Home Икономика Счетоводно отчитане на разчетите със студентите в бюджетните предприятия

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Счетоводно отчитане на разчетите със студентите в бюджетните предприятия ПДФ Печат Е-мейл

Счетоводно отчитане на разчетите със студентите в бюджетните предприятия  и на разчетите по временни безлихвени заеми и вътрешните разчети

1.Счетоводно отчитане на разчети със студенти

1.1.Характеристика

В държавните висши училища възникват разчетни отношения с обучаваните студенти. Тъй като тези отчетно-обособени звена са бюджетни предприятия, то за счетоводното отчитане на разчетите със студенти ще се използват сметки от бюджетния сметкоплан.

Разчетните взаимоотношения със студенти могат да бъдат вземания и задължения.

Вземанията на висшите училища от обучаваните студенти възникват по повод дължимата от всеки студент държавна такса, определена от МС на РБългария.

Задълженията към студентите се пораждат във връзка с предоставянето на стипендии от държавата на някои категории студенти – постигнали висок успех в обучението или поради социални причини.

1.2.Счетоводни сметки

За счетоводното отчитане на разчетните взаимоотношения със студентитет във висшите учебни заведения, които са със статут на бюджетни предприятия са предвидени две подгрупи сметки от раздел 4, подгрупа 424 Разчети със студенти – местнилице и подгрупа 425 Разчети със студенти – чуждестранни лица. Към тези две подгрупи сметки са предвидени отчелни синтетични сметки за отчитане задълженията към студентите /сметка 4241 Задължения към студенти – местни лица и 4252 Задължения към студенти – чуждестранни лица/ и такива за отчитане на вземанията /сметка 4243 Вземания от студенти – местни лица и сметка 4254 Вземания от студенти – чуждестранни лица/. Сметките за отчитане на задълженията към студентите са пасивни, а тези за отчитане на вземанията от тях-активни.

1.3.Стопанки операции и счетоводни статии:

За начисляване на държавни такси:

Дебит сметка 4243 Вземания от студенти – местни лица, или

Дебит сметка 4254 Вземания от студенти – чуждестранни лица

Кредит сметка 7051Приходи от такси в лева, или

Кредит сметка 7052 Приходи от такси във валута

За платените такси от студентите:

Дебит сметка 5011 Касови наличности в лева, или

Дебит сметка 5012 Касови наличности във валута

Дебит сметка 5013 Текущи банкови сметки в лева, или

Дебит сметка 5014 Текущи банкови сметки във валута

Кредит сметка 4243 Вземания от студенти – местни леца, или

Кредит сметка 4254 Вземания от студенти – чуждестранни лица

При начисляване на студентски стипендии:

Дебит сметка 6411 Разходи за стипендии на медтни лица, или

Дебит сметка 6412  Разходи за стипендии на чуждестранни лица

Кредит сметка 4241 Задължения към студенти – местни лица, или

Кредит сметка 4252 Задължения към студенти – чуждестранни лица

За изплатените стипендии:

Дебит сметка 4241 Задължения към студенти-местни лица, или

Дебит сметка 4252 Задължения към студенти – чуждестранни лица

Кредит сметка 5013 Текущи банкови сметки в лева, или

Кредит сметка 5014 Текущи банкови сметки във валута

2.Разчетите по временни безлихвени заеми и вътрешните разчети

2.1.Характеристика

Това са част от финансовите активи на бюджетното предприятие които могат да се класифицират на база на различни признаци.

В зависимост от срока :краткосрочни и дългосрочни заеми.

В зависимост от получателя на заема: предоставени заеми на стопански предприятия;

предоставени заеми и временна финансова помощ на нестопански предприятия; предоставени заеми и временна финансова помощ на домакинства.

2.2Счетоводни сметки

подгрупа 508 Преводи в процес на сетълмент

Сетълментът представлява форма на междубанково плащане, при която БНБ играе посредническа роля. Осъществяването на сетълментови плащания не протича в режим на реално време. От момента на отписването на една сума от сметка на банков клиент до момента на записването на същата сума по сметка на друг банков клиент минава време/часове, а в някои случай и дни/. Тогава, когато реализацията на сетълментовата разплещателна операция протича през два отчетни периода/в края на един и началото на следващия/ и тази операция е свързана с бюджетни трансфери, се налага в бюджетното предприятие, кое4то трябва да получи паричните средства да се ползва сметка от подгрупа 508 Преводи в процес на сетълмент.

Когато възникне бюджетен трансфер между финансиращ бюджет и бюджетно предприятие в края на една бюджетна година и в банката на финасиращия бюджет разплащателната операция е осъществена и това е основание за отразяването й в счетоводството на този бюджет. Преведените средства не постъпват до края на годината по съответната текуща банкова сметка на бюджетното предприятие. В такива случаи, в счетоводството на бюджетното предприятие на основание на полученото съобщение за осъществения бюджетен трансфер, ще се направи следното счетоводно записване:

Дебит сметка 5081 Левови преводи между сметки на бюджетни предприятия в процес

на сетълмент към края на периода, или

Дебит сметка 5082 Валутни преводи между сметки на бюджетни предприятия в процес

на  сетълмент в края на периода

Кредит сметка от гр 46 Разчети за временни безлихвени заеми и средства на разпореждане, или

Кредит сметка от група 75 Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки

В началото на следващата година, когато преводът е получен по текущата банкова сметка на бюджетното предприятие, ще се състави счетоводната статия:

Дебит сметка 5013 Текущи банкови сметки в лева, или

Дебит сметка 5014 Текущи банкови сметки във валута

Кредит сметка 5081 Левови преводи между сметки на бюджетни предприятия в процес на сетълмент към края на периода, или

Кредит сметка 5082 Валутни преводи между сметки на бюджетни предприятия в процес на сетълмент към края на периода.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG