Home Икономика Курсова работа по счетоводство на фирмата

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Курсова работа по счетоводство на фирмата ПДФ Печат Е-мейл

Кратка характеристика на фирмата

„РОЯЛ” ООД е основана през 2001 г. и се занимава с производството на PVC дограма и търговия с профили. Фирмата разполага с 4 офиса в град Перник, завод за производство на дограма и складове също в град Перник,. Във фирмата работят 38 служители. Търговският персонал на фирмата се състои от десет души.

Фирмата разполага с модерен цех със съвременно технологично оборудване и работи с австрийските компании GREINER и CINCINATI . Капацитетът на цеха за дограма и стъклопакет е 1800 кв.м. Произвежданата от фирмата PVC дограма е от висококачествени немски профили, обковът е също на немска фирма. Върху профилите са направени всички видове тествания за контрол на качеството, както в процеса на производството, така и при експлоатацията. Фирмата реализира своята продукция преди всичко на българския пазар.

„РОЯЛ” ООД приема и изпълнява поръчки на клиенти, с които има сключени договори за продажба. Тя се старае да спазва сроковете на доставка за произведените изделия, както и останалите условия в договора. Всяка информация, която постъпва в склада се обработва на компютър: схеми за производството на дограма; необходими   количества   профил   за   изработката на дадено изделие; заявките и доставките на материалите се завеждат със заявка за материали и складови разписки; всички материали, които се изписват от склада за цеха за производство на дограма, се изписват с протоколи. По този начин фирмата лесно определя количеството, вида на необходимия и материал.

Процедурата по закупуване на алуминиевите профили е следната:

- Правят се поръчки до доставчика, от който ще се закупи материала.

- Доставчикът потвърждава поръчката.

- Доставчикът определя срок за товарене на материала.

- Фирмата потвърждава датата за товарене.

- Прави се доставката.

-Транспортирането на материалите и готовата продукция се осъществява с транспорт на фирмата.

2. Текущо счетоводно отчитане

Изследваното предприятие осъществява дейността си в съответствие и изискванията на Закона за счетоводството, Националния сметкоплан, Счетоводните стандарти и др.нормативни актове, касаещи дейността му. Счетоводната отчетност на дружеството е организирана на принципа на двустранното счетоводно записване. Изграден е подробен индивидуален сметкоплан, съобразен с характера на дейността и структурната организация на дружеството.

Обработката на счетоводните документи се извършва чрез използване на програмния продукт за автоматизирана обработка на счетоводната информация Бизнес-Навигатор. Автоматизираната обработка осигурява богатата резултатна счетоводна информация във вид на дневници на сметките, оборотни ведомости, главна книга, хронологични описи, извлечения от сметки, рекапитулации (таблици), справки и др.

За отразяване на извършените стопански операции се съставят съответните първични счетоводни документи при спазване на изискванията на чл.6, 7 и 8 от Закона за счетоводството и Албума на първичните счетоводни документи. В предприятието е разработен план за документооборота, чрез който да се определя пътят на движението на счетоводните документи от момента на тяхното съставяне или получаване, до момента на предаването им в постоянния счетоводен архив със съответните длъжностни лица, упражняващи постоянен контрол и отговорни за достоверността на информацията, наличието на всички необходими реквизити, оформянето им в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, своевременното им представяне и обработка.

През отчетния период не са променяни прилаганите методи за оценка и амортизация в сравнение с предходния отчетен период /линеен метод/. Текущото оценяване през отчетния период на активите и пасивите се извършва при спазване на основния принцип на "историческата цена" и нейните три разновидности, съгласно чл.13, ал.1 и ал.2.

Текущото оценяване на материалните запаси при тяхното потребление се осъществява по метода средно претеглена цена. Предприятието е разработило амортизационна политика като прилага системно линейния метод на амортизация.

Спазени са изискванията на Счетоводен стандарт 16 - "Дълготрайни материални активи" и Счетоводен стандарт 4 - "Отчитане на амортизациите", разработен и утвърден е амортизационен план за всеки амортизируем актив, който съдържа всички задължителни реквизити. При съставянето на амортизационния план се използва данъчно признатите амортизационни норми посочени от Закона за корпоративното подоходно облагане. За компютрите се прилага ускорена норма на амортизация - 50%.

В съответствие с изискванията на чл.17, ал.1 от Закона за счетоводството разходите се отчитат по икономически елементи по сметките от група 60 - Разходи по икономически елементи. Сметките са водени с чисти обороти.

Спазени са и останалите принципи на счетоводството, съгласно чл.4, ал.1 от Закона за счетоводството - текущо начисляване, действащо предприятие, предпазливост и съпоставимост между приходите и разходите и т.н.. Съхраняването на счетоводните документи се извършва, съгласно чл.42, ал.1 до чл.45, ал.1, 2 и 3 от Закона за счетоводството.

Осъществяването на производствено – стопанската дейност в организацията трябва да се извършва с минимални разходи и максимална печалба.

Основната цел на извършването на анализа на приходите и разходите в бизнес организацията е да се разкрият съществуващите резерви  и на тази основа да се разработят стратегия и тактика за максимално използване на тези резерви. В условията на пазарно стопанство дейността на бизнес организацията се насочва към производство и реализация на  продукция и оказване на услуги с цел задоволяване на лични или обществени потребности и на тази основа получаване на приходи.

Приходите от дейността на бизнес организацията се определят като “брутният поток от икономически изгоди през периода, създаден  в хода на обичайната дейност на предприятието, когато този поток води до увеличаване на собствения капитал отделно от увеличенията, свързани с вноските на собствениците”.

Приходите са основа за възстановяване и нарастване на дълготрайните активи, източник за закупуване на нови материални запаси и изплащане на работна заплата и осигуровки, за образуване на печалба и използването и за развитие на бизнес организацията.

Крайните резултати от приходите  трябва да представят на ръководството на бизнес организацията възможностите за тяхното увеличаване и обратно, анализът на крайните резултати от разходите трябва да разглеждат възможностите за тяхното намаляване.

Данните  от “Отчета за приходите и разходите” на фирма “РОЯЛ” ООД  са представени в настоящата таблица:

Разходи

 

2006 г.

2007 г.

Приходи

2006 г.

2007 г.

І. Разходи за дейността

 

69 324

78 324

І. Приходи  за дейността

122 043

132 829

ІІ Финансови разходи

 

3 798

3 284

ІІ финансови приходи

4 729

5 834

ІІІ Извънредни разходи

 

3 057

3 193

ІІІ Извънредни приходи

3 172

3 281

ІV Данъци

 

18 725

20 358

 

 

 

Общо разходи

 

94 904

105 159

Общо приходи

129 944

141 944

V Резултат от отчетния

период /печалба/

 

35 040

36 785

V Резултат от отчетния

период /загуба/

 

 

Всичко

 

129 944

141 944

Всичко

129944

141 94Основните променливи, от които зависи поведението на фирмата са нейните приходи и разходи. Фирмата е стопанска единица, която използва производствени фактори, за да произвежда стоки и услуги за пазара. За покупката на производствените фактори, тя прави разходи, а от продажбата на своята продукция получава приходи. Съотношението между тезе две пера в баланса на фирмата определят нейната печалба и съответно ефективността от дейността й.

Ето защо оценката на приходите и разходите е ключов елемент на бизнес решенията за производството и предлагането. За разлика от приходите, разходите са елемент, който фирмата управлява по-непосредствено. Те са пряко свързани с производствената функция на фирмата.

3. Счетоводно отчитане по видове приходи

Според Международните и Националните счетоводни стандарти приходите представляват нарастване на икономическата изгода през отчетния период под формата на придобиване на активи или намаляване на пасиви, което води до нарастване на собствения капитал, отделно от дяловите вноски  и преоценката, отразена в този капитал.

Приходите на фирмата се образуват от паричните постъпления, които тя получава от продажба на произведена готова продукция. Те представляват поток от парични средства, постъпващи във фирмата за определен период от време. Размерът на приходите зависи от количеството на реализираната продукция и от цената на единица продукция.

Тези два фактора са под влияние на особеностите на формирането на търсенето на продукта на фирмата и механизма на образуване на цената, които са различни при различните видове пазари.

Приходите на предприятието за текущия период се диференцират в три основни групи: приходи от дейността; финансови приходи; извънредни приходи.

3.1.Приходи от дейността.

Към тях се отнасят приходите от продажби на продукция, стоки, услуги и др. продажби, а също и други приходи(излишъци, отписани задължения и др.). Тук се отнася и честта от финансиранията за дълготрайни активи и за текущата дейност, признати за приходи за съответния отчетен период.

Приходите от продажби се отчитат чрез сметките от гр.70 (сметки от 700 до 705). Сметките са операционно резултатни. Чрез тях се осигурява информация за нетния обем на продажбите и за разходите свързани с тях. След съпоставяне на оборотите по дебита и кредита на съответните сметки се установява финанасовия резултат от продажбите(печалба или загуба). Резултатът е печалба, когато кредитния оборот по сметките(стойносттата на сделката) превишава дебитния  им оборот(себестойността или отчетната стойностст и други разходи) и обратно - при отрицателна разлика между тези величини резултатът е загуба. Реализираната печалба се отразява по дебита, а загубата - по кредита на съответните сметки  за постъпленията от продажби в кореспонденция със сметка 122. След тези записвания сметките за постъпления от продажби се приключват.

Към приходите от други продажби се отчитат приходите от продажба и ликвидация на дълготрайните активи и се използва с-ка 707.

Към други приходи от дейността се отнасят: излишъци на активи, отписани задължения, получени глоби, неустойки и др. Тук се отнасят и приходите от възстановени загуби от обезценка на дълготрайни материални активи. Отчитат се със сметка 709.

Приходите от финансирания се отчитат със сметка 706. За амортизируемите активи, придобити или създадени с предоставените средства, сумата, която се отразява като приход, е равна на начислените за съответния период амортизации на тези активи.

Финансиранията за текущата дейност се отразяват като приход съобразно размера на направените разходи, за компенсиране на които то е предназначено.

3.2. Финансови приходи

Възникват в резултат на използването на ресурси на предприятието от трети лица (лихви по предоставени кредити и по банкови сметки, дивиденти, валутни операции и др.) за отчитането им се използват сметките от гр.72

Сметка 720 - чрез нея се отчитат начислените лихви за предоставени  заеми и парични средства  във финансови и др. предпредприятия.

Сметка 721 - за отчитане на получените дивиденти от притежавани финансови дълготрайни активи, акции и дялове на др. предприятия, както и печалби от дъщерни предприятия.

Сметка  722 - за отчитане на положителните разлики от продажбата на финансови активи и инструменти (разликата м/у продажната цена и балансовата стойност представляваща положителен резултат печалба)

С-ка 723 - използва се при увеличаване на справедливата ст-ст на фин.активи и инструменти.

С-ка 724 - чрез нея се отразяват положителните разлики от промяната на валутните курсове при обмяна на валута и при др. валутни операции, свързани с вземания и задължения на предприятието в чуждестранна валута, както и при преоценка на валутни активи и пасиви.

Сделките в чуждестранна валута се вписват в левове при първоначалното им счетоводно отразяване, като се прилага централният курс към датата на сделката.

Сметка 729 - за отчитане на изплатени такси и комисионни по банкови операции.

Сметките за финансови приходи се Кредитират при начисляване или получаване на съответните приходи и се Дебитират при тяхното приключване в края на отчетния период в кореспонденция със сметка 122.

3.3. Извънредни приходи

Възникват случайно или са резултат на събития, които са извън обичайната дейност и не се очаква да се повторят(напр. получени застрахователни обезщетения за унищожени от стихийни бедствия или принудително отчуждени активи)

Сметка 790 - сметката се Кредитира при отразяване на възникналите извънредни приходи срещу Дебит на сметка 493. Дебитира се при приключване в края на отчетния период срещу Кредит на с-ка 122.

Отчитане на приходите за бъдещи периоди.

Отчитат се със с-ките от гр.75

Сметка 753, чрез тази сметка се отчитат разсрочените финансови приходи, които се признават за текущи през следващи периоди(напр. получени лихви по заеми, които се отнасят и за следващи периоди, начислени лихви по фин.лизингови договори и др.). При получаване или възникване на фин.приходи, които подлежат на разсрочване за бъдещи периоди  се съставя статията:

Дебит сметка гр. 50 или 41

Кредит сметка 753.

При признаване на разсрочените финансови приходи като финансови приходи за текущия период се съставя статията:

Дебит  сметка 753

Кредит  сметка гр.72..

Финансови приходи за бъдещи периоди, възникнали при финансов лизинг се разпределят като финансови приходи за текущия отчетен период пропорционално на относителния дял на получените суми по договора в общата сума на договорените наемни плащания.

Приходите получени от предприятието  през отчетния период за дългосрочно и краткосрочно финансиране , които са свързани с извършването на разходи през следващи отчетни периоди се отчитат като финансирания. За тях се използват с-ките 751 и 752.

При отчитане на предоставените средства:

Дебит с- ка от гр.50 и Кредит с-ки 751 или 752.

Сметки 751 и 752 - Дебит при трансформиране на финансови  приходи за финансиране с/у Кредит на сметка 706.

За отразяване на подлежащите за връщане суми от финансирания, се Дебитират сметките за финансирания ( с-ка 751, с-ка 752) и се Кредитират сметки за разчети (от раздел 4) когато се отчита като задължение или с-ки от гр.50.

4.Счетоводно отчитане по видове разходи.

Разходите за дейността в „РОЯЛ” ООД се отчитат по сметка 611 -Разходи за основна дейност, към която са открити две под сметки 611-1 – Преки разходи по поръчки и 611-2 - Общи разходи за дейността. По тях се отчитат съответно преките и непреките технологични разходи.

Използваният програмен продукт дава възможност за автоматизирано съставяне на счетоводните статии за отчитане на първичните счетоводни документи, засягащи разходите по икономически елементи. При въвеждане на данните от първичните счетоводни документи, засягащи разходите по икономически елементи те се осчетоводяват директно по дебита на сметките от гр.61 - Разходи за дейността като програмата съставя автоматично и счетоводната статия за отчитане на разхода по икономически елемент. Например при отчитане на разходите за командировки в компютъра се въвежда единствено счетоводната статия

Дебит с/ка 611 Разходи за основна дейност

Кредит с/ка 422Подотчетни лица

със съответните аналитични сметки, а програмният продукт автоматизирано съставя две счетоводни статии:

Дебит с/ка 609 Други разходи

Кредит с/ка 422 Подотчетни лица

Дебит с/ка 611 Разходи за основна ддейност

Кредит с/ка 609 Други разходи

Това дава възможност за съществено снижаване на разходите за труд при въвеждане на данните от счетоводните документи в компютъра и ускоряване на обработката на счетоводната информация.

4.1.Отчитане на разходите за материали

Материалите, които влага в производството „Роял” ООД са: плочи от профили, сглобки, панти, брави, дръжки, насрещник, дюбели, стъкло, дистанционер, пяна, силикон, гориво и смазочни материали, ел.енергия, вода, резервни части, канцеларски материали и др. Използваните материали се изписват от складовете по метода на средно претеглена цена. Първичният документ, който се използва при изписването им от склада е "Искане за отпускане на материали" или лимитна карта. Материалите с по-ниска стойност се отчитат като разход още в момента на закупуването им. Съставят се следните счетоводни статии:

Дебит с/ка 601 - Разходи за материали

Кредит с/ка 302 - Материали

Кредит с/ка 401 - Доставчици

Кредит с/ка 501 - Каса в лева

Кредит с/ка 503 - Разплащ.с/ка в лева

Сметка 601 се кредитира с набраните по дебита и разходи в края на отчетния период или веднага след всеки разход:

Дебит с/ка 611 - Разходи за основна дейност

Кредит с/ка 601 - Разходи за материали

4.2.Отчитане на разходите за външни услуги

Разходите за телефонни и телексни такси, транспортни разходи, застраховки, реклами, местни данъци и такси са част от външните услуги, които ползва предприятието. Те се отчитат по с/ка 602 - Разходи за външни услуги.

Счетоводните статии, чрез които са отразени тези разходи, са следните:

Дебит с/ка 602 - Разходи за външни услуги

Кредит с/ка 401 - Доставчици

Кредит с/ка 422 - Подотчетни лица

Кредит с/ка 499 - Други кредитори

Кредит с/ка 501 - Каса в лева

Кредит с/ка 503 - Разплащателна с/ка в лева

Разходите за външни услуги, както и останалите разходи по икономически елементи се отнасят по функционално предназначение едновременно с отчитането им като разходи по сметките от група 60 - Разходи по икономически елементи, както бе посочено no-горе. При избрания начин на работа сметка 602 - Разходи за външни услуги остава без салдо не само в края на отчетния период, каквито са задължителните изисквания на Закона за счетоводството, но и във всеки един момент. За отчитане на разхода по функционално предназначение автоматизирано се съставя статията:

Дебит с/ка 611 - Разходи за основна дейност

Кредит с/ка 602 - Разходи за външни услуги

4.3.Отчитане на разходите за амортизация

Отчитането на амортизациите става съгласно амортизационен план, приет от предприятието, според който амортизационните отчисления се правят съгласно чл.15, ал.1 от Закона за счетоводството при използване на линейния метод. В планът е определен срока за практическото използване на активите, амортизационната сума, аморттизационната квота и норма на видовете амортизируеми активи. На тази база е изчислена амортизацията на дълготрайните материални активи за една година и съответно за един месец. Съставената счетоводна статия е следната:

Дебит с/ка 603 - Разходи за амортизация

Кредит с/ка 241 - Амортизация на ДМА

Кредит с/ка 242 - Амортизация на ДНМА

Сметка 603 - Разходи за амортизация се приключва по следния начин:

Дебит с/ка 611 - Разходи за основна дейност

Кредит с/ка 603 - Разходи за амортизация

4.4.Отчитане на разходите за заплати

Отчитането става чрез сметка 604 - Разходи за заплати. Тя се дебитира с начислените трудови възнаграждения на базата на сключени трудови и граждански договори, начислени доплащания по Кодекса на труда срещу кредитиране на сметка 421 - Персонал.

Дебит с/ка 604 - Разходи за заплати

Кредит с/ка 421 - Персонал

Сметка 604 - Разходи за заплати се приключва като се отнасят разходите за заплати по функционално предназначение:

Дебит с/ка 611 - Разходи за основна дейност

Кредит с/ка 604 - Разходи за заплати

4.5.Отчитане на разходите за социални осигуровки и надбавки

Отчитането на тези разходи става чрез сметка 605 - Разходи за осигуровки. Чрез тази сметка се отчитат разходите за социални и здравни осигуровки, за фонд "Трудова злополука и професионална болест" и фонд "Гарантирани вземания на работници и служители", които са за сметка на работодателя. Сметката се използва и за отчитане на разходите за социални цели, предвидени в чл.293, 294 и 295 от Кодекса на труда.

Дебит с/ка 605 - Разходи за осигуровки

ан.с/ка 6051-Нач.вноски за ф."Общ.осиг."

ан.с/ка 6052-Нач.вноски за здр.осигуряване

ан.с/ка 6053-Нач.вноски за ф."ДЗПО”

ан.с/ка 6054-Нач.вноска за ф. ”ТВРС”

Кредит с/ка 461 - Разчети с НОИ

Сметка 605 - Разходи за осигуровки се приключва като разходите по нея се отнасят по функционално предназначение:

Дебит с/ка 611 - Разходи за основна дейност

Кредит с/ка 605 - Разходи за осигуровки

4.6.Отчитане на други разходи

Синтетичното отчитане става чрез сметка 609 - Други разходи. Най-съществен дял в другите разходи в „РОЯЛ” ООД имат разходите за командировки

Дебит с/ка 609 - Други разходи

Кредит с/ка 422 - Подотчетни лица

Кредит с/ка 401 - Доставчици

Кредит с/ка 459 - Др.разчети с бюджета и ведомства

Кредит с/ка 499 - Други кредитори

Кредит с/ка 501 - Каса в лева

Сметка 609 - Други разходи се приключва като разходите се отнасят по функционално предназначение. Счетоводната статия е следната:

Дебит с/ка 611 - Разходи за основна дейност

Кредит с/ка 609 - Други разходи

Основната дейност на „РОЯЛ” ООД се състои в производство на PVC дограма. Себестойността на продукцията се изчислява на базата на разходите за основна дейност. Отчетните разходи по икономически елементи се отнасят по функционално предназначение като разходи за основна дейност по сметка 611 - Разходи за основната дейност.

„РОЯЛ” ООД използва поръчковия метод за отчитане на разходите и калкулиране себестойността на готовата продукция.

Производствена поръчка се открива за всяка отделна поръчка на своите клиенти. Аналитичното отчитане на разходите се организира по отделни поръчки и по статии на калкулацията. Разходите в незавършеното производство се формират от разходите за всички незавършени поръчки. Към всяка аналитична сметка разходите се наблюдават и по статии на калкулацията. Себестойността на всяка една поръчка се образува от преките и непреките технологични разходи за дейността. Като преки технологични разходи се отчитат разходите за основни производствени материали, за командировки до съответния клиент и др. Непреките технологични разходи се разпределят ежемесечно между отделните поръчки пропорционално на общата стойност на преките технологични разходи за всяка една поръчка. Използваният програмен продукт позволява автоматизирано разпределение на непреките разходи между отделните поръчки пропорционално на избрана от потребителя база.

Счетоводната статия за отчитане на разпределението на непреките разходи е:

Дебит с/ка 611 - Разходи за основна дейност

подс/ка 1-Преки разходи по поръчки аналитично: по поръчки и статии на калкулация

Кредит с/ка 611 - Разходи за основна дейност подс/ка 2 -Общи разходи за дейността аналитично: по статии на калкулация

Разглежданото предприятие използва следните статии на калкулация на себестойността: разходи за основни производствени материали; разходи за гориво-смазочни материали;  резервни части и принадлежности; ел.енергия; други материали; наеми; пощенски разходи; ремонти; реклами; застраховки; местни данъци и такси; транспортни разходи; други външни услуги; разходи за амортизация; разходи за заплати по трудов договор; възнаграждения по граждански договори; социални осигуровки; здравни осигуровки; носки за фонд ТВРС"; командировки; руги разходи.

Използваната схема дава възможност за получаване на детайлна информация за себестойността на всяка една поръчка и осигурява възможност за анализ и ефективно управление на разходите на предприятието с цел снижаване на себестойността и подобряване на ефективността от неговата дейност.

Цените от т.нар. себестойностен тип се извеждат, като се държи сметка за пълните производствени разходи, които се набират не по дебита на сметка 611 - Разходи за основна дейност, а по дебита на сметка 701 - Приходи от продажба на продукция като в дебита на сметката се набира информация и за общопроизводствените разходи, разходите за управление и разходите за продажба на продукция. Освен това при формирането на цените се вземат под внимание и финансовите разходи, за да се защитят цените на продукцията.

Като недостатък в организацията на счетоводното отчитане на разходите в „РОЯЛ” ООД може да се посочи, че разходите за организация и управление и за продажба на продукция не се отчитат в съответните счетоводни сметки съгласно изискванията на Националния сметкоплан, а се включват в себестойността на произвежданата продукция чрез отчитането им по сметка 611 - Разходи за основна дейност. По този начин те увеличават и стойността на незавършеното производство в края на годината и на практика не участват при формирането на финансовия резултат за текущия период.

Тъй като дружеството работи само въз основа на поръчки от клиенти, то продава и фактурира продукцията си веднага след нейното производство и няма налична продукция на склад и съответно не използва сметка 303 -Продукция. За отчитане на произведената продукция се съставя следната счетоводна статия:

Дебит с/ка 701 - Приходи от продажби на продукция

Кредит с/ка 611 - Разходи за основна дейност със себестойността на произведената и продадена продукция.

5.Автоматизация на счетоводната дейност на фирмата

Изборът на техническите средства, определянето на тяхното количество, разположението им, организацията на обработката на данните е един от основните въпроси на автоматизиране на счетоводството, който трябва да се реши от всяка фирма. Предприятието използва готов програмен продукт за автоматизиране на счетоводната дейност - Бизнес Навигатор. Системата Бизнес Навигатор представлява програмен продукт за цялостната автоматизация на счетоводната отчетност. Отговаря на съвременните стандарти за водене на счетоводната отчетност. Той е приложим във всички области на дейност за фирми с двустранно счетоводство. Продуктът е система, независима от вида на входните и изходните документи. Възможна е работата както с прости, така и със сложни счетоводни статии.

Продуктът Бизнес Навигатор осигурява богата информация за синтетичните и аналитичните счетоводни сметки. Хронологичните описи, дневниците и извлеченията, оборотните ведомости позволяват бързо да се правят необходимите справки. Системата има вграден модул за отчитане на ДДС, дълготрайни активи, материални запаси и др.

Сред най- съществените предимства на продукта са удобството при въвеждането на данните от счетоводните документи, автоматизирано съставяне на счетоводни статии, богатия избор на справки и др. Изключително полезни са справките даващи информация за себестойността на поръчките по статии на калкулация в натурално и стойностно изражение, за финансовия резултат и др.,както за конкретна поръчка, така и за всички поръчки, т.е. за предприятието като цяло.

Дейността на дружеството е мащабна и разнообразна. То е рентабилно, с голям производствен потенциал, има възможности за развитие поради спецификата на своята дейност. Предприятието е способно да реализира печалбата и да осигурява дивиденти на собствениците. Реализираните отчетни резултати са показател за успешен мениджмънт.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общият извод, който се налага от изложението в курсовата работа е, че отчитането на приходите и разходите на фирмата са изключително важни моменти в дейността на по-голямата част от фирмите, действащи в страната. Те са със съществено голяма значимост за крайния ефект от дейността на предприятието.

Дейността на дружеството е мащабна и разнообразна. То е рентабилно, с голям производствен потенциал, има възможности за развитие поради спецификата на своята дейност. Предприятието е способно да реализира печалбата и да осигурява дивиденти на собствениците. Реализираните отчетни резултати са показател за успешен мениджмънт.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG