Home Икономика Отчитане на постъпленията и продажби на продукцията

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Отчитане на постъпленията и продажби на продукцията ПДФ Печат Е-мейл

Отчитане на постъпленията и продажби на продукцията

1. Постъпилата в складовете готова продукция се заприходява по обобщени данни от складовите разписки, след като сме определили себестойността

303/611  - с фактическата себестойност.

2. Възможно е предприятията, които нямат незавършено производство да не използват сметка 611.

303/група 60

3. Когато предприятието отчита продукцията си по неизменна оценка това записване се съставя чрез нея. Ако продукцията е заприходена по ориентировъчна оценка следа като се калкулира фактическата себестойност се съставят счетоводни записвания за коригиране на тази оценка до фактическата – 303/611 черно записване, ако фактическата себестойност е по голяма от отчетната и обратно -  611/303 чрез сторно. Заприходената продукция се изписва и се продава.

4.За продадената продукция въз основа на фактурите – се дебитира 411 с общата стойност и се кредитира 701 с продажната стойност, 4532 – ДДС.

5. Ако продажбата е за износ няма да има ДДС – 411/701 – но това записване ще бъде по стойност на валутата, която се продава по централен курс.

6. За отразяване на постъпленията от продажбите група 50/411.

7. Ако плащането е от продажби в чужбина се дебитира 504 по курса към датата на плащането, и се кредитира 411 със сумата, на издаване на фактурата. За курсовите разлики се дебитира сметка 624 когато курса е намалял или ще се кредитира 724 курсът е нараснал.

8. Продадената продукция въз основа на фактури се отписва обикновено от сметка 303, с което се освобождава от отговорност МОЛ. За целта – 701/303 или 611, ако текущо не се води 303.

9. В практиката много често се осъществява натурална размяна между контрагентите. Тези натурални размени в практиката са известни като бартерни сделки. В тези случаи обаче се издават нормални фактури с ДДС – основание за доставка, плащане не се извършва. За продажбата ще се дебитира 414 клиенти за продажби при определени условия с общата сума по фактурата и ще се кредитира701, 4532. За получената фактура 302, 4531/414.

Ако първо отчитаме продажба ползваме 414, същата ползваме за доставката и обратно. Ако отчитаме първо доставка 404.

10. За изписване на продукцията 701/303,611. После се отчитат административните разходи и разходите за продажби, които се разпределят пропорционално на продажните стойности.

След всички тези записвани в сметка 701 се установява резултата – 701/123 за печалба и обратно за загуба.

11. За продажбите които се извършват с гаранционен срок и обслужване се създават провизии. Определя се процент върху продажбите. За създаване на провизията 609/497.

Сметка 609 се отнася директно към 123 и по правилно е първо към 615 и после 123/615.  Не е необходимо разходите да се отчитат като разходи за дейността. Отразяват се за сметка на провизиите – 497/503.

12. След като изтече гаранционния срок и провизиите не са усвоени тогава кредитните салда по 497 се отразяват като приход по 709 – 497/709.

С отчетените приходи се намалява облагаемата печалба. Тези записвания са класическите записвания.

13. На практика във фактурите за продажба се включва амбалаж, транспортни разходи когато по договора транспортните разходи са за сметка на 411, но са извършени от нас.

- За амбалажа и за транспортните разходи 411/709 за амбалажа, 703 за транспорта и за ДДС 4532.

- За да изпишем амбалажа 709/302 – обикновено амбалажа се фактурира по неговата отчетна стойност, защото клиента го връща.

- За изписването на транспортните разходи, когато са платени на транспортно предприятие 703/498 или 401.

- Когато сме получили фактура за този транспорт 498 с услугата,4531/503.

- Когато транспорта е извършен със собствени транспортни средства тогава изписването е от сметка 612 или 703/612. В този случай записването е по себестойност и ще има резултат от услугата.

14. Когато при текущото счетоводно отчитане продукцията е била отчитана по планова или нормативна се извършват корекции до фактическата себестойност. 303/611 ако фактическата е по висока от ориентировъчната. При продажба сме изписали продукцията по ориентировъчна стойност. За да се установи реалния финансов резултат и за коригиране на оценката на продадената продукция 701/611 – черно записване за фактическата себестойност, а червеното - ориентировъчната. Освен пряко коригиране на разликата е възможен и друг начин на отчитане – косвено коригиране. В този случай за отчитане на разликата между ориентировъчната и фактическата оценка се обособява отделна сметка, която се наименува и се отчита разликата. Тя има характер на регулираща. В едни случаи е допълваща когато фактическата е по - висока от ориентировъчната, и контрарна – фактическата себестойност е по - ниска. Когато се работи по ориентировъчна оценка след калкулиране на фактическата себестойност на продукцията с разликата, в случай че фактическата е по - висока 303 5/611, и обратно когато фактическата е по - ниска от ориентировъчната 611/3035. В този случай не се правят корекции по сметка 303, защото те са в отделна сметка. Тази разлика не се отчита за отделни изделия, а общо или за всички групирани по отделни групи. За да се формира реалния финансов резултат и нейното изписване се прави корекция по сметка 701. Тъй като разликата е отчетена обща за да определим сумата на корекцията трябва първо да определим един процент, който отразява съотношението между всички продадени изделия и ориентировъчната им оценка. Вземаме салдото по сметка 303 5, разделяме на ориентировъчната оценка и се намира съотношението. Тогава, за да се направи корекция ориентировъчната оценка на продадената продукция се умножава с този процент, общо, не по изделия 701/303 5 – черна статия, когато сметка 303 5 е с дебитно салдо, ако фактическата е по - висока, и червена – при по – ниска фактическа себестойност  или 303 5 е с кредитно салдо.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG