Home Икономика Отчитане на Краткоср очните вземания

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Отчитане на Краткоср очните вземания ПДФ Печат Е-мейл
Характеристика и видове

В хода на нормалната стопанска дейност на предприятията много често възниква необходимост от предоставяне на пари или непарични активи (стоки или услуги) на други предприятие, които в тези случаи са в качеството на длъжници (дебитори). В резултат на тези взаимоотношения в предприятията възникват особен вид финансови активи – вземания.

Краткосрочните вземания са бързоликвидни активи, със срок на погасяване до една година, което ги причислява към текущите активи. Основен дял от краткосрочните вземания на предприятието са вземанията по продажби от клиенти, когато плащането не е незабавно. Освен тях може да са налице вземания от доставчици за предоставени аванси; от застрахователи във връзка с обезщетения; вземания по лихви; от съучастия; по рекламации; от бюджета; от наематели; от подотчетни лица; посъдебни спорове и от други дебитори.

Признаване, оценка и организация на отчитането

Първоначалното признаване на вземанията се извършва, когато предприятието придобие правото да черпи бъдещи икономически изгоди, които да са достатъчно вероятни и могат да бъдат надеждно измерени.

При доставката на стоки или извършване на услуги двата критерия за признаване на вземането са изпълнени в момента на признаване на прихода от продажбата.

При предоставяне на парични средства под формата на търговски кредит, аванс на подотчетно лице или на трета страна, вземане ще бъде признато, ако предприятието има договорено право да получи обратно сумите при определени условия.

Първоначалната оценка на вземанията става по цена на придобиване, която включва справедливата стойност на онова, което е платено и разходите по сделката. При краткосрочните вземания е нормално оценка да бъде стойността по фактура.

Пример:

Дружество “Софтуер +” изработва на база сключен договор със счетоводна къща “Одит” специфична счетоводна програма. На 01.10.2004 програмата е завършена (себестойност 5,000 лв. и продажна цена 8,000 лв. вкл. ДДС). Предприятие “Одит” получава готовия софтуер на 10.12.2004 като плащането ще се извърши през януари 2005.

Следователно към 10.12.2004 предприятие “Софтуер +” ще отрази вземане от продажби в размер на 8,000 лв. и ще го предтави в счетоводния си баланс към 31.12.2004 като текущ актив. Бъдещите стопански ползи от актива към тази дата възлизат на 8,000 лв.

Организацията на текущото счетоводно отчитане на вземанията е елемент на счетоводната политика на предприятието. На база на разработения индивидуален сметкоплан биха могли да се предвидят подходящи разчетни синтетични сметки според естеството на вземанията и страните, с които възникват подобни взаимоотношения. Към всяка от тях може да се организира аналитично отчитане по направления, определени от предприятието и според конкретнта необходимост от детайлизиране на информацията.

Основна част от взаимоотношенията с трети страни заемат разчетите, възникващи в резултат на продажба на различни активи или оказване на услуги. За отразяване на вземанията по продажби обикновено се използва сметки от група 41 Клиенти и свързани с тях сметки.

Сметките от тази група са активни. Изключение е сметка (411)  Клиенти по аванси, с която се отчитат  задълженията на предприятията към клиентите за получени от тях авансово суми срещу бъдещи продажби на активи и оказване на услуги.

Сметка 410 Клиенти се използва за възникнали вземания от клиентите. Тези вземания се формират от стойността на продадените активи или оказаните услуги, от данъка върху добавената стойност по продажбите, а понякога и от транспортните разходи.

Сметката се дебитира при възникване на вземания от клиентите срещу кредитиране на сметки от група 70 Приходи от продажби и сметка 4532 Начислен данък за продажбите. Сметката се кредитира при уреждане на вземането, т.е. при получаване на суми срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства и 15 Получени заеми, а когато има рекламации и отписване на вземания, тогава се дебитират сметки 440 Вземания по рекламации и 609 Други разходи.

Ако взаимоотношенията са в чуждестранна валута  при уреждането им, или най-малко веднаж в годината /в края на периода/ , ако курсът на валутата / по фиксинга на БНБ /  се е намалил, се дебитира с-ка 624 срещу кредит с/ка Клиенти, а ако курсът се  е повишил се дебитира с/ка Клиенти и се кредитира с/ка 724  Приходи от валутни операции - само с левовата равностойност на промяната на курса на валутата.

Аналитичното отчитане към сметка  Клиенти се организира по отделни редовни клиентки и клиенти, за които е направена преоценка на вземането.

Сметка 412 Клиенти по търговски кредити е предназначена за отчитане на вземания от клиентите от продажба на  активи или услуги при условията на търговски кредит. Оформянето на търговския кредит става с менителница, запис на заповед и др.подобни. При условията на търговски кредит от клиентите следва да се получат лихви. Тези лихви  се получават от клиентите ( дт с/ка гр.50 ), или се начислява вземане от клиентите ( дт с/ка гр. 49 Разчети по лихви, респ. Сметка Клиенти по търговски кредити) срещу кредитиране на сметка 720 Приходи от лихви.

Сметка 413 Клиенти по продажби при определени условия се използва за отчитане на вземания от клиенти по продажби при определени в договорите условия, като отстъпка за гаранционно поддържане и за отстраняване на скрити дефекти, отбиви от цени и др. подобни.

Сметка 414 Разчети по продажби със свързани лица се използва за отчитане на взаимоотношения с тези контрагенти ( дъщерни предприятия, предприятие - майка) по продажба на активи и услуги. Отчитането на стопанските операции по тази сметка не се различава от това при характеризиране на сметка 411 Клиенти

Сметка 419 Други разчети с клиенти се използва за отчитане на възникнали вземания, които не са отчетени по предходните сметки от групата

В група 49  Разни   дебитори  и   кредитори от Примерния Националнен сметкоплан са включени сметки, чрез които предприятията отчитат възникването и погасяването на вземания и задължения с трети лица по операции, които не са обхванати от другите сметки за разчети.                Богатството и разнообразието на сметните взаимоотношения на предприятията е наложило самостоятелното регламентиране на такава многофункционална група сметки- сметките биват активни, пасивни и активно-пасивни. Тук ще се спрем само на активните и смесените сметки.

Сметка 491  Разчети за гаранции. Сметката се дебитира при внасяне и при връщане на получени гаранции срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства. Когато контрагентите са нарушили договорните условия, получените гаранции се третират като допълнителни приходи, при което се дебитира сметка 491 Разчети за гаранции и се кредитира сметка 709 Други приходи от дейността. Сметката се кредитира при получаване на гаранции и при връщане на предприятието на предварително дадени такива, срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства. Когато предприятието нарушава договорните условия дадените суми като гаранция се записват по дебита на сметка 609 Други разходи и по кредита на сметка 491 Разчети по гаранции.

Аналитичното отчитане се организира по вносители, или получатели на гаранциите.

Сметка 493 Разчети по застраховане . Сметката се дебитира при превеждане на дължимите застрахователни премии на застрахователните предприятия срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства ,а също така тя се дебитира и при  начисляване на застрахователни обезщетения от застрахователните предприятия  за предприятието или за персонала, което се записва по кредита на сметка 709 Други приходи от дейността или сметка 420 Персонал.

Сметката  се кредитира при начисляване на застраховките, които могат да бъдат за сметка на предприятието или на персонала срещу дебитиране на сметки 601 Разходи за външни услуги или 420 Персонал, а също така тя се кредитира и при получаване на суми от застрахователното предприятие срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства.

Аналитично отчитане се организира, когато се контактула с различни застрахователи, или се правят различни видове застраховки.

Сметка 494 Разчети по лихви се използва за отчитане на взаимоотношения по лихвите, които се начисляват за сметка или в полза на предприятието. Сметката се дебитира при начисляване на лихви  по предоставени заеми срещу кредитиране на сметка 720 Приходи от лихви. Кредитира се при начисляване на лихви за получени заеми срещу дебитиране на сметка 620 Разходи за лихви., а при получаване на лихви от предоставени заеми срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства.

Сметка 498 Други дебитори се използва за отчитане на вземания от трети лица, които имат случаен характер, или не са обект на отчитане чрез други сметки. Сметката се дебитира при възникване на вземания като обикновено се кредитират сметки от група 70  Приходи от продажби и сметка 4532 Начислен данък за продажбите. Сметката се кредитира при получаване на вземанията срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства; При отнасяне на вземанията за решаване от съда - дебит  сметка 443 Вземания по съдебни спорове , и, при отписване на вземането срещу дебитиране на сметка 609 Други разходи.

Аналитичното отчитане към сметка 498  се организира по отделни лица с данни за вида на вземането, за времето на възникване и т.н.

Чрез сметките от група 44 Вземания по липси, начети и съдебни спорове се отчитат вземанията, възникнали при предявени рекламации, липси и начети на членове на персонала, предадени за решаване от съда спорове, както и при присъдени вземания. В групата са включени следните сметки:

Сметка 440 Вземания по рекламации се използва за отчитане на вземания от трети лица, свързани с : липси и повреди на материални активи; несъответствия в цените, качеството и асортимента на закупени активи или получени услуги; приети от контрагента искове на предприятието за плащане на глоби и неустойки при неизпълнение на договорни задължения  и т.н.

При възникване на вземания по рекламации сметката се дебитира срещу кредитиране на сметки 400 Доставчици /гр.40 / и сметка 410 Клиенти / група 41 /.  При приети за изплащане глоби и неустойки сметка Вземания по рекции се дебитира срещу кредитиране на сметка 709 Други приходи от дейността.

Сметка 440 Вземания по рекламации се кредитира при  получаване на сумите  по рекламациите и при отнасяне на рекламацията за решаване от съда срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства или сметка 443 Вземания по съдебни спорове.

Аналитичното отчитане към сметката се организира по отделни лица, към които отправени рекламациите.

Сметка 441 Вземания по липси и начети се използва за отчитане на възникнали вземания от персонала за липси на материални активи и финансови средства и за причинени вреди на предприятието при загуби от брак. Тя се дебитира при възникнали вземания, като се кредитират сметки чрез които се отчитат липсващите активи. Едновременно с това се кредитира сметка 442 Ценови разлики по липси и начети (ако това е предвидено в трудов договор, или като условие при възлагане на материална отговорност) с разликата до продажната цена на липсващия актив, и сметка 4532 Начислен данък за продажбите.

Сметка 441 Вземания по липси и начети се кредитира при погасяване на вземането или при отнасяне за решаването му в съда срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства или сметка 443 Вземания по съдебни спорове.

При погасяване на вземането сметка 442 Ценови раазлики по липси и начети се дебитира срещу кредитиране на сметка 709 Други приходи от дейността.

когато искът за вземането по липси и начети е отвърлен по съответния ред се съставя статия:

Дт с/ка  609 Други разходи

Дт с/ка 442 Ценови разлики по липси и начети

Кн с/ка 441 Вземания по липси и начети

Сметка 443 Вземания по съдебни спорове се дебитира при предаване на съда за уреждане на съдебни спорове срещу кредитиране на сметки 440 Вземания по рекламации, 441 Вземания по липси и начети, 410 Клиенти, 498 Други дебитори и др. Изплатените  разходи по съдебния спор се записват по дебита на сметка  443 Вземания по съдебни спорове или сметка 609 Други разходи и по кредита на сметка от гр. 50 Парични средства.  Сметката се кредтира след решаване на съдебния спор срещу дебитиране на сметка 444 Присъдени вземания или сметка 609 Други разходи, когато решението е във вреда на предприятието.

Към сметката се организира аналитично отчитане по искове и по контрагенти.

Чрез сметка 444 Присъдени вземания предприятията отчитат вземанията си от присъдени в тяхна полза съдебни искове, както и лихвите и съдебните разходи по тях.

Сметката се дебитира при присъждане на предявения иск в полза на предприятието срещу кредитиране на сметки 443 Вземания по съдебни спорове със сумата на иска и разходите, и 720 Приходи от лихви - с начислената лихва. Сметката се кредитира при получаване на присъдените вземания и на начислените лихви срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства.

Корекции в стойността.

След първоначалното признаване и оценка на краткосрочните вземания са възможни корекции в тяхната стойност в две насоки:

-          За влутните вземания най-малко веднъж в годината – по заключителен курс към датата на съставяне на баланса.

-          За останалите вземания – когато има съмнение за своевременното възстановяване се признава обезценка на основата на предположенията на ръководството на предприятието. Често това се извършва с процент, изразяващ приблизително дисконтираната (сегашната) стойност на вземането на основата на нормалната доходност на ресурсите на предприятието. Ако част от вземането не се очаква да се възстанови то обезценката е равна на разликата между балансовата стойност на вземането и неговия възстановим размер.

В първия случай сделката в чуждестранна валута се записва при първоначално признаване в отчетната валута, като към сумата в чуждестранна валута се прилага обменния курс към датата на сделката. Корекция в стойността на вземанията ще се наложи, ако заключитения курс на БНБ към датата на съставяне на баланса – 31 декември е по-висок или по-нисък от курса по който е възникнало вземането в чуждестранна валута. Възникналите разлики се отчитат като финансови приходи, респективно финансови разходи и като увеличение, респективно намаление на вземането.

Във втория случай при всяко съставяне на счетоводен баланс, т.е. най-малко един път в годината, предприятието определя дали е налице обективно свидетелство за обезценка на дадено вземане. На практика обезценка ще има, ако се прецени, че съществуват обстоятелства, поради които вземане от продажба на стоки или услуги например, няма да може да бъде събрано в пълен размер. В този смисъл към 31.12. балансовата сума на вземането трябва да отразява стойността на очакваните бъдещи парични потоци от него, като корекцията представлява текущ разход. Следователно предприятието трябва да извърши субективна оценка на риска от несъбираемост на вземането, базираща се на обективните обстоятелства, наложили това решение. Ако в последствие дебиторът изплати част от обезцененото вземане и се окаже, че действително получената от предприятието сума се отклонява от предварително очакваната, ще възникнат допълнителни приходи или разходи в отчетния период през който се извършва плащането.

Пример:

Към 01.12.2004, предприятие А има вземане от свой клиент – предприятие Б в размер на 200,000 лв. Към 31.12.2004 е съмнително дали преприятие Б е все още платежоспособно. Дружество А преценява, че риска от несъбираемост на вземането е 60%. След като преодолява периода на финансова нестабилност, през 2005 Б изплаща само 20% от задължението си към А (40,000 лв). Следователно се оказва, че реално риска от несъбираемост е бил 80%, т.е. бил е подценен.

Към 31.12.2004 се извършва обезценка на вземането в размер на 120,000 лв. (60% от 200,000) и то следва да се представи в баланса по преоценена стойност 80,000 лв. При постъпване на сумата от Б през 2005, предприятие А следва да отрази увеличение на паричните средства с 40,000 лв. (20% от 200,000) и да начисли текущ разход 40,000 лв. (до 80% от 200,000).

Представяне във финансовия отчет.

Вземанията от продажби и другите краткосрочни вземания се представят на лицевата страна на счетоводния баланс в съответствие с тяхната същественост, в групата на текущите активи обикновено в едно перо - Вземания. В приложението към отчета, в частта за значимите счетоводни политики, се оповестява допълнителна информация за подхода на оценка на вземанията, включително по видове значими вземания. Във втората част на приложението се извършва разшифроване (детайлизиране) на вземанията по видове в таблица, оповестява се размера на извършените обезценки общо и/или по видове вземания, включително и на вземанията, деноминирани в чуждестранна валута. Оповестяват се и други обстоятелства, например вида и размера на заложени вземания за обезпечаване на кредити.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG