Home Икономика "Документи и счетоводни записвания при отчитане на разходите в застрахователните дружества"

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
"Документи и счетоводни записвания при отчитане на разходите в застрахователните дружества" ПДФ Печат Е-мейл

Документи и счетоводни записвания при отчитане на разходите в застрахователните дружества

1.Видове разходи в ЗД и особености на счетоводното отчитане – разходи, извършени от ЗД имат свои специфични особености, на основата на които те могат да се групират в различни разрези с цел всестранното им обхващане, същност, източници, местовъзникване.

 • Според икономическото съдържание – материални, трудови
 • Според начина на отнасянето им към съответния вид застраховка – преки, непреки
 • Според състава на разходите – едноелементни, комплексни
 • Съобразно зависимостта на застрахователните разходи от обема на застрахователната работа – условно-постоянни, променливи
 • Според групирането им по икономически елементи – за материали; за външни услуги; за амортизация; за заплати; за данъци, такси и др. плащания; за последваща оценка на активи, за социални осигуровки и надбавки и др.
 • Според местонахождението на структурните звена на ЗД – разходи за вътрешните звена (служби); разходи за външната мрежа
 • Съобразно зависимостта на разходите от размера на застрахователната сума или на застрахователната премия – зависими; независими;
 • Според момента, когато са извършени – разходи преди сключване на застрахователния договор; разходи по време на сключването на застрахователния договор; разходи след сключване на застрахователния договор; разходи за прекратяване на застраховките.
 • Според характера им в дейността на ЗД и тяхното счетоводно отчитане и за нуждите на калкулацията

-организационни; административно-управленски; разходи по пряко застраховане; разходи по презастраховане; за превантивни мероприятия и реклама; сторнови; финансови; извънредни

2.Документи:

 • Документи за застрахователни плащания по пряко застраховане: Молба за щета; Ликвидационен акт с Опис-заключение за повредените части; Експертиза по щета; Доклад по щета; Документи от компетентните Държавни органи, удостоверяващи събитието и др. Платежно нареждане; РКО
 • Документи по презастраховане -  презастрахователен договор, Платежно нареждане, презастрахователно бордеро
 • Документи за отчитане на разходите за дейността Кодекса на труда и др. нормативни документи, др.
 • Документи за отчитане на финансовите и извънредните разходи – в зависимост от вида и характера на стопанските операции – банкови извлечения; бордера; справки; квитанции; протоколи; банкови документи, заповеди и др.

3.Задача за счетоводно отчитане на разходите

В ЗАД „Х” са извършени следните стопански операции:

1.Сключен е презастрахователен договор със ЗПАД „Булстрад”, по който е начислена отстъпваната премия на презастрахователи в р-р 7000лв.

2.Извършени са други разходи по пасивно презастраховане в размер на 1800лв. ПН

3.След изтичане на презастрахователния договор е установен резултатът, според който следва да се върне презастрахователна премия от 550лв.

4.Заделени са резерви по активно презастраховане на отчетния период за 3000лв.

5.Изплатени са такси на УЗН по активно презастраховане по нов вид презастраховане в размер на 400лв.

Иска се: да се съставят счетоводните записвания


 

WWW.POCHIVKA.ORG