Home Икономика ОТЧИТАНЕ НА ПРИПИСАНИТЕ ПРИХОДИ, РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ОТЧИТАНЕ НА ПРИПИСАНИТЕ ПРИХОДИ, РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ ПДФ Печат Е-мейл

ОТЧИТАНЕ НА ПРИПИСАНИТЕ ПРИХОДИ, РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ

"Преписани" са тези приходи, разходи и трансфери, които не представляват явна транзакция или явно отразени суми в първични счетоводни документи, а се появяват като съпътстващ резултат. Така например, при предоставянето на временна безлихвена финансова помощ на стопанско предприятие, налице е скрит ефект за публичния сектор, изразяващ се в пропуснатата лихва по сумата за периода. В този случай в публичния сектор би следвало да бъде отразен като преписан приход размера на пропуснатата лихва, а като преписан разход размера на трансфера по пропуснатата лихва. С оглед спазването на принципа за "предимство на съдържанието пред формата " би следвало пропуснатата лихва да се отрази като трансфер.

Друг случай на такъв трансфер е пропуснатия приход от наем в общински бюджет, когато наемател се явява държавна агенция. В този случай за държавната агенция-наемател наема, който би заплатила при обичайни условия представлява преписан разход, а преписан приход -получения скрит трансфер от общината.

Сметкоплана на бюджетните организации предвижда преписаните приходи, разходи и трансфери да се отчитат по сметки от подгрупи 608, 628, 718, 728, 759 и по сметки от групи 64 и 74. Една добра представа за характера на преписаните приходи и разходи и тяхната счетоводна интерпретация може се получи на база на следния казус:

Да допуснем, че Здравно-осигурителна каса е настанена в общинска сграда със справедлива пазарна стойност на евентуален месечен наем - 15 000 ле. По отношение на скрития трансфер между двата  бюджета  би  следвало  да  бъдат  съставени  следните записвания:

а) в регистрите на ЗОК:

Д-т с/ка 6087 "Преписаниразходи за наеми".                                                                       15 000

К-т с/ка 7595 "Преписани трансфери от общински бюджети "                   15 000

б) в регистрите на финансовата служба към общината:
Д-т с/ка 7594 "Преписани трансфери от общински бюджети "                                   15 000

К-т с/ка 7181 "Преписани приходи от продажби на услуги "                        15 000

Други, често срещани случай са свързани с предоставянето/ползването на активи под наем по занижени цени. В зависимост от характеристиката на лицата, участващи в сделката се прилагат модели на счетоводно отразяване, аналогични на следния пример: Да допуснем че е сключен наемен договор за 100 квж търговска площ при 15 ле. на кв.м., при условие, че текущите пазарни равнища на наемите в същия район са 25 ле. на квм. месечно. Записите ще са:

>   когато наемателя е небюджетна организация или физическо лице:

1)Д-т с/ка 4331 "Вземания от наеми и концесии от местни лица".                                               1 500

К-т с/ка 7121 "Приходи от наеми на имущество                                                                1 500

2)Д-т с/ка 6424(44,54) "Приписани тек. субсидии за..."                                                                   1 000

К-т с/ка 7189 "Приписани други приходи".                                                           1 000

>   когато бюджетната организация е наемател, а наемодателя е небюджетна организация или физическо лице:

1)Д-т с/ка 6071 "Разходи за наеми в страната".                                                                1500

К-т с/ка от гр. 50.                                                                                                                                         1 500

2)Д-т с/ка 6087"Приписани  разходи за наеми".                                                                                  1 000

К-т с/ка 7424(44, 54) "Приписани текущи трансфери от... "..                                       1 000

>             когато наемодател е държавна организация , а наемател общинска, разликата до пазарното равнище се записва и в двете, както следва:

2)(в общинската)Д-т с/ка 6087"Приписани разходи за наеми".                                                    1000

К-т с/ка 7682 "Приписани трансфери от държ. институции"...                                   1 000
3)(в държавната)Д-т с/ка 7684 "Приписани трансф. за общински                                             1 000

К-т с/ка 7189 "Приписани други приходи".                                                                          1 000

> когато   наемодател е общинска организация, а наемател държавна, разликата до пазарните равнища на наемите се записва и в двете по следния начин:

2)(в общинската)Д-т с/ка 7682 ""Приписани трансфери за държавни институции".          1 000

К-т с/ка 7189 "Приписани други приходи".            1                                                            1 000

3)(в държавната)Д-т с/ка 6087 "Приписаниразходи за наеми".                                                   1 000

К-т с/ка 7684 "Приписани трансфери за общините".                                                       1 000

>             когато наемодателя и наемателя са държавни учреждения от системата на един и същ първостепенен разпоредител, записите са:

2)(при наемодателя) "Д-т с/ка 7682 "Приписани транс, от/за държ.институции".              1 000

К-т с/ка 7189 "Приписани други приходи".                                                                          1 000

3)(при наемателя) Д-т с/ка 6087 "Приписаниразходи за наеми".                                  1 000

К-т с/ка 7682 "Приписани трансф. от/за държ. институции"...                   1 000

> когато наемодател при условията на примера е една община, а наемател друга, то записите в регистрите им ще са:

2)(при наемодателя) "Д-т с/ка 7684 "Приписани трансф. от/за общините ".                          1 000

К-т с/ка 7189 "Приписани други приходи".                                                                                          1 000

3)(при наемателя) Д-т с/ка 6087 "Приписаниразходи за наеми ".                                 1 000

К-т с/ка 7684 "Приписани трансф. от/за общините".                                                                      1 000

> когато бюджетната организации наемател и наемодател са от системата на един и същ първостепенен разпоредител и актива не напуска отчетно-обособената група в която се е водел, то записване за разликата между пазарното и договореното равнище на наема не се прави.

Приключването на сметките за приписани приходи, разходи и трансфери става срещу сметки от гр. 12.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG