Home Икономика Отчитане на умрелите и липсващи ДБА

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Отчитане на умрелите и липсващи ДБА ПДФ Печат Е-мейл

Отчитане на умрелите и липсващи ДБА

Като вид ДБА продуктивните животни могат да заболея и на тази база те трябва да бъда изписани от състава на продуктивните животни. Ако е настъпила смърт, то е необходимо назначената със заповед на ръководителя комисия да установи причините за смъртта, т.е. има ли виновни МОЛ. Възможни са няколко варианта.

1. Смъртта да е настъпила при епидемия, която да е официално регистрирана в района и се третира като непреодолима сила. При някои заболявания наличието на умрели животни може да породи необходимост от унищожаване на останалите живи животни. Съгласно Закона за ДДС при унищожени активи при бедствия и непреодолима сила, ДДС не се дължи. С нетната справедлива стойност на умрелите или унищожени животни се съставя статията:

609 / 274

614 / 609

От икономическа гл. т. не е правилно оценката на умрелите животни да се третира като производствен разход, т.е. да се дебитира сметка 6122. Възможно е умрелите или унищожени животни да са били застраховани. В този случай яхната нетна справедлива стойност се третира като извънреден разход.

691 / 274

На база на сключения договор за застраховка, предприятието има право на застрахователно обезщетение. С предявения иск към застрахователя се съставя:

495 / 791

А при получаване на сумите:

503 / 495

2. Възможно е животните да са умели без да има обявена епидемия за региона. Това са т.нар. единични смъртни случаи. В този случай се счита, че не се е проявила непреодолима сила, т.к. животните са могли да бъдат лекувани или когато такава възможност няма – да бъдат заклани. При тези случаи предприятието дължи ДДС върху нетната справедлива стойност на умрелите животни. Съставя се статията:

609

274

4532

Възможно е от умрелите животни да се получи използваема продукция, например кожа. Тя се оценява по цена на евентуалната реализация и се съставя:

302                         - с оценката на кожата

609                         - с разликата между нет. спр. ст-ст и оценката на кожата

274

609 / 4532

614 / 609

Възможно е при инвентаризация да се установи, че има липсващи продуктивни животни от основните стада. Липсата може да бъде по вина или без вина на персонала. Когато има виновни МОЛ те се начитат по по-високата от нетната справедлива стойност към момента на установяване на липсата и нетната справедлива стойност, по която се отчитат в счетоводството. В сумата на начета се включва и ДДС.

Например при провеждане на инвентаризация е установено, че липсва една овца от продуктивното стадо, която към момента на инвентаризацията има нетна справедлива стойност 150 лв., а в счетоводството нейната нетна справедлива стойност е 120 лв. На база на акт за начет ще се състави статията:

442                                         180 лв.

274                         120 лв.

443                         30 лв.

4532                       30 лв. (150 х 20%)

По този начин сумата на начета е 180 лв.

Ако не се установи вина на МОЛ, то за липсващите животни ще се съставят статии, подобно на тези за умрели животни:

609 / 274

614 / 609

 

WWW.POCHIVKA.ORG