Home Икономика "Текущо хронологично и систематично счетоводно отчитане на стопанските операции"

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
"Текущо хронологично и систематично счетоводно отчитане на стопанските операции" ПДФ Печат Е-мейл

Текущо хронологично и систематично счетоводно отчитане на стопанските операции. Откриване, функциониране и приключване на счетоводната система.

Текущото счетоводно отчитане се постига чрез прилагане на следните елементи от счетоводния метод: счетоводно документиране, оценяване, двустепенно записване, сметките и системата от сметки.

Капиталово отделените балансови статии се превръщат в счетоводни сметки. Сч. Сметки със своето първоначално записване отразяват първоначалното състояние.

Извод: Всяка счетоводна сметка съдържа данни, показатели и тогава във всеки момент и в края на отчетния период може да се установи достигнатото състояние на обекта, за който е създадена сметка.

Образува се система от счетоводни сметки – “Главна книга”, счетоводните сметки, открити по този начин са главни, синтетични, и определят най-високата степен на синтетичност при текущото отчитане. Тази синтетичност е определена от балансови статии, които са синтетични показатели за отделните видове активи, СК и пасиви – активни (пасивни) счетоводни сметки.

Така Главната книга се запълва с Журнали за систематично, но вече аналитично отчитане на отделните обекти. Записванията в журнала са възможни само на база на предварително създадена информация, описваща отделните операции в тяхната хронологична последователност.

ССС като журнал за систематично отчитане се открива по данни от началния счет. баланс. Оборотите на сметките се формират въз основа на счетоводни статии, хронологически отразени в журнала за хронологично отчитане. Всяка статия описва една ограничена от другите стоп. операция, идентифицирана и удостоверена с всяко описание, двойно отразена. Счет. статии носят индивидуални индикатори в общ хронологически ред, в който съсъществуват хронологически зависимости позволяващи да се извличат данни и показатели. Индикаторите позволявт да не се губи системността на ССС.

Така се получава връзка м/у съдържанието на Журнала за хронологично отчитане и това на гл. книга, включително за журналите за аналитично отчитане.

Забележка: Записванията в журнала за хронологично отчитане и в гл. книга трябва да бъдат точни, необходимо е да се провери точността. Може да е пропуснато разнасянето на някоя от счетоводните статии.

В края на отчетния период трябва да се направи извлечение от гл. книга на нач. салда, дебитните и кредитните обороти и кр. салда.

Има връзка нач. салда с нач. баланс, което е резултат от откриването на нач. сметки в баланса; изразява се в равенство м/у сума А и сума П с едно извлечение от нач. салда на сметките в гл. книга, т.е. със сбора от деб. нач. салда и кр. нач. салда => получават се суми.

Прави се извлечение на оборотите, отделно на дебитните и кредитните. Трябва да се получат два равни сбора, които са резултат от дейността - носят инф-я за осчетоводените стоп. операции. Равенството се обуславя от двойното записване и по-точно от съответните балансови изменения, които не нарушават равенството. Оттук нататък двата равни сбора от оборотите на сметките в гл. книга по същество представляват баланс в движение или статичен баланс.

нач баланс + динамичен баланс (обороти по сметка) = статичен краен баланс

Извлечението по трите базисни показатели е свързано с изготвяне на Оборотна ведомост. Тя съдържа 3 равни сбора. Дватата сбора от нач. салда са равни на сумата на нач. баланс, двата сбора от обороти са равни сумата на журнала за хронологично отчитане. Последното равенство - дебитни/кредитни кр салда е резултат от крайния баланс и ако съставим кр баланс от кр салда, сумата е равна на тези два сбора.

Оборотна ведомост

От гл. книга се извеждат данни и се прави оборотна ведомост -  служи за контрол в/у систематичното и хронологично счетоводно отчитане. В нея е систематизирана инф-я, полезна за:

ü       изготвяне на периодични отчети

ü       анализиране на имущественото и фин. състояние и за преценка в/у цялостната дейност на предприятието;             
Забележка: Ако някоя от главните сметки има аналитични сметки при текущото счетов отчитане също може да има неточности. Затова първо се изготвят оборотни или проверъчни ведомости на аналитичните сметки към всяка отделна гл. сметка. Данните са синтетични и трябва да се съпоставят с тези от аналитичното отчитане. Ако има неточности се правят счетоводни записвания и чак тогава се съставя оборотна ведомост на гл. синтетични сметки. Лесно е да си представим, че периодично от цялостната система за текущо отчитане , трябва да се състави т. нар пълна оборотна ведомост. Това означава оборотните ведомости по всички главни сметки, които имат аналитични сметки, и накрая обортната ведомост на самата синтетична сметка. ОВ освен за контрол

ü       служи и за нуждите на анализа. Извличането на желани показатели с оглед сводирането  им към необходимата за мотивиране на управленски решения информация. Въз основа на данни могат да се правят прогностични изчисления, да се изследват разлики и динамики в измененията, изобщо инф-ята се използва широко в управленската дейност на фона на знанията от фин и упр. счетоводство, прогнозирането, контрола, бюджетирането;

ü       пълната ОВ съдържа преобладаващото количество инф-я, необходима за изготвяне на публ. фин отчет. Тя на 31. 12 служи като краен приключителен салдово-оборотен баланс. С нея именно като такава започва новия отчетен период, с нач. салда, които са били крайни без да е необходимо съставянето на счетоводни статии за откриването и приключването на счетоводните сметки.


фиг.10 Илюстрирано е текущото счетоводно отчитане т.е. двата журнала за хронологично и систематично счетоводно отчитане.

Виж фиг. 10 и 11 – текущо хр. и сист. отчитане

Годишно приключване

В края на отчетния период трябва да се извърши контрол върху точността на записванията на текущото счет. описване. Извършва се проверка на имущественото и финансово състояние по фактически данни. Тоест извършва се инвентаризация.

Счетоводни процедури във връзка с годишното приключване:

ü       първият приключителен акт е провеждане на инвентаризацията

-          подготовка на първичната документация за провеждане на инвентаризацията

-          заповед за назначаване на отг. лица и определените комисии

ü       извършване на обезценка на запаси ако тяхната стойност е по-ниска от нетната реализируема стойност – това е стойността, за която биха били продадени намалена с евентуалните разходи по довършването им + разходите за продажба

Забележка: не се допуска надценяване на активите, което значи, че те се отчитат по историческа цена, цена на придобиване, но ако тя се окаже по-висока от нетната им реализируема стойност то те се обезценяват. В края на годината се прави проверка и ако някои активи са останали отчетени с цена по-висока от нетната реализ. стойност то те се обезценяват. Целта е да се гарантира сигурна възвръщаемост на стойността на мат. запаси

ü       в края на годината се извършва преоценка на ДМА ако е възприето някои от тях да се отчитат по справедлива стойност или по нетна реализируема стойност

ü       ако трайните ДА е прието да се отчитат на цена на придобиване и бал. им стойност е по-висока от нетната им реализируема стойност то те също се обезценяват

ü       всички текущи документи от инвентаризацията се осчетоводяват

Забележка: винаги може да се открият неосчетоводени документи или някои да пристигнат в последния момент

ü       съставя се оборотна ведомост, която да потвърди точността (ако всички процедури до тук са изпълнени) между съдържанието на аналитичните сметки и съответната главна сметка, както и съдържанието на всички главни сметки

Ако има несъответствия по познатия ред на текущо отчитане неточността се изправя. Т.е. съставя се статия за корекция и се вписва правилнаата счет. статия.

Забележка: трябва да се знае, че начините за внасяне на корекция в счет. система трябва да бъдат предварително определени и приети от предприятието

Забележка: съставянето на пълна оборотна ведомост в края на годината обикновено се прави неколкократно, защото внаги се открива някакво несъответствие.

Пълната оборотна ведомост от аналитични сметки комбинирани с главните синтетични сметки представлява една балансова система от данни и показатели за един отчетен период за състоянието и дейностите на предприятието. Тя е едно представяне на ССС и се ползва като:

ü       пълна система от данни и показатели

ü       окончателен салдово-оборотен баланс

Окончателната оборотна ведомост след като е сигурно, че няма повече неточности обозрими чрез ведомостта се приема и подписва от фин. счет. отдел като годишен приключителен баланс. В този вид се съдържат всички сметки – синтетични и аналитични взели участие през текущия отчетен период независимо дали някои от тях са изравнени – нямат салдо или са останали със салда. Този приключителен баланс е основен преди всичко във връзка с изготвяне на финансовия отчет, във връзка със създаването на счет инфо. потоци според исканията на различните потребители. Освен това се използва за преработване в официална двустранна бланка за нуждите на ръководителите от висшия еталон. Накрая и не на послено място салдово об. баланс служи за да се открия ССС на 1.01 през следващия отчетен период.

Забележка: отделните периоди имат приемственост – салдово-оборотният баланс в края на годината се превръща в начален баланс за следващия отчетен период и това става автоматично чрез актуализиране на сметките за следващия отетен период.Повече за инвентаризацията и финансовия отчет – въпроси 25 и 32


 

WWW.POCHIVKA.ORG