Home Икономика Обща характеристика на предоставените банкови кредити. Видове банкови кредити

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Обща характеристика на предоставените банкови кредити. Видове банкови кредити ПДФ Печат Е-мейл

обща характеристика на предоставените банкови кредити. Видове банкови кредити.

ьКраткосрочни кредити – всички онези взимания до 12 м.Банката печели като предоставя или „препродава” паричен ресурс. Тези печалби се изразяват като разлика (лихвен марж) между по-високата и по-ниската лихва събирана по предоставените кредити.

В зависимост от договорения срок те могат да бъдат:

- краткосрочни-със срок на погасяване до 1 год.

-средносрочни-от 1 до 3 год.

-дългосрочни-над 3 год.

Според начина на погасяване

-кредити с еднократно погасяване при настъпване на падежа

-кредити с периодични погасявания

Според вида на предоставените кредити

-сконтов

-авалов

-акцептичен

-ломбарден

-револвиращ

-кредит по текуща с/ка (контокорентен кредит – овърдрафт

-рамбурсен

-стенд-бай кредит

-банкова гаранция

Според степента на обезпечение

-обезпечени кредити-става с договорната ипотека,залог върху цяло предприятие, отделни недвижими или движими вещи, вземания от търговци и др.

-не обезпечени кредити-негов представител е „овърдрафт”, при него е трудно конкретно реално обезпечение,чиято сума се приема постоянно.

Според статута на кредито получателя

-кредити, отпускани на търговци(ФЛ или ЮЛ)

-кредити отпускани на предприятия от публичния сектор(бюджетни предприятия)

-кредити, отпускани на чуждестранни икономически лица

Видове кредити

Сконтов кредит – търговската полица е документ, удостоверяващ търговско вземане на купувач от продавач на стока или услуга. Купувача не е могъл да заплати в момента на сключване на зделката. Тъговската полица може да стане предмет на банкова сделка преди настъпване на нейния падеж.

1)                                   ако желае не желае да задържи полицата до падежа, доставчикът(ремитентът или джирантът) може да продаде вземането на банката като я сконтира, банката изкупува полицата, като удържа сконто от нейния номинал. При този вариант банката третира сконтираната полица като краткосрочна инвестиция в търг.вземане(търговска ценна книга), когато се отписва след получаване на сумата по полицата на падежа.

2)                                   Банката може да отпусне краткосрочен кредит на платеца, с целпоследният на падежа на полицата да се изплати на бенефициента(сконтант). Преди да отпусне сконтовия кредит банката проучва платежоспособноста не само на платеца но и на бенефициента(сконтант), погашението се извършва от издателя на полицата.

Авалов кредит – касае само бенефициента по полицата, банката поема отговорност за задълженията на своя клиент, за плащане на определена сума в определан спок, като става поръчител или гарант на платеца по полицата (става съдлъжник). Банката осигуряваща гаранция се нарича авалент. Асо кредитополучателя изпълни договоренита задълженията, аваловия кредит се погасява. При авалиране на полицата реални парични средства не се отпускат, а е само едно условно кредитно задължение на банката да заплати сума по авалираната полицата, ако платеца по нея не е в състояние да го стори на падежа.

Акцептен кредит – банката не предоставя пари, а акцептира(приема за плащане) полицата на купувача с цел да се гарантира плащането, превръща се в гарант на платеца. С акцептирането на полицата банката поема задължение за евентуално плащане ако платеца няма достатъчно средства при настъпване на падежа, става формален длъжник по полицата.

Ломбарден кредит – формата на обезпечение е залог върху значими актива.

Такива могат да бъдат:

-държавни ценни книжа

-корпоративни ценни книжа

Заложените ценни книжа се приемат за съхранение в банката, размерът на кредита е обичайно от 50 до 70% от справедливата им цена или от номеналната им стойност. Падежа на кредита съвпада или е непосредствена преди падежа на ценната книга.

Револвиращ кредит – ползва се на траншове, след ползване на всеки транш на кредита той се подновява в същия размер до оставащия срок на кредита. Лихва се начислява само в/у усвоената част и е платима ежемесечно, а комисионна се дълже еднократно при първото плащане на кредита.

Контокорентен кредит (овърдрафт-анд лимита „на червено”) -  той се отпуска на първокласни банкови клиенти. Кредитното правоотношение възниква по силата на договор(разрешен овърдрафт) в който се фиксира максемалния размер на кредита (кредитен таван) и срока на ползване и издължаване на кредита. Парите се отпускат при доказана необходимост и се връщат чрез сляжебно инкасиране на средства от разплащателна с/ка на получателя на кредита.при недостик на средсва по разп. с/ка на платеца банката предоставя договорения кредитен таван. При постъпване на средства в сметката на платеца, кредита се погасява и банката спира начисляването на лихви които са доста високи.

Банкови гаранции – банковата гаранция е вед договор , банката се задължава  да плати на бенефициента посочената по сделката сума при определени условия и срок.т.е.безусловно поема ангажимента. Традиционната банкова гаранция съдържа следните раквизити: наименование на гаранцията;бенефициент по гаранцията; наредител по гаранцията; размер на сумата; условия и др.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG