Home Икономика ОТЧИТАНЕ НА НАМАЛЕНИЕТО НА ПРОДУКЦИЯТА

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ОТЧИТАНЕ НА НАМАЛЕНИЕТО НА ПРОДУКЦИЯТА ПДФ Печат Е-мейл

ОТЧИТАНЕ НА НАМАЛЕНИЕТО НА ПРОДУКЦИЯТА

Намалението на гот.продукция може да бъде предзвикано от много и различни обстоятелства като: продажба на продукция- това е стопански процес, изграден от взаимно свързани стопански опепрации като: фактуриране на продукцията; получаване на равностойността от купувача; изписване от склада на продадената прод-я; отнасяне на полагащите се разходи за организация и управление и продажба на прод-я; отчитане на финансовия резултат.

Други причини водещи до намаляване на запасите от готова продукция са:установени липси; бракуване; безвъзмездно предаване; погинала продукция; обезценка  и др.

При документиране на стоп.операции се използват следните първични сч.документи:фактура, нареждане за експедиране на продукция, Акт за брак, инвент.опис, протокол за безвъзмездна сделка и др..

За отчитане на продажбата на продукция се използва операционно-резултатната сметка 701. Тя се кредитира при отразяване на продажбата с продажната стойност, а се дебитира при изписване на продадената прод-я с отчетната й ст-ст и при отнасяне на полагаемите се административни разхиди и разходите   за продажба. С-ка 701 се приключва чрез с-ка 123- с размера на установеният финансов резултат.

Счетоводно отчитане:

-При продажба

Д-т 411,гр.50

К-т 701

К-т 4532

-за изписване на продадената прод-я

701/303- с отч.ст-ст

-За формиране на фин.резултат

Ако е положителен 701/123

Ако е отрицателен 123/701

-при липса на продукция за сметка на предприятието

609/303

-прилипса на продукция за сметка на МОЛ

Д-т 442

К-т 303

К-т 443

К-т 4532

-при бракуване на продукция

609/303- с отчетната стойност

-предадена продукция като дарение или спонсорство за сметка на резервите

Д-т 119

К-т 303

К-т 4532

-при преоценка на продукция

608/303- с размера на разликата

-за възстановмяване на размера на обезценената стойност

-          303/709

25. Отчитане на финансови и извънредни р-ди и  п-ди.

Счетоводно отчитане на извънредните р-ди и извънредните п-ди(др.р-ди и др.п-ди)

Кога се появяват др.п-ди  и др.р-ди?

-появяват се случайно,извънредно и не са резултат от текущната дейност на предприятието. Плод са на събития извън обичайната дейност,следователно такива р-ди не се очакват да възникнат в близко време. Това са р-ди възникнали и оформени като загуби от починали активи в резултат на:

-стихиини бедствия (пожари,наводнения,земетресения и др. От този род.

-принудително отнети активи от държавни и общински органи съгласно нормативни актове или отнети активи от неизвестен извършител. В тези изброени случаи няма виновно лице. Тези р-ди се отчитат ч/з с/ка 609: Д609/К 29,21,27,31.

Когато принудително са отнети активи от неизвестни лица счетоводната статия е Д498/К с/ка която отчита досега актива .

Когато стане известно че е невъзможно да се открие извършителя-Д609/К498 с/ката се приключва със с/ки от гр.61

Др.п-ди са възникнали случайно.Обикновено са резултат от събитие извън обичайната дейност и не се очакват да възникнат в бъдеще време. Отчитат се ч/з с/ка 709.По нея се получават суми по застрахователни обещетения за починали или принудително отнети пасиви. При възникването им се Д различни с/ки 492,501,498, а се кредитира 709

\

27. ГФО е съвкупност от изискуеми документи по реда на чл. 40 от ЗЗСч. Определяме го и като обобщен израз на ФИС и ФР за отчетнияпериод на предприятието. Той трябва да отразява вярно и честно имущественото и финансовото състояние и крайния ФР. Наред с това трябва да изложим и всички изменения които са станали в СК на предприятието, а така също и движението на паричните потоци. Подготовка на годишното счетоводно приключване е сериозна и отговорна работа. Тя ангажира времето и усилията на всички служби и звена от състава на конкретната структурна единица – ЕТ, КД, АД, СД Холдинг, на счетоводството, финансово счетоводния персонал. Върху тези лица ляга огромната тежест на работата. Именно поради важността на задачите и обемността на работата главния счетоводител е движеща фигура и диригент на годишното счетоводно приключване. Това го задължава да планира и организира работата навреме за да се извърши качествено счетоводното приключване.

Съдържанието на ГФО включва:

- Счетоводен баланс към 31.12 на предходната и текущата година.

- Отчет за приходите и разходите - също за предх. и тек. година

Баланса и ОПР се изготвят в хил. лв.

- Отчета за измененията на СК към 31.12. съдържа данни за ОК, капитала от емисии, резерви от последващи оценки, целевите резерви, ФР както и резервите от преводи.

- Отчет за паричния поток към 31.12. по 3 направления - от осн. дейност, от инвестиционна дейност, от финансова дейност.

- Приложения към ГФО - те се 10, 12 на брой.

! Предприятията които прилагат едностранно счетоводство не изготвят и не прилагат баланс а само ОПР към 31.12.

При условия на свръхинфлация се изготвя ГФО по реда на МСС и НСФОМСП

Приложения към ГФО:

1. Справка за оповестяване на счетоводната политика - съдържа правилата за текуща и периодична оценка на А и П, методите за оценка на А и П, промяна в методите на оценка на А и П  в сравнение с предходни отчетни периоди, методите за амортиза ция на ДМА и ДНМА и промяната в тях (ако има).. Показателите за характеризиране на финансовото състояние на предприятието.

2. Справка за ДА към 31.12 - характеризира движението на тези А по отчетна стойност, коректив и балансова стойност

3. Справка за вземанията, задълженията и провизиите за обезпечените заеми към 31.12. - тя се прави по показатели общ размер и ликвидност.

4. Справка за притежаваните ЦК - обикновени, привилигироване, конвентируеми, ДЦК и др. с срока на погасяване и характера.

5. Справка за лихвите (за приходите и разходите от лихви) към 31.12. - показва колко са начислени и колко са внесени.

6. Справка за ФР-и към 31.12 - изготвя се  подробно.

7. Справка за участието на нашето предприятие в капиталите на др дружества в страната към 31.12 и чужбина с размера на съучастието, както в абсолютна сума така и в %, размера на получените дивидентии др.

8. Справка за дануците от печалбата в/у временни разлики


 

WWW.POCHIVKA.ORG