Home Икономика Способ на двустранното записване в системата на счетоводните сметки

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Способ на двустранното записване в системата на счетоводните сметки ПДФ Печат Е-мейл

Способ на двустранното записване в системата на счетоводните сметки.

Обектите на счетоводството и по-точно тяхното изследване се проявява в два основни аспекта.

1.   Статично – като А и П.

2.   Динамично – като разходи и приходи.

При извършването на всяка една стопанска операция се реализират две промени – изменението на един счетоводен обект е винаги свързано с изменението на друг счетоводен обект.

Счетоводните сметки са именно тези, които отразяват движението на А и разходите на П и на приходите. Всяко едно активно конкретно проявление на капитала се отчита със съответната активна сметка, а всяко едно пасивно проявление на капитала се отчита със съответната пасивна сметка. Разходите и приходите отразяват движението на капитала  динамика и в този смисъл те са процеси. Всички сметки за отчитане на процесите се наричат операционни. Такива са: разходи за дейността, доставки и други. По някои от тези операционни сметки се отчитат разходите от съответната дейност, в резултат на което се установява стойността на произведения продукт. Тези сметки са операционно – калкулативни. По другите операционни сметки, отчитане на приходите и разходите и съпоставянето им се отчита финансовия резултат. Тези сметки се наричат операционно – резултатни. Такива са: приходи от продажба на продукция, услуги и други.

Всяка счетоводна сметка има две страни. Прието е лявата страна на сметката да се нарича дебит, а дясната кредит. При активни счетоводни сметки всяко увеличение се отразява при дебита на сметката, а всяко намаление по кредита.

Всяка стопанска операця се отразява чрез минимум 2 счетоводни сметки, а връзката между тях се нарича кореспонденция. Двете кореспондиращи си сметки съставят т. нар. счетоводна статия. Тя представлява краткия израз на едновременното дебитиране и кредитиране на съответните счетоводни сметки, при реализиране принципа на двустранността.

Пример 1. С пари от касата за закупени материали.

Стопанската операция засяга два активни счетоводни обекта, които се отчитат в две активни счетоводни сметки: Каса в лв. и Материали. Кореспонденцията между двете счетоводни сметки изглежда така:

Д-т с/ка Материали

К-т с/ка Каса в лв.

В счетоводната статия най-напред се изписва дебитираната сметка, а след това кредитираната, като кредитираната се записва малко по-вдясно.

Пример 2. Изплатено е задължение към доставчик с пари от разплащателна сметка.

Парите в разплащателната сметка са активно проявление на капитала, а задълженията към доставчика са пасивни. При тази стопанска операция намалява размера на капитала и до същия размер намалява задължението към доставчика. При пасивните сметки всяко нарастване на задължението се отразява по нейния кредит, а всяко намаляване по дебита.

Счетоводната статия има следния вид:

Д-т с/ка Доставчици

К-т с/ка Разплащателна с/ка

Пример 3. Доставени са материали, които не са заплатени на доставчика.

В резултат на тази стопанска операция нарастват материалите(активите) и до същия размер нараства задължението към доставчика.

Д-т с/ка Материали

К-т с/ка Доставчици

Пример 4. С решение на общо събрание на съдружниците неразпределената печалба се отнася увеличение на допълнителния капитал.

Засягат се две основни счетоводни сметки – неразпределена печалба и допълнителен капитал.

Счетоводната статия има вида:

Д-т с/ка Неразпределена печалба

К-т с/ка Допълнителен капитал

Приемайки разходите за динамично състояние на потребителската стойност на А е логично да се приемат всички операционни счетоводни сметки, които отчитат разходи да реагират като активни сметки. Това означава, че операционните сметки, отчитащи разходи, отразяват нарастването на разходи по дебита, а намаляването на разходите се отразява по техния кредит.

Операционни сметки, отчитащи разходи.

Пример 1. За нуждите на основната производствена дейност са изразходвани материали с отчетна стойност 2000лв.

Отчитането на изразходваните материали протича в следния ред:

1. Трансформиране на наличните материали в изразходвани.

2. Отразяване на функционалната принадлежност на изразходваните материали.

Счетоводната схема има следния вид:

Д-т с/ка Разходи за материали

К-т с/ка Материали

Втора стопанска операция:

Д-т с/ка Разходи за основна дейност

К-т с/ка Разходи за материали

Приходите са динамичното състояние на размерната стойност и за това всички сметки, които отчитат приходи реагират аналогично на пасивните, т.е. отчитат нарастването на приходите по своя кредит, а намаляването по своя дебит.

Движението на всеки А и П намира отражение по съответните счетоводни сметки.

Началото на всеки отчетен период е свързано с откриване на съответната счетоводна сметка, което започва с отразяването на т.нар. начални салда, които са активно или пасивно проявени. Сбора от началните салда по пасивните сметки = сбора на началните салда по активните сметки. А е винаги равен на П.

Всички активни сметки имат само дебитно начално салдо или могат да нямат салдо, всички пасивни счетоводни сметки могат да имат само кредитно начално салдо или да нямат салдо.

Сумата от увеличенията по активната счетоводна сметка формира нейния дебитен оборот, а сумата на намаленията формира нейния кредитен оборот. Сумата от началното салдо и дебитния оборот е дебитния сбор на активната сметка. Крайното й салдо се установява като разлика между дебитния й сбор и кредитния й оборот. Крайното салдо по активната счетоводна сметка може да бъде само дебитно или да няма салдо.

В счетоводната теория и практика са познати и сметки, които в зависимост от ефекта, който отразяват могат да проявяват както активен, така и пасивен характер. Това са така наречените активни пасивни сметки. Те отразяват измененията и на двете проявления на капитала(Приложение 2, обратната страна).

Активните и пасивните сметки, в зависимост от своето предназначение могат да бъдат:

1.   Основни – чрез тях се отчитат активите и техните финансови източници.

2.   Корективни – създават информация, която служи за коригиране на стойността на А и на техните източници по основните счетоводни сметки.

3.   Балансови – чрез тях се отчитат притежаваните от предприятието А и П.

4.   Задбалансови – чрез тях се отчитат т.нар. условни А и П.

Освен тези класификации е на лице и друга, която е основана на броя на отчетните обекти и в зависимост от това счетоводните статии са прости и сложни.

Простата счетоводна статия отразява стопанската операция, която засяга два отчетни обекта. Измененията се записват по дебита на едната сметка и по кредита на другата сметка. Когато стопанската операция засяга повече от два отчетни обекта се съставя сложна счетоводна статия, която съдържа толкова счетоводни сметки, колкото е броя на засегнатите счетоводни обекти.

Пример. С решение на общо събрание на съдружниците неразпределената печалба в размер на 15 000лв. е отнесена в увеличение на допълнителния капитал – 8000лв. и на общите резерви – 7000лв.

Тук стопанската операция засяга три отчетни обекта: неразпределената печалба, допълнителния капитал и общите резерви.

Намалението на неразпределената печалба е свързано с адекватни увеличения на допълнителния капитал и общите резерви. И трите отчетни обекта са пасивни проявления на капитала, поради което счетоводната статия ще съдържа три пасивни счетоводни сметки, които имат следня вид:

Д-т с/ка Неразпределена печалба – 15 000 лв.

К-т с/ка Допълнителен капитал – 3000 лв.

К-т с/ка Общи резерви – 7000 лв.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG