Home Икономика Курсова работа по счетоводство(1)

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Курсова работа по счетоводство(1) ПДФ Печат Е-мейл

Задача:

Във фирма “Симона евро” ЕООД гр. Монтана са извършени следните стопански операции.

  1. Закупени са стоки с данъчна фактура №12 от Иван Ангелов на 05.04.2008г. на стойност 100лв. с начислено 20% ДДС.
  1. Постъпили са в брой присъдени вземания на Иван Ангелов Георгиев на 28.05.2008г. на стойност 660лв. с Приходен касов ордер №103
  1. Отчита командировката си Петър Георгиев Стоянов. Командировачните му разходи възлизат на 98лв. Разходен касов ордер №52 от 03.04.2008г.
  1. Изтеглят се от банка ДСК 20 000лв. за аванс на персонала от Надя Георгиева Живкова на 26.05.2008г.
  1. Преведени са болнични за 680лв.  в банка ДСК с Преводно нареждане на 28.05.2008г.Характеристика на счетоводните документи

v      Приходен касов ордер – с него се оформят приходните касови операции, той е нареждане на главния счетоводител до касиера да приеме в касата посочената в ордера сума. В него се записва името на вносителя, основанието за вноската, стойностния размер и се съставя счетоводно статия. Когато сумите се внасят от лица задължително се попълва квитанция, тя се подпечатва и се връща на вносителя

v      Разходен касов ордер – с него се оформят разходни касови операции. Той представлява нареждане на ръководителя и главния счетоводител до касиера да изплати посочената в ордера сума. Когато се изплащат суми на външни лица, задължително се вписват и личните им данни, съставя се и счетоводна статия. Касовите ордери получават поредните си номера от касовата книга. Номерата са по възходящ ред. Поправки по касовите документи не се разрешават, при грешка се съставят нови.

v      Фактура – съставя се при доставка на различни видове активи, а така също и при тяхната продажба, при извършване на различни видове услуги.Съществуват данъчна и опростена фактура. Данъчната се издава от регистрирани за целите на ДДС фирми, получателят на фактурата би трябвало да бъде също регистрирано лице, за да има възможност да използва начислен данък, като данъчен кредит. Съставя се в 3 дневен срок  от извършване на събитието. Попълва се ръчно или автоматизирано. Съставя се от МОЛ на доставчика (продавача) в 3 екземпляра (един за предприятието – получател, един за МОЛ и един за счетоводството.)

Не се съставя данъчна фактура когато е на лице сделка за износ, освободена сделка или сделка с нерегистрирано по закона лице.

Реквизити на данъчната фактура са: наименование и номер на документа; наименование, адрес и данъчен номер на фирмата доставчик; наименование, данъчен номер на фирмата получател; дата на съставяне на документа; предмет на стопанската операция; натурално и стойностно изражение на стопанската операция; начисление на ДДС; име и подпис на съставителя на документа; име и подпис на лицата получатели; печат на фирмата.

Фактурата е първичен, вътрешен или външен изпълнителен документ.

Опростената данъчна фактура се издава от регистрирани физически или юридически лица. Използва се при сделки за износ, сделки с нерегистрирани лица, извършвани на неосвободени сделки.Задължителните реквизити са същите както при данъчната фактура, само че не се отразява на отделен ред начисленото ДДС.

v      Нареждане разписка – използва се при получаване на пари в брой от банката.Попълва се от банката(наименованието), трите имена, подписа на лицата, името на упълномощения, ЕГН, № на личната карта и датата на издаване. Изготвя се в два екземпляра.

v      Преводно нареждане – използва се при внасяне на пари в банката. Попълва се банката(наименованието), мястото и дата на издаване, подпис на лицето упълномощено да получи сумата, ЕГН, данни на лична карта, автентичен подпис и печат на дружеството. Изготвя се в два екземпляра.

Решение:

Дебит с/ка

Кредит с/ка

Дебит сума

Кредит сума

1

303

 

100

 

 

4531

 

20

 

 

 

400

 

120

2

500

544

660

660

3

609

500

98

98

4

500

502

20000

20000

5

502

462

680

680

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG