Home Икономика Счетов. отчитане на финансовите приходи и разходи

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Счетов. отчитане на финансовите приходи и разходи ПДФ Печат Е-мейл

Счетов. отчитане на финансовите приходи и разходи

Свободните парични ср-ва на пред-тието също могат да бъдат източник на п/ди, когато се предоставят на трети лица. Това, че те са парични п/ди, получени от паричен източник е основание да се наричат фиан. п/ди. Отчитат се в гр.72-721,722,723,724 и 729.

Тези с/ки по признака структура и предназначения на с/ките са опера-ционни, които обаче се използват с х-ра на пасивните с/ки. Стопанските операции по тяхното кредитиране предхождат по време стоп.операции по дебитирането им. В края на отч. период или веднага с осчетоводя-ването на К-т те се дебитират, с което се коригира финан.резултат.

721- предназначена за отчитане на начислените и получени лихви в пред-тието от предоставени кредити и срочни и безсрочни депозитни с/ки в банки. Водят се аналитични с/ки към 721

1/ за получени п/ди от лихви по депозити. Банката начислявт лихви-те, на практика това става директно и това изключва използването на сметка 496-разчети по лихви., която е активно-пасивна с/ка.

503,504,5078721

2/ П/ди от лихви по предоставени заеми – лихвата се договаря м/у двете страни, това поражда разчет

496/721 – начисляваме лихва

504,503/496-получаваме я

3/ Лихвата може да се получи и в началото

504,503/752 и после да я признава 752/721 на части

721/123-приключва се, остава без с/до

722-отчита получените дивиденти с/у дяловото им участие като съдружници и акционери в др. пред-приятия и отчислената част от печалбата на дъщерните им пред-тия

Когато дивидентът и заделената част от П-бата на дъщерното пред-тие са получени направо :

503,504/722

Когато пък са само начислени, тогава възникват разчетни отноше-ния за пред-тието във въд на взема-ния:

424/722 и след това с/ка се при-ключва: 722/123

723- предназначена е да обхваща два вида финан. приходи. Единият вид са п/ди от продажбата на кратко-срочни активи – акции, облигации, ДЦК, скъпоценни камъни и е поло-жителна разлика м/у продажната цена и отчетната ст/ст.

Гр.50/гр.51, 723

Другия вид са фиан. п/ди са от операции с дългосрочни инвестиции

Ето някои от тях:

-остатъкът от преоценъчния резерв на отписан финан. инструмент се отнасят като фин. п/ди със статията

114/723

-при дооценка (увеличения на балан. с/ст) на дългосроч.инвестии до р-ра на осчетоводеното им преди това намаление се отчита като текущ фин. приход със статията:

Гр.22/723

-парични постъпления на доходи от предоставени за ползване от др. предприятия на инвестицин. Имоти

501,503/723

Приключването веднага или в края на отчетния период: 723/123

724-пред-тията могат да получат финан. п/ди от осъществени валутни операции. Те по същество са поло-жителни разлики, които са резултат от промяната на валутните курсове при продажба, получаването на валутни вземания от клиенти, изпла-щания на задължения във валута .

Ето някои основни стопан.операци, при които се кредитира с/ка 724

1/ положителни р-ки от постъпления на валутни вземания от клиенти

504/411,724

2/ положит. р-ки от плащания на задължения във валута

401или от гл.15/504,724

3/ положителни р-ки от продажба на валута – 501,503/724

С/ка 724 се дебитира при нейното приключван, което става в края на отч.период или веднага с осчетово-дяването на п/да във вид на положи-телнаразлика/: 724/123

752-финан.п/ди от бъдещи периоди

Ето и счетов. статии за отчитане на възникването им

-411/752-начислена лихва при про-дажбата на клиенти на изплащане

-269/752-начислена лихва при финан. лизинг

-269/гр.20,752 – отдаване на ДМА на финан.лизинг с начислена лихва

-752/721-признат като текущ финан. приход

-гр.22/725- при преоценка на финан-сови активи, р-ка м/у справедливата ст/ст и балансовата ст/ст.

-725/123-приключ. в края на отч. период

- 499/726-неусвоени провизии за рискови активи

В края на годината, когато всъщност се закрива неусвоената провизия, с/ка 726 се преключва със статията/

726/123

729-др. финансови п/ди – отчитат се п/ди, за които не са предвидени отделни с/ки в тази група .

Ето и някои по значими стоп.опера-ции

-при получаване на комисионна

Гр.50/729

-начислената лихва, която по съще-ство е цена на наемните вноски от наемателя за предоставения му актив като финан. лизинг -  229/752

-признаване на начислената лихва по финан. лизинг като фин. приход

752/729

Приключва се веднага в края на периода : 729/123

Финансови разходи

Наличието на финан. р/ди в предпирятието се дължи на 2 неща:

Кредитните ресурс, които те използват и отрицателните рузел-тати от движеинето на финансо-вите им ср-ва във вид на валута и движи-ми ценности. Тези р/ди са предвиде-ни да бъдат обособени в отделна група, а не в гр.60, защото на прак-тика връзката им е с финансовия резултат, а не със себест:ста.

Разходите от гр.62 са обособени в следните с/ки – 621,623,624,629

Тези с/ки са операционни, активни. Дебитират се при осъществяване на присъщите им стопан. опреции, а в края на отчетния период се креди-тират като се коригира фианансовия резултат.

621-разходи за лихви

Отчита начислените лихви по заеми, дялови участия, по държавни взе-мания , по търг. кредити.

1/ Начисляване лихва:

621/496

496/503,504-изплатена лихва

496/151,152-капитализирана лихва

2/ когато заема е от банка. В дого-вора може да е записано, вместо да се начислява лихва направо да се изземва от разплащ. с/ка

621/503,504

3/ при предсрочното погасяване на търг. кредит, пред-тието прави отбив

621/413

4/ признаване на лихви за отчетния период, които са отчетени при въз-никването им като р/ди за бъдещи периоди  - 621/652

Приключването става : 123/621 – в края на отчетния период

623- р-ди по операции с фиан. активи

Отчитат се отрицателните р-ки от продажба на притежаваните финан. инструменти и др.финан. активи. Едни от най-съществените стопан. операции са:

1/ продадени дългосрочни (кратко-срочни) инвестиции

Когато продаж.цена е<баланс. Ст/т

Гр.50,623/гр.22,51

2/ в края на всеки месец на налич-ните краткосрочни инвестиции:

623/511,512,513,514,515,516

3/ обезценка в края на годината на дългосроч. Инвестиции

623/221,222,223,224

4. приключването става 123/623

624 – р-ди по валутни операции

Отчитат се отрицателните р-ки от промени на валутни курсове. Такива р-ки възникват при уреждането на парични позиции на пред-тието по курсове, различни от тези, по които са били заведени първоначално. Ето някои счетов. операции:

1/отрицат р-ка от продажба на валута 501,503,624/404

2/отриц. р-ка от постъпления на валут.вземания 504,624/411

3/изплащане на вал.задълж.

401,624/504

Приключване в края на отч.период

123/624

629 – финан.р/ди, за които не са предвидени отделни с/ки от гр.62 – изплатени такси, комисионни

629/гр.50 или 629/гр.51,22

Приключване в края 123/629

18.Счетов. отчитане на финанс. резултат, данъчното му облагане и разпределението на балан. с/ст

Финан. резултат е стойностен израз на крайния икономически резултат от осъществяване на определена сделка или от дейността на пред-тието за определен отчетен период, финан. резултат – може да бъде:

-когато е положителна величена е печалба,

-котато е отрицателна е загуба

В НСС 12 – Данъци от П-бата са употребени и др. значения на поня-тието финан. резултат

а/ счетов.печалба/загуба –стойностна величина като р-ка м/у п/дите и р/дите. Инф-ция за отчетната П-ба можем да получим от с/ка 123. Ако с/ка 123 има Кт с/до – печалба. Ако с/ка 123 има Кт. с/до – загуба.

б/ данъчна П/З – стойностния р-р на П/З за даден отчетен период, който е определен съгл. правилата на данъч-ното законодателство и е данъчна основа за определяне сумата на дъл-жимите (възстановими) данъци.

в/ балансовата П/З – ст/стния р-р на разликата м/у счетов. П/З и р-дите за данъци. Тя се насочва в пасива на баланса.

Балан.П-ба = Счет.П-ба – Данъци

Финан. резултат има 2 проявления – П-ба или загуба.В общите раз-поредби на счетов. стандарти се разглежда:

-П-бата като мярка за уфективност или като база за доходност от инве-стици или доходност от отделна акция

-загубата като намаляване на иконом. изгода

Когато разглеждаме двете съставки на финан. резултат П/З трябва да знаем:

А/ П/дите и р/дите са елементи пряко свързани с измерването им. Например П-бата се отнася към п/дите, а загубата към р/дите.

П-ба= сумата п/ди >сума р/ди

Загуба=сумата п/ди <сума р/ди

Б/ П-бата и загубата пряко зависят от следните фактори:

-р/ди за дейността

-пазарната цена на продадените стоки, продукти (услуги)

-отчет. с/ст на продадените стоки

-финан. и извънредни п/ди и р/ди

В/ От счетов. гл.точка П-бата е съставка на собствения к-л, а загу-бата е негов отрицателен коректив

Г/ П-бата и загубата се водят (счетоводно) веднъж в рамките на текущия период и втори път – за минали години. Стоп.операции, с които се формира финан. резултат от текущата година.

Когато финан.резултат е П-ба, тя се осчетоводява със статията:

701,702,703,706,707,709/123

Когато финан.резултат е загуба:

123/701,702,703,706,707,709

Финан. резултат от финансови и извънредни п/ди винаги е П-ба.

721,722,723,724,725,726,729/123

Що се отнася до извънредните п/ди, те като източник на П-ба за пред-тието се осчетоводят със статията:

799/123

В пред-тието финан.резултат загуба може да възникне освен от продажби и от др. източници – финансовите и извънредните р/ди. Статиите са следните:

123/621,623,624,625,629 – за финан. разходи

И 123/699- за извънредните р/ди.

От тези операции се обобщава и образува с/дото на с/ка 123. Това е счетов. П/З. Ако е кредитно – П-ба,

Ако е дебитно – загуба.

Данъчното законодателство не приз-нава счетов. П/З за данъчна основа, непризнава изцяло или част от направените р/ди и получените п/ди през периода, които са повлияли на р-ра на счетов. П-ба. Затова се налага данъчно преозразуване на печалба (съгл. изискванията на ЗКПО).

Процедури по преобразуване на финан. резултат от текущата година за данъчно облагане и начисляване на данъци:

1/ първа процедура – установяване на финан. резултат – счетов. П/З

Сумата на п/ди минус сума на р/ди

2/ определяне на финан. резултат за днъчно облагане – определяне на данъчната П/З т.н. данъчна основа. Счетов. П/З се коригира съгл. чл.23 ал.2 от ЗКПО. П-бата се увеличава с данъчно непризнатите и се намалява с данъчно признатите п/ди и р/ди.

Загубата се намалява с данъчно непризнатите и се увеличава с данъчно признатите п/ди и р/ди..

Съгл. НСС 12 непризнатите и приз-натите в данъч. Законодателство п/ди и р/ди нямат еднаква значимост. Едни от тях се проявяват с обратна сила в/у облагаемата П-ба през следващите периоди, когато отчет. ст/ст на актива или пасива бъде възстановена или погасена  - това са временни разлики, а други които нямат такова обратно прояв-ление – постаянни разлики.

Постоянни разлики – това са раз-ликите, които намират отражения в съотв. суми, които се прибавят или отчисляват при определяне на облагаемата П-ба само през отчет-ния период.

Временните разлики биват два вида:

А/облагаеми временни разлики – данъка в/у тях се отчита като пасивни по отсрочени данъчи. При признаване на облагемите временни разлики определяните данъци се отчитат като намаляване на финан. резултат за текущия период. Такива са – данъчно признатия р-р на амор-тизацията, отрицат. разлики от лихви, р-ди по компенсаруемите отпуски. И др.

Б/ намаляеми временни разлики – данъка в/у тях се отчита като пасив-ни по отсрочени данъци. При приз-наване на намаляемите временни разлики определените данъци се отчитат като намаления на пасивите по отсрочени данъци, такива са – счет.начислени р/ди за амортиза-ция, частта от лихвите над опреде-ления р-р на чл.26, и др.

3/ Трета процедура – изчисляване на данъка (от облагаемата П-ба) – корпоративен данък

4/ четвърта процедура – осчетово-дяване на начисления данък.Тази процедура се документира с таблица в годиш.данъч.декларация, която има следните колони за данъка:

-авансово внесен за годината данък

-начиселн за годината корпоративен данък

-остатък на данъци с две колони : довнасяне на корпоративен данък и възстановяване на корпорат. данък

Счетоводни операции:

За авансовия внесения корпорати-вен данък – 452/503

Статии, които се съставят към 31.12 на отчет. год. за данъчно облагане на финан. резултат на пред-тието са:

-за начисления корпоративен д-к за с/ка на П-бата – 123/452

Ако през годината корпорат.данък е преотстъпван, тогава до този начи-слен за него р-р се съставя статията:

452/116

За начисления корпор. Д-к в/у въз-никналите временни разлики:

497/452

За признаване (обратно действие) на временни разлики, в/у които е начи-слен корпор. Д-к  - 452/497

За довнасяне на начисления корпор. Данък – 452/503

Счетовод. отчитане на разпределе-нието на балансовата П-ба от отчетната година

Балан. П-ба – остатъчна величина след данъчното облагане на П-бата от отчетната година, се закрива като се отнася по Кт на с/ка 122 – нераз-пределена П-ба от минали години. Тази процедура сч-вото на пред-тията изпълняват в началото на новата отчетна година с цел откри-ване отново на с/ка 123. Закриване на с/ка 123 за предх. год. се изпъл-вява и тогава, когато е реализирана балансова загуба от отч. год. Счето-вод. статия за закриване на с/ка 123 е

121/123

Баланс. П-ба от отч.год. се разпре-деля в зависимост от това, дали предприятието е с преобладаващо държавно, общинско участие, или е без или със ограничено участие.:

122/111 – 10% за фонд резервен

/451-дивидент за общините

/459-дивидент за държавата

/117-допълнителни резерви

Съгл. ТЗ чл.246  регламентира дружеството да отделя 10% от П-бата в фонд резервен. Тази операция е: 122/11, 117

За увеличение на капитала – капита-лизиране на печалбата:

122/101

Балан.П-ба от текущата год. на пред-тията с кооперативна и частна форма на собственост е източник и за начи-сляване на дивиденти/

122/425

19.Годишен финансов очет – същност, съдържание и дейности за съставянето му.

Годиш. счетов. приключване е спе-цифичен процес на обобщаване и ло-тическо преобразуване на счетовод-ната инф-ция от текущото счетовод-но отчитане в насока на създаване на обобщена счетов.инф-ция за цело-купната дейност и за резултатите от тази дейност за отчетния период.

Създадената обобщена инф-ция се оформя съобразно потребностите на потребителите й. Тя се обобщава и синтезира в инф. масиви, които пък намират цифрово отражение в съот-ветните носители на инф-ция. Такъв носител с комплексен х-р е ГФО на предприятието.

Основните х-ки на ГФО, които го правят полезен са: концепция зя вярно и честно представена (досто-верност) инф-ция, разбираемост, уместност, надеждност, сравнимост, независимост на отделните отчетни периоди и връзка м/у начален и краен баланс, забрана и възможност за компенсиране.

Подготовката на годиш. Счетоводно приключване преминава през опре-делена последователност. Някои от действията по годишното приключ-ване започват още през последния месец на отчетния период.

Предварителни действия

1/ Гл. сч-тел разработва график за годиш.счетов.приключване, утвърждава се от ръководителя

2/ след утвърждаване на графика е необходимо да се прави инструктаж на МОЛ и на ангажираните служи-тели за годиш. счетов. приключване

и да се поставят задачите, които трябва да се изпълни всеки.

3/ подготовка на първичната доку-ментация

4/ мерки за съгласуваност в работата по отделните етапи ( ако има и външни структури, които обработват информация)

5/ преглед на договорните отноше-ния с др. предприятия

6/ справки за определяне д-к печалба – чл.23 от ЗКПО

Етапи

Няма единно становище за броя им. Това се определят от мащабите на пред-тието, от обектите, обема на инфор-ция.

1/ инвентаризиране на активите и пасивите на пред-тието за нуждите на годиш. счетов. приключване

2/ установяване на загубата от обез-ценката на активите и пасивите в изпълнение на изискванията на ЗС и НСС 36 –обезценка на активи

3/ разпределяне и отнасяне по принадлежност на р/дите по икон. елементи, отчетени през годината  по с/ките от гр.60

4/установяване с/дата по с/ка 303, 305,611,612, както и увеличенията и намаленията на остатъците в срав-нение със салдо към началото на годината 01.01

5/установяване на оборотите по с/ка 614,615 и разпределението им по направления

6/обобщаване на разходите за дейността и кулкулиране на факт. Себест/ст

7/ заприхождване на продукцията по факт. себест/ст.

8/ отразяване по счетов. път на факт. себест/ст на продукцията по Дт гр.70

9/приключване на с/ките от гр.62,69,72,79

10/ установяване р-ра на П/З за отч. Година, 11/ съставяне на оборотна ведомост към 31.12,

12/ съставяне на ОПР към 31.12

13/ съставяне на декларация за данъчно облагане на П-бата, 14/ осчетоводяване на разликите за дов-насяне на д-к в/у печалбата

15/ съставяне на окончателна обо-ротна ведомост, състяване на счетов. баланс, съставяне отчет на паричния поток, съставяне на отчет за собст-вения к-л, съставяне на приложения-та на ГФО, съставяне на отчет за нуждите на У-нието съгл. ЗС, проверка, заверка, представяне и публикуване на ГФО, обсъждане на ГФО и вземане на р-ние за разпре-деление на П-бата.

Съдържание – на ГФО се определя с приложимите счет. стандарти – НСС1. То съдържа: Баланс, ОПР, отчет за паричния поток, отчет са собствения к-л и Приложения.

В НСС1 са дадени техническите изисквания при съставяне на ГФО. Някои от тях са:

--във финан.отчет сълг. Чл.4.6 от НСС1 се записват: наиметованието и правната форма на пред-тието (ЕООД, ООД,АД), страната в която се намира седалищет, периодът за който се отнася, дата на съставяне на отчета, дата да изготвяне на отчета

-ГФО се изготвя в хиляди лева

-периода е една календарна година

-в Баланса, ОПР, ОПП се съдържат данни от предходен отчетен период

-сумите, които са отрицателни вели-чини се записват в скоби

-специално внимание е обърнато на Счет. политика, която задължително се представя в НАП.Тя се разработва в началото на отчетния период, като се спазват принципите на ЗС: дейст-ващо предпр. , съпоставимист м/у п/дите и р/дите, предимства на съдържанието пред формата, текущо начисляване, документална обусло-веност.

Структурата на счетов. баланс

Счетов. баланс може да се разглежда като ср-во на сч-вото, ч/з което в па-рично изражение се отразяват – към определен момент и в определен по-рядък, активите, пасивите и СК.

Пред-тията могат да състават баланса в едностранна или в дву-странна форма. Активите, Пасивите и СК се посочват по тяхната балан-сова ст/ст. Баланса се състои в две части: балансова и задбалансова.

Счетов. инф-ция се систематизира по раздели и групи на баланса.

Такива раздели в актива – съгл. чл.27,ал.2 от ЗС са:

-раздел А – ДА

-раздел Б – КА

В задбалансовата част на актива е включен раздел В. – Условни активи

В пасива на счет. баланс са обособени следните раздели:

-раздел А – Собствен к-л

-раздле Б – Дългосрочни пасиви

-раздел В – Краткосрочни пасиви

В задбалансовата част на пасива е включен раздел Д – Условни пасиви.

Новото в актива на Баланса сега е включено в раздел А търговската репутация положителна и търгов. репутация отрицателна.

Като ДА се третират и разходите за бъдещи пероди, които се разсрочват за повече от 1г., в раздела КА се отнасят р/дите за бъдещи периоди разсрочени за по-малко от 12 м.

Структура на ОПР

ОПР е вторият основен елемент на ГФО. В НСС1 се определя структу-рата и съдържанието на ОПР.

Приход. част на ОПР са обособени следните разделаи групи:

Разд.А – П/ди от обичайна дейност

І. нетни п/ди от продажби – взима се инф-ция от Кт. на гр.70

ІІ.п/ди от финансиране – инф-ция от с/ка 705

ІІІ.финансови п/ди – инф-ция от гр.72

Разд.Б –Общо п/ди от дейността

Сумата от І , ІІ, ІІІ

Разд. В- Загуба от обичайната дей-ност (ако общо п/ди от дейността е < общо р/ди за дейността)

ІV. Извънредни п/ди – инф-ция от гр.79

Разд. Г – общо приходи (Б+ІV)

Разд.Д – Счетовод. загуба от с/ка 123

Разд. Е –Загуба (Д+V)

Разходната част съдържа:

Разд.А-Р/ди за обичайна дейност

І. Р/ди по икономич. Елементи – инф-ция от гр.60

ІІ. Суми с корективен х-р-включва

-балансовата с/сто на продадените активи (без продукция), инф-ция се взима от гр.20,21 ,31 и с/ка 302,304

-р/ди за придобиване и ликвидация на ДА по стопан. начин- тук се записва сумата на р/дите, извършени за придобиване и ликвация на ДА, които са били отчетени по с/ките на гр.60 и след това са били пренесени по Д-т на с/ките 613,616 – величи-ната е с знак минус

-изменение на запасите от продук-ция и незавършено про-во – инф-ция от с/ките 303,611,612. Изменението може да бъде увеличение – корекция с знак минус, ако е намаление корек-цията е с знка плюс.

-приплод и прираст на животни от гр.31

-други суми с корективен х-р – обикновенно или собствено пр-во, затова 302 трябва да се води анали-тично, отразява се с знак минус

ІІІ. Финансови разходи – инф-цията се взима от гр.62

Раздл.Б – Общо р/ди за дейността

Сумата І+ІІ+ІІІ

Радзл. В-П-ба от обичайна дейност (общо п/ди >общо р/ди)

ІV. Извънредни разходи инф-ция от с/ка 699

Разд.Г Общо р/ди (Б+ІV)

Разд. Д – Счетов. печалба – от с/ка 123

V. Разходи за данъци

-данъци от печалбата – с/ка 452

-др. р/ди по финан.операции

Разд. Е – Печалба = счетов. п-ба минус данъците

Третата съставна част на ГФО е отчета за паричния поток (ОПП)

Този отчет се съставя поред, методика и форми, установени с НСС7.Всички пред-тия прилагащи двустранно счетов. записване са длъжни да изготвят  ОПП. Това са входящите и изходящите потоци от парични наличности и парични еквиваленти. В състава на паричните наличности – съгл. стандарта, се включват наличните в брой пари и безсрочните депозити, а в състава на парич. еквиваленти – краткосрочни-те високоликвидни вложения, които са лесно обратими  в съответни парични суми и които съдържат не-значителен риск от помяна в ст/ста им. Представянето на тези потоци може да стане по два метода: пряк или косвен. Стандарта препоръчва пред-тията да отчитат паричните потоци от основна дейност, като използват прекия метод.

Приложенията са 9 бр., като особено важна е справката за оповестяване на счетоводната политика.

 

WWW.POCHIVKA.ORG