Home Икономика Счетоводно отчитане на финансовите разчети

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Счетоводно отчитане на финансовите разчети ПДФ Печат Е-мейл

Счетоводно отчитане на финансовите разчети.

От понятието разчети се разбира съвкупността от вземанията и задълженията на предприятието. Разчетите на предприятието са паричен израз на стопанско правните му отношения с други лица - физически и юридически, които възникват в кръгооборота на неговите средства и по точно с персонал, клиенти, съдружници, доставчици, кредитори, държавен бюджет, социално осигуряване, здравно осигуряване, банки, дебитори. В кръга на тези отношения се включват и вътрешни разчети, изразяващи паричните взаимоотношения между предприятието с икономически обособените му структурни звена, клонове, подразделения и т.н. Другите разчети са външните и изразяват стопанско правните взаимоотношения на предприятието с външни лица. Те всъщност са и по-голямата част от общия обем на разчетните отношения на предприятието.

Класификацията на разчетите може да се извърши на основата и на други признаци, като отчет по икономическа същност, форма на проявление, място на възникване на разчетите и т.н.

По признака отчетно икономическа същност, разчетите се делят на: разчети, които изразяват вземания на предприятието, това са разчети с клиенти, разчети с подотчетни лица, присъдени вземания в полза на предприятието, вземания от други дебитори и други. Втори вид разчети са разчети с характер на задължения на предприятието, това са разчети с доставчици за неизплатени доставки, разчети с бюджета на държавата по дължими данъци и други вноски, разчети с НОИ, социално-осигурителни вноски, разчети с персонала за дължими заплати и други възнаграждения, разчети с други кредитори и т.н.

Ако като класификационен признак се вземе юридическата принадлежност на контрагентите, може да говорим за вътрешни и външни разчети. Разчетите на предприятието с държавата и с други държавни институции става като се използват сметки от групи 45 – разчети с бюджета и ведомства, и група 46 – разчети с осигурители. В тях са включени съответно в група 45 – разчети с общините, р. С корпоративен данък, р. С ДДС, р. върху данъци върху доходи на физически лица и т.н. В група 46 са разчети с НОИ, р. За доброволно СО, р. За ЗО, р. За еднократни помощи и детски надбавки и други надценки.

... добро познаване на социалното и здравно – осигурителното законодателство. За ЗО в момента. За родените преди 1959г. Коефициента е 19.175 за сметка на работодателя, а за сметка на работника р 10.325 или общо 29.5 осигурителна тежест, като на фишовете за заплати пише как се разпределят. С родените след 1959г., съотношението е 15,925 за работодател, и за сметка на работника 8,575 и за доброволно осигуряване от работодателя е 3,25 и 1.75 за работника.

Сметка на разчети за корпоративен данък се дебитира за изплащане на начислен дължим корпоративен данък срещу кредитиране на разплащателна сметка или друга сметка от група 50 – парични средства. Когато се начислява данъка, сметка разчети за корпоративен данък се кредитира срещу дебитиране на сметка 123 – печалби и загуби от текущата година. Сметка разчети за ДДС се използва от данъчно регистрирани лице по ДДС за уреждане на взаимоотношенията с републиканския бюджет във връзка с ДДС. Към нея трябва да се водят аналитични сметки за начислен данък върху покупките. И аналитична сметка на начислен данък на продажбите. Воденето на тези 2 сметки позволява да се установи данък за внасяне, това е превишението на начисления данък за продажбите над начисления данък за покупките. С тази разлика се отнася по кредита на сметка ако група 45 за до внасяне. Това отчитане на разчетите на предприятието, произтичащи от начисляването на лихви или свързани с лихви се използва активно пасивна сметка по дебит и се отразяват всички вземания по повод начислени лихви, а по кредита и задължения по повод на плащания на лихви. Разчетите с персонала на предприятието са свързани със заплащането на труда на работниците и служителите. Използва се сметка персонал. По своя характер тя е пасивна, когато се начисляват заплатите на персонала, тя се кредитира, а когато се изплащат, тя се дебитира. При начисляване на заплатите се дебитира сметка за разходи, за заплати, и се кредитира сметка персонал. При начисляване на обезщетения поради болест се дебитира сметка разчети с НОИ и се кредитира персонал. При начисляване на удръжки върху заплатите се дебитира сметка персонал, а се кредитират сметките разчети с НОИ и разчети за ЗО. За други начислени удръжки във връзка с данъци, сметка персонал се дебитира, а се кредитира разчети за данъци в/у общия персонал. Разчитането на ...с клиенти става чрез сметки от група 41 – клиенти. Сметките са основни активни сметки. При увеличаването се дебитират, а при намаляване се кредитират.

В предприятието възникват разчетни отношения и по повод на вземания по липси и вреди, по материални запаси, не текущи и други активи, констатирани при тяхното получаване и предявени към техните доставчици чрез рекламация или към транспортни организации. За целта се използва сметка вземания по рекламации – всеки път, когато се предявят рекламации, тя се дебитира с/у кредит сметка доставчици. Кредитира се, когато рекламациите бъдат одобрени и платени и когато трябва да се отпишат, понеже не са приети.

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG