Home Икономика СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА КАПИТАЛА В БЮДЖЕТНО ПРЕДПРИЯТИЕ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА КАПИТАЛА В БЮДЖЕТНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПДФ Печат Е-мейл

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА КАПИТАЛА В БЮДЖЕТНО ПРЕДПРИЯТИЕ

1. Храктеристика на капитала като обект на отчитане в бюджетно предприятие

Капитала в бюджетно предприятие е предоставен от държавата. Финансови източници с цел изпълнение на функцията за която съществува съответното бюджетно предприятие.

В бюджетно предприятие не съществува „Собствен капитал” негов аналог е капитал който е предоставен от финансиращия бюджет. Нарича се разполагаем капитал - І

Разполагаемия капитал е относително постоянна величина защотго се променя само по решение на финансирещия бюджет и се учредява при създаване на бюджетно предприятие.

ІІ-ри структурен елемент на капитала е акумулираното измененение в нетните активи от минали отчетни периоди. То обхваща с натрупване резултатите от изпълнение на бюджета през предходни периоди. Може да бъде както положителна така и отрицателна величина и затова се нарича „прираст/намаление в нетните активи от минали години”.

ІІІ. Изменението в нетните активи за текущия период „прираст/намаление в нетните активи за периода” резултата за изпълнение на бюджета за една календарна година. Получава се чрез съпоставяне на приходите и разходите за периода положителна или отрицателна величина.

За капитала и ____________между компонента трябва да се създаде информация в три направления.

- Бюджет;

- Извънбюджет;

- Други.

Трябва да се има впредвид, че промени в нетните активи могат да бъдат предизвикани от преоценки и други събития.

Те се отчитат по отделни счетоводни сметки и се отнасят в капитала

- Преоценки на активи

- Преоценка на валута

- Необичайни, извънредни събития и други

Капитала в раздер „А”на Пасива на счетоводния баланс в бюджетно предприятие.

2. Счетоводно отчитане на капитала в бюджетно предприятие

Отчита се по сметките от подгрупа 100 – Разполагаем капитал в бюджетно предприятие – ПАСИВНА

1001 – разполагаем капитал по бюджет и бюджетни сметки

1002 – разполагаем капитал по извънбюджетни сметки и фондове;

1009 – капитал в други нетни активи и дейности.

При учредяване ва бюджетното предприятие по решение на финансиращия бюджета с активи които му се предоставят като капител се съставят счетоводната статия:

Дебит – 20 - Дълготрайни материални активи

Дебит – 21- Нематериални дълготрайни активи

Дебит – 30 - Материали, продукция, стоки

Дебит – 50 - Парични средства

Дебит – 51 - Ценни книжа

Кредит – 100 - Разполагаем капитал  в бюджетните предприятия

Ако по решение на финансиращя се намали разполагаемия капитал се съставя на обратно на горната счетоводна операция.

Акумулирани изменения на нетните активи от предходните периоди се отчитат чрез пасивни сметки от подгрупа 110 – Акумулиран прираст/намаление на нетните активи  - Пасивни счетоводни сметки

1101 Акумулиран прираст/намаление от бюджетни дейности

1102 Акумулиран прираст/намаление от извънбюджетни дейности

1108 Акумулиран прираст/намаление от други дейности

1109 Акумулиран прираст/намаление в нетните активи от преоценки и други събития

- Към 01,01, на отчетния период при акумулиране на положително изменение на прираста.

Дебит 120 – Прираст/Намаление на нетните активи за периода

Кредит 110 – Акумулиран прираст/намаление        на нетните активи

- При акумулиране на отрицателно изменение на нетните активи към 01,01 се съставя

Дебит 110 – Акумулиран прираст/намаление          на нетните активи

Кредит 120 – Прираст/Намаление на нетните активи за периода

- При акумулиране положителни промени от преоценки и други събития:

Дебит 1301 - Изменения в нетните активи от преоценка

(1309 - Изменения в нетните активи от други събития)

Кредит 1109 –Акумулиран прираст/намаление в нетните активи от преоценки и други събития

- При акумулиране на отрицателни изменения от преоценки и други събития

Дебит 1109 – Акумулиран прираст/намаление в нетните активи от преоценки и други събития

Кредит 1301 - Изменения в нетните активи от преоценка

(1309 Изменения в нетните активи от други събития)

Изменение в нетните активи през текущия период се използват сметките от подгрупа 120 – прираст/намаление от нетните активи за периода (П).

1201 Прираст/Намаление на нетните активи от бюджетни дейности

1202 Прираст/Намаление на нетните активи от извънбюджетни дейности

1209 Прираст/Намаление на нетните активи от други дейности

Записванията по сметките от група 120 идват от приключване на приходите и разходите в бюджетно предприятие.

- За приключване на разходите:

Дебит 120 – прираст/намаление от нетните активи за периода

Кредит – раздел VІ за разходите (без гр. 67 и  гр.69)

Група 67 – разходи за провизии не се приключват

Група 69 – извънредни

- За приключване на приходите:

Дебит – приходи от раздел VІІ (без гр.76, гр.78, гр.79)

Кредит – 120 подгрупа прираст/намаление от нетните активи за периода

Гр. 76 – Прехвърлени обособени активи и пасиви между държавата, общините и други сектори на икономиката

Гр. 78 – Прирасm/намаление на нетните активи от пpeoценка

Гр. 79 – Прираст на нетните активи от други събития

- Разходи за провизии и извънредни 67 и 69 се приключват както следва

Дебит 1309 –  Изменения в нетните активи от други събития

Кредит гр.67 - Разходи за провизии - нето

или (гр.69) - Намаление на нетннте активи от дpyrн събития

Приходите 76 и 79 се приключват

Дебит гр.76 - Прехвърлени обособени активи и пасиви между държавата, общините и други сектори на икономиката

( гр. 79 - Прираст на нетните активи от други събития

Кредит 1309 – Изменения в нетните активи от други събития

Гр. 78 преоценка на актива

Ако преоценките са отрицателни

7802 на актива,

7808 на пасива

Дебит 1301- Изменения в нетните активи от преоценка

Кредит 7802 - Отрицателни преоценки на активи

или (7808) Отрицателни преоценки на пасиви

Ако са приходи

7801 – положителна оценка на актива

7807 – положителна оценка на пасива

Дебит 7801 - положителна оценка на актива

или (7807) - положителна оценка на пасива

Кредит 1301 - Изменения в нетните активи от преоценка

Задача:

По решение на главния разпоредител с бюджетни средства се създава бюджетно предприятие (А)

Разполагаем капитал е в размер на 150000лв. той се формира както следва:

Сгради с оценка

60000лв.

Учебна сграда на стойност

30000лв.

Текуща банкова сметка

20000лв.

Хранителни продукти

5500лв.

Учебни материали

5000лв.

Стопански инвентар

29500лв.

Да се съставят счетоводните статии за извършените оперрации.

Дебит 2039 -

30000лв.

Дебит 2032

60000лв.

Дебит 2060

29500лв.

Дебит 3022

5500лв.

Дебит 3024

5000лв.

Дебит 5013

20000лв.

Кредит 1001

150000лв.

Задача:

По решение на общинския съвет на Община в гр. Х е взето решение за намаление на разполагаемия капитал в бюджетно предприятие „Б” както следва:

- С две клинични лаболатории в  за 80000лв.

Дебит 1001 – 80000лв.

Кредит 2039 – 80000лв.

- С медицинска апаратура използвана в бюджетната дейност за 35000лв.

Дебит 1002 – 35000лв.

Кредит 2049 – 35000лв.

Задача

В бюджетно предприятие „Б”:

- Изменението в нетните активи за предходния отчетен период е 18000лв. прираст. Сумата е пренесена в акумулирания прираст/намаление на нетните активи в бюджетната дейност.

Дебит 1201 – 18000лв.

Кредит 1101 – 18000лв.

- Резултатът от преоценки от предходния отчетен период е 6000 – положително пренесен е в акумулирания прираст от преоценки

Дебит  1301 – 6000лв.

Кредит 1109 – 6000лв.

- Резултатът от извършените дейности от предходният период е (400).отразен е в акумулирания прираст/намаление в нетните активи в други дейности.

Дебит 1109 – (400)

Кредит 1309 – (400)

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG