Home Икономика Особености на отчитането на търговските дейности

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Особености на отчитането на търговските дейности ПДФ Печат Е-мейл

Особености на отчитането на търговските дейности

Отчитане на разходите за търговска дейност

Предмет на дейността на търговията е покупко-продажбата на стоки. Като дейности търговските дейности също се различават – търговия на едро и търговия на дребно. Друг вид търговска дейност е експлоатация на заведения за хранене, увеселителни заведения и т.н. В повечето случаи тези дейности са смесени. Разходите за търговската дейност са свързани основно с доставката и продажбата на стоки. Разходите по доставката на стоките включват – разходи за превоз, за товарене и разтоварване, разходи за мита, разходи за сортировка и опаковка. От гледна точка на нашето национално счетоводно законодателство всички разходи следва да бъдат включени в цената на придобиване. В много случаи предприятията, които търгуват с голямо разнообразие от стоки е почти невъзможно разходите по доставката да се включат в цената по придобиване на стоката. В този случай всички разходи по доставката се отчитат в състава на разходите за дейността. Формирането на действителния финансов резултат при периодичното счетоводно приключване една част от разходите по доставката съответстващи на наличните стоки се изключват от резултата защото стоките не са реализирани.

Към разходите за продажбите на стоките се отнасят разходите за съхранение, разходите за транспорт, разходи свързани с фири, разходи за брак, разходи за издръжка на складове, магазини и т.н. Отделно са и разходите за управление. Счетоводното отчитане на разходите за търговската дейност се осъществява по 2 начина – чрез използването на сметка 611 или без използването на сметка 611. Малките предприятия, които имат например само един магазин често не използват сметка 611. Разходите се отразяват направо по дебита на сметка 702. По-големите предприятия обаче, които обикновено осъществяват по няколко търговски дейности използват сметка 611. В рамките на тези сметки по дейности се откриват аналитични сметки за обектите – например търговия на едро по складове, търговия на дребно по магазини.

Документиране на доставката ............... отчитането на стоките

Документирането на доставката на стоките в търговията се извършва с фактура на доставчика и стокова разписка за приемане на стоките. В тази дейност могат да се използват и другите документи за материалните запаси.

При търговските дейности на едро стоките се оценяват по цена на придобиване. За стоките, които имат индивидуален характер изписването е по конкретно определена цена. В търговията на дребно документите са същите. В много случаи стоките се получават със складова разписка, няма фактура (тя се издава след приемането на стоките). Друг документ за отчитане на стоките в търговията на дребно е отчетът за дневните продажби. Има разлика с дневния отчет, който е от касовия апарат. Описват се стоковите разписки и дневните отчети от касовия апарат, накрая се извежда салдото. В много обекти стоките се отчитат по продажна цена. За да бъдат отчитани стоките по цена на придобиване в магазина трябва да има количествено натурално отчитане, което не винаги е въможно. Там където има количествено и стойностно отчитане стоките счетоводно се отчитат по цена на придобиване. А при продажбата се документират по продажна цена. В по-малките търговски обекти не е ефективно да се организира количествено отчитане, там стоките се отчитат по продажни цени. Когато отчитането е по продажни цени, тогава се отчита и разликата между покупната цена (общо за всички стоки) и продажната цена. Тази разлика е надценката и ДДС-то.

Отчитането на стоките се извършва чрез сметка 304. 3041-стоки на склад. Към нея могат да се обособят аналитични сметки по складове и по конкретни видове и отделни стоки. 3042 – стоки в магазините, за всеки магазин се отчита поотделно. Може да се обособи и сметка за хранителни продукти за заведенията, в които се произвежда нещо. Според местонахождението могат да се обособяват отделни сметки към 304. Могат да се обособят стоки на консигнация, стоки на отговорно пазене. За предприятията, които отчитат стоките по продажни цени се обособява една сметка към 304 – колектив за надценки и ДДС. Към тази сметка отчитаме ДДС-то и надценката, като се добавят те правят продажната цена за населението. В някои предприятия тези сметки може да са 2 – една за надценката и една за ДДС-то. Продажните цени се определят от ръководителя на предприятието без да се съобразява с някакъв нормативен акт. В момента у нас няма наблюдаеми стоки и цени.

Отчитане на доставката на продажбата на стоки

Отчитането на доставката на стоките в търговията на едро не се различава съществено........ На основание на фактурите за доставката 3041 и 4531/401. Възможно е за доставката да се използва и сметка 301. В този случай с фактурата за доставката ще се дебитира сметка 301. В случаите когато има различия между данните във фактурите и фактически доставените стоки възоснова на акт за различия с различията се дебитира сметка 441 с фактическото количество на стоките се дебитира сметка 304, сметка 4531 и се кредитира сметка 401. ДДС-то се отчита на база на фактурата, а не на база на фактически получените стоки.

По отношение продажбата на стоките на основание на фактурите за продажба 411/702 и 4532. Изписваненто на продадените стоки оценени по съответния метод се извършва като се дебитира сметка 702 и се кредитира 3041. Общата сума от това записване за годината представлява един колектив, който се посочва в отчета за приходите и разходите в часта за разходите.

За отразяване на извършените разходи се дебитира сметка 702 и се кредитира или сметка 611 (614) или сметките от гр. 60. Резултатът от продажбата се установява по общия ред.

Когато търговското предприятие на едро притежава собствени магазини за продажба за прехвърлените стоки от складовете в магазините ще се дебитира сметка 3042 (стоки в магазините) и се кредитира 3041 с отчетната стойност на стоките. Това записване се прави когато в магазините се осъществява количествено отчитане. Ако в магазините отчитането е стойностно тогава за прехвърлените стоки ще се дебитира сметка 3042 с продажната цена. За разликата (надценката и данъка) се дебитира сметка 3048.

Отчитане на продажбата и доставката при търговията на дребно

Придобиването на стоките в търговията на дребно (в магазините) може да се осъществи от собствени складове, доставки от други предприятия или от собствено производство. За закупените стоки и предадени в магазините доставката се отразява по дебита на 3042, 4531, а се кредитира сметка 401 когато в магазините е въведено количествено отчитане. Ако стоките се отчитат по продажни цени, тогава с продажната цена на стоките се дебитира сметка 3042 с покупната цена, ще се кредитира сметка 401 и за разликата между покупната и продажната ще се кредитира 3048. Отделно за ДДС-то включено във фактурата се дебитира сметка 4531 и се кредитира 401.

Много от търговските предприятия могат да имат и собствено производство. За прехвърлените в магазините стоки от собствено производство по принцип се дебитира сметка 3042 и се кредитира 303 или 611. В случай, че отчитането е само стойностно стоките се отчитат по продажни цени и 3042/303 или 611 и за разликата 3048. От казаното се подразбира, че резултатът от производството не се отчита отделно.

Продажбите на стоките се отчитат на основание отчета за дневни продажби. За отписването на продадените стоки се дебитира сметка 702 и се кредитира 3042. Ако в магазина няма количествено отчитане това записване е с продажната стойност на стоките. Налага се да се направи корекция на стойността на изписаните стоки и по дебита на сметка 702 да се посочи цената на придобиване на стоките. За тази цел ще се дебитира сметка 702 и ще се кредитира сметка 3048 с коректива от надценки и ДДС съответсващ на продадените стоки. Това записване се прави с червено. Този коректив обаче се определя като средна величина за всички продадени стоки, изчислява се един процент, който изразява съотношението между коректива и продажната цена на стоките. Процентът се изчислява като съотношение, кредитното салдо по сметка 3048 + кредитния оборот се разделя на дебитното салдо + дебитниря оборот на 3042 и се умножава по 100. Това се прави веднъж месечно. След като се изчисли процентът умножаваме стокооборота (продажната стойност) и така намираме каква част от коректива ще трябва да се изпише. По-нататък отразяваме по дебита на сметка 702 извършените разходи, за което 702/гр. 60 или 611 или 614 и по общия ред определяме резултата.

Ако бракуваме стоки когато те се отчитат по цена на придобиване в брака 609 4531/3041 или 3042. Ако обаче отчитането е стойностно по продажни цени, тогава дебитираме сметка 609 с цената на придобиването на стоките, дебитираме сметката за коректива 3048 и кредитираме 3042 с продажната стойност. По същия начин се отчитат и фирите, само че в този случай не се начислява ДДС. За липсите, които са за сметка на предприятието записването е същото както при брака. Ако липсите на стоки са за сметка на МОЛ дебитираме сметка 442 кредитираме 3042 с отчетната цена, а за ценовата разлика 443 и 4532. Ако обаче стоките се отчитат по продажна цена, тогава  дебитираме сметка 442 и кредитираме сметка 3042 с продажната цена. За разликата между продажната цена и цената на придобиване дебитираме сметка 3048 (сумата се определя с процент) и кредитираме 443 с надценката и 4532 с ДДС-то.

Ако се установи излишък при инвентаризацията при цена на придобиване се начислява по общия ред. Ако обаче стоките се отчитат по продажни цени дебитираме сметка 3042 с продажната стойност и кредитираме сметка 709 с продажната стойност, но без ДДС-то и за ДДС-то 3048.

Ако извършваме преоценка на стоки 609/304. Ако обаче правим обезценка и намаляваме стойността (по продажна цена) със стойността на намалението дебитираме сметка 609, 3048 (процентно на намалението) и кредитираме сметка 3042 с тяхната продажна цена.

Особености на отчитането на консигнационните продажби на стоки

Консигнационните продажби са такъв вид продажби, при които продавачът на стоките (наричан консигнант) предоставя стоките на купувача (консигнатор) за продажба през определен период. Фактурирането и отчитането на продажбите от страна на консигнанта се извършва след продажбата им от консигнатора. Такива продажби се извършват в случаите когато определени видове стоки са трудно продаваеми или когато клиентите нямат възмжност да заплатят закупените стоки. Предоставянето на стоки на консигнатора се извършва на основа на сключен договор. В договора се определят сроковете, в които консигнаторът ще отчита фактически продадените стоки и крайния срок за продажбите, редът за връщане на непродадените стоки, начинът на документирането. При тези договори не се договаря възнаграждение на консигнатора, а то зависи от продажната цена, която той е определил. Има разлика между консигнационен и комисионен договор. Разликата е че при комисионния договор продавачът възлага на комисионера да продаде определени стоки, но от името и за сметка на собственика (доверителя) срещу определена комисионна.

От 01.01.07 законът за ДДС предвиди облагане на предоставените стоки за консигнационна продажба.

При консигнатора:

На основание на договора за предадените стоки консигнанта ще дебитира сметка 3043 (стоки на консигнация) и ще кредитира сметка 304 (стоки на склад) с отчетната стойност на стоките. За полагащото се ДДС се дебитира сметка 411 и се кредитира 4532.

На база на продадените от консигнатора стоки, консигнанта отчита продажба – 501/702. Ако консигнанта не е издал данъчна фактура при предаването на стоките, ще издаде фактура сега за фактически продадените стоки. По-нататък той отписва продадените стоки и по общия ред по сметка 702 се установява финансовия резултат.

При консигнатора:

За получените стоки консигнатора ги заприхождава задбалансово – 913 (чужди материални активи) /991. За начисленото ДДС 4531/401. За продадените стоки 501/4532 и се изписват от задбалансовите сметки.

След това се отчита и покупка – 304/401. Ако се върнат стоките се изписват от задбалансовите сметки и се сторнира ДДС-то с червено сторно.

На практика предприятията не отчитат получените стоки на консигнация задбалансово, а ги отчитат заедно със собствените стоки.

Отчитане на комисионните продажби

Комисионните продажби са продажби от доверен пълномощник срещу определено възнаграждение. Доверителят определя продажната цена. Довереника си начислява комисионна като процент от продадените стоки. В този случай може да има два варианта:

- пълномощника или довереника да продава стоките от свое име за своя сметка. Тогава се получава смесица от комисионен договор и договор за консигнация. В този случай продажната цена е определена и се възстановява на собственика на стоките, а пълномощника си начислява комисионна.

- Традиционният комисионен договор е договор, при който пълномощника продава стоките от свое име, но за сметка на доверителя.

Когато доверителят предава стоките за предадените стоки дебитира сметка 414 и ще кредитира сметка 304 с тяхната отчетна стойност. Ако самия договор попада в клаузите на закона за ДДС може и да се начисли – 414/4532. След като пълномощника отчете извършените продажби доверителят дебитира сметка 414 с продажната цена и ДДС-то, кредитира 702 и 4532. Пълномощника носи парите от постъпленията – 501/414. 414-та сметка се приключва. За да се изпишат продадените стоки се дебитира 702 и се кредитира 414.

При пълномощника при получаване на чужди стоки за продажба се дебитира сметка 913 и се кредитира гр99 с отчетната стойност на стоките. По-нататък той започва да продава стоките. Касовият апарат трябва да бъде на името на собственика. Продава стоки с продажната стойност – 501/491. Върху продажбите се начислява комисионна (процент върху продажбите). Издава се фактура за комисионната – 491/703 с комисионната и 4532 за ДДС. Плаща продажната стойност на доверителя 491/501 и си удържа комисионната.

Особености при отчитането на стоките в заведенията за хранене

Характерно е, че те продават два вида стоки – готови (например напитки) и кухненска продукция (резултат от производствена дейност). Производството на кухненска продукция не се отчита по правилата за отчитане на готовата продукция (не се калкулира себестойностно по общия ред). Би могло да се организира отчитане на производство в крупно предприятие за хранене, но у нас такива няма. Всяко заведение само си произвежда кухненската продукция. Отчитането на стоките и кухненската продукция се извършва отделно към сметка 304 – готови стоки и кухненска продукция.

Възможно е хранителните продукти да се отчитат по общия ред на отчитане на материалите по сметка 302. А когато се предоставят в кухните за производство на ястия се изписват по сметка 302 и се прехвърлят по сметка 304.

Има готови стоки, които се предлагат без някаква технологична подготовка, но те пак се считат за кухненска продукция (например нарязано сирене).

В заведенията за хранене стоките се отчитат в повечето случаи по продажни цени – 304 кухненска продукция / 302 и 3048 за коректива.

При продажбата на готовите стоки и кухненската продукция независимо как се оценяват по дебита на 702 се отчита цената на придобиване. Всички разходи във връзка с приготвянето на ястията се отчитат отделно като разходи за дейността.

В столовете нещата не се различават от другите заведения за хранене. В някои случаи столовете са на ресторантски начала по общия ред. Когато става въпрос за класически столове трябва да имаме предвид, че продажната цена на ястията се формира само от стойността на хранителните продукти. Режийните разходи са за сметка на предприятието. В много от случаите столуващите заявяват ястия и се продават купони – 501/491. Ежедневно възоснова на предоставените ястия – 491/709. Разходите са за сметка на предприятието. Повечето заведения не използват данъчен кредит и не начисляват ДДС. В много от предприятията чрез столовете се предоставят по така наречената наредба 8 различни напитки. Те са необлагаеми по ДДС и се изписват в разход по сметка 601.

На персонала в кухните се начислява безплатна храна като заплата.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG