Home Икономика Концепции за поддържане на капитала и определяне на печалбата

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Концепции за поддържане на капитала и определяне на печалбата ПДФ Печат Е-мейл

Концепции за поддържане на капитала и определяне на печалбата

/Активи – активи,  капитал – капитал, размер – размер,  разходи – разходи /

От концепциите за капитала следват определени концепции за поддържане на капитала,  следователно можем да говорим за:

а) поддържане на финансов капитал,  при която се оценява както в номинални единици така и в единици покупателна способност.  Според тази концепция печалбата е придобита,  е налице когато ЧИСТИТЕ АКТИВИ (нетните активи) на 31. 12  са по-големи от НЕТНИТЕ АКТИВИ 01. 01.  Когато предприятието работи на края на годината след покриването всички разходи разликата отгоре е печалба,  т. е.  капитала е поддържан и капитализира печалба.

*това определение важи когато са приспаднати всякакви разпределения м/у собствениците т. е.  от активите се елиминира онова,  което собствениците или внасят или получават по пътя на разпределението.

б) поддържане на материалния капитал.  Оценява се като превишение на производствения капацитет в края на годината спрямо началото на годината.  Според тази концепция печалбата е придобита само ако материално-производствения капацитет или оперативната способност или ресурсите необходими за постигането на въпросния капацитет в края на годината превишават  материално-производствения капацитет в началото след приспадането след приспадане на всякакви разпределения м/у собствениците или нови вложения от същите.  Т. е.  нетните Активи определят чистата стойност на капитала,  но в нея не се съдържат Активи допълнително внесени от собствениците или са предназначени за разпределяне под формата на дивиденти или др.

РОЛЯТА НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА КАПИТАЛА

Концепция Осъществява връзката м/у концепция за капитала и концепция за печалбата.

Защо? =>  създава се отправна точка за изчисляване на печалбата,  още тя е предпоставка за правене на разлика м/у 2 неща:

*1* дохода,  печалбата от капитала (само Актив придобит над сумата необходима за поддържане на капитала)

*2* възвръщането на самия капитал до първоначалния му размер

Note: Когато разходите приходите,  тогава приходите не могат да възвърнат капитала и е налице загуба (декапитализиране)

Знания за капитала,  за поддържане на капитала и концепция за фин. резултат Печалба/Загуба

Note: Всичко това има отношение към създаването на счетоводен модел и организирането на счетоводна отчетност.

Прилагането на концепция за поддържане на капитала е свързано с възприемането на оценъчна база:

  1. при материалната концепция за поддържане на капитала се изисква оценка на Активите по тек.  стойност(която би се заплатила ако Активът се купи сега).  Материалната концепция изисква актуализация на метрифицирането на ресурсите

II.  при финансовата концепция за поддържане на капитала се изисква приемането,  избор на някаква конкретна база за оценка,  най-често историческата цена,  по-конкретно това зависи от това какъв тип фин.  капитал ще се поддържа: въпроса се свежда до избор на оценка,  а не до задължително прилагане.

Основни разлики м/у 2-те концепции за поддържане на капитала:

Те се дължат на отношението им към ефекта от промените в цените на Активите и П-вите.  По принцип капитала се поддържа ако в края на периода е по размер колкото в началото.

*според концепция за поддържане на фин.  капитал (където няма задължително изискване за избор на база за оценка/оценяване):

1.  Ако капитала е в номинални единици – счита се повишаването на цените води до получаване на доходи от държане на капитала и от капитала,  който определя размера на печалбата,  т. е.  говори се за доход от държане на капитала (не е печалба) и доход от капитала(печалба!)

Пример: ако имам от преди 10 год.  Апартамент от 10хил.

Сега струва мога да го продам за15хил.

Разликата е   5хил.  – това е доход от държане,  но има инфлация,  т. е.  с тези 15 хил.  не мога да си купя същия апартамент,  тогава има само доход от държане,  обаче ако с тези 15,  които съм получил мога да си купя същия апартамент,  тогава 5-те хил.  са доход от държане и доход печалба от капитала

2.  Ако капитала е в единици покупателна способност – печалбата е само онази част от дохода,  която надвишава нарастването общото равн.  на цените,  изключва се печалба от държане

*според концепция за поддържане на материален капитал печалбата се определя от материално-производствения капацитет и е = на нарастването на този производствен капацитет.  промените в цените на А и П са по същество промени в изчисляването на материално-производствен  капацитет т. е.  имат отношение към поддържането на капитала и са част от самия СК,  а не са печалба.

Тук не се отчита печалба,  а увеличение на производствен  капацитет,  който увеличава капитала

Изборът на база за оценка и на концепция за поддържане на капитала определя счетоводен модел,  който се използва при изготвянето на фин. отчет.  разгледаните счетоводен модели в този смисъл притежават различна степен на своевременност и надеждност.  В управлението се налага да се търси някакво равновесие м/у тези характеристики на фин.  отчет следователно при ползването на отчетите трябва винаги да се има предвид каква концепция за капитала, за поддържане на капитала и какви оценки са заложени в показателите на отчета.  Възможно е счетоводно да сме избрали една оценка а при отчета да преизчисляваме(при консолид. отчет напр.)

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG