Home Икономика Етапи в историческото развитие на счетоводството

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Етапи в историческото развитие на счетоводството ПДФ Печат Е-мейл

Етапи в историческото развитие на счетоводството

Наличието на елементарни форми на сч-во се установяват още през 3000 г пр.н.е. сред повечето то народите.Египетската,китайската,гръцката и римската държава въвеждат строга с-ма за отчетност на приходите и разходите на държавната хазна.Появата на отчетността в древността се свързва със възникването на писмеността;въвеждането на арбските цифри и десетичната с-ма;разделянето на знанието от алгебрата;развитието на стокобмена;разделението на труда.Като начало на древната отчетност се счита периодът на разпадането на първобитно-общинния строй и зараждането на първите робовладелски държави.Ако при своето възникване отчетността е обхващала единствено благата на отделните първобитни общини,то през робовладелския строй тя разширява своя обхват и надхвърля рамките на отделното робовладелско стопанство,като започва да обслужва и нуждите на самата робовладелска държава.Най-значителен прогрес в развитието на древната отчетност е с-мата от сч.книги,използвана в Древен Рим.Традиционно счетоводството се разделя на просто(аплография) и двойно(диплография).До кр.на 12 в.и ср.на 13 в. се е развивало простото счетоводство.В неговата основа стоят описване на извършените сделки и промени в имуществото.При простото сч-во не се използват сч.с-ки,а единствено се регистрира промяната в имуществото и в дълговете в сч.регистри(търговски книги).Зараждането на двойното сч-во става през средновековието в италианските градове-републики.Възниква по емпиричен път т.е. раждат го нуждите на самата стоп.практика.Нарастващият обем и сложност на сделките през този период;все по-значимата нужда от отчетна инф-я за извършваната дейност и за резултатите от нея са наложили елементарното описание на промяната във физическото имущество на търговеца да започне да се съпоставя с промените в неговия абстрактен стойностен израз т.е. с капитала.Олицетворение на историческата първопричина за интердисциплинарното третиране на сч-вото е човекът,получил името „баща на сч-вото”-Лука Пачиоли.Той се счита за автор на първата публикувана книга по сч-во „Съвкупност от всички аритметики,геометрии,учение за пропорциите и отношенията”.В нея Пачиоли описва прилаганата „венецианска с-ма” за водене на търговските книги,добила популярност в Италия.Пачиоли свързва математиката и нейния важен компонент-учението за пропорциите,със сч-вото;повдига темата за визуализацията,нагледността на сч.инф-я чрез прилагането на геометрията;създава образа на „съвършения счетоводител”,който съчетава в себе си математика,историка и призвания да служи на истината.Успоредно с развитието на вътрешната и външната търговия се развива двойното сч-во.През 15 в. то се разпространява не само в Италия,но и в останалите части на Европа.Италианската сч.доктрина продължава да доминира през 15 в. и 16 в.,но след това губи своето водачество.Към кр.на 17 в. започват и първите стъпки към кодифициране на сч-вото т.е. към неговото правно регламентиране.Това става през 1673 във Франция в приетия тогава Търговски кодекс,а през 1794 и в Германия.Появата и разрастването на капиталистическите предприятия,усъвършенстването на свободната пазарна търговия и търсенето на различни форми за сдобиване с капитал оказват силно влияние в/у развитието на сч-вото в кр.на 18 в. и особено през 19 в..Макс Вебер сочи като 2 извънредно важни елементи от модерното развитие на западния капитализъм-разделянето на домакинството от предприятието;рационалното водене на търговските книги.Характерно за този период е не само усъвършенстването на техниката на сч.отчитане и на съществуващите сч.форми,но и поставяне началото на научния период в сч-вото.В кр.на 19 в. и нач.на 20 в. в сч-вото запчват да се обособяват 2 напавления

1.Управленско сч-во-до 2-рата св.война то е било известно като калкулационно или още сч-во на разходите.То служи на ръководството на предприятието,като му предоставя инф-я,необходима за вземане на решения;за планиране;анализ и контрол

2.Финансово сч-во(вътрешно сч-во)-изготвящо инф-я за външните потребители.Неговото основно съдържание са финансовите отчети.Потребителите ат една страна са преки

Собствениците-акционери,съдружници,кредитори,доставчици,ръководството),а от друга-непреки(финансовите аналитици,фондовите борси,юристите,и пр).Чрез финансовот сч-во се предоставя по-обобщена инф-я за финансово-имущественото състояние на предприятието,резултатите от дейността и промените в паричните му потоци за определен период от време.Развитието на фин.сч-во в САЩ,което от своя страна е повлияло и в/у значителна част от останалите държави,преминава през 5 етапа:

-1900-1933-свобода на сч.подходи при изготвяне на инф-та,предназначена за външни потребители;ръководствата на предприятията имат пълен контрол в/у избора на представената и оповестена инф-я във финансовите отчети.

-1933-1959-основна роля при разработване на рамките и съдържанието на фин.сч-во играят SEC(комисия по ценни книжа) и професионалните тела.Задълбочават се изследванията в областта на фин.сч-во

-1959-1973-окрупняването на бизнеса,увеличаване броя и размерите на транснационалните компании,а също и зачестяването на случаите на фалшифициране и манипулиране на инф-та в сч.отчети.В кр.на този период започват да се разработват единни правила под формата на сч.стандарти,указания,изявления

Ръководства

-1973-2001-съсдава се Съветът за финансово-счетоводни стандарти(FASB) в САЩ.Това е авторитарно независимо тяло,ангажирано със създаването и подобряването на американските сч.стандарти.През 1973 се създава Комитетът за м/ународни сч.стандарти(КМСС),който поставя началото на новия етап в развитието на фин.сч-во-стремеж към хармонизиране на сч.правила при изготвяне на отчетите в отделните страни

-2001-досега-период на съвместна работа м/у КМСС и водещите национални сч.тела с цел преодоляване на различията в счетоводното регламентиране;приемане на единни сч.стандарти-М/ународните сч.стандарти в т.ч. и на финансово и в рамките на Европейския съюз.

В бълг.специализирана литература периодизация в развитие на сч-вото прави и Антон Свраков:

-романтичен етап(до нач.на 20 в)-сч-вото има преди всичко обслужващ характер и се води заради самия търговец

-създаване на нац.школи-до 20-те г.на 20 в.-разрастване на капиталистическите педприятияркоето води до формулирането на общоприети принципи при изготвянето на фин.отчети,както и на законодателното им регламентиране

-прагматичен етап-от 20-те до 70-те г. На 20 в-окрупняването на капитала,появата на мултинационалните компании,фирмените стандарти и водещата роля на комисиите по ценните книжа при регулиране изготвянето на финансовите отчети

-хармонизиране на сч-вото-от 70-те на 20 в.-досега-м/ународните фин.пазари и мултинационалните кампонии изискват единни правила при изготвянето на фин.отчети.Така се прави опити за хармонизиране-директивите на Европейската общност и м/ународнит европейски стандарти.Това е етап на бурно развитие на м/ународното сч-во и поставяне на основите на една бъдеща глобална фин.отчетност.

Същност,възникване и развитие на стопанската отчетност

Стопанската отчетност е с-ма от действия,свързани с възприемане,количествено измерване,регистриране и по-следваща обработка и сводиране на стоп факти,явления и процеси с оглед да се получи необходимата отчетна икономическа инф-я за стопанската дейност на отчетните единици,която да се използва за активно обратно въздействия в/у дейността им.Възникването на стоп.отчетност е свързано с 2 основни обстоятелства.Първо стоп.отчетност е възникнала тогава,когато мащабите на стоп.дейност са нарастнари толкова много,че не са могли да се побират в паметта на хората и второ,когато хората са се научили да броят и да смятат.В исторически аспикт възникването на стоп.отчетност се търси още в древността,когато обект на отчитане са били най-простите стоп.операции.В робовладелското общество се появяват стоп.операции,свързани с парите,размяната и кредита.Записванията се осъществяват в специални книги,където се извършва първоначална систематизация на стоп.операции по определени признаци.В следващите периоди се развива силно търговията и се появява търговския капитал.Възниква нуждата от отчитане на взаимоотношенията м/у купувачи и продавачи.Обекта на отчитане е движението на индивидуалния капитал и реализираната печалба.Това налага пприлагането на двойното записване и използването на сч.с-ки.В  началния период се забелязва превес на хронологичните записвания за с-ка на систематичните.Първо са се появили аналитичните с-ки.През 1494 се появява първото писменно съчинение за двойното счетоводство в книгата на Лука Пачиоли.По-нататък отчетността получава бурно развитиПоявяват се специални учебни заведения,в които хората се обучават за осъществяване ана стоп.отчетност.Започва пр-вото на технически средства за осъществяване на стоп.отчетносФормират се цели отрасли,които произвеждат съвременни технически средства за обработка на отчетната инф-я-поява на електронноизчислителната техника.В периода 1945-90 стоп.отчетност се развива главно под влияние на постигнатото в тази област в бившия Съветски съюз.За съжаление през този период почти липсва възможност да се ползва опитът на други страни,което трябва да се отчете като пречка за развитието й,а също и на счетоводството като част от нея.Независимо ото това у нас са разкрити достатъчно на брой средни училища,в които се изучават въпросите на отчетността.Функционират 3 висши училища,където са разкрити специалности „Счетоводство и контрол”

Отчтни измерители

1.Стойностният измерител позволява най-висока степен на обобщаване и групиране на информационните масиви, Стойностните измерения на стоковата група не предполага нейното различно съдържание ( по вид на стоката) , Универсалното използване на този измерител позволява да се съизмерват числови величини в различна степен на обобщение, което е в интерес и на статистическия информационен процес,

2.Натуралният измерител представлява качествената , натуралната индивидуалност на обектите в информационния процес, Обобщенията са възможни само за еднородни групи,

3.Трудовият измерител е за строго определена характеристика на някои обекти и е главно за оценка на времето, вложено за създаване на определен продукт, базата за заплащане на труда и др.

Видове стопанска отчетност-оперативна,статистическа и счетоводна

1.Оперативна-съвкупност от способи за наблюдаване,отразяване и контролиране на отделни стоп.факти,явления и процеси,осъществявани в отедлни конткретни участъци на стоп.дейност.С помощта на оперативната отчетност се обхващат най-разнообразни стоп.операции или процеси още в момента на тяхното извършване или веднага след това.Оперативната отчетност осигурява бързо прдставяне на сведенията с помощта на най-разнообразни средства-по телефона;радиото;писмени или устни съобщетия и пр.Осъществяването на тази отчетност се извършва не от цпециалано създадена група,а от непосредствените участници в стоп.дейност-работниците.При осъществяването на опер.отчетност се използва и 3-те вида отчетни измерители

2.Статистическа-метод за количествено наблюдаване,изучаване,измерване и контрол на масовите и отделните обществени явления и процеси,извършвани в стопанството на страната като цяло в отделни отрасли,предприятия и т.н.Статистиката наблюдава,изучава и обобщава данни,характеризиращи стопанския и културния живот в отделните общини и населени место.Статистическата отчетност използва всички видове измерители.За обработка на първичните данни и за получаване и анализ на статистическите показатели статистиката прилага спцифични способи и средства-сводка и групировка на първичните данни;изчисляване на средни и относителни величини;индекси;коефициенти и пр.Статистическата отчетност има месечни,тримесечни и годишни форми на отчитане които се прилагат на различни равнища от йерархическата структура на управлението.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG