на тяхното извършване, въприки че взетите решения във фазата на разработването определят между 80 и  90% от разходите през ВЦП. Техническият прогрес е съкратил значително фазата на разработването. Изразходваните ресурси и време на тази фаза често води до по-ниски разходи, по-високо качество и адаптивност на продукта.

След установяването коя продукция ще се произвежда, се изследва търсенето за нея, за да се отчетат предпочитанията на купувачите за потребителските й свойства. По-късно може да се изготви проектосметна документация, в коато е отразено потребителското търсене. След завършване на конструкторската работа традиционно производителите определят разходите за продукта и изчисляват продажната цена на база на обхванатите разходи. Внедряването на продукта е фазата на започване на производството му. Обемът на продажбите е нисък и цената се установява по цената на подобни продукти. Разходите обаче са високи, защото са свързани с усъвършенстване на потребителските качества на продуктиа, рекламата и други по представянето на продукта.

Фазата на развитието има за начало приемането на продукта от пазара и началото на получаване на приходи и печалба. На нея могат да се извършат подобрения в качеството, ако междувременно конкурентите вече са реализирали такива. На тази фаза цените са стабилни, поради взаимозаменяемите продукти или защото продуктът вече се еутвърдил. Във фазата на зрелостта продажбите се стабилизират или бавно намаляват и се чувства засилената конкуренция в цените. Разходите обаче са на тяхното най-ниско равнище, което обуславя висока печалба. Фазата на остаряването е свързана със спад в продажбите и драстично намаление на цените за тяхното стимулиране. Разходите за единица могат да се увеличат поради разпределението на непреките разходи върху по-малки количества продукти.

Табл. 7.7

Фази

Разходи

Приходи

Печалба


Разра-

ботване

Няма производствени

разходи, високи разходи за

изследователска и

развойна дейностНяма

Няма. Голяма загуба от

продукта поради разходите

за изследване и развойна

дейност


Внедря-

ване

Производствени разходи за

единица. Вероятност

инжинеринговата дейност

да промени разходите.

Високи разходи за реклама.

Много нисък обем на

продажбите. Цената може

да е висока за началните

продажби, но ниска, ако се

цели завоюване на пазари

Нормални загуби, които отчасти се дължат на

непроизводствените

разходи (за продажби и

управление)


Разви-

тие

Намаляват разходите за

1-ца (поради кривата на

професионалното обучение

и спад на средния

постоянен разход)

Расте обемът на

продажбите, продажната цена се адаптира към

конкурентната пазарна

ситуацияВисокаЗрялост

Стабилни разходи за

единица. Ръст на разходите

за увеличение на

продуктите от смесени

производства

Обемът на продажбите

достига максимум.

Намалява продажната

цена.Намаляване


Остаря-

ване

Ръст на разходите за

единица (от

разпределението на

непреките разходи върху

по-нисък обем

Намалява обемът на продажбите. Цената: расте,

за да се повиши печалбата;

спада, за да се повиши

обема.


Възможно е

възвръщане към

загуба

5.2. Счетоводен анализ на разходите за времевия цикъл на продукта

Потребителите са заинтересовани от качествен продукт на приемлива цена и го преценяват по времето за неговото ползване. Традиционното изчисляване на разходите по продукти изисква дългосрочно разглеждане на ефективността, а не по периоди. Оттук производителите ще са заинтересовани от максимизацията на печалбата през ВЦП, защото приходите трябва да превишават пълните разходи за продукта (без тези за периода). В отчетите извършените разходи по разработването трябва да се третират като разходи за периода. Обаче разходите за изследователска дейност са инвестиция във ВЦП, а не толкова разходи за периода. Капитализацията и разпределението им ще осигурят по-добра информация за дългосрочната ефективност и средства, чрез които да се определи ефекта върху разходите на инженеринговите промени в дизайна на продукта и технологията. Така фирмите, които се концентрират върху разходите и ефективността за ВЦП, трябва да променят тяхното вътрешно счетоводно третиране на разходите. На тази основа се дефинира понятиета счетоводен анализ на разходи за ВЦП. Той е акумулиране на разходите по дейности, които се извършват през целия ВЦП. От производствена гледна точка разпределението на разходите на ВЦП ще се базира на прогнозираното количество продадени единици за целия период на съществуване на продукта. ВОПР по счетоводния анализ на разходите за ВЦП ще показва приходите за времето на съществуване до момента на изготвяне на отчета. Тези приходи ще се намалят с разходите за продажби, маркетинговите, изследователските и конструкторски разходи. За за целите на публичната отчетност се представят само годишните приходи и радходи. Но всички предпроизводствени разходи ще се капитализират и ще се възтановят чрез съответните продажби.

Счетоводния анализ на разходите за ВЦП е важен за отрасли с бързи технологични и асортиментни промени. Въпросът е дали си струва инвестицията със значителни разходи за разработване и внедряване на продукта, когато технологията се променя ускорено и търсенето намалява по-бързо, отколкото е възстановяването на тези разходи? По данните от отчетите може да се предложи, че инвестицията в продукта си е заслужавала, тъй като началните разходи за разработване и внедряване са били обхванати като разходи за периода. Но фирмата като цяло може да не е възстановила дори началната инвестиционна сума. Така че за целия ВЦП ръководството трябва да е наясно със съвкупните разходи за производство и продажба. Един от методите е оценката на всички дейности, свързани с продукта, като добавящистойност и като недобавящи стойност.


 

WWW.POCHIVKA.ORG