Home Икономика ОТЧИТАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ОТЧИТАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ ПДФ Печат Е-мейл

ОТЧИТАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

2.1. Характеристика

Тези активи са ресурси, които имат веществена форма, придобити в резултат на минали събития\сделки\, участват в дейността на предприятието повече от един отчетен период и се използват за производствени, административни нужди или отдаване под наем.Те са инвестирани средства, целящи увеличение на капитала и разширяване дейността на предприятието. Те се представят в актива на баланса, раздел А, група  І и включват

1. Земи \терени\ - това са собствени земи, които могат да се използват за различни цели: строителство, залесяване, селско-стопанско производство и др.

\1\  ЗС- ДВ,бр.98\16.11.2001 г.,в сила от 01.01.2002 г.

-          2  -

2. Подобрения върху земите – в зависимост от използването им те могат да бъдат:ограждане, оформяне и др.

3.Сгради и конструкции- включват производствени и административни сгради, складове, инсталации, съоръжения, които се намират в сградите и могат да бъдат отчитани като самостоятелни обекти \асансьори, газопроводна инсталация и др.\.

4.Машини и съоръжения.

-производствени машини и оборудване

-енергетични и двигателни машини

- предавателни устройства

-измервателни и регулиращи уреди

5.Съоръжения- Те спомагат за осъществяването на производствения процес, напр.радио-телевизионни съоръжения, пристани, водопроводи и др.

6.Транспортни средства- Включват подвижни средства като автомобили, вагони, самолети, плавателни съдове и др.

7.Компютърно оборудване

8.Офис обзавеждане- мебели, каси, бюра, гардероби, телевизори и др.

9.Библиотечни фондове- книги в библиотеките

10.Други дълготрайни активи

Отделните активи се отчитат като самостоятелни инвентарни обекти със свой номер

2.2.Оценка на ДМА

Те се оценяват по историческа цена текущо при тяхното получаване.Цената на придобиване включва покупна цена, мита, невъзстановими данъци \ДДС| и всички преки разходи, включващи:

-разходи за подготовса на обекта\терена\

-разходи за монтаж

-разходи за хонорари на архитекти, инженери, икономисти и др.

-в сумата на преките разходи не се включват тези за пуск, за обучение на персонала

Себестойността се използва като оценител когато активът се произвежда в собственото предприятие, а базата са основните производствени разходи.

Справедливата цена се използва при безвъзмездното придобиване.

При замяна на сходни активи,т.е.имащи сходна употреба в същата област, оценката е по балансова стойност на заменения актив, а при несходни – по справедливата на отдадения актив.

Периодичното оценяване\отразено в счетоводната политика\ се извършва обикновено в края на годината\края на отчетния период\ като се използват дма подхода:

1.Препоръчителен – отчитането се извършва по цена на придобиване, намалена с начислената до момента амортизация и натрупани обезценки. Обикновено този подход се използва при обезценка на ДМА, когато тя е над 2% от балансовата стойност на актива

2.Допустим алтернативен подход- отчитането се извършва по преоценъчна стойност към датата на преоценката, намалена с последвалата натрупана загуба от обезценки.

-  3  -

Преоценките се извършват за заеми, сгради и терени по справедлива цена, определена от лицензиран оценител, за останалите активи по справедлива цена, а ако няма такава – по амортизирана възстановима стойност.

За амортиризуемите активи преоценките могат да бъдат:

-при намаляване на балансовата стойност,т.е.когато преоценената е по-голяма от балансовата и  с разликата се увеличава амортизацията

-при увеличаване на балансовата стойност-т.е.преоценената е по-ниска от балансоватаи с разликата се намалява натрупаната амортизация.Когато това увеличение е предхождащо от предишно намаление се признава за  приход в рамките на отчетеното вече намаление като разход.

Пример: Препоръчителен подход.

Камион с отчетна стойност                                           15 000 лв.

Начислена до момента амортизация             7 000

Балансова стойност                                                           8 000

Възсановима стойност                                      5 500

Обезценка            =   15 000 – 7 000 – 5 500 =    2 500

Д-т 608    Разходи от последващи оценки    2 500

К-т 241    Амортизация на ДМА        2 500

Пример:Алтернативен подход:

Компютър с отчетна стойност                      1 000 лв.

Амортизация                                                                        200

Балансова стойност                                                            800

Преоценена стойност                                      1 100

Д-т Амортизация на ДМА                                                200

Д-т Компютърна техника                                   100

К-т Преоценъчен резерв                    300

В посочения случай балансовата стойност е по-ниска от преоценената. Когато преоценъчната стойност е по-ниска от балансовата,например 700 лв., статията ще бъде

Д-т 607 Разходи от последващи оценки          100

К-т 241 Амортизация на ДМА          100

2.3.Отчитане придобиването на ДМА

Отчитането е свързано с документиране на операциите по тяхното придобиване.Документите, които се използват включват:

-фактура

-акт за завършени етапи от строителни работи

-акт за приемане и предаване на ДМА

-протокол за преместване

-сметка за резултатите от ликвидация

-амортизационен план

-амортизационен опис

-инвентаризационен опис и сравнителна ведомост

Счетоводното отчитане се извършва със сметките от раздел втори,гр.20

-          4  -

-2011 Земи \терени\

-2012 Подобрения върху земите

.202 Сгради и конструкции

-203 Компютърна техника

-204 Съоръжения

-205 Машини и оборудване

-206 Транспортни средства

-207 Офис обзавеждане

-208 Библиотечни фондове

-209 Други ДМА

-за отчитане процеса на придобиване по стопански начин и чрез възлагане се използва сметка 613 –Разходи за придобиване на ДМА

-616 Разходи за ликвидация-за отчитане на ликвидацията

2.4. Придобиването се осъществява по различни начини:

А\ Чрез доставка

Характерно за този начин е това, че е възможно да се закупят активи, които могат да бъдат въведени в експлоатация без допълнителни разходи \напр.транспортни средства\ и такива, които се нуждаят от монтажни операции. В зависимост от това формирането на цената се осъществява различно.

1.Доставка на активи без допълнителни разходи

В този случай цената се формира по дебита на сметките от гр.20

Пример:

Доставен е мотоциклет съгласно фактура №2436 за                               7 000 лв.

Начислен ДДС 20%           Д-т 206 Транспортни средства                       7 000

Д-т 4531 Начислен ДДС за покупките          1 400

К-т 401 Доставчици                                          8 400

За транспорт съгл.ф-ра на външна трансп.фирма е платено                    500

Д-т 206 Транспортни средства                                                          500

Д-т 4531 Начислен ДДС за покупките                                             100

К-т 401 Доставчици                                                                              600

Цената за придобиване се формира по дебита на сметка 206 и е 7 500 лв.

2.Доставка с допълнителни разходи за монтаж.

В този случай всички разходи свързани с мантажа се отчитат чрез сметките от гр.60, които се приключват със сметка 613 Разходи за придобиване на ДМА.Ако в края на отчетния период активът не и влязал в експлоатация сметката остава с дебитно салдо, което се отразява в баланса-р.А,гр.І. Когато активът е завършен, сметката се приключва със сметките от гр.20. По дебита на сметка 613 се отразява покупната цена на актива.

Пример:

Доставени са 3 бр.компютри съгласно фактура с единична цена 1 200 лв. и начислен ДДС 20%.

Д-т 613 Разходи за придобиване на ДМА                   3 600

Д-т 4531 Начислен ДДС за покупките                            720

К-т 401 Доставчици                                                          4 320

Извършени са следните разходи за монтаж:

-          5  -

-материали                         500

-заплати                               600

-осигуровки                       240

-командировки    20

Д-т 601 Разходи за материали         500          К-т 302 Материали             200

Д-т 604 Разходи за заплати                              600          К-т 421 Персонал               600

Д-т 605 Разходи за осегуровки       240          К-т Разходи за ДОО           240

Д-т 609 Др.разходи                                              20          К-т 501 Каса                           20

Отразяване разходите по функционално предназначение

Д-т 613 Разходи за придобиване на ДМА   1 360

К-т          гр.60                                                      1 360

В\Чрез строеж.В случая са възможни два варианта.

1.Чрез възлагане- извършва се на база сключен договор между предприятието и строителната организация.Предоставеният аванс се отчита като вземане по сметка 402 Доставчици по аванси, като се начислява ДДС.

Д-т 402 Доставчици по аванси

Д-т 4531 Начислен ДДС за покупките

К-т 401 Доставчици

За всяко междинно плащане \съгл.договора\ се издава данъчна фактура.

Д-т 613 Разходи за придобиване на ДМА

Д-т 4531 Начислен ДДс за покупките

К-т 401 Доставчици

С предоставяне на окончателната фактура се съставя същата статия, като във фактурата се отразява разликата.

При изплащане \окончателно разплащане\

Д-т 401 Доставчици

К-т 402 Доставчици по аванси

К-т 4532 Начислен ДДС за продажбите

Пример:

“Рила”АД възлага строителството на административна сграда  на “Еврострой” АД. Сключен е договор, съгласно който е преведен аванс в размер на 20 000 лв., като е издадена междинна фактура.

Д-т 402 Доставчици по аванси                       20 000 лв.

Д-т Начислен ДДС за покупките                     4 000

К-т 401 Доставчици                                          24 000

Д-т 401 Доставчици                                                          24 000

К-т Разплащателна сметка                              24 000

Получена е междинна фактура на стойност 10 000 лв.

Д-т 613 Разходи за придобиване на ДМА   10 000

Д-т 4531 Начислен ДДС за покупките            2 000

К-т 401 Доставчици                                          12 000

-          6  -

Получена е втора междинна фактура за 15 000 лв.

Д-т 613 Разходи за придобиване на ДМА                   15 000

Д-т 4531 Начислен ДДС за покупките                           3 000

К-т 401 Доставчици                                                          18 000

При изплащане на фактурата се съставя статията

Д-т 401 Доставчици

К-т 503 Разплащателна сметка

Сумата за строителството е 70 000 лв.Окончателната фактура ще бъде разликата между общата стойност и междинните плащания \този начин е възприет от практиката заради ДДС\.

Д-т 613 Разходи за придобиване на ДМА                   45 000

Д-т 4531 Начислен ДДС за покупките                           9 000

К-т Доставчици                                                 54 000

Д-т 401                                                                                 54 000

К-т 402                                                                  20 000

К-т 503                                                                  34 000

Заприходява се актива и се приключва сметка 613.

Д-т 202 Сгради                                                                   70 000 лв.

К-т 613 Разходи за придобиване на ДМА    70 000

Възможно е да се ползва дългосрочен заем от предприятието, ако не разполага с достатъчно средства. В този случай ще се използва сметка

152 Получени дългосрочни заеми.

2. По стопански начин – при този случай извършените разходи се отчитат чрез сметките от гр.60, които се приключват със сметка 613. Ако до края на периода активът не е завършен сметката остава с дебитно салдо, което се отразява в баланса и в ОПР като коректив \в разходната част\.

При заприходяване на актива

Д-т гр.20

К-т 613 Разходи за придобиване на ДМА

В\ Като апортна вноска

Д-т гр.20

К-т 101 Основен капитал, изискващ регистрация                     или

Д-т 426 Вземания по записани дялови вноски

К-т 101 Основен капитал,изискващ регистрация

Сметка 426 се приключва при внасяне на вноските

Д-т гр.20

К-т 426 Вземания по записани дялови вноски

Г\ Като безвъзмездно получаване- при този случай отчитането е като финансиране.

Пример:

Получен е безвъзмездно хладилник за офиса, оценен за 600 лв.

Д-т 207 Офис обзавеждане                                                                            600

К-т 753 Финансиране за дълготрайни активи             600

В края на отчетния период част от финансирането се отчита като приход в размер равен на начислената амортизация.

-          7  -

Д\Придобиване чрез вливане и сливане на предприятия

Д-т гр.20

К-т 101 Основен капитал, изискващ регистрация     или

К-т 102 Основен капитал, неизискващ регистрация

Е\ Чрез лизинг. Този начин е регламентиран в НСС 17 Лизинг. Цената на лизинговия договор се отразява като задължение. В тази сума може да се съдържа и лихва, която се отразява като финансови разходи за бъдещи периоди по сметка 652 Финансови разходи за бъдещи периоди.Лихвата всъщност е разликата между цената на договора и справедливата цена.

Счетоводната статия за отразяване на получения по този начен актив е:

Д-т гр.20

К-т 652 Финансови разходи за бъдещи отчетни периоди

К-т 159 Други заеми и дългове

Пример:

Сключен е лизингов договор за лек автомобил с цена 30 000 лв. със срок 30 месеца.Справедливата цена е 25 000 лв и лихвата 5 000 лв-.

Д-т 206 Транспортни средства                                      25 000

Д-т 652 Финансови разходи за бъдещи периоди         5 000

К-т 159 Други заеми и дългове                      30 000

При изплащане на вноските

Д-т 159 Други заеми и дългове                                        1 100

Д-т 4531 Начислен ДДс за покупките                               220

К-т Доставчици                                                   1 320

Д-т 401 Доставчици                                                                           1 320

К-т Разплащателна сметка                                                1 320

Д-т 621 Разходи за лихви                                                       100

К-т 652 Финансови разходи за бъд.периоди   100

2.4. Отчитане на амортизацията.

Дълготрайните активи участват продължително време в производствения процес и принасят на части своята стойност в себестойността на готовия продукт или услугата.Амортизацеята е икономически процес в който активите се изхабяват.Изхабяването е физическо и морално. При първото се износват части, счупват се, а при второто съществуващите активи биват измествани от нови по.производителни,т.е.то е свързано с развитието на техническия прогрес.

-Данъчна амортизация-тази, при която амортизационната квота се изчислява по линейния метод и се признава за разход.

-Счетоводна амортизация-при която амортизационната квота е изчислена по възприетия от предприятието метод. Когато тя е по-висока от данъчната с разликата се увеличава финансовият резултат при неговото преобразуване.

-Амортизируема стойност е стойността на актива, която подлежи на амортизация през предполагаемия срок на годност.

-Амортизационна норма –може да бъде изчислена като процент и като коефициент между амортизируемата стойност приета за сто и производитилността на актива.

-Амортизационна квота – стойността на аммортизацията за определен отчетен период-\година, месец\.

-          8  -

-Остатъчна стойност- предполагаемата, която се очаква да бъде получена след изтичане на амортизационния срок.Ако тази стойност е значителна \степента на значимост се определя от предприятието\ тя се изважда от амортизируемата стойност.

Всяко предприятие разработва план, който съдържа определени елементи \съгл.НСС № 4\.

2.5.Методи на амортизация

А\Линеен метод – използва се когато не може да се определи ползата от актива за отделните години на амортизационния срок. При нея амортизационната квота за всяка година е еднаква. Чрез този метод не се отчита моралното изхабяване.

Б\Нелинейни методи – размерът на амортизацията е различен за отделните периоди.

1.Намаляващи \дегресевни\-използват се когато ползата от актива е в началото на амортизационния срок и в последните години намалява, поради насищане на пазара, поява на нови продукти и др. Тези методи са:

а\метод на намаляващия остатък

б\метод на равномерното намаляване

в\метод на намаляваща се сума на числата

г\метод на неравномерното намаляване

2.Увеличаващи \прогресивни\ - при тях за всеки следващ период амортизационната квота нараства. Прилагат се когато ползата от актива е към края на амортизационния срок. Те включват:

а\метод на равномерното увеличение

б\метод на увеличаваща се сума на числата

в\метод на неравномерното увеличение

За различните групи активи могат да се прилагат различни методи

Пример:

Предприятие “Витоша” разполага с активи на стойност 10 000 лв.и амортизационен срок 5 години.

Линеен метод

Амортизационна норма = 100 = 20

5

години   амортиз.стойност                              амортиз.квота

1                             10 000                                                    10 000 . 20  =  2 000

100

2                             10 000                                                                   -  “  -

3                             10 000                                                                   -  “  -

4                             10 000                                                                   -  “  -

5                             10 000                                                                   -  “  -

Константно-дегресивен метод \метод на снижаващия се остатъкк. При него се изчислява ускорена амортизационна норма, която се получава като се умножи тази изчислена по линейния метод с коефициент на ускорение, които е

-  9  -

в границите от 1.5 – 2.5. В примера приемаме коефициент 2. Ускорена амортизационна норма 20 х 2 = 40.

Години                 амортиз.квота                     остатъчна стойност

1                             10 000 . 40 = 4 000                                               10 000 – 4 000 = 6 000

100

2.                            6 000 . 40 = 2 400                                                                                  3 600

100

3.                            3 600 . 40 = 1 440                                                                                  2 160

100

4                             2 160 . 50 = 1 080

100

  1. 2 160 . 50

100         =  1 080

За последните две години амортизационната квота е минаги равна.

Неравномерно-дегресивен метод.

При него предприятието определя амортизационната норма

Години                 амортизац.норма              амортиз.квота

1                                             40                                           10 000 . 40 = 4 000

100

2                                             25                                           10 000 . 25 = 2 500

100

3                                             20                                           10 000 . 20 = 2000

100

4                                             10                                           10 000 . 10 = 1 000

100

5                                             5                                             10 000 . 5 = 500

100

Метод на сумата на числата

Характерно за него е това,че амортизационната норма е отношение между амортизазионния срок и сумата от числата в този срок. На база  предложения по-горе пример, тя ще бъде      5                   =    5

1 + 2 + 3 + 4 + 5       15

години                  амортиз.норма   амортиз.квота

1                                             5\15                                        10 000 . 5 = 3 333

15

2                                             4\15                                        10 000 . 4 = 2 667

15

3                                             3\15                                        10 000 . 3 = 2 000

15

4                                             2\15                                        10 000 . 2 = 1 333

15

5                                             1\15                                        10 000 . 1 =     667

15

-  10  -

Увеличаващ се  \прогресивен\ метод.

При него амортизационната норма нараства с годините на амортиза

ционния срок.

Това нарастване може да бъде равномерно  и неравномерно. За някои активи като транспортни средства, амортизацията се начислява на база изминат пробег.

Пример:

Амортизируемата сума е 150 000 лв.Общият пробег е 80 0000 км. Амортизационната квота за 1 км.пробег е

150 000 =  0,1875

80 000

Амортизационната квота е равна на изминатия пробег, умножен по амортизационната квота за 1 км.

Начислената амортизация се отразява като радход.

Д-т 604 Разходи за амортизация

К-т 241 Амортизация на ДМА

К-т 242 Амортизация на НДА

Начислената амортизация като разход по икономически елементи се отразява и като разхоз по функционално предназначение, тъй като тя се включва в себестойността на продукта или услугата.

Д-т гр.61

К-т 604 Разходи за амортизация

Пример:

Начислена е амортизация на:

-машини в основното производство                           4 500 лв.

-трансп.средства в спомагат.дейност                          3 000

-лиценз в основната дейност                                            500

-прогр.прод.за обработка на счетов.инф.                     100

Д-т 604 Разходи за амортизация                                    8 100

К-т 241 Амортизация на ДМА                       7 500

К-т 242 Амортизация на НДА                           600

Д-т 611 Разходи за основна дейност                             5 000

Д-т 612 Разходи за спомагателна дейност                   3 000

Д-т 614 Разходи за администрация                                                  100

К-т 604 Разходи за амортизация                     8 100

2.6.Отчитане на ремонта

Дълготрайните активи намаляват годността си и за тях се полагат непрекъснато грижи.Ремонтирането може да обхваща отделен детайл, агрегат и др. Ремонтите се делят на текущи и основни.Те са различни по сложност и стойност. Разходите за тях не се разсрочват, а се отчитат за текущия период. Възможно е след ремонта да се коригира балансовата стойност, като условието е да се получи бъдеща стопанска изгода. Когато ремонтът се извърши в предприятието, разходите се отразяват по сметките от гр.60, а когато се извършва от външно предприятие, с получаването на фактурата се съставя статията

-          11  -

Д-т 602 Разходи за външни услуги

Д-т 4531 Начислен ДДС за покупките

К-т 401 Доставчици

2.7.Отчитане намалението на ДМА

При използването активите губят част от стойността си – изхабяват се и започват да стават негодни за употреба. Това налага те да бъдат бракувани. Възможна е намалението им да бъде в резултат от стихийни бедствия, кражба, продажба, отдаване под наем, безвъзмездно предаване. Счетоводното отчитане за всички посочени случаи изисква да се отпише начислената до момента амортизация, с която се намалява отчетната стойност \историческа\..

Д-т 241 Амортизация на ДМА

К-т гр.20

В баланса активите де отчитат по остатъчна \балансова стойност\, т.е. от актива в отчетната стойност е извадена начислената за периода амортизация. Начислената амортизация се отчита като разход.

Д-т 604 Разходи за амортизация

К-т 241 Амортизация на ДМА

При отписване на актива на база посочените по-горе случаи се отписва амортизацията с посочената статия и се  отписва балансовата стойност.

Д-т 609 Други разходи

К-т гр.20

Стопанските операции имат някои специфични особености за различните случаи:

а\при продажба

-намаление на отчетната стойност

Д-т 241 Амортизация на ДМА – с начислената до момента амортизация

Д-т 709 Други приходи от дейността

К-т гр.20

-с продажната цена

Д-т гр.50

К-т 709 Други приходи от продажби

б\предоставяне на актива като съучастие

Д-т 241 Амортизация на ДМА с начислената до момента амортизация

Д-т 221 Инвестиции в дъщерни предприятия – с балавсова стойност

Д-т 222 Инвестиции в асоциирани предприятия – с балансова стойност

Д-т 223 Инвестиции в смесени предприятия – с балансовата стойност

К-т гр.20

Възможно е оценката на актива да е по-ниска или по-висока от балансовата. В този случай разликата се отчита като финансов разход или финансов приход

-при по-ниска оценка

Д-т 652 Финансови разходи за бъдещи отчетни периоди

К-т 221, 222 ,223

-          12  -

-при по-висока оценка

Д-т 221, 222, 223

К-т 752 Финансови приходи за бъдещи отчетни периоди

Срокът на разсрочване е до пет години.

в\предоставяне на актив с лизингов договор

-отчитане начислената до момента амортизация

Д-т 241 Амортизация на ДМА

К-т гр.20

-с балансова стойност

Д-т 705 Приходи от продажби на дълготрайни активи

К-т гр.20

Д-т 269 други дългосрочни финанс.активи – с цената на договора

К-т 705 Приходи от продажба на дълготрайни активи- справедлива цена

К-т 752 Финансови приходи за бъдещи отчетни периоди- с лихвата, която е разликата между справедливата цена и цената на договора

г\намаление на актива поради липса. Тя може да бъде по вина на:

-материално-отговорното лице

Д-т 241 Амортизация на ДМА – с амортизацията

К-т гр.20

Отговорността на МОЛ е винаги с по-висока стойност между справедливата и отчетна цена.

Пример:

Установена е липса на компютър с отчетна стойност 2 000 лв., начислена до момента амортизация  800 лв. и справедлива цена 2 200 лв.

Д-т 241 Амортизация на ДМА                                         800

К-т Компютърна техника                                   800

Д-т 442 Вземания по липси и начети                           2 200

К-т 203 Компютърна техника                         1 200

К-т 4532 Начислен ДДС за продажбите          440

К-т 443 Ценови разлеки по липси и начети  560

-предприятието

Д-т 241 Амортизация на ДМА                                         800

К-т Компютърна техника                                   800

Д-т 609 Други разходи                                                     1 200

К-т 203 Компютърна техника                         1 200

д\предоставени като дарение и спонсорства

Д-т 241 Аморт.на ДМА с начислената до момента аморт.

К-т гр.20

Д-т 111 Общи резерви

К-т гр.20 с балансова стойност

Ако предприятието прави дарение или спонсорство не от резервите, те се отчитат като разход  и се праща 25% данък \съгл.ЗКПО\-алтернативен.

-          13  -

е\бракуване и ликвидация

Този начин е свързан с извършване на разходи за демонтаж, които се  отразяват по дебита на сметките от гр.60. Палучените приходи \материали,резервни части\ се отчитат по кредита на сметка 705 Приходи от продажба на ДМА. Ако до края на отчетния период процесът на ликвидация не е приключен, сметка 616 Разходи за ликвидация на ДМА  се приключва, а дебитният й оборот се отразява  като корекция в раздел ІІ на ОПР

\разходната част\.

Пример:

Бракувана е фрез машина с отчетна стойност 5 000 лв., начислена е амортизация 3 500 лв. За демонтирането са начислени заплати 200 лв., осигуровки 70 лв. Получени са резервни части за 300 лв.

1.Отписване на актива от състава на ДМА

Д-т 241 Амортизация на ДМА                      3 500

Д-т 609 Други разходи                                     1 500

К-т 205 Машини и съоръжения

2.Отчитане на разхода за заплати

Д-т 604 Разходи за заплати                                                 200

К-т 421 Персонал                                                  200

3.Отчитане на осигуровките

Д-т 605 Разходи за осигуровки                            70

К-т 461 Разчети с НОИ                           70

4.Приключване на сметките от гр.60

Д-т 616 Разходи за ликвидация на ДМА         270

К-т 604 Разходи за заплати               200

К-т 605 Разходи за социал.осиг.           70

5.Отчитане на получените приходи \резервни части\

Д-т 302 Материали                                                              300

К-т 705 Приходи от продажби на ДМА          300

6.Приключване на сметка 616

Д-т 705 Приходи от продажби на ДМА          270

К-т 616 Разх. за ликвид. на ДМА       270

7.Приключване на сметка 705

Д-т 705 Приходи от продажба на ДМА            30

К-т 123 Печалби и загуби                     30

При отписване на ДМА, независимо от начина на отчитане се отписва и създадения преоценъчен резерв.

Д-т 112 Резерви от последващи оценки

К-т 122 Неразпределена печалба от минали години.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG