Home Икономика Задача по застрахователно счетоводство

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Задача по застрахователно счетоводство ПДФ Печат Е-мейл

ЗАДАЧА ПО СЧЕТОВОДСТВО НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.

/сборник  от задачи и тестове по счетоводство на застрахователните и пенсионноосигурителните предприятия –издание на ИУ – Варна ,автори Петко Захариев,Надежда Попова,Даниела Георгиева,Цветомир Манолов/

Задача 25/страница 66

През отчетната 200Х г. В счетоводството на ЗПАД”Армеец” –централно управление ,заедно с другите са отразени и следните стопански операции по общо застраховане.:

1Съгласно бордера по разплащателната сметка на дружеството са постъпили  застрахователни  премии по сключени  застраховки  както следва:

а) „Пълно автокаско” – 200 000лв.

б) „Карго” -64 500лв.

в) Имущестени застраховки на разни физически лица и търговци – 180 200лв.

г) Гражданска отговорност за чужбина –„Зелена карта „- 20 500лв.

2. Съгласно приходни касови ордери са внесени в касата от застрахователни посредници  премии по сключени  през периода застрахователни  договори  както следва :

а) „Гражданска отговорност на автомобилистите” – 74 500лв.

б) Застраховка на местата в МПС -23 200лв.

3. Представени са от застрахователните посредници сборни месечни отчети с приложени застрахователни полици и сметки.

4.Съгласно договор са начислени разходи за комисионни по застрахователно посредничество в размер на 10% от събраните застрахователни вноски както следва:

а) в полза на застрахователни агенти ,работещи по извънтрудово правоотношение с дружеството – 4 200лв.

б) в полза на „Алфа брокерс” ООД ,застрахователен брокер,съгласно договор и фактура без ДДС – 2 570 лв.

5. Начислените комисионни в полза на посредници и агенти са изплатени ,както следва :

а) на застрахователните агенти ,физически лица –от касата на дружеството ,съгласно разходни касови ордери и сметки за изплатени суми.

б)на застрахователни брокер – безкасово ,съгласно преводно нареждане.

6. Съгласно преводно нареждане от валутната сметка са преведени 1 200  щатски долара за щета

№ СI – 012453/06 по сключена валутна „Карго” застраховка.Централния курс за деня  1.34 лв. за 1 щатски  долар.

7. Съгласно фактура без ДДС са отпечатани формуляри на застрахователни полици и други прилежащи им документи ,както следва:

а) Формуляр образец „А” за застраховка на превозни средства -1000бр х0.05 лв/бр или общо 50 лв.

б) Формуляр образец „В” за имущественно застраховане -500бр х 0.07лв/бр или общо 35.00лв.

в) Формуляр образец „Д” с общо предназначение -100бр.х 0.10 лв/бр. или общо 10.00лв.

8. Съгласно заявки и искания са отпуснати  на отдели и застрахователни посредници следните материали:

а) Формуляр образец „А” за застраховка на превозни средства – 300бр.

б) Формуляр образец „В” за имущественно застраховане -400 бр.

в) Формуляр образец „Д” с общо предназначение -100бр.

Забележка:Съставете счетоводните статии по усл.7 и 8  и ако съгласно вътрешните правила за документиране и документооборот  на  дружеството са били заведени като бланки  под особенна отчетност и отчитани  задбалансово.

9.Съгласно преводно нареждане са преведени 75 500лв. на генералната агенция на дружеството в гр.Пловдив ,както следва:

а) за застрахователни плащания по щети на застраховани от региона -28 200лв.

б) за издръжка на агенцията – 15 200лв.

в) целево- за покупка на 3 служебни автомобила за агенцията -32 100 лв.

10. През отчетния период са извършени следните разходи за предпазни мероприятия и реклама:

А) за намаляване безопасността на движение по пътищата -950 лв.Сумата е преведена на „Трафик пътна сигнализация”ООД гр.София с преводно нареждане от банковата сметка.

Б) за отпечатване на рекламни и разяснителни материали и проспекти -320.00лв. по договор за поръчка и фактура  без начислен ДДС.Сумата е броена съгласно  разходен касов ордер.

Разходите са отнесени по функционално направление.

11. Освободени са заделени от предходната година застрахователни резерви както следва:

А) запасен фонд -350 200 лв.

Б) пренос-премиен резерв – 238 300лв.

В) резерв за предстоящи плащания-122 340лв.

12.Съгласно презастрахователен договор с ЗПАД”Булстрад” и банково бордеро по разплащателна сметка за преведени 15 200лв.,представляващи отстъпена застрахователна премия за презастраховка на фирмено имущество .

13.Сключен е застрахователен договор с „Общинска застрахователна компания”АД по застраховка „Пълно автокаско” на стойност 35 200 лв.Съгласно договора се отстъпват 70% от събраната застрахователна премия  за издирвателни операции  при застрахователно събитие „Кражба на цяло МПС”.Преотстъпената премия е начислена и предадена от разплащателната  сметка.

14.Съгласно фактури ,сметки ,договори и разни платежни документи са начислени и изплатени разходи за външни услуги за общи административни нужди на дружеството,както следва:

а)за телекомуникационни услуги – 1 500лв.

б) за наеми на помещения за генералните агенции – 2 300лв.

в) за местни данъжи и такси  - 320лв.

г)за абонаментно поддържане  на организационна и офис –техника  - 1240лв.

д)за текущи ремонти на служебни автомобили – 950 лв.

е) за консултантски услуги  - 450лв.

15.Съгласно заповед за командировка е командирован служител от отдел „Атомобилно застраховане” във връзка със сключване на съзастрахователен договор с чуждестранен застраховател по застраховка „Гражданска  отговорност за чужбина- Зелена карта”.Съгласно разходен касов ордер  от касата са броени  1 000 щатски долара ,служебен аванс срещу командировка.Центалния курс за деня е 1.35 лв. за 1 щатски долар.

16.Съгласно авансов отчет са отчетени  950 щатски долара  командировъчни разходи.Остатъкът от неизразходвания аванс е възстанвен от подотчетното лице с приходен касов ордер .Централният курс на щатският долар за деня е 1.33 лв. за 1 щатски долар.

17.Съгласно годишен амортизационен план са начислени амортизации на ДА на обща стойност 10 940 лв. ,както следва:

а)за ДА в отдел „Автомобилно застраховане „ – 2 200лв.

б) за ДА отдел „ Застраховка на имущество” – 3 000лв.

в)за ДА в отдел „Презастрахователни и съзастрахователни операции „ – 2 000лв.

г) за ДА в отдел „ Регресионни искове и претенции” – 1 200лв.

д) за ДА ,обслужващи общото управление на дружеството  - 2 540лв.

Разходите са отнесени по функционално направление.

18. Съгласно ведомости са начислени заплати на служители по трудови договори ,заети както следва:

а) в отдел „Автомобилно застраховане  - 15 000лв.

б) в отдел „Застраховка на имущество” – 13 000лв.

в) в отдел „Презастрахователни и съзастрахователни операции „ –

8200лв.

г) в отдел „ Регресионни искове и претенции” – 4 200лв.

д) в общото управление на дружеството – 11 560лв.

Разходите са отнесени по функционално направление.

19.Начислени са следващите се осигурителни вноски.Разходите за сметка на работодателя са отнесени по функционално направление.

20.От счетоводството на генералната агенция в гр.Варна е представена  междинна оборотна ведомост ,заедно с приложени документи за разходи и плащания през отчетния период,от които е видно ,че освен другите са били извършени и следните операции:

А) получени в борй и безкасово по сметка на агенцията застрахователни премии – 250 200лв.

Б)извършени застрахователни плащания за щети по договори ,сключени от агенцията – 100 450 лв.

В)извършени административно –стопански разходи за периода – 10 200лв .

Г) закупени ДМА ,зачислени на агенцията ,на обща стойност – 42 300лв.

Д)извършени финансови разходи – 1 200лв. и получени финансови приходи – 2 400лв ,във връзка с обслужване на банковите сметки на агенцията.

21. Установен е размерна на общите разходи по управление на дружеството .Същите са разпределени по функционално направление пропорционално на размера на начислените застрахователни  премии по пряко застраховане.

22. Изчислени са и са заделени застрахователно технически резерви за отчетния период ,както следва :

а)запасен фонд – 45 250лв.

б) пренос –премиен резерв – 28 340 лв.

в) резерви за предстоящи плащания – 22 100лв.

23. Установен е финансовия резултат за отчетната година и е изчислена данъчната основа по ЗКПО.Начислен е следващият се корпоративен данък .

Забележка: Дружеството отчита разходите и приходите по оперативната си дейност в две основни направления : „Автомобилно застраховане „  и  „Застраховане на имущества”.

Иска се :

  1. Да се заведът счетоводните сметки за разходи и приходи ,необходими за определяне на финансовия резултат на застрахователя.
  2. Да се съставят счетоводните статии за извършените стопански операции ,като съответните суми се разнесат по засегнатите сметки по т.1

1.1 Дт Сметка 417 1                                           20 500,00

- ан. Гражданска отговорност за чужбина  “Зелена карта”    20 500,00

Дт Сметка 417 2                            444 700,00

-          ан.”Пълно автокаско” 200 000,00 лв.

-          ан.”Карго” 64 500,00 лв.

-          ан.”Имуществени застраховки на ФЛ и търговци” 180 200,00лв

Кт Сметка 761    465 200,00

1.2Дт Сметка 503                                               465 200,00

Кт Сметка 417 1                    20 500,00

- ан. Гражданска отговорност за чужбина  “Зелена карта”    20 500,00 лв.

Кт Сметка 417 2                  444 700,00

-          ан.”Пълно автокаско” 200 000,00 лв.

-          ан.”Карго” 64 500,00 лв.

-          ан.”Имуществени застраховки на ФЛ и търговци” 180 200,00лв

2.1 Дт Сметка 501                                              97 700,00

Кт Сметка 491                     97 700,00

-          ан. Гражданска отговорност на автомобилисти 74 500,00лв.

-          ан.Застраховка на МПС  23 200,00 лв.

3.1 Дт Сметка 491                                              97 700,00

Кт Сметка 491                     97 700,00

3.2 Дт Сметка 491                                              97 700,00

Кт Сметка 761                     97 700,00

4.1 Дт Сметка 664                                                6 770,00

Кт Сметка 491 1                    4 200,00

-          ан.Агенти 4 200,00 лв.

Кт Сметка 491 2                    2 570,00

-          ан. “Алфа брокерс” ООД  2 570,00 лв.

5.1 Дт Сметка 491 1                            4 200,00

Кт Сметка 501                     4 200,00

5.2 Дт Сметка 491 2                            2 570,00

Кт Сметка 503                     2 570,00

6.1 Дт Сметка 661                                              1 608,00

Кт Сметка 504                     1 608,00

1 200 $ * 1,34 лв. = 1 608,00 лв.

7.1 Дт Сметка 302                                                    95,00

-  ан.Образец “А” за застраховка на превозни средства 1 000бр.* 0,05лв.= 50,00лв

-  ан.Образец “В” за имуществено застраховане 500 бр. * 0,07 лв. = 35,00 лв.

-  ан.Образец “D” с общо предназначение 100 бр.* 0,10лв. = 10,00лв.

Кт Сметка 401                           95,00

8.1 Дт Сметка 601                                                    53,00

Кт Сметка 302                           53,00

-  ан.Образец “А” за застраховка на превозни средства 300 бр.* 0,05лв.= 15,00лв

-  ан.Образец “В” за имуществено застраховане 400 бр. * 0,07 лв. = 28,00 лв.

-  ан.Образец “D” с общо предназначение 100 бр.* 0,10лв. = 10,00лв.

8.2 Дт Сметка 614                               53,00

Кт Сметка 601      53,00

ИЛИ

7.1 Дт Сметка 601                                                    95,00

-  ан.Образец “А” за застраховка на превозни средства 1 000бр.* 0,05лв.= 50,00лв

-  ан.Образец “В” за имуществено застраховане 500 бр. * 0,07 лв. = 35,00 лв.

-  ан.Образец “D” с общо предназначение 100 бр.* 0,10лв. = 10,00лв.

Кт Сметка 401                           95,00

7.2 Дт Сметка    614                            10,00

Дт Сметка  611 1                          50,00

Дт Сметка 611 2                          35,00

Кт Сметка 601      95,00

7.3 Дт Сметка 963                                                    95,00

-  ан.Образец “А” за застраховка на превозни средства 1 000бр.* 0,05лв.= 50,00лв

-  ан.Образец “В” за имуществено застраховане 500 бр. * 0,07 лв. = 35,00 лв.

-  ан.Образец “D” с общо предназначение 100 бр.* 0,10лв. = 10,00лв.

Кт Сметка 990                           95,00

8.1 Дт Сметка 990                                                    53,00

Кт Сметка 963                           53,00

-  ан.Образец “А” за застраховка на превозни средства 300 бр.* 0,05лв.= 15,00лв

-  ан.Образец “В” за имуществено застраховане 400 бр. * 0,07 лв. = 28,00 лв.

-  ан.Образец “D” с общо предназначение 100 бр.* 0,10лв. = 10,00лв.

8.2 Дт Сметка 963                                                    53,00

Кт Сметка 990                           53,00

-   ан. Агенти и брокери

-  ан.Образец “А” за застраховка на превозни средства 300 бр.* 0,05лв.= 15,00лв

-  ан.Образец “В” за имуществено застраховане 400 бр. * 0,07 лв. = 28,00 лв.

-  ан.Образец “D” с общо предназначение 100 бр.* 0,10лв. = 10,00лв.

9.1 Дт Сметка 485 1                            75 500,00

- ан. ГА гр.Провадия

- ан. Застрахователни плащания по щети 28 200,00 лв.

- ан. За издръжка 15 200,00 лв.

- ан. За покупка на автомобили 32 100, 00 лв.

Кт Сметка 503                     75 500,00

10.1        Дт Сметка 602                                        950,00

Кт Сметка 401      950,00

10.2 Дт Сметка 401                                            950,00

Кт Сметка 503      950,00

10.3 Дт Сметка 611 1                          950,00

Кт Сметка 602      950,00

10.4     Дт Сметка 602                                          320,00

Кт Сметка 401      320,00

10.5 Дт Сметка 401                                            320,00

Кт Сметка 501      320,00

10.6 Дт Сметка 614                                           320,00

Кт Сметка 602      320,00

11.1 Дт Сметка 134                                            350 200,00

Дт Сметка 132                                            238 300,00

Дт Сметка 133                                            122 340,00

Кт Сметка 765      710 840,00

12.1 Дт Сметка 484                                            15 200,00

Кт Сметка 781      15 200,00

12.2 Дт Сметка 503                                            15 200,00

Кт Сметка 484      15 200,00

13.1 Дт Сметка 417                                            35 200,00

Кт Сметка 761      35 200,00

13.2 Дт Сметка 664                                            24640,00

Кт Сметка 482      24640,00

13.3 Дт Сметка 482                                            24640,00

Кт Сметка 503      24640,00

14.1 Дт Сметка 602                                            6 760,00

- ан. за телекомуникационни услуги 1 500,00 лв.

- ан. за наеми на помещения  2 300,00 лв.

- ан. За местни данъци 320,00 лв.

- ан. За абонаментно поддържане на офис техника 1 240,00 лв.

- ан. За ремонти на автомобили 950,00 лв.

- за консултантски услуги 450,00 лв.

Кт Сметка 401      6 760,00

14.2 Дт Сметка 401                                            6 760,00

Кт Сметка 503      6 760,00

14.3 Дт Сметка 614                                            6 760,00

Кт Сметка 602      6 760,00

15.1 Дт Сметка 422                                            1 350,00

Кт Сметка 502      1 350,00

1000 $ * 1.35 лв. =  1 350,00лв.

16.1 Дт Сметка 609                                            1 263,35

Дт Сметка 502                                                 66,50

50 $ * 1.33 = 66,50

Дт Сметка  624                                                 20,15

Кт Сметка 422       1 350,00

16.2 Дт Сметка 611 1                          1 263,35

Кт Сметка 609      1 263,35

17.1 Дт Сметка 603                                            10 940,00

Кт Сметка  241     10 940,00

-          ан ДА в Автомобилно застраховане 2 200,00

-          ан.ДА в Застраховане на имущество 3 000,00

-          ан.ДА в Презастрахователни и застрахователни операции 2 000,00

-          ан.ДА Регресни искове и претенции 1 200,00

-          ан. ДА Управление 2 540,00

17.2 Дт Сметка 614                                            5 740,00

Дт Сметка 611 1                          3 000,00

Дт Сметка 611 2                          2 200,00

Кт Сметка 603      10 940,00

18.1 Дт Сметка 604                                            52 060,00

Кт Сметка 421      52 060,00

-          ан.Автомобилно застраховане 15 100,00

-          ан.Застраховане на имущество 13 000,00

-          ан. Презастрахователни и застрахователни операции 8 200,00

-          ан. Регресни искове и претенции 4 200,00

-          ан. Управление 11 560,00

18.2 Дт Сметка 614                                            23 960,00

Дт Сметка 611 1                          15 100,00

Дт Сметка 611 2                          13 000,00

Кт Сметка 604      52 060,00

19.1 Дт Сметка 605                                            10 412,00

Кт Сметка 461      8537,84

Кт Сметка  463     1 874,16

19.2 Дт Сметка 614                                            4 792,00

Дт Сметка 611 1                          3 020,00

Дт Сметка 611 2                          2 600,00

Кт Сметка 605      10 412,00

19.3Дт Сметка 421                                             6767,80

Кт Сметка 461      5 518,36

Кт Сметка  463     1 249,44

20.1 Дт Сметка 4851                           252 240,00

Кт Сметка  761     250 200,00

- Автомобилно застраховане 125 100,00

- Имуществено застраховане 125 100,00

Кт Сметка 729          2 040,00

20.2 Дт Сметка 661                                            100 450,00

Дт Сметка 609                                             10 200,00

Дт Сметка р-л 2                           42 300,00

Дт Сметка 629                             1200,00

Кт Сметка 4851    154 150,00

20.3 Дт Сметка 614                                            10 200,00

Кт Сметка 609      10 200,00

21.1 Дт Сметка  611 1                         33 145,85

Дт Сметка  611 2                         18 636, 15

Кт Сметка 614                              51 782,00

22.1 Дт Сметка 665                                            95 690,00

Кт Сметка 134                              45 250,00

Кт Сметка 132                              28 340,00

Кт Сметка 133                              22 100,00

23.1 Дт Сметка 761                                            93 000,35

Кт Сметка 611 1                  56 529,20

Кт Сметка 611 4                  36 471,15

23.2 Дт Сметка 761                                            755 299,65

Дт Сметка 765                                           710 840,00

Дт Сметка 781                                              15 200,00

Дт Сметка 729                                                2 040,00

Кт Сметка 123             1 483 379 , 65

23.3 Дт Сметка 123                                        220 378,15

Кт Сметка  624            20,15

Кт Сметка  664       21 410,00

Кт Сметка 661      102 058,00

Кт Сметка 629           1 200,00

Кт Сметка 665         95 690,00

Данъчна основа по ЗКПО 1 263 001,50

23.4 Дт Сметка 123                             126 300,15

Кт Сметка 452      126 300,15

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG