Home Икономика Организираневодене на счетоводна сметка

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Организираневодене на счетоводна сметка ПДФ Печат Е-мейл

Организиране/водене на счетоводна сметка

От какво зависи СК(собствен капитал) при учредяване на предприятието?

=>Зависи от необходимите средства изчислени месец по месец,  които трябва да се разходят,  употребят до 1та реализация.  (Ако тези средства са 1000,  то нужно те да бъдат осигурени при учредяването).  Трябва да се намерят и източниците на ресурси-на СК,  като организационна връзка между предприятието и собствениците.  Колко от този СК може да се внесе в момента и колко ще остане за по-късно?=>СК може да бъде внесен и невнесен.  За да се учреди предприятието,  то внесения Капитал трябва да е минимум 20%от СК.  СК се оказва ОК (основен капитал),  с който предприятието ще бъде регистрирано.  СК бива начален (при учредяването) и може допълнително да се увеличи или намали.  Много важно е да се определи СК от гл. т.  на това,  че той е предмет на счетоводно отчитане.  Това значи да се определи размерът на регистрирания СК и начина,   по който ще бъде покрит.  С други думи това е номиналната стойност на Капитала изразена в номинална стойност  на отделни дялове или акции.  След като дяловете/акциите са записани от учредителите,  независимо дали са внесени изцяло,  в Съда регистрацията може да стане при 20% внесен капитал.  Необходимо е да се създаде аналитична счетоводна информация по видове дялове и акции и след това поименно за лицата,  които с дялове и акции.  За тази цел се води счетоводна книга,  съдържаща аналитична информация за записаните и внесени суми и за всички траншове до попълването на целия записан капитал.

След регистрацията в Съда,  предприятието трябва да  състави учредителен баланс.

Междувременно предприятието трябва да си открие набирателна сметка в банка,  в която се вкарват тези мин 20% и която сметка се попълва от акционерите,  на които банката издава удостоверения за внесените суми.

Пример: Ако учредителите нямат парични средства,  то може друго предприятие да даде заем и да го налее в сметката,  за да издаде банката гаранционно удостоверение и след определен период собствениците изплащат заема,  но имат задължения да довнесат останалите 80% (не съм сигурна дали не трябва да внесат и 20те?)

След учредяването,  т. е.  регистрацията в съда се създава учредителният баланс,   включващ набирателна сметка,  издадените гаранционни удостоверения за записаните дялове и акции,  за невнесения,  но записан СК и този учредителен баланс  не е счетоводен.  Той се обсъжда на 1то заседание на УС,  където обект на обсъждане  е цялото учредяване и устава,  по който ще се движи предприятието.  Тогава се взима решение за изготвяне на вече счетоводен баланс- встъпителен.

Във времето до учредяването,  което може да е продължително,  много често е икономически целесъобразно да се извършат някои операции - изгодна покупка на терен или строеж,  изгодно снабдяване със суровини и материали,  докато предприятието чака да бъде учредено.  Тогава някой от учредителите бива натоварен той лично,  от негово име  и под негова отговорност и търсене на средства,  които да финансират сделките.  Могат да бъдат извършени много операции (пример: да се наложи ипотекиране на имоти,  залагане на движимо и недвижимо лично имущество).  За всички тези операции се води счетоводна информация.  Отговорното лице,  пък,  притежава оборотна ведомост (салдово-оборотен баланс) за извършените дейности.  На 1то заседание заедно с учредителния баланс се приема и тази ведомост и се освобождава от отговорност натовареното лице/лица.  От това следва,  че встъпителния баланс е началото на откриване на счетоводна система на новоучреденото предприятие.  Последната почва да функционира от датата на този баланс.  Балансът съдържа на мястото на набирателната сметка официално открита разплащателна сметка и всички активи,  направени разходи и приходи,  изразяващи се в налични ресурси и фин.  задължения,  т. е.  салдово-оборотния баланс се включва във встъпителния баланс.

Встъпителен Баланс (брутен)

АКТИВИ

СК+ПАСИВИ

 

- Разплащателна сметка                                     40%-> 400

-СК (по пълна номинална стойност)                      1000

[Записан и регистриран Капитал                        1000]

[Внесен                                        40% -> 400

и Записан Невнесен            60%-> (600)]

 

-Разни Активи (от салдово-оборотния баланс)     500

 

-Записани,  но невнесени дялови вноски     60%-> 600

(oт салдово-обор.  баланс)

 

 

-Разни пасиви                                         500

1500

1500

Встъпителният баланс може да бъде съставен като брутен баланс,  в който СК фигурира по пълна номинална стойност,   независимо дали е внесен или не.  Понеже тази пълна номинална стойност е надценена,  то използваме намаляваща корективна статия (в актива) ‘Записани,  но невнесени дялови вноски’.

Note: СК се отчита до ликвидацията на предприятието по номинална стойност на дяловете и акциите,  независимо дали са внесени или не.  В Актива ресурсите (парите и апортните вноски в непарични активи) се записват по фактическа оценка,  а СК по номинална стойност,  като е надценен.  Ето защо ‘нам.  кор.  на пасивите‘ е нужно в актива.

Нетен баланс

Активи

Пасиви + СК

Разплащ.  сметка                                                   400

СК                                                                             400

Разни активи                                               500

Разни пасиви                                                         500

900

900

Функционална характеристика на новоучредено предприятие

От стоп.  гл. т.  предприятието разходва ресурси - материални,  трудови,  финансови - за създаване на блага и услуги,  т. е.  на продукт и то с разчет да бъдат еквивалентно възвърнати от продажбите,  т. е.  реализация на продукти и услуги.  Очертават се 2 крайни точки,  т. е.  разходите и приходите в границите,  на които протича и се осъществява всеки стопански процес:

РЕСУРСИ – те си имат източници   СК+П

Дейността надхвърля рамките на предприятието и влиза в общите пазарни отношения на националната и свет.  икономика.  Тези процеси поставят предприятието във връзка и зависимост с много други контрагенти,  както и в центъра на постоянни движения - приходи и разходи на фин.  средства.  С др.  думи,  наред със стоп.  процеси в условията на пазарно-разменни отношения протичат и парични потоци.  Очертава се:

1) стокова-пазарна обусловеност на предприятието,  което се развива със свои стоп-правни отношения,  свързващи го с икономическата среда;

2) Финансово-пазарната обусловеност на предприятието се изразява във възможността му да постигне най-изгодно и сигурно финансиране.

Стоково-пазарните и финансово-пазарните отношения взети заедно определят капиталовата им обособеност.  И в двете насоки винаги можем да търсим историческо развитие.

Жизнен цикъл на предприятието

1) Начален момент (при учредяването)

2) Функционален живот - от учредяването до ликвидацията разделен на периоди от 1 год.

3) Ликвидация

От счетоводна-информационна.  гл. т.  дейността на предприятието се организира като:

1) капиталово привличане или създаване;

2) капиталово.  влагане,  инвестиране в широк смисъл - превръщане на капитала ‘пари’ в съответните интензивни форми - ДА и КА;

3) Капиталово.  движение - всяка 1 операция я разглеждаме като стойностни капиталови превръщания (от 1 форма в друга,  влизат в непълна себестойност) и стойностни създавания.  Сл.  се стига до квалифициране  на разходите като:

1) такива,  които превърнати в 1 форма могат  да бъдат неколкократно превръщани в др.  форми,  докато изцяло възстановят капитала; трябва да виждаме какво става с капитала във всяка операция;

2) създавания.

Капиталова реализация

Тук влизат всички операции от капиталовия оборот:

1) капиталово.  привличане

2) капиталово.  движение

3) капиталово.  инвестиране

4) капиталова.  реализация ??????

Създаване на предприятието чрез бизнес-комбинации

Поради значимостта на Капитала на предприятието важно е да се знае,  че не само при учредяването,  но и при бизнес-комбинациите (БК) капиталът е обект на голямо внимание.  БК могат да се осъществяват като сливане,  вливане на отделни предприятия,  но винаги на база на покупко-продажба в сегашните условия.  В международните стандарти въпросът за БК е регламентиран

Осъществяване съобразно счетоводна,  данъчните и др.  законови изисквания:

А) взаимоотношения между предприятието майка и дъщерните предприятия е БК,  при която майката създава консолидиран отчет,  в който включва и дейността на дъщерните предприятия и става дейност като на 1 предприятие.  Сл.  майката включва дяловото участие,  което притежава  в отделните предприятия като части на баланса й под форма на инвестиции.

Б) закупуване на предприятие чрез придобиване на неговите нетни активи и репутация (ако има такава)

Нетни активи (НА) =Реални активи- всички задължения

Размерът на НА => е покритието на СК и те определят нетната стойност на Капитала,  който винаги е осчетоводен и посочен в баланса по номинал,  независимо дали е внесен или невнесен,  покрит или не.

НА определят реалния размер на СК в момента,  в който са определени.

В) юридическо сливане - когато:

1) активите и пасивите на предприятие А се прехвърлят на предприятие Б  и А престава да съществува.

Какво става със СК?->новото предприятие Б  приема всъщност нетните активи,  където се съдържа ЧСК!

1 предприятие е фалирало,  когато НА<СК и когато НА са много малко или отрицателни

2) когато А и Б се придобиват от В - това е различно от случаите,  когато 2 предприятия взаимно споделят интереси и образуват 3то предприятие.  Тук,  на мястото на А и Б остава да функционира предприятието В.

Акционерни дружества: Основен акционерен Капитал = СК - Пасивите

Основен акционерен капитал представлява:

1)       участие в НА (чистата стойност на капитала)

2)       включва - а)всички капитали внесени в предприятието,  включително премиите над номинална стойност на акциите;

б) неразпределената печалба след всички разпределения направени от нея

в) резерви – задължителни (законови),  общи и условни

г) преоценъчен резерв

Когато се прави оценка на ДА в размер по-висок от номинална стойност.  Целта на преоценъчния резерв е да служи като буфер ако в последствие има преоценки,  водещи до намаления на оценката на ДА до изчерпване.  След това,  ако при преоценка се получи превишаване отново се създава преоценъчен резерв,  който го намалява.

ДМА       1000          СК                    500

+100 Пасиви             500

1100         Преоц.  Резерв  100 (прибавяме)

-90 -90 (намаляваме)

1010

Ако искаме да намерим ЧСК или искаме да търсим ефективността на капитала,  то трябва да изключим преоценъчния резерв.  Ако,  обаче,  търсим само СК,  то включваме и преоценъчния резерв.

Note: Не се генерира печалба от сделки в самия СК на дадено предприятие.  (напр.  обратното изкупуване или емитиране на акции,  или повторно емитиране).  Тези сделки оказват влияние директно върху размера на Капитала.  Една от главните цели на счетоводно отчитане на СК е определяне източниците,  от които той е получен.

Note: В международните стандарти няма специален стандарт,  третиращ СК.  В счетоводна практика по традиция се срещат различни указания и регламенти.  Това е 1 проблем свързан с унифицирането.

Размер на СК (става дума за основния капитал)

Посочва се като:

а)изискващ регистрация и

б)неизискващ регистрация;

Note: Неизискващият регистрация СК през отчетния период,  ако това е необходимо,   може да бъде увеличен или намален.  В миналото,  той се е наричал допълнителен капитал.

По отношение на оповестяването в год.  фин.  отчети във връзка с капитала е регламентирано да се посочи:

А) броя и сумата на оторизираните поименни акции;

Б) броя на емитираните,  но неизкупени т. е. намиращи се в обръщение

Емитирани акции = неизкупени (в обръщение) + обратно изкупените акции

Note: Емитираните изкупени акции влизат в основния капитал,  който изисква регистрация;

В) невнесен капитал –отчита се чрез корективна сметка смаляваща номинална стойност на капитала в баланса по 2 начина: - чрез активна балансова статия –смаляваща кор.  статия; -чрез чрез пасивна бал.  статия с отрицателен знак,  червена,  сторнировъчна,  смаляваща.

Г) номинална стойност на ч акция

Д) промените в капиталови сметки през годината (в края на год.  се посочват в спец.  отчет за движение на СК

Е) кумулативни,  привилегировани дивиденти,  изплащани в края на периода

Note: Когато предприятието прави емисия на акции,  то определя размера на Капитала,  стойността на 1 акция,  вида на акциите - обикновени,  даващи право на глас; привилегировани,  които не дават право на глас,  но дават привилегия на повече дивиденти,  включително по ликвидационния дял; дивидентите не се губят във времето,  те са кумулативно привилегировани,  натрупват се.

Обратно-изкупените собствени акции не се отписват от СК; отразяват се върху тези,  които са в обръщение,  в отчета само се оповестяват.  Този факт има отношение към информацията за СК на предприятието.

За да се ориентираме върху капитала,  с който работи предприятието не е достатъчно сумата на СК и от нея да се приспадне невнесения капитал.  Трябва още да се вземе предвид и обратно-изкупените акции (те стоят вътре в капитала,  не се отписват)и онези акции,  които са запазени за бъдещи емисии съгласно договори за опции.

Note: В Б-я практиката няма програми за обезвъзмездяване,  насърчаване и признаване на услуги на служители на предприятието чрез предоставяне на опции върху акции.  За такива служители се емитират опции върху акции,  даващи право на привилегии срещу определен брой акции на определена цена,  които още на 1та емисия са резервирани.  Това са,   например,  опции по програма за доходи на наети лица.

Ж) оповестяване на друг СК,  допълнително внесен над номинална стойност на регистрирания Капитал или т. нар.  премиен ресурс,  т. е.  когато се продават акциите с номинална стойност,   те се котират на пазара по-евтино или по-скъпо; премиите над номинална стойност не отиват в СК,  а в премиен ресурс

З)запаси,  резерви,  неразпределена печалба.  Тук няма място преоценъчния резерв –той служи само като счетоводен буфер.

Организация и функциониране на счетоводната система

1) Организационна структура

2) Стил на ръководство

3) Комуникационни връзки в счетоводната система

4) Счетоводната система и планирането

1)Организационна структура

А) Начало на функционирането при новоучредено предприятие - встъпителния баланс.  Б) При образувани предприятие с бизнес-комбинации - счетоводната система се открива на база фин отчети на ликвидираните предприятия.

Орган.  Структура можем да разделим на: Фин.  счетоводен отдел и Счетоводна дейност

Винаги има структура по форма,  която се ръководи от фин.  счетоводен отдел и е обособена по Сектори,  Звена,  Групи - т. е.  винаги има фин-орган.  рамка,  която е различна; има и персонал и работни места.  Орган.  рамка се изработва конкретно на база големина и вид на предприятието; на база степента на механизация,  автоматизация на счетоводната  дейност; персоналния състав;  раб.  места;  връзките и отговорностите.

Орган.  структура на дейността включва:

а) -отчитане по отделни обекти,  факти,  явления и цели процеси.  В тази връзка се прави проектиране на документите и документооборота,  които да обхванат данните,  фактите,  процесите.

-създаване на индивидуален сметкоплан,  определящ главните синтетични и аналитични сметки и съответното им структуриране в раздели

-изработват се правила за инвентаризирането

-изработват се проект за год.  приключване и изготвянето на периодичните отчети и на год.  фин.  отчет  и на междинните фин.  отчети

Би трябвало да има план за счетоводната информация.  Потоци - вътрешни,  външни,  основни,  второстепенни.

б) Орган.  Структура обхваща още:

- раб.  стъпки на всяка дейност

- помощните средства

- разпределението на задачите

- определяне на изпълнителите,  свързани съответно с работни места

Видове орган структури:

1) вертикална - бива линейна,  функционална или от смесен тип

2) хоризонтална - функционална,  дивизионна или матрична,  отговаряща на типа управленска организация на предприятието

3) централизирана и децентрализирана организация на счетоводната система - при 1та,  цялата първична информация се обработва в 1 център,  независимо от географско разположение на дейността и от центъра се разпространява към изпълнителите.  Децентрализирана структура - първичната информация и цялостното й текущо и периодично обработване за целия отчетен период  става по центрове/звена,  а оттам се обобщава за нуждите на централизирано управление

4) най-актуални проблеми в момента - комплексно информационно.  осигуряване на управлението

Въз основа на новите информационни.  технологии възможности за производство на програмни продукти се обединява  информация за цялата счетоводната система.  Към тях се интегрира свободна счетоводната информация.  Централен информационен.  блок е този на счетоводната информация.

2) Стил на ръководство

3) Комуникационни връзки в счетоводната система

а)формални и неформални,  т. е регламентирани и нерегламентирани между управленски органи и счетоводната система или между външната среда и управленски органи

б)определени от орган.  структура на предприятието и процесите - става дума за пътищата на разпространение на счетоводната информация към потребителите й в предприятието,  менажиращи дейностите,  както и към потребителите,  менажиращи фин.  дейност на предприятието.

4) Счетоводна система и планирането

Проблемът е кой осъществява,  наблюдава и контролира етапите на планиране,  координиране и контролиране на изпълнението,  и при отклонение от плана кой предприема коригиращи мерки (счетоводството или планирането).  Планови изчисления по отношение на счетоводната дейност: плановите функции могат да се изпълняват от спец.  изграден планов орган в управленската система.  Дейността му се базира на създадената счетоводната информация и така се допират счетоводната контрол,  счетоводната анализ,   счетоводната сигнализиране,  счетоводната насочване на вниманието към проблеми и възможности с етапите на планирането.  Проблемът е разбиране и прилагане интегритета на счетоводството към всички управленски функции.  Може би се касае до доближаване на счетоводството до управленските ф-и,  а може би това доближаване предполага приближаване на управленските органи до разбиране на познавателната страна на счетоводната информация.  Всъщност по-важно е планирането на фин.  дейност.  Докато в 1я случай е важно ‘Кой заема приоритетно място и има ли такова’ то при информационно осигуряване не може да се очаква планов орган.  Необходимо е да се съчетае дейността на фин.  счетоводната отдел (поема ролята на осъществяване на фин.  планиране) с дейността на работниците.  Финансово счетоводен отдел поема ролята на осъществител на фин планиране.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG