Home Икономика Банково счетоводство-ЗАДАЧА

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Банково счетоводство-ЗАДАЧА ПДФ Печат Е-мейл

ЗАДАЧА:

В ТБ „Х” някои операции са:

Търговската изисква минимална наличност по разплащателните сметки на клиентите си 50 лв. За всяка транзакция в лева ТБ събира такса 1 лв; за всяка касова операция – 0.1% от сумата.

  1. На 01.06. Авоарът по разплащателната сметка на предприятие „Кристал” ООД е 1200 лв. Фирмата има договорен и разрешен овърдрафт от ТБ с лимит 5000 лв. , срок 2 месеца и лихва 10%. Към 01.06. свободният лимит е 5000 лв.

Предприятие „Кристал” ООД представя В ТБ следните документи:

А/ Съгласие за плащане с незабавно инкасо със срок до 30.06. за всяко платежно искане /ПИ/ да 1000 лв. на предприятие „Алфатур” ООД, клиент на ТБ „М” централа.

Б/ Платежно нареждане за 800 лв. – съг. Фактура на предприятие ЕТ „Мирела” , клиент на ТБ „У” централа.

  1. На 02.06. Предприятие „Дамяница” ООД, клиент на банката, представя акредитивно нареждане и нареждане за превод на 5000 лв. в полза на предприятие „Хан Крум” АД, клиент на ТБ „У” централа. Акредитивът е неделим, непрехвърляем, със срок до 30.06. ТБ записва акредитива по № 25/ 02.06. в регистъра на откритите акредитиви и събира комисионна 0.1 % от акредитивната сума и 50 лв. пощенски разходи. Предприятието има необходимите средства по разплащателната си сметка в левове.
  2. На 03.06. Предприятие „Кристал” ООД представя молба за откриване на лимитирана чекова книжка. ТБ издава ЛЧК Н от 000101 до № 000120 вкл., с лимит 700 лв. за сметка на средства по разплащателната сметка в левове на клиента си.
  3. На 08.06. М. Иванова освобождава месечен депозит от 1000 лв. и договорен лихвен % 4,2%. Сумата е изплатена в брой.
  4. На 08.06. Получено е от ТБ „М” централа платежно искане № 18/13.06. за 1500 лв. срещу предприятие „Кристал” ООД и издател предприятие „Алфатур” ООД.
  5. На 18.06. Предприятие „Кристал” ООД представя за искане обикнове чек серия А № 009976 за сумата от 1500 лв. С чека предприятие „Палма” АД, клиент на клон 2  на ТБ „Х”, е заплатило транпортна услуга извършена от предприятие „Кристал” ООД. Банката изпраща чека до клон 2  на ТБ „Х” за инкасиране.
  6. На същата дата е получено съощение от ТБ „У” централа за извършено плащане в размер на 5000 лв. по акредитив № 25/02.06. Поради изпълнение на условията, съгласно акредитивното нареждане, акредитива е закрит.
  7. На 19.06. Получен е превод от 1500 лв. от клон 2 на ТБ „Х” по изпратения за инкасиране на 18.06. обикновен чек серия А № 009976. Банката одобрява сумата по разплащателната сметка в левове на клиента си предприятие „Кристал” ООД.
  8. На същата дата с получените средства предприятие „Кристал” ООД изплаща задълженията си към ТБ.
  9. На 22.06. Получен е от клон 5 на ТБ „Х” чек Н № 000102 за 150 лв. от лимитираната чекова книжка на предприятие „Кристал” ООД.

ТБ превежда сумата по чека.

ИСКА СЕ: Да се съставят счетоводните статии за отчитане на стопанските операции.

РЕШЕНИЕ:

1.а/ няма счетоводно записване

б/ Дт с/ка 1721 Привлечени средства по разплащателни сметки на предприятия в лева  800

Ан. с/ка титуляр “Кристал” ООД

Кт с/ка 5031 Разплащателна сметка при БНБ в лева     800

ан. с/ка ТБ “У” централа

в/ Дт с/ка 1721 Привлечени средства по разплащателни сметки на предприятия в лева  1

Ан. с/ка титуляр “Кристал” ООД

Кт с/ка 7291 Приходи от такси и комисионни  1

2. а/ За отразяване на комисионната платена на банка”У”и пощенските разходи

Дт с/ка 1721 Привлечени средства по разплащателни сметки на предприятия в лева  55

Ан. с/ка титуляр “Дамяница” ООД

Кт с/ка 7291 Приходи от такси и комисионни  5

Кт с/ка 7299 Други финансови приходи 50

б/За отразяване на открития акредитив в ТБ „У”

Дт с/ка 5031 Разплащателна сметка при БНБ в лева  5000

Кт с/ка 1733 Привлечени средства по открити акредитиви в лева 5000

Ан.с/ка „Дамяница”

3. а/За отразяване на издадената чекова книжка

Дт с/ка 1721 Привлечени средства по разплащателни сметки на предприятия в лева  700

Ан. с/ка титуляр “Кристал” ООД

Кт с/ка 1735 Привлечени средства по чекови сметки в лева 700

Ан. с/ка лимитиран чек, N000120

б/ За отразяване на получения овърдрафт

Дт с/ка 5331 Ползван разрешен овърдрафт в лева 359

Кт с/ка 1721 Привлечени средства по разплащателни сметки на предприятия в лева 359

Ан. с/ка титуляр “Кристал” ООД

4. Освобождаване на депозита

Дт с/ка 1614 Приети срочни депозити от граждани и домакинства в лева 1003.50

Ан.с/ка М. Иванова

Кт с/ка 5011 Каса в лева 1003.40

Кт с/ка 7291 Приходи от такси и комисионни  0.10

5.Няма счетоводно записване, тъй като сумата е по-голяма от 1000лв. – посочена в съгласието за незабавно инкасо – банката отказва искането.

6.Няма счетоводна операция.

7.а/За превеждане на средствата по сметката на клиента на ТБ „У”

Дт с/ка 1733 Привлечени средства по открити акредитиви в лева 5000

Ан.с/ка „Дамяница”

Кт с/ка 1721 Привлечени средства по разплащателни сметки на предприятия в лева 5000

Ан.с/ка „Хан Крум”

б/Закриване на акредитива

Дт с/ка 1733 Привлечени средства по открити акредитиви в лева 5000

Ан/с/ка „Дамяница”

Кт с/ка 5031 Разплащателна сметка при БНБ в лева  5000

8. а/ Дт с/ка 4620 Вътрешни разчети по вътрешнобанкови операции 1500

Ан. с/ка клон 2 на ТБ „У”

Кт с/ка 1721 Привлечени средства по разплащателни сметки на предприятия в лева 1500

Ан.с/ка „Кристал”

б/    Дт с/ка 1721 Привлечени средства по разплащателни сметки на предприятия в лева 1

Кт с/ка 7291 Приходи от такси и комисионни  1

9. а/За отразяване погасяването на разрешения овърдрафт се съставя записването:

Д/т с/ка 1721 Привлечени средства по платежни с/ки на предприятия в левове              351

К/т с/ка 5331 „Ползван разрешен овърдрафт в левове”                                            351

Д/т с/ка 9898 „Обща активна кореспондираща сметка”                                                    351

К/т с/ка 9521 „Разрешен, неизползван овърдрафт в левове”                                 351

б/За отразяване на начислените приходи от лихви:

Д/т с/ка 4961 Вземания по начислени лихви в левове                                                    1.56

К/т с/ка 7217 Приходи от лихви по кредити и други вземания от нефинансови предприятия в левове                                                                                                                    1.56

в/За отразяване на удържаните от разплащателните сметки на клиентите лихви:

Д/т с/ка 1721 Привлечени средства по платежни с/ки на предприятия в левове            1.56

К/т с/ка 4961 Вземания по начислени лихви в левове                                             1.56

Методика на изчисляване на лихвата:

(351*10%/360)*16= 1.56лв.

10.  За отразяване на превеждане на сумата от сметката на „Кристал”

Дт с/ка 1735 Привлечени средства по чекови сметки в лева 150

Ан. с/ка „Кристал”

Кт с/ка 4620 Вътрешни разчети по вътрешнобанкови операции 150

Ан.с/ка клон 5 на ТБ „Х”

 

WWW.POCHIVKA.ORG